परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 सन २०२४-२०२५ चे अंदाजपत्रकातील तरतूदींचे वाढ-घट प्रस्तावाबाबत परिपत्रक बघा
2 सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे लेख्यांमधील कामकाजादरम्यान आढळलेल्या त्रुटींचे निराकरण करणेकामी उपाययोज परिपत्रक बघा
3 मा.प्रशासक यांचा मा.महापालिका सभा ठराव क्र.५४८ अन्वये सन २४-२५ चे मुळ अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
4 ई-बजेट : सन २०२३- २०२४ चे सुधारीत व सन २०२४ - २०२५ चे मुळ अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत.... परिपत्रक बघा
5 वस्तु व सेवा कराबाबत परिपत्रक बघा
6 आयकराबाबत -- आर्थिक वर्ष २०२३-२३ आकारणाी वर्ष २०२४-२५ परिपत्रक बघा
7 पिंपरी चिचंवड महानगरपालिका सन २०२४-२५ चे अंदाजपत्रकात नागरीकांचा सहभाग परिपत्रक बघा
8 प्रशासकीय मान्यता देताना घ्यावयाची दक्षता बाबत.. परिपत्रक बघा
9 लेखापरिक्षणासाठी रेकॉर्ड उपलब्ध करुन देणेबाबत परिपत्रक बघा
10 दिनांक ३० जुन रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतन परिपत्रक बघा
11 मनपा सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे धन्वंतरी स्वास्थ योजनेचे सभासदत्वाबाबत... परिपत्रक बघा
12 सन २०२३-२०२४ चे अर्थसंकल्पातील तरतूदीच्या वर्गीकरणाबाबत परिपत्रक बघा
13 मा.प्रशासक यांचा मा.महापालिका सभा ठराव क्र.२८३ दि.१४/०३/२०२३ अन्वये सन २०२२-२०२३ चे सुधारीत व सन २०२ परिपत्रक बघा
14 सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील महसुली/भांडवली देयकांच्या अदायगीबाबत परिपत्रक बघा
15 मनपा सेवानिवृत्त / मयत अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतन सेवा उपदान व इतर रक् परिपत्रक बघा
16 मा. स्थायी समिती व महापालीका सभा यांचे मान्यतेकामी मा. आयुक्त यांचेकडे विषयपत्र सादर करताना घ्यावयाच परिपत्रक बघा
17 सन २०२३-२०२४ चे अंदाजपत्रकात नागरीकांचा सहभाग परिपत्रक बघा
18 ई बजेट : सन २०२२ - २०२३ चे सुधारीत व सन २०२३ - २०२४ चे मुळ अंदाजपत्रक तयार करणे बाबत... परिपत्रक बघा
19 सेवा निवृत्तीवेतन / मयत कर्माचाऱ्यांची सेवानोंद पुस्तके जमा करणे बाबत... परिपत्रक बघा
20 संगणक प्रणालीव्दारे कामाचा कार्यारंभ आदेश निर्गत करणेबाबत. परिपत्रक बघा
21 म.न.पा कार्यालयीन वाहने व जनरेटर इंधनाकरीता प्रिपेड पेट्रो कार्ड च्या आगाऊ रक्कमेबाबत परिपत्रक बघा
22 लेखा विभागाकडे अदायगीकामी सादर केल्या जाणा-या देयकांबाबत. परिपत्रक बघा
23 सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या सेवानोंद पुस्तकाची पडताळणी करणे बाबत.. परिपत्रक बघा
24 मनपा कार्यालयीन वाहनांकरीता प्रिपेड पेट्रो कार्ड च्या सुविधेबाबत परिपत्रक बघा
25 वस्तु व सेवा कराच्या दरामधील बदलाबाबत परिपत्रक बघा
26 आयकर सवलत मिळणेकामी घरबांधणी कर्ज व्याज प्रमाणपत्राबाबत परिपत्रक परिपत्रक बघा
27 मनपातील विविध विभाग व अधिकारी यांच्या वाहन इंधनाबाबत परिपत्रक बघा
28 सन २०२२-२३ चे अंदाजपत्रकातील तरतूदींचे वर्गीकरणाबाबत परिपत्रक बघा
29 मा. प्रशासक यांचा मा. महापालिका सभा ठराव क्र. १ दि. २९/०३/२०२२ अन्वये सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२ परिपत्रक बघा
30 कोवि़ड-१९ संदर्भातील देयकांबाबत परिपत्रक बघा
31 सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील भांडवली व महसुली कामांच्या देयकांच्या अदायगीबाबत. परिपत्रक बघा
