नगररचना जाहीर नोटीस

image

नगररचना जाहीर नोटीस

क्रमांक तपशील
1 वाकड स.नं. 53 ते 156 (हायवे) मधील DP मधील १८ मी व सन ५० ते ६५ मधुन 30
2 मौजे रावेत येथील ३० मी बीआरटीएस रस्त्यापासुन च्या स.नं. 226 पासुन 15
3 भोसरी स.नं. २२७ पै २३० पै २३१ पै या मिळकतीतील ९मी रस्ता बाधीत क्षेत्र
4 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1266 दि. 06/05/2018
5 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1251 दि. 29/04/2018
6 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1244 दि. 26/04/2018
7 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1230 दि. 22/04/2018
8 कलम २०५ नोटीस (चिखली गट नं. १२४४ व १२४७ साने चौक ते चिखली गाव )
9 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1211 दि. 29/03/2018
10 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1180 दि. 08/03/2018
11 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1152 दि. 22/2/2018
12 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1136 दि. 15/2/2018
13 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1119 दि. 8/2/2018
14 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1103 दि. 21/1/2018
15 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1073 दि. 11/1/2018
16 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1061 दि. 7/1/2018
17 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1060 दि. 7/1/2018
18 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1027 दि. 17/12/2017
19 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1019 दि. 17/12/2017
20 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 980 दि. 30/11/2017
21 नगररचना नोटीस क्र 965 दि. 22/11/2017
22 नगररचना नोटीस क्र 968 दि. 22/11/2017
23 नगररचना नोटीस क्र 957 दि. 22/11/2017
24 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 939 दि. 16/11/2017
25 कलम २०५ नोटीस (चिंचवड वाल्हेकरवाडी रावेत शिवनाला रस्ता)
26 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 887 दि. 26/10/2017
27 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 868 दि. 26/10/2017
28 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 847 दि. 12/10/2017

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका © 2018

शेवटचा बदल: 20 / 06 / 2018