परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 आपले कार्यालयातील सर्व विभागांचे बिले अदायगीबाबत.... परिपत्रक बघा
2 वेतन देयकाबाबत.... परिपत्रक बघा
3 मनपा कर्मचा-यांना दिनांक १ जानेवारी २०१९ पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करण्याबाबत.... परिपत्रक बघा
4 प्रशासकीय मान्यता देताना घ्यावयाची दक्षता बाबत.... परिपत्रक बघा
5 देयके अदायगीबाबत..... परिपत्रक बघा
6 आयकर फॉर्म नं.१६ (भाग-ब) मधील बदलाबाबत परिपत्रक बघा
7 निवृत्ती वेतन / कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रकरणे व सेवानोंद पुस्तक तपासणी करुन वेळेत सादर करणेबाबत परिपत्रक बघा
8 दि.३०/०३/२०१९ अखेरची महसुली / भांडवली बिले अदायगीबाबत... परिपत्रक बघा
9 मा.आयुक्त यांचेकडे सादर करावयाच्या नस्तीबाबत... परिपत्रक बघा
10 देयकांचे अदायगीकामी लेखा विभागाकडे बिले सादर करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबत परिपत्रक बघा
11 शुध्दीपत्रक आयकराबाबत परिपत्रक बघा
12 वित्तीय वर्षा अखेर किंवा दैनंदिन कामकाज करताना विभागप्रमुखांनी देयके अदा करण्याविषयी अवलंबिवणेच्या क परिपत्रक बघा
13 महसुली व भांडवली वर्गिकरणाबाबत परिपत्रक बघा
14 निविदा नस्ती मा.आयुक्त यांचेकडे लेखा विभागामार्फत अभिप्रायाकामी सादर करताना घ्यावयाचे दक्षतेबाबत परिपत्रक बघा
15 दिनांक 01/11/2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचा-यांना अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ देणेबाब परिपत्रक बघा
16 वस्तु सेवा कर अधिसुचने (notification) बाबत परिपत्रक बघा
17 नागरी स्थानिक संस्थामार्फत राबविणेत येणा-या निविदा प्रक्रियेबाबत परिपत्रक बघा
18 वस्तु व सेवा कर G.S.T - T.D.S बाबत परिपत्रक बघा
19 देयकाचे बिलेअदायगीकामी लेखा विभागाकडे बिले सादर करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबत परिपत्रक बघा
20 आयकराबाबत.... आर्थिक वर्ष 2018-19 आकारणी वर्ष 2019-20 परिपत्रक बघा
21 मुख्यलेखापाल या पदाचे पदनामात झालेल्या बदलाची नोंद घेणेबाबत. परिपत्रक बघा
22 निवादा नस्तीवर लेखा विभागाचा अभिप्राय मिळणेकामी नस्ती सोबत सादर करावयाची चेकलिस्ट परिपत्रक बघा
23 आस्थापना विषयक बिले तपासणीचे कामकाजाबाबत.. परिपत्रक बघा
24 वस्तु व सेवा कर G.S.T - T.D.S बाबत परिपत्रक बघा
25 सल्लागार नेमलेल्या कामांचे बील अदा करताना सादर करावयाचे शिफारस पत्राबाबत परिपत्रक बघा
26 निविदा फॉर्म फी वरील G.S.T बाबत परिपत्रक बघा
27 निविदा प्रक्रियेमध्ये अभिप्राय देणेचे कामकाजाबाबत... परिपत्रक बघा
28 जुलै २०१८ अखेर प्रलंबित आगाऊ रक्कमांचे समायोजनाबाबत.. परिपत्रक बघा
29 महापालिकेची सर्व प्रदाने ECS पध्दतीने करणेबाबत परिपत्रक बघा
30 कामगार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत. परिपत्रक बघा
31 वेतन आयोगातील वेतनशश्रेणी वाढ संदर्भात अर्ज/प्रस्तावांबाबत परिपत्रक बघा
32 निविदा प्रक्रियेबाबत. परिपत्रक बघा
33 महसुली/भांडवली कामे इ.ची.बिले पाठविताना चेक लिस्ट नुसार पाठविणेबाबत(02/05/2018) परिपत्रक बघा
34 निविदा प्रक्रिया राबविताना घ्यावयाच्या दराबाबत...(26-04-2018) परिपत्रक बघा
