नगररचना जाहीर नोटीस

image

नगररचना जाहीर नोटीस

क्रमांक तपशील
1 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 335 दि. 28/10/2018
2 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 313 दि. 25/10/2018
3 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 258 दि. 30/09/2018
4 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 177 दि. 06/09/2018
5 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 164 दि. 06/09/2018
6 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 110 दि. 09/08/2018
7 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 96 दि. 02/08/2018
8 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 78 दि. 22/04/2018
9 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 66 दि. 21/07/2018
10 नगररचना जाहिर नोटीस क्र ५५ दि. १२/०७/२०१८
11 नगररचना जाहिर प्रकटण 43 दि. 10-07-2018
12 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 21 दि. 27/06/2018
13 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1334 दि. 21/06/2018
14 वाकड स.नं. 53 ते 156 (हायवे) मधील DP मधील १८ मी व सन ५० ते ६५ मधुन 30
15 मौजे रावेत येथील ३० मी बीआरटीएस रस्त्यापासुन च्या स.नं. 226 पासुन 15
16 भोसरी स.नं. २२७ पै २३० पै २३१ पै या मिळकतीतील ९मी रस्ता बाधीत क्षेत्र
17 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1266 दि. 06/05/2018
18 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1251 दि. 29/04/2018
19 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1244 दि. 26/04/2018
20 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1230 दि. 22/04/2018
21 कलम २०५ नोटीस (चिखली गट नं. १२४४ व १२४७ साने चौक ते चिखली गाव )
22 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1211 दि. 29/03/2018
23 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1180 दि. 08/03/2018
24 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1152 दि. 22/2/2018
25 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1136 दि. 15/2/2018
26 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1119 दि. 8/2/2018
27 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1103 दि. 21/1/2018
28 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1073 दि. 11/1/2018
29 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1061 दि. 7/1/2018
30 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1060 दि. 7/1/2018
31 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1027 दि. 17/12/2017
32 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1019 दि. 17/12/2017
33 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 980 दि. 30/11/2017
34 नगररचना नोटीस क्र 965 दि. 22/11/2017
35 नगररचना नोटीस क्र 968 दि. 22/11/2017
36 नगररचना नोटीस क्र 957 दि. 22/11/2017
37 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 939 दि. 16/11/2017
38 कलम २०५ नोटीस (चिंचवड वाल्हेकरवाडी रावेत शिवनाला रस्ता)
39 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 887 दि. 26/10/2017
40 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 868 दि. 26/10/2017
41 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 847 दि. 12/10/2017

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका © 2018

शेवटचा बदल: 16 / 11 / 2018