नगररचना जाहीर नोटीस

नगररचना जाहीर नोटीस

क्रमांक तपशील
1 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 356 दि. 29/06/2019
2 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 352 दि. 29/06/2019
3 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 343 दि. 29/06/2019
4 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 329 दि. 23/06/2019
5 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 327 दि. 21/06/2019
6 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 321 दि. 16/06/2019
7 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 304 दि. 01/06/2019
8 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 302 दि. 31/05/2019
9 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 309 दि. 02/06/2019
10 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 308 दि. 02/06/2019
11 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 189 दि. 14/02/2019
12 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 167 दि. 03/02/2019
13 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 140 दि. 24/01/2019
14 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 98 दि. 10/01/2019
15 नगररचना 205 नोटीस क्र 116 दि. 11/01/2019
16 नगररचना जाहिर प्रकटन क्र 76 दि.01/01/2019
17 कलम ३७ अन्वये ताथवडे आ.क्र 43,30 व स.नं. 130,131 बाबत
18 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 64 दि. 23/12/2018
19 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 49 दि. 16/12/2018
20 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 41 दि. 13/12/2018
21 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 27 दि. 09/12/2018
22 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 26 दि. 08/12/2018
23 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 25 दि. 09/12/2018
24 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 06 दि. 29/11/2018
25 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 378 दि.15/11/2018
26 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 335 दि. 28/10/2018
27 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 313 दि. 25/10/2018
28 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 258 दि. 30/09/2018
29 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 177 दि. 06/09/2018
30 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 164 दि. 06/09/2018
31 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 110 दि. 09/08/2018
32 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 96 दि. 02/08/2018
33 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 78 दि. 22/04/2018
34 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 66 दि. 21/07/2018
35 नगररचना जाहिर नोटीस क्र ५५ दि. १२/०७/२०१८
36 नगररचना जाहिर प्रकटण 43 दि. 10-07-2018
37 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 21 दि. 27/06/2018
38 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1334 दि. 21/06/2018
39 वाकड स.नं. 53 ते 156 (हायवे) मधील DP मधील १८ मी व सन ५० ते ६५ मधुन 30
40 मौजे रावेत येथील ३० मी बीआरटीएस रस्त्यापासुन च्या स.नं. 226 पासुन 15
41 भोसरी स.नं. २२७ पै २३० पै २३१ पै या मिळकतीतील ९मी रस्ता बाधीत क्षेत्र
42 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1266 दि. 06/05/2018
43 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1251 दि. 29/04/2018
44 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1244 दि. 26/04/2018
45 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1230 दि. 22/04/2018
46 कलम २०५ नोटीस (चिखली गट नं. १२४४ व १२४७ साने चौक ते चिखली गाव )
47 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1211 दि. 29/03/2018
48 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1180 दि. 08/03/2018
49 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1152 दि. 22/2/2018
50 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1136 दि. 15/2/2018
51 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1119 दि. 8/2/2018
52 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1103 दि. 21/1/2018
53 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1073 दि. 11/1/2018
54 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1061 दि. 7/1/2018
55 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1060 दि. 7/1/2018
56 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1027 दि. 17/12/2017
57 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1019 दि. 17/12/2017
58 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 980 दि. 30/11/2017
59 नगररचना नोटीस क्र 965 दि. 22/11/2017
60 नगररचना नोटीस क्र 968 दि. 22/11/2017
61 नगररचना नोटीस क्र 957 दि. 22/11/2017
62 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 939 दि. 16/11/2017
63 कलम २०५ नोटीस (चिंचवड वाल्हेकरवाडी रावेत शिवनाला रस्ता)
64 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 887 दि. 26/10/2017
65 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 868 दि. 26/10/2017
66 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 847 दि. 12/10/2017