35 शुद्दीपत्रक - निविदा प्रक्रियेबाबत ( 23-04-2018 ) परिपत्रक बघा
36 कामकाजाचे छायाचित्रे व व्हिडीओ रेकॉर्डींग मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे करणेबाबत.(21/04/2018) परिपत्रक बघा
37 31/03/2018 अखेरची महसुली / भांडवली बिले अदायगी बाबत ( 20-04-2018 ) परिपत्रक बघा
38 दि.01/01/2018 पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता लागू करणेबाबत (20/04/2018) परिपत्रक बघा
39 मनपा कार्यक्षेत्रातील विभागनिहाय सुरु असलेल्या कामकाजाचे छायाचित्रे व व्हिडीओ (19/04/2018) परिपत्रक बघा
40 दि.24/03/2018 व 25/03/2018 रोजी लेखा विभागाचे कामकाज सुरू असलेबाबत (23/03/2018) परिपत्रक बघा
41 स्थापत्य विषयक कामे पार पडताना त्यातील बाबींमध्ये मोठया प्रमाणावर होणा-या Variation बाबत(16-03-2018) परिपत्रक बघा
42 वस्तू व सेवांचे खरेदीबाबत ( 15-03-2018 ) परिपत्रक बघा
43 31/03/2018 अखेरची महसूली / भांडवली बिले अदायगीबाबत ( 15/03/2018 ) परिपत्रक बघा
44 वृत्तपत्रांमधील प्रसिध्द होणा-या जाहिरातीवरील वस्तू व सेवाकराबाबत..( 13/03/2018 ) परिपत्रक बघा
45 वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणी पुर्वीची बिले अदायगीबाबत ( 13-03-2017 ) परिपत्रक बघा
46 वस्तू व सेवा कर आकारणी बाबत ( 08-02-2017 ) परिपत्रक बघा
47 घरबांधणी अग्रीम व्याजदराबाबत...(05-02-2018) परिपत्रक बघा
48 जी.एस.टी. कराचे अंमलबजावणीबाबत..(03-02-2018) परिपत्रक बघा
49 भांडवली / महसुली कामांचे बील अदायगीबाबत ( 31-01-2018 ) परिपत्रक बघा
50 दि.31/03/2018 अखेरची महसुली /भांडवली बिले अदायगीबाबत...(29/01/2018) परिपत्रक बघा
51 SGS N IRS ची बिले G.S.T नमुन्यामध्ये सादर करणेबाबत.(25/01/2018) परिपत्रक बघा
52 पिंपरी चिंचवड मनपाचे Account code / Budget code बाबत (09-01-2018) परिपत्रक बघा
53 सण सोहळ्यावर महापालिकेकडून खर्च न करणेबाबत...(06-01-2018) परिपत्रक बघा
54 वस्तू व सेवाकरावर आकारण्यात येणा-या आयकराबाबत....(02-01-2018) परिपत्रक बघा
55 सन २०१७-१८ चे सुधारीत व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपत्रकाबाबत...(18-12-2017) परिपत्रक बघा
56 सन २०१७-१८ चे सुधारीत व सन २०१८-१९ चे मुळ अंदाजपत्रकाबाबत...(16-12-2017) परिपत्रक बघा
57 शुद्दीपत्रक - निविदा प्रक्रियेबाबत ( 14-12-2017 ) परिपत्रक बघा
58 विकास कामाचे निविदेतील रॉयलटीच्या आकारणी बाबत परिपत्रक बघा
59 आयकराबाबत सेमिनार आयोजित केलेबाबत... परिपत्रक बघा
60 1 July 2017 पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करणेबाबत... परिपत्रक बघा
61 निविदा स्विकृती शुद्धीपत्रक... परिपत्रक बघा
62 GST अंमलबजावणीबाबत..... परिपत्रक बघा
63 आयकराबाबत.....आर्थिक वर्ष २०१७ -१८ परिपत्रक बघा
64 नविदा बाबत..... परिपत्रक बघा
65 महानगरपालिकेचे वस्तू व सेवा कराचे नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत... परिपत्रक बघा
66 सन 2017-18 चे सुधारीत व सन 18-19 चे मुळ अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत... परिपत्रक बघा
67 स्वयंमरोजगार संस्थाना कामकाज न देणेबाबत.. परिपत्रक बघा
68 निविदा प्रक्रियेबाबत... परिपत्रक बघा