32 आयकराबाबत परिपत्रक आर्थिक वर्ष २०२१-२२ आकारणी वर्ष २०२२-२३ परिपत्रक बघा
33 ई-बजेट, सन २०२१-२२ चे सुधारीत व सन २०२२-२३ चे मुळ अंदाजपत्रक तयार करणे बाबत... परिपत्रक बघा
34 सेवानिवृत्ती वेतन / कुटुंबनिवृत्ती वेतन प्रकरणे ऑनलाईन संगणक प्रणालीतून सादर करणे बाबत / ई-पेन्शन प् परिपत्रक बघा
35 सातव्या वेतन आयोगानुसार दि. ०१ जानेवारी २०१६ ते ३१ मे २०२० या कालावधीत सेवानिवृत्त निवृत्ती धारकांना परिपत्रक बघा
36 ३०% कमी व त्यापेक्षा अधिक कमी निविदादर असलेल्या विकासकामांचे कार्यप्रणालीबाबत... परिपत्रक बघा
37 सदस्य पारीत ठरावांच्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
38 विकास कामांची / वस्तु व सेवा पुरवठा देयके तपासताना घ्यावयाच्या दक्षते बाबत परिपत्रक बघा
39 दैनंदिन जमा रक्कमचे चलने लेखा शाखेमध्ये जमा करणेबाबत... परिपत्रक बघा
40 सदस्य पारीत ठरावांच्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
41 विकास कामांची निविदा कार्यपध्दतीबाबत परिपत्रक बघा
42 सेवानिवृत्त वेतन / कुटुंब निवृत्तीवेतन प्रकरणे वेळेत सादर करणेबाबत. परिपत्रक बघा
43 कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन-२०२१-२२ या वित्तीय वर्षात होणा-या अर्थव्यावस्थेवरील परिणामाबाबत परिपत्रक बघा
44 बॅंक वसुली वजाती बाबत परिपत्रक बघा
45 लेखा विभागकडील संगणक प्रणाली मधील बिल फॉर्म नं-१४ बाबत परिपत्रक बघा
46 मा.महापालिका ठराव क्र.६३२ दि.३१/०३/२०२१ अन्वये सन २०-२१ चा सुधारीत व २१-२२ चे मुळ अंदाजपत्रकाच्या अं परिपत्रक बघा
47 सन २०२०-२१ यी आर्थिक वर्षातील भांडवली व महसुली कामांच्या देयकांच्या अदायगीबाबत परिपत्रक बघा
48 सातव्या वेतन आयोग फरकाच्या पहिल्या व दुस-या हप्यारतच्या देयकांच्या अदायगीबाबत. परिपत्रक बघा
49 आयकराबाबत...आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ आकारणी वर्ष २०२१-२०२२ परिपत्रक बघा
50 सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाच्या तरतूदीबाबत परिपत्रक बघा
51 बयाणा / अनामत परतावाकामी सादर केलेली नस्ती पुर्तता झालेनंतर लेखा विभागातून तात्काळ घेऊन जाणेबाबत परिपत्रक बघा
52 सन - २०२०-२०२१ व - २०२१-२०२२ चे अंदाजपत्रकावर कार्यवाहीबाबत. परिपत्रक बघा
53 ई बजेट:सन २०२०-२०२१ चे सुधारीत सन २०२१-२०२२ चे मुळ अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत परिपत्रक बघा
54 अंशदान निवृत्तीवेतन योजने करिता नियोक्तांचे अंशदान मनपा हिश्याची रक्कम जमा करणेबाबत परिपत्रक बघा
55 कोरोना विषाणू Covid-19 प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या वाहनांच्या इंधन देयकांबा परिपत्रक बघा
56 मा.महापालिका सभा ठराव क्र.५४८ दि.०१/०६/२०२० अन्वये सन २०१९-२० चे सुधारीत व सन २०२०-२१ चे मुळ अंदाजपत परिपत्रक बघा
57 कोरोना विषाणू Covid-19 प्रतिबंधात्मक उपाय अंतर्गत लेखा विभागाचे कार्यालयीन कामकाजाबाबत परिपत्रक बघा
58 निविदा नस्ती लेखा विभागास सादर करताना घ्यावयाचे दक्षतेबाबत... परिपत्रक बघा
59 पि.चि.म.न.पा निवृत्ती वेतनधारक/कुटुंब निवृत्ती धारकांना सातवा वेतन आयोगाचे सुधारीत वेतनश्रेणी लागूक परिपत्रक बघा
60 मानसिक विकलंग/शारीरीक दुर्बल असणा-या अपत्याच्या नावाचा सामावेश कर्मचा-यांच्या निवृत्ती आदेशामध्ये कर परिपत्रक बघा
