नगररचना जाहीर नोटीस

image

नगररचना जाहीर नोटीस

क्रमांक तपशील
1 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1136 दि. 15/2/2018
2 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1119 दि. 8/2/2018
3 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1103 दि. 21/1/2018
4 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1073 दि. 11/1/2018
5 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1061 दि. 7/1/2018
6 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1060 दि. 7/1/2018
7 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1027 दि. 17/12/2017
8 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 1019 दि. 17/12/2017
9 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 980 दि. 30/11/2017
10 नगररचना नोटीस क्र 965 दि. 22/11/2017
11 नगररचना नोटीस क्र 968 दि. 22/11/2017
12 नगररचना नोटीस क्र 957 दि. 22/11/2017
13 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 939 दि. 16/11/2017
14 कलम २०५ नोटीस (चिंचवड वाल्हेकरवाडी रावेत शिवनाला रस्ता)
15 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 887 दि. 26/10/2017
16 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 868 दि. 26/10/2017
17 नगररचना जाहिर नोटीस क्र 847 दि. 12/10/2017

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका © 2017

शेवटचा बदल: 17 / 02 / 2018

visitor counter