69 वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतरची भांडवली व महसुली कामाची देयके अदायगीबाबत. परिपत्रक बघा
70 वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी नंतर शासकीय कंत्राटात होणा-या बदलांबाबत... परिपत्रक बघा
71 आयकर सेमिनार विषयक परिपत्रक परिपत्रक बघा
72 वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणी पूर्वीची बिले अदायगीबाबत परिपत्रक बघा
73 वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणी पुर्वीची बिले अदायगीबाबत.... परिपत्रक बघा
74 वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक परिपत्रक बघा
75 भांडवली, महसूली कामे तसेच वेतन इत्यादीची बिले पाठविताना चेक लिस्ट नुसार पाठविणे बाबत. परिपत्रक बघा
76 पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेच्या ई निविदा प्रक्रिये अंतर्गत निविदा प्रसिध्दी, निविदा लिफाफे उघडणे आणि परिपत्रक बघा
77 वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणी पुर्वीची बीले अदायगी बाबत परिपत्रक बघा
78 वस्तू व सेवा कराच्या प्रशिक्षणाबाबत.. परिपत्रक बघा
79 वस्तु व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत.. परिपत्रक बघा
80 विकास कामे , देखभाल दुरूस्ती कामे बिले अदायगी बाबत वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीबाबत.. परिपत्रक बघा
81 वस्तु व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत.... परिपत्रक बघा
82 भांडवली, महसूली कामे तसेच वेतन बिले पाठविताना चेक लिस्ट नुसार पाठविणेबाबत... परिपत्रक बघा
83 वस्तू व सेवा कराच्या प्रशिक्षणाबाबत.. परिपत्रक बघा
84 अधिकारी व कर्मचारी यांच्या जुलै २०१७ च्या वेतनातील १ दिवसांचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणे परिपत्रक बघा
85 नवीन निविदा प्रस्तावित करताना अवलंबिणेचे कार्यपध्दतीबाबत.. परिपत्रक बघा
86 वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रके व जोडपत्रे परिपत्रक बघा
87 जी.एस.टी. प्रशिक्षणाबाबत..... परिपत्रक बघा
88 वैद्यकीय अग्रीम समायोजनाबाबत.... परिपत्रक बघा
89 वैद्यकीय अग्रीम समायोजनाबाबत.... परिपत्रक बघा
90 मानधनावरील कर्मचा-यांचे फॉर्म 16A बाबत.. परिपत्रक बघा
91 विकासकामाच्या संदर्भात आकस्मित खर्चाच्या 5% रक्कमेबाबत..... परिपत्रक बघा
92 Online EMD/PSD Refund बाबत.... परिपत्रक बघा
93 31/03/2017 अखेरची महसुली / भांडवली बिले अदायगी बाबत.... परिपत्रक बघा
94 सेवानिवृत्ती / कुटूंबनिवृत्ती वेतन प्रकरणे वेळेत पाठविण्याबाबत.... परिपत्रक बघा
95 निश्चलिकरणाच्या अनुषंगाने रोखरहित महाराष्ट्र महाराष्ट्र अभियान सफल करणेबाबत... परिपत्रक बघा
96 वैद्यकीय अग्रिम समायोजनाबाबत... परिपत्रक बघा
97 भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडील नोटीसीबाबत.... परिपत्रक बघा
98 सेवा विषयक व वस्तुंच्या खरेदीची देयके मंजूरीबाबत... परिपत्रक बघा
99 फाईल्स सादर करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत... परिपत्रक बघा
100 अंदाजपत्रकीय तरतुद वर्गीकरणाबाबत.... परिपत्रक बघा
101 माहे जुलै २०१६ पासून ७% वाढीव महागाई भत्ता मंजूरीबाबत परिपत्रक बघा
102 रू.500 मुल्यांच्या जुन्या नोटा स्विकारणेबाबत.. परिपत्रक बघा