61 कोविड-१९ च्या संसर्गजन्य रोगामुळे सन-2020-21 होणा-या अर्थव्यावस्थेवरील परिणाबाबत वित्तीय उपाययोजनाब परिपत्रक बघा
62 मासिक वेतनातून कपात करणेत येणा-या बॅक कर्ज वसूलीबाबत.. परिपत्रक बघा
63 निवृत्ती वेतन धारकांना हयात दाखले स्वाक्षरीकरिता प्रवेश बंद करण्याबाबत परिपत्रक बघा
64 सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षी अखेरीतील देयके अदा करण्याविषयी अवलंबण्याचे कार्यवाहीबीबत परिपत्रक बघा
65 दिनांक 06/03/2020 पासून रोखपाल खिडकीवरील संकलन बदलाबाबत... परिपत्रक बघा
66 बिल अदायगीकामी लेखा विभागाकडे सादर केलेल्या बिलांबाबत परिपत्रक बघा
67 विधानसभा निवडणूक 19 च्या कामाकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात वर्ग केलेल्या वाहनावरील वाहनचालकांच्या अतिका परिपत्रक बघा
68 निविदा मिळाल्यानंतर परफॉर्मन्स सेक्युरिटी डिपॉझीट बाबत.... परिपत्रक बघा
69 देयकांचे बिले अदायगीकामी लेखा विभागकडे बिले सादर करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबत परिपत्रक बघा
70 सेवानिवृत्ती वेतन / कुटुंबनिवृत्ती वेतन प्रकरणे परिपूर्ण करुन वेळेत सादर करणे बाबत परिपत्रक बघा
71 डिसेंबर २०१९ अखेर प्रलंबित आगाऊ रकमांचे समायोजनबाबत परिपत्रक बघा
72 वित्तीय वर्षा अखेर किंवा दैनंदिन कामकाज करताना विभागप्रमुखांनी देयके करण्याविषयी अवलंबिणेच्या कार्यप परिपत्रक बघा
73 विभागाकडून लेखा विभागाकडे सादर करण्यात येणा-या देयकांबाबत.... परिपत्रक बघा
74 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या दायीत्वाच्या माहितीबाबत परिपत्रक बघा
75 आयकराबाबत आर्थिक वर्ष - २०१९-२० आकारणी वर्ष - २०२०-२१ परिपत्रक बघा
76 देयकांचे अदायगीकामी लेखा विभागाकडे बिले सादर करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबत परिपत्रक बघा
77 लोकसभा निवडणुक_१९ कामाकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात वर्ग केलेल्या वाहनावरील वाहनचालकांच्या अति.भत्याब परिपत्रक बघा
78 निविदा नस्ती अंतर्गत लेखा परिक्षण विभागाकडे अभिप्रायाकामी सादर करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत परिपत्रक बघा
79 आपले कार्यालयातील सर्व विभागांचे बिले अदायगीबाबत.... परिपत्रक बघा
80 वेतन देयकाबाबत.... परिपत्रक बघा
81 मनपा कर्मचा-यांना दिनांक १ जानेवारी २०१९ पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करण्याबाबत.... परिपत्रक बघा
82 प्रशासकीय मान्यता देताना घ्यावयाची दक्षता बाबत.... परिपत्रक बघा
83 देयके अदायगीबाबत..... परिपत्रक बघा
84 आयकर फॉर्म नं.१६ (भाग-ब) मधील बदलाबाबत परिपत्रक बघा
85 निवृत्ती वेतन / कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रकरणे व सेवानोंद पुस्तक तपासणी करुन वेळेत सादर करणेबाबत परिपत्रक बघा
86 दि.३०/०३/२०१९ अखेरची महसुली / भांडवली बिले अदायगीबाबत... परिपत्रक बघा
87 मा.आयुक्त यांचेकडे सादर करावयाच्या नस्तीबाबत... परिपत्रक बघा
88 देयकांचे अदायगीकामी लेखा विभागाकडे बिले सादर करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबत परिपत्रक बघा
89 शुध्दीपत्रक आयकराबाबत परिपत्रक बघा
90 वित्तीय वर्षा अखेर किंवा दैनंदिन कामकाज करताना विभागप्रमुखांनी देयके अदा करण्याविषयी अवलंबिवणेच्या क परिपत्रक बघा
91 महसुली व भांडवली वर्गिकरणाबाबत परिपत्रक बघा
