नगररचना जाहीर नोटीस

image

नगररचना जाहीर नोटीस

क्रमांक तपशील
1 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1230 दि. 22/04/2018
2 कलम २०५ नोटीस (चिखली गट नं. १२४४ व १२४७ साने चौक ते चिखली गाव )
3 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1211 दि. 29/03/2018
4 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1180 दि. 08/03/2018
5 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1152 दि. 22/2/2018
6 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1136 दि. 15/2/2018
7 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1119 दि. 8/2/2018
8 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1103 दि. 21/1/2018
9 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1073 दि. 11/1/2018
10 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1061 दि. 7/1/2018
11 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1060 दि. 7/1/2018
12 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1027 दि. 17/12/2017
13 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1019 दि. 17/12/2017
14 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 980 दि. 30/11/2017
15 नगररचना नोटीस क्र 965 दि. 22/11/2017
16 नगररचना नोटीस क्र 968 दि. 22/11/2017
17 नगररचना नोटीस क्र 957 दि. 22/11/2017
18 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 939 दि. 16/11/2017
19 कलम २०५ नोटीस (चिंचवड वाल्हेकरवाडी रावेत शिवनाला रस्ता)
20 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 887 दि. 26/10/2017
21 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 868 दि. 26/10/2017
22 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 847 दि. 12/10/2017

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका © 2018

शेवटचा बदल: 24 / 04 / 2018

visitor counte