103 वैद्यकीय अग्रीम समायोजनाबाबत.... परिपत्रक बघा
104 नागरी स्थानिक संस्थांच्या विविध देय रक्कमांचा भरणा करण्यासाठी रु. 1000 व रू.500 मुल्यांच्या जुन्या न परिपत्रक बघा
105 विकास कामांचे मुदतवाढीबाबत.... परिपत्रक बघा
106 नागरी स्थानिक संस्थांच्या विविध देय रक्कमांचा भरणा करण्यासाठी रु. 1000 व रू.500 मुल्यांच्या जुन्या न परिपत्रक बघा
107 भविष्य निर्वाह निधी अग्रिम मंजूरीबाबत.... परिपत्रक बघा
108 ऑक्टोंबर 2016 चे वेतन दिनांक 24/10/2016 पुर्वी अदा करणेबाबत... परिपत्रक बघा
109 महापालिकेमार्फत आर्थिक लाभ देताना कायद्यातील तरतुदी, शासन नियमांचा उल्लेख आदेशात करणेबाबत परिपत्रक बघा
110 आयकर २०१६-२०१७ बाबत... परिपत्रक बघा
111 मृत्यु नि-सेवा निवृत्ती उपदान नामनिर्देशन पत्र नमुना १ व २ चे आधारे मृत्यू उपदान व कुटूंब निवृत्ती परिपत्रक बघा
112 मुल्यवर्धित कराबाबत... परिपत्रक बघा
113 1 जानेवारी 2016 पासून 125% पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करणेबाबत परिपत्रक बघा
114 आयकर- धन्वंतरी स्वास्थ योजना बाबत परिपत्रक बघा
115 वित्तीय अधिकार परिपत्रक बघा
116 आहरण व वितरण अधिकारी घोषीत करणेबाबत. परिपत्रक बघा
117 आयकर २०१५-२०१६ परिपत्रक बघा
118 परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत जमा असलेल्या रक्कमेच्या परताव्याबाबत.... परिपत्रक बघा
119 अंशदान पेन्शन निवृत्तीवेतन फॉर्म नं.१ परिपत्रक बघा
120 स्थानिक लेखा निधी परिक्षण परिपत्रक बघा
121 अंदाजपत्रकीय तरतुदीचे वर्गीकरणाबाबत.... परिपत्रक बघा
122 व्यवसाय कराबाबत..... परिपत्रक बघा
123 सेवाकराबाबत.. परिपत्रक बघा
124 महागाई भत्ता वाढ जानेवारी २०१५ पासून परिपत्रक बघा
125 सेवाकर २०१५ बाबत परिपत्रक बघा
126 ताळेबंदपत्रक माहिती बाबत २००८-०९ परिपत्रक बघा
127 सन 2008-09 ते 2012-2013 अखेर ताळेबंदपत्रक बननिणेबाबत... परिपत्रक बघा
128 लेखा संहिता 2013 अंमलात आणणेबाबत परिपत्रक बघा
129 सेवानिवृत्ती / कुटूंब निवृत्तीवेतन प्रकरणे सादर करणेबाबत परिपत्रक बघा
130 वित्तीय अधिकार परिपत्रक बघा
131 सन २००८-२००९ ते २०११-१२ चे ताळेबंदपत्रक तयार करणेबाबत परिपत्रक बघा
132 स्थावर मालमत्तेचे समक्ष पाहणी करणेबाबत परिपत्रक बघा
133 आयकर 2014-15 दुरूस्ती आदेश परिपत्रक बघा
134 स्थानिक संस्था कराची वसूलीबाबत परिपत्रक बघा
135 गटविमा योजना नवीन सभासदांबाबत परिपत्रक बघा
136 कंत्राटी कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधी रकमेच्या कपातीबाबत परिपत्रक बघा
137 पुरवठा बिलामधील VAT रक्कमेबाबत परिपत्रक परिपत्रक बघा
138 आयकर सन २०१४-१५ परिपत्रक परिपत्रक बघा
139 म.न.पा कर्मचा-यांना दि.०१ जुलै २०१४ पासून सुधारित दराने महागाई भत्ता मंजूर करण्याबाबत परिपत्रक बघा
140 अंदाजपत्रकात नागरिकांचा सहभागासाठी फॉर्म परिपत्रक बघा
141 सन २०१५-२०१६ अंदाजपत्रकात नागरिकांचा सहभाग परिपत्रक बघा
142 सन २०१४-१५ सुधारीत व २०१५-२०१६ मुळ अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत परिपत्रक बघा
143 लेखा परिक्षण आक्षेप पुर्तता परिपत्रक बघा
144 वित्तीय अधिकार प्रदान करणेबाबत सुधारीत आदेश... परिपत्रक बघा
145 २०११-१२ मुदत बाह्य धनादेश परिपत्रक बघा