92 निविदा नस्ती मा.आयुक्त यांचेकडे लेखा विभागामार्फत अभिप्रायाकामी सादर करताना घ्यावयाचे दक्षतेबाबत परिपत्रक बघा
93 दिनांक 01/11/2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचा-यांना अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ देणेबाब परिपत्रक बघा
94 वस्तु सेवा कर अधिसुचने (notification) बाबत परिपत्रक बघा
95 नागरी स्थानिक संस्थामार्फत राबविणेत येणा-या निविदा प्रक्रियेबाबत परिपत्रक बघा
96 वस्तु व सेवा कर G.S.T - T.D.S बाबत परिपत्रक बघा
97 देयकाचे बिलेअदायगीकामी लेखा विभागाकडे बिले सादर करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबत परिपत्रक बघा
98 आयकराबाबत.... आर्थिक वर्ष 2018-19 आकारणी वर्ष 2019-20 परिपत्रक बघा
99 मुख्यलेखापाल या पदाचे पदनामात झालेल्या बदलाची नोंद घेणेबाबत. परिपत्रक बघा
100 निवादा नस्तीवर लेखा विभागाचा अभिप्राय मिळणेकामी नस्ती सोबत सादर करावयाची चेकलिस्ट परिपत्रक बघा
101 आस्थापना विषयक बिले तपासणीचे कामकाजाबाबत.. परिपत्रक बघा
102 वस्तु व सेवा कर G.S.T - T.D.S बाबत परिपत्रक बघा
103 सल्लागार नेमलेल्या कामांचे बील अदा करताना सादर करावयाचे शिफारस पत्राबाबत परिपत्रक बघा
104 निविदा फॉर्म फी वरील G.S.T बाबत परिपत्रक बघा
105 निविदा प्रक्रियेमध्ये अभिप्राय देणेचे कामकाजाबाबत... परिपत्रक बघा
106 जुलै २०१८ अखेर प्रलंबित आगाऊ रक्कमांचे समायोजनाबाबत.. परिपत्रक बघा
107 महापालिकेची सर्व प्रदाने ECS पध्दतीने करणेबाबत परिपत्रक बघा
108 कामगार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत. परिपत्रक बघा
109 वेतन आयोगातील वेतनशश्रेणी वाढ संदर्भात अर्ज/प्रस्तावांबाबत परिपत्रक बघा
110 निविदा प्रक्रियेबाबत. परिपत्रक बघा
111 महसुली/भांडवली कामे इ.ची.बिले पाठविताना चेक लिस्ट नुसार पाठविणेबाबत(02/05/2018) परिपत्रक बघा
112 निविदा प्रक्रिया राबविताना घ्यावयाच्या दराबाबत...(26-04-2018) परिपत्रक बघा
113 शुद्दीपत्रक - निविदा प्रक्रियेबाबत ( 23-04-2018 ) परिपत्रक बघा
114 कामकाजाचे छायाचित्रे व व्हिडीओ रेकॉर्डींग मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे करणेबाबत.(21/04/2018) परिपत्रक बघा
115 31/03/2018 अखेरची महसुली / भांडवली बिले अदायगी बाबत ( 20-04-2018 ) परिपत्रक बघा
116 दि.01/01/2018 पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता लागू करणेबाबत (20/04/2018) परिपत्रक बघा
117 मनपा कार्यक्षेत्रातील विभागनिहाय सुरु असलेल्या कामकाजाचे छायाचित्रे व व्हिडीओ (19/04/2018) परिपत्रक बघा
118 दि.24/03/2018 व 25/03/2018 रोजी लेखा विभागाचे कामकाज सुरू असलेबाबत (23/03/2018) परिपत्रक बघा
119 स्थापत्य विषयक कामे पार पडताना त्यातील बाबींमध्ये मोठया प्रमाणावर होणा-या Variation बाबत(16-03-2018) परिपत्रक बघा
120 वस्तू व सेवांचे खरेदीबाबत ( 15-03-2018 ) परिपत्रक बघा
121 31/03/2018 अखेरची महसूली / भांडवली बिले अदायगीबाबत ( 15/03/2018 ) परिपत्रक बघा
122 वृत्तपत्रांमधील प्रसिध्द होणा-या जाहिरातीवरील वस्तू व सेवाकराबाबत..( 13/03/2018 ) परिपत्रक बघा
123 वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणी पुर्वीची बिले अदायगीबाबत ( 13-03-2017 ) परिपत्रक बघा
124 वस्तू व सेवा कर आकारणी बाबत ( 08-02-2017 ) परिपत्रक बघा
125 घरबांधणी अग्रीम व्याजदराबाबत...(05-02-2018) परिपत्रक बघा
