नगररचना जाहीर नोटीस

नगररचना जाहीर नोटीस

क्रमांक तपशील
1 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 49 दि. 05/09/2019
2 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 24 दि. 22/08/2019
3 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 3 दि. 18/08/2019
4 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 447 दि. 04/08/2019
5 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 442 दि. 04/08/2019
6 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 401 दि. 21/07/2019
7 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 383 दि. 14/07/2019
8 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 371 दि. 13/07/2019
9 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 356 दि. 29/06/2019
10 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 352 दि. 29/06/2019
11 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 343 दि. 29/06/2019
12 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 329 दि. 23/06/2019
13 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 327 दि. 21/06/2019
14 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 321 दि. 16/06/2019
15 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 304 दि. 01/06/2019
16 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 302 दि. 31/05/2019
17 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 309 दि. 02/06/2019
18 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 308 दि. 02/06/2019
19 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 189 दि. 14/02/2019
20 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 167 दि. 03/02/2019
21 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 140 दि. 24/01/2019
22 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 98 दि. 10/01/2019
23 नगररचना 205 नोटीस क्र 116 दि. 11/01/2019
24 नगररचना जाहिर प्रकटन क्र 76 दि.01/01/2019
25 कलम ३७ अन्वये ताथवडे आ.क्र 43,30 व स.नं. 130,131 बाबत
26 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 64 दि. 23/12/2018
27 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 49 दि. 16/12/2018
28 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 41 दि. 13/12/2018
29 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 27 दि. 09/12/2018
30 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 26 दि. 08/12/2018
31 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 25 दि. 09/12/2018
32 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 06 दि. 29/11/2018
33 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 378 दि.15/11/2018
34 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 335 दि. 28/10/2018
35 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 313 दि. 25/10/2018
36 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 258 दि. 30/09/2018
37 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 177 दि. 06/09/2018
38 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 164 दि. 06/09/2018
39 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 110 दि. 09/08/2018
40 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 96 दि. 02/08/2018
41 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 78 दि. 22/04/2018
42 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 66 दि. 21/07/2018
43 नगररचना जाहिर नोटीस क्र ५५ दि. १२/०७/२०१८
44 नगररचना जाहिर प्रकटण 43 दि. 10-07-2018
45 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 21 दि. 27/06/2018
46 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1334 दि. 21/06/2018
47 वाकड स.नं. 53 ते 156 (हायवे) मधील DP मधील १८ मी व सन ५० ते ६५ मधुन 30
48 मौजे रावेत येथील ३० मी बीआरटीएस रस्त्यापासुन च्या स.नं. 226 पासुन 15
49 भोसरी स.नं. २२७ पै २३० पै २३१ पै या मिळकतीतील ९मी रस्ता बाधीत क्षेत्र
50 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1266 दि. 06/05/2018
51 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1251 दि. 29/04/2018
52 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1244 दि. 26/04/2018
53 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1230 दि. 22/04/2018
54 कलम २०५ नोटीस (चिखली गट नं. १२४४ व १२४७ साने चौक ते चिखली गाव )
55 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1211 दि. 29/03/2018
56 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1180 दि. 08/03/2018
57 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1152 दि. 22/2/2018
58 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1136 दि. 15/2/2018
59 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1119 दि. 8/2/2018
60 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1103 दि. 21/1/2018
61 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1073 दि. 11/1/2018
62 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1061 दि. 7/1/2018
63 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1060 दि. 7/1/2018
64 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1027 दि. 17/12/2017
65 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1019 दि. 17/12/2017
66 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 980 दि. 30/11/2017
67 नगररचना नोटीस क्र 965 दि. 22/11/2017
68 नगररचना नोटीस क्र 968 दि. 22/11/2017
69 नगररचना नोटीस क्र 957 दि. 22/11/2017
70 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 939 दि. 16/11/2017
71 कलम २०५ नोटीस (चिंचवड वाल्हेकरवाडी रावेत शिवनाला रस्ता)
72 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 887 दि. 26/10/2017
73 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 868 दि. 26/10/2017
74 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 847 दि. 12/10/2017
क्रमांक तपशील
1 कलम ३७ अन्वये चिखली येथील साने चौक ते सत्संग चौक
2 कलम ३७ अन्वये पिंपळे गुरव स.नं. 41 आरक्षण क्र. 347 फेरबदल नोटीस
3 कलम ३७ अन्वये पिंपळेगुरव स.नं. 46 मधील आरक्षण क्र 344 फेरबदल नोटीस
4 कलम ३७ अन्वये ताथवडे नोटीस ताथवडे स.नं. 157
5 कलम ३७ अन्वये नोटीस ताथवडे स.नं. 7 & 8
6 कलम ३७ अन्वये चिंचवड स.नं. 3880,3879 व 3878 मधुन 12.00 मी रस्ता बाबत.
7 कलम ३७ फेरबदल नोटीस पिंपळे निलख स.नं. 64 व 65
8 कलम ३७ फेरबदल नोटीस वाकड स.नं. 111
9 नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 च-होली स.नं. 193 ते 170
10 मौजे पिंपरी येथील स.नं. 139 मधिल आ.क्र 87 प्राथमिक शाळा
11 चिंचवड मधील आ.क्र. 219,209 व 230 क चा फेरबदल
12 हॉस्टीटल N-२.२.३ नुसार अनुज्ञेय होणारा 0.50 वाढीव चटई निर्देशांक
13 कलम ३७ अन्वये पुनावळे-रावेत-किवळे रस्ता ४५ मी करणे फेरबदल नोटीस
14 नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 अन्वये PMPML 2.5 चटईक्षेत्र निर्देशांक
15 नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 अन्वये रावेत (रोड फेरबदल) नोटीस