146 सुधारीत दराने वाहतुक भत्ता मंजूरीबाबत परिपत्रक बघा
147 पुरवणी पगार बिलातील वजातीबाबत परिपत्रक बघा
148 कर्मचारी मासिक पगारबिले व मानधन बिले ईसीएस द्वारे अदा करणेबाबत परिपत्रक बघा
149 जानेवारी २०१४ पासूनचा महागाई भत्ता परिपत्रक बघा
150 आयकराबाबत परिपत्रक बघा
151 मुदबाह्य धनादेश २०१०-११ परिपत्रक बघा
152 अंदाजपत्रकीय तरतुदीबाबत परिपत्रक बघा
153 घरबांधणी / वाहनकर्ज व संगणक कर्ज नाहरकत प्रमाणपत्राबाबत परिपत्रक बघा
154 आयकर फॉर्म २४क्यू बाबत परिपत्रक बघा
155 २००९-१० मधील मुदत बाह्य धनादेश परिपत्रक बघा
156 आयकर वजावटीबाबत परिपत्रक बघा
157 पुरवणी पगारबिलांबाबत... परिपत्रक बघा
158 गटविमा योजनेत नवीन सभासद समाविष्ठ करणेबाबत परिपत्रक बघा
159 गट विमा रक्कम ई.सी.एस.द्वारे अदायगीबाबत परिपत्रक बघा
160 ठेकेदारांची बिले ECS द्वारे अदा करणेबाबत परिपत्रक बघा
161 आहरण व वितरण अधिकारी निश्चितीबाबत दुरुस्ती आदेश 1 परिपत्रक बघा
162 आहरण व वितरण अधिकारी निश्चितीबाबत दुरुस्ती आदेश 2 परिपत्रक बघा
163 'सन २०१४–१५ चे अंदाजपत्रकात नागरिकांचा सहभाग' परिपत्रक बघा
164 महागाई भत्ता वाढ जुलै-२०१३ परिपत्रक बघा
165 आयकर परिपत्रक २०१३-१४ परिपत्रक बघा
166 सन 2013-14 चे सुधारीत व 14-15 चे मुळ अंदाजपत्रक तयार करणेबाबत परिपत्रक बघा
167 वित्तिय अधिकार प्रदान करणेबाबत. परिपत्रक बघा
168 महसूली व भांडवली कामाची बिले आदागयी बाबत परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 निविदा प्रक्रियेमध्ये अभिप्राय देण्याचे कार्यपध्दतीबाबत आदेश बघा
2 निविदा प्रक्रियेमध्ये अभिप्राय देण्याचे कार्यपध्दतीबाबत आदेश बघा
3 महानगरपालिका निवृत्ती वेतन / कुंटुंब निवृत्ती वेतन धारकांना दि.01/01/2018 पासुन 142% व दिनांक 01/07 आदेश बघा
4 निविदा प्रक्रियेमध्ये अभिप्राय देण्याचे कार्यपध्दतीबाबत आदेश बघा
5 मनपा कर्मचा-यांना दिनांक १ जुलै २०१८ पासून सुधारीत दराने महागाई भत्ता मंजूर करणेबाबत आदेश बघा
6 वित्तीय अधिकार प्रदान करणे बाबत (दुरुस्ती) आदेश बघा
7 आहरण व वितरण अधिकारी निश्चितीबाबत... आदेश बघा
8 वित्तीय अधिकार प्रदान करणेबाबत ( 23/05/2018 ) आदेश बघा
9 आहरण व वितरण अधिकारी निश्चिती बाबत ( 24/04/2018) आदेश बघा
10 लेखाशिर्षावरील एकत्रित तरतूदीमधून सन 17-18 ची बिले खर्ची टाकणेबाबत (07-03-2018) आदेश बघा
11 सन २०१७-१८ चे सुधारीत अंदाजपत्रक वापरणेकरीता विभागांना देणेबाबत..(23-02-2018) आदेश बघा
12 वित्तीय अधिकार बाबत ( 18-12-2017) आदेश बघा
13 पिंपरी चिंचवड मनपा सार्वत्रिक निवडणूक-2017, मानधन अदा करणेबाबत आदेश बघा
14 वित्तीय अधिकार प्रदान करणेबाबत.... आदेश बघा
15 वित्तीय अधिकार प्रदान करणेबाबत... आदेश बघा
16 शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी व प्रत्यक्ष झालेला खर्च यामधील तफावतीबाबत.. आदेश बघा
17 उत्पन्न स्विकारताना अथवा प्रदानांचे प्रस्ताव सादर करताना घ्यावयाच्या दक्षतेबाबत.... आदेश बघा
18 मनपा मालकीचे / ताब्यात नसलेल्या जागांवर मनपाच्या खर्चाने कामे न करणेबाबत.. आदेश बघा
19 घरभाडे भत्ता वाढीबाबत... आदेश बघा
20 ईसीएस मार्कत ठेकेदार / पुरवठादार यांची प्रदाने अदा करणेबाबत आदेश बघा