126 जी.एस.टी. कराचे अंमलबजावणीबाबत..(03-02-2018) परिपत्रक बघा
127 भांडवली / महसुली कामांचे बील अदायगीबाबत ( 31-01-2018 ) परिपत्रक बघा
128 दि.31/03/2018 अखेरची महसुली /भांडवली बिले अदायगीबाबत...(29/01/2018) परिपत्रक बघा
129 SGS N IRS ची बिले G.S.T नमुन्यामध्ये सादर करणेबाबत.(25/01/2018) परिपत्रक बघा
130 पिंपरी चिंचवड मनपाचे Account code / Budget code बाबत (09-01-2018) परिपत्रक बघा
131 सण सोहळ्यावर महापालिकेकडून खर्च न करणेबाबत...(06-01-2018) परिपत्रक बघा
132 वस्तू व सेवाकरावर आकारण्यात येणा-या आयकराबाबत....(02-01-2018) परिपत्रक बघा
133 सन २०१७-१८ चे सुधारीत व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपत्रकाबाबत...(18-12-2017) परिपत्रक बघा
134 सन २०१७-१८ चे सुधारीत व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपत्रकाबाबत...(16-12-2017) परिपत्रक बघा
135 शुद्दीपत्रक - निविदा प्रक्रियेबाबत ( 14-12-2017 ) परिपत्रक बघा
136 विकास कामाचे निविदेतील रॉयलटीच्या आकारणी बाबत परिपत्रक बघा
137 आयकराबाबत सेमिनार आयोजित केलेबाबत... परिपत्रक बघा
138 1 July 2017 पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करणेबाबत... परिपत्रक बघा
139 निविदा स्विकृती शुद्धीपत्रक... परिपत्रक बघा
140 GST अंमलबजावणीबाबत..... परिपत्रक बघा
141 आयकराबाबत.....आर्थिक वर्ष २०१७ -१८ परिपत्रक बघा
142 नविदा बाबत..... परिपत्रक बघा
143 महानगरपालिकेचे वस्तू व सेवा कराचे नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत... परिपत्रक बघा
144 सन 2017-18 चे सुधारीत व सन 18-19 चे मुळ अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत... परिपत्रक बघा
145 स्वयंमरोजगार संस्थाना कामकाज न देणेबाबत.. परिपत्रक बघा
146 निविदा प्रक्रियेबाबत... परिपत्रक बघा
147 वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतरची भांडवली व महसुली कामाची देयके अदायगीबाबत. परिपत्रक बघा
148 वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी नंतर शासकीय कंत्राटात होणा-या बदलांबाबत... परिपत्रक बघा
149 आयकर सेमिनार विषयक परिपत्रक परिपत्रक बघा
150 वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणी पूर्वीची बिले अदायगीबाबत परिपत्रक बघा
151 वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणी पुर्वीची बिले अदायगीबाबत.... परिपत्रक बघा
152 वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक परिपत्रक बघा
153 भांडवली, महसूली कामे तसेच वेतन इत्यादीची बिले पाठविताना चेक लिस्ट नुसार पाठविणे बाबत. परिपत्रक बघा
154 पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या ई निविदा प्रक्रिये अंतर्गत निविदा प्रसिध्दी, निविदा लिफाफे उघडणे आणि परिपत्रक बघा
155 वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणी पुर्वीची बीले अदायगी बाबत परिपत्रक बघा
156 वस्तू व सेवा कराच्या प्रशिक्षणाबाबत.. परिपत्रक बघा
157 वस्तु व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत.. परिपत्रक बघा
158 विकास कामे , देखभाल दुरूस्ती कामे बिले अदायगी बाबत वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीबाबत.. परिपत्रक बघा
159 वस्तु व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत.... परिपत्रक बघा
160 भांडवली, महसूली कामे तसेच वेतन बिले पाठविताना चेक लिस्ट नुसार पाठविणेबाबत... परिपत्रक बघा
161 वस्तू व सेवा कराच्या प्रशिक्षणाबाबत.. परिपत्रक बघा
162 अधिकारी व कर्मचारी यांच्या जुलै २०१७ च्या वेतनातील १ दिवसांचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणे परिपत्रक बघा
163 नवीन निविदा प्रस्तावित करताना अवलंबिणेचे कार्यपध्दतीबाबत.. परिपत्रक बघा
164 वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रके व जोडपत्रे परिपत्रक बघा
165 जी.एस.टी. प्रशिक्षणाबाबत..... परिपत्रक बघा
166 वैद्यकीय अग्रीम समायोजनाबाबत.... परिपत्रक बघा
167 वैद्यकीय अग्रीम समायोजनाबाबत.... परिपत्रक बघा
168 मानधनावरील कर्मचा-यांचे फॉर्म 16A बाबत.. परिपत्रक बघा
169 विकासकामाच्या संदर्भात आकस्मित खर्चाच्या 5% रक्कमेबाबत..... परिपत्रक बघा
170 Online EMD/PSD Refund बाबत.... परिपत्रक बघा
171 31/03/2017 अखेरची महसुली / भांडवली बिले अदायगी बाबत.... परिपत्रक बघा
172 सेवानिवृत्ती / कुटूंबनिवृत्ती वेतन प्रकरणे वेळेत पाठविण्याबाबत.... परिपत्रक बघा
173 निश्चलिकरणाच्या अनुषंगाने रोखरहित महाराष्ट्र महाराष्ट्र अभियान सफल करणेबाबत... परिपत्रक बघा
174 वैद्यकीय अग्रिम समायोजनाबाबत... परिपत्रक बघा
175 भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडील नोटीसीबाबत.... परिपत्रक बघा
176 सेवा विषयक व वस्तुंच्या खरेदीची देयके मंजूरीबाबत... परिपत्रक बघा
177 फाईल्स सादर करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत... परिपत्रक बघा
178 अंदाजपत्रकीय तरतुद वर्गीकरणाबाबत.... परिपत्रक बघा
179 माहे जुलै २०१६ पासून ७% वाढीव महागाई भत्ता मंजूरीबाबत परिपत्रक बघा
180 रू.500 मुल्यांच्या जुन्या नोटा स्विकारणेबाबत.. परिपत्रक बघा
181 वैद्यकीय अग्रीम समायोजनाबाबत.... परिपत्रक बघा
182 नागरी स्थानिक संस्थांच्या विविध देय रक्कमांचा भरणा करण्यासाठी रु. 1000 व रू.500 मुल्यांच्या जुन्या न परिपत्रक बघा
183 विकास कामांचे मुदतवाढीबाबत.... परिपत्रक बघा
184 नागरी स्थानिक संस्थांच्या विविध देय रक्कमांचा भरणा करण्यासाठी रु. 1000 व रू.500 मुल्यांच्या जुन्या न परिपत्रक बघा
185 भविष्य निर्वाह निधी अग्रिम मंजूरीबाबत.... परिपत्रक बघा
186 ऑक्टोंबर 2016 चे वेतन दिनांक 24/10/2016 पुर्वी अदा करणेबाबत... परिपत्रक बघा
187 महापालिकेमार्फत आर्थिक लाभ देताना कायद्यातील तरतुदी, शासन नियमांचा उल्लेख आदेशात करणेबाबत परिपत्रक बघा
188 आयकर २०१६-२०१७ बाबत... परिपत्रक बघा
189 मृत्यु नि-सेवा निवृत्ती उपदान नामनिर्देशन पत्र नमुना १ व २ चे आधारे मृत्यू उपदान व कुटूंब निवृत्ती परिपत्रक बघा
190 मुल्यवर्धित कराबाबत... परिपत्रक बघा
191 1 जानेवारी 2016 पासून 125% पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करणेबाबत परिपत्रक बघा
192 आयकर- धन्वंतरी स्वास्थ योजना बाबत परिपत्रक बघा
193 वित्तीय अधिकार परिपत्रक बघा
194 आहरण व वितरण अधिकारी घोषीत करणेबाबत. परिपत्रक बघा
195 आयकर २०१५-२०१६ परिपत्रक बघा
196 परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत जमा असलेल्या रक्कमेच्या परताव्याबाबत.... परिपत्रक बघा
197 अंशदान पेन्शन निवृत्तीवेतन फॉर्म नं.१ परिपत्रक बघा
198 स्थानिक लेखा निधी परिक्षण परिपत्रक बघा
199 अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे वर्गीकरणाबाबत.... परिपत्रक बघा
200 व्यवसाय कराबाबत..... परिपत्रक बघा
201 सेवाकराबाबत.. परिपत्रक बघा
202 महागाई भत्ता वाढ जानेवारी २०१५ पासून परिपत्रक बघा
203 सेवाकर २०१५ बाबत परिपत्रक बघा
204 ताळेबंदपत्रक माहिती बाबत २००८-०९ परिपत्रक बघा
205 सन 2008-09 ते 2012-2013 अखेर ताळेबंदपत्रक बननिणेबाबत... परिपत्रक बघा
206 लेखा संहिता 2013 अंमलात आणणेबाबत परिपत्रक बघा
207 सेवानिवृत्ती / कुटूंब निवृत्तीवेतन प्रकरणे सादर करणेबाबत परिपत्रक बघा
208 वित्तीय अधिकार परिपत्रक बघा
209 सन २००८-२००९ ते २०११-१२ चे ताळेबंदपत्रक तयार करणेबाबत परिपत्रक बघा
210 स्थावर मालमत्तेचे समक्ष पाहणी करणेबाबत परिपत्रक बघा
211 आयकर 2014-15 दुरूस्ती आदेश परिपत्रक बघा
212 स्थानिक संस्था कराची वसूलीबाबत परिपत्रक बघा
213 गटविमा योजना नवीन सभासदांबाबत परिपत्रक बघा
214 कंत्राटी कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधी रकमेच्या कपातीबाबत परिपत्रक बघा
215 पुरवठा बिलामधील VAT रक्कमेबाबत परिपत्रक परिपत्रक बघा
216 आयकर सन २०१४-१५ परिपत्रक परिपत्रक बघा
217 म.न.पा कर्मचा-यांना दि.०१ जुलै २०१४ पासून सुधारित दराने महागाई भत्ता मंजूर करण्याबाबत परिपत्रक बघा
218 अंदाजपत्रकात नागरिकांचा सहभागासाठी फॉर्म परिपत्रक बघा
219 सन २०१५-२०१६ अंदाजपत्रकात नागरिकांचा सहभाग परिपत्रक बघा
220 सन २०१४-१५ सुधारीत व २०१५-२०१६ मुळ अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत परिपत्रक बघा
221 लेखा परिक्षण आक्षेप पुर्तता परिपत्रक बघा
222 वित्तीय अधिकार प्रदान करणेबाबत सुधारीत आदेश... परिपत्रक बघा
223 २०११-१२ मुदत बाह्य धनादेश परिपत्रक बघा
224 सुधारीत दराने वाहतुक भत्ता मंजूरीबाबत परिपत्रक बघा
225 पुरवणी पगार बिलातील वजातीबाबत परिपत्रक बघा
226 कर्मचारी मासिक पगारबिले व मानधन बिले ईसीएस द्वारे अदा करणेबाबत परिपत्रक बघा
227 जानेवारी २०१४ पासूनचा महागाई भत्ता परिपत्रक बघा
228 आयकराबाबत परिपत्रक बघा
229 मुदबाह्य धनादेश २०१०-११ परिपत्रक बघा
230 अंदाजपत्रकीय तरतुदीबाबत परिपत्रक बघा
231 घरबांधणी / वाहनकर्ज व संगणक कर्ज नाहरकत प्रमाणपत्राबाबत परिपत्रक बघा
232 आयकर फॉर्म २४क्यू बाबत परिपत्रक बघा
233 २००९-१० मधील मुदत बाह्य धनादेश परिपत्रक बघा
234 आयकर वजावटीबाबत परिपत्रक बघा
235 पुरवणी पगारबिलांबाबत... परिपत्रक बघा
236 गटविमा योजनेत नवीन सभासद समाविष्ठ करणेबाबत परिपत्रक बघा
237 गट विमा रक्कम ई.सी.एस.द्वारे अदायगीबाबत परिपत्रक बघा
238 ठेकेदारांची बिले ECS द्वारे अदा करणेबाबत परिपत्रक बघा
239 आहरण व वितरण अधिकारी निश्चितीबाबत दुरुस्ती आदेश 1 परिपत्रक बघा
240 आहरण व वितरण अधिकारी निश्चितीबाबत दुरुस्ती आदेश 2 परिपत्रक बघा
241 'सन २०१४–१५ चे अंदाजपत्रकात नागरिकांचा सहभाग' परिपत्रक बघा
242 महागाई भत्ता वाढ जुलै-२०१३ परिपत्रक बघा
243 आयकर परिपत्रक २०१३-१४ परिपत्रक बघा
244 सन 2013-14 चे सुधारीत व 14-15 चे मुळ अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत परिपत्रक बघा
245 वित्तिय अधिकार प्रदान करणेबाबत. परिपत्रक बघा
246 महसूली व भांडवली कामाची बिले आदागयी बाबत परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 सुधारीत दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करणेबाबत... आदेश बघा
2 मनपा कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी २०२४ पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करणे बाबत... आदेश बघा
3 मनपा कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै २०२३ पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजुर करण्याबाबत... आदेश बघा
4 मनपा कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी २०२३ पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करणे बाबत... आदेश बघा
5 मनपा कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै २०२२ पासुन सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजुर करणे बाबत आदेश बघा
6 सुधारीत दराने वाहतुक भत्ता मंजुरीबाबत आदेश बघा
7 मनपा कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी २०२२ पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करणे बाबत आदेश बघा
8 सुधारीत दराने घरभाडे भत्ता मंजूर करणेबाबत आदेश बघा
9 मनपा कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै २०२१ पासुन सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करण्यााबाबत... आदेश बघा
10 मनपा कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै २०२१ पासुन सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करण्यााबाबत... आदेश बघा
11 कोरोना विषाणू Covid-19 प्रतिबंधात्मक उपाय अंतर्गत लेखा वि. प्राप्त होणा-या देयके स्विकृतीच्या कामकाज आदेश बघा
12 सातवा वेतन आयोग आदेश बघा
13 मनपा कर्मचा-यांना दिनांक १ जुलै २०१९ पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करण्याबाबत.... आदेश बघा
14 निविदा प्रक्रियेमध्ये अभिप्राय देण्याचे कार्यपध्दतीबाबत आदेश बघा
15 निविदा प्रक्रियेमध्ये अभिप्राय देण्याचे कार्यपध्दतीबाबत आदेश बघा
16 महानगरपालिका निवृत्ती वेतन / कुंटुंब निवृत्ती वेतन धारकांना दि.01/01/2018 पासुन 142% व दिनांक 01/07 आदेश बघा
17 निविदा प्रक्रियेमध्ये अभिप्राय देण्याचे कार्यपध्दतीबाबत आदेश बघा
18 मनपा कर्मचा-यांना दिनांक १ जुलै २०१८ पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करणेबाबत आदेश बघा
19 वित्तीय अधिकार प्रदान करणे बाबत (दुरुस्ती) आदेश बघा
20 आहरण व वितरण अधिकारी निश्चितीबाबत... आदेश बघा
21 वित्तीय अधिकार प्रदान करणेबाबत ( 23/05/2018 ) आदेश बघा
22 आहरण व वितरण अधिकारी निश्चिती बाबत ( 24/04/2018) आदेश बघा
23 लेखाशिर्षावरील एकत्रित तरतूदीमधून सन 17-18 ची बिले खर्ची टाकणेबाबत (07-03-2018) आदेश बघा
24 सन २०१७-१८ चे सुधारीत अंदाजपत्रक वापरणेकरीता विभागांना देणेबाबत..(23-02-2018) आदेश बघा
25 वित्तीय अधिकार बाबत ( 18-12-2017) आदेश बघा
26 पिंपरी चिंचवड मनपा सार्वत्रिक निवडणूक-2017, मानधन अदा करणेबाबत आदेश बघा
27 वित्तीय अधिकार प्रदान करणेबाबत.... आदेश बघा
28 वित्तीय अधिकार प्रदान करणेबाबत... आदेश बघा
29 शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी व प्रत्यक्ष झालेला खर्च यामधील तफावतीबाबत.. आदेश बघा
30 उत्पन्न स्विकारताना अथवा प्रदानांचे प्रस्ताव सादर करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत.... आदेश बघा
31 मनपा मालकीचे / ताब्यात नसलेल्या जागांवर मनपाच्या खर्चाने कामे न करणेबाबत.. आदेश बघा
32 घरभाडे भत्ता वाढीबाबत... आदेश बघा
33 ईसीएस मार्कत ठेकेदार / पुरवठादार यांची प्रदाने अदा करणेबाबत आदेश बघा