नोकरी जाहिरात

नोकरी जाहिरात

अ. क्र. जाहिरात तारीख
1 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 08-04-2021
2 वैद्यकीय विभाग दंतशल्य चिकित्सक एकत्रित मानधनावरील नियुक्ती आदेश 05-04-2021
3 एकत्रीत मानधनावर वैदयकिय अधिकारी व स्टाफनर्स कर्मचारी तात्पुरत्या स्वरुपात भरणेबाबत आदेश 01-04-2021
4 वैद्यकिय विभाग लँबटेक्निशिअन संवर्गातील पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स्वरुपात भरणे बा 31-03-2021
5 वैद्यकीय विभागासाठी एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांनानियुक् 15-03-2021
6 वैद्यकीय विभागासाठी वर्ग १ व २ तांत्रिक संवर्गातील विविध पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स 01-03-2021
7 एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांना दोन महिने नियुक्ती बाबत 25-02-2021
8 पशुवैद्यक या अभिनामाच्या पदाची निवड यादी 25-02-2021
9 समूह संघटक पदासाठी ०७/०२/२१ रोजी घेतलेल्या परीक्षेचा गुणतक्ता 15-02-2021
10 विविध कंसल्टंट पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 15-02-2021
11 मानधनावरील लॅब टेक्निशियन, पुरुष मदतनीस व इतर नियुक्ती आदेश 15-02-2021
12 पशुवैद्यकीय पद मानधनावर भरण्याबाबत 09-02-2021
13 ब्रिडींग चेकर्स पदावर नियुक्तीबाबत आदेश. 08-02-2021
14 समुह संघटक या पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या अर्जदारांची यादी 22-01-2021
15 वैदयकिय विभागाकडील दिनांक 23/12/2020 व 24/12/2020 रोजी लेखी परिक्षा उमेदवारांचा नियुक्ती आदेश 28-01-2021
16 ब्रिडींग चेकर्स पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 27-01-2021
17 वाय सी एम मधील विविध वैद्यकीय हंगामी पदांवरीलचे नियुक्ती आदेश 27-01-2021
18 भरती प्रक्रिया निवड यादी दिनांक ०७-१२-२०२० 25-01-2021
19 समुह संघटक या पदाचे लेखी परिक्षेसाठी अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांची यादी 22-01-2021
20 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर्स पदे भरणेबाबत 21-01-2021
21 वैदयकिय विभागामार्फत दिनांक 23/12/20 व 24/12/20 रोजी घेणेत आलेल्या लेखी परिक्षेतील प्राप्त गुणनिहाय या 21-01-2021
22 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन २०२०-२१ 13-01-2021
23 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय हंगामी भरती लेखी परीक्षा गुण तक्ता 05-01-2021
24 बह‍िणाबाई चौधरी प्राण‍िसंग्रहालय याठ‍िकाणी दरमहा एकत्रीत मानधनावर हंगामी (तात्पुरत्या) स्व 04-01-2021
25 अभिलेखापाल पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती 29-12-2020
26 वैद्यकीय विभाग विविध पदांवरील हंगामी भरती लेखी परीक्षेतील उमेदवारांची यादी 21-12-2020
27 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपातील भरतीबाबतच्या लेखी परीक्षा वेळापत्रकाचे निवेदन 19-12-2020
28 वैद्यकीय विभाग - भरती बाबतचे निवेदन 17-12-2020
29 वाय.सी.एम. - मानधन भरतीचे लेखापरिक्षेकरीता पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 17-12-2020
30 यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात हंगामी भरती चे वेळापत्रक 16-12-2020
31 पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड येथे विविध पदे भरणे बाबत 10-12-2020
32 बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रलायाचे याठिकाणी हंगामी तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूक 09-12-2020
33 वैद्यकीय विभागाअंतर्गत एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविधपदे भरण्याबाबत 08-12-2020
34 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध पदे भरणेबाबत 08-12-2020
35 वाय.सी.एम मधील तात्पुरत्या स्वरूपातील वरिष्ठ निवसाी, कनिष्ठ निवासी, वैद्यकिय आधिकारी या पदावर 07-12-2020
36 हंगामी स्वरूपातील डॉक्टर भरती बाबत जाहिरात ५६८ चे शुद्धिपत्र 11-11-2020
37 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी स्वरूपातील भरती 06-11-2020
38 मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपातील समूह संघटक पदावर नेमणूकि बाबत 22-10-2020
39 आय सी यु व एच डी यु साठी हंगामी भरती झालेल्या उमेदवारांची यादी 18-09-2020
40 कोविड समर्पित रूग्णालयाकरीता तात्पुरत्या/हंगामी स्वरूपात वैद्यकीय पदे भरणेबाबत 12-09-2020
41 मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी आय.सी.यु व कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदावर नियुक्ती आदेश 09-09-2020
42 एकत्रित मानधनावर सहा शिक्षक नेमणूक करणे बाबत 07-09-2020
43 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत आशा स्वयंसेविका या पदावर नियुक्तीबाबत 25-08-2020
44 Appointment of Assistant Consultant for CSR Implementation in PCMC 14-08-2020
45 हंगामी स्वरूपात आय सी यु व एच डी यु मधे वैद्यकीय पदे भरण्याबाबत 01-08-2020
46 आशा स्वयंसेविका पदभरतीचा आदेश व निवड यादी 28-07-2020
47 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी हंगामीस्वरूपातील भरती 25-07-2020
48 समुपदेशक पदासाठी हंगामीस्वरूपातील भरती 10-07-2020
49 occupational Therapist व फिजिओथेपिरिस्ट हंगामी भरती 09-07-2020
50 वॉर्ड बॉय व वॉर्ड आया यांची हंगामी स्वरूपात भरती करणे बाबत 07-07-2020
51 जाहिर निवेदन- वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 18-06-2020
52 वैद्यकीय अधिकारी पद भरणेबाबत जाहिर निवेदन / उमेदवारांची गुण तक्ता व गैरहजर उमेदवारांची यादी 10-06-2020
53 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी भरती बाबत 06-06-2020
54 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदे भरणेबाबत. 22-05-2020
55 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेबाबत उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना 11-05-2020
56 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी (गट - ब) पदे सरळसेवेने भरणेबाबत 09-05-2020
57 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपात तात्पुरत्या कालावधीकरीता पदे भरणेबाबत 05-05-2020
58 हंगामी स्वरूपातील स्टाफनर्स पदावरील नियुक्ती आदेश 23-04-2020
59 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी भरती बाबत 18-04-2020
60 आरक्षणातील बदल व वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या परीक्षेतील बदलाबाबत 27-03-2020
61 जाहिरात क्र.73/2019 मधील अ.क्र.51 ते 71 वरील पदांकरीता निवेदन 27-03-2020
62 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुकीबाबत. 16-03-2020
63 समूह संघटक निवड व प्रतिक्षा यादी 12-03-2020
64 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 05-03-2020
65 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या ( हंगामी ) स्वरूपात क्यूरेटर पद भरणेबाबत 06-02-2020
66 जाहिरात क्र.७३/२०१९ या भरती बाबत जाहीर निवेदन व उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्धी ब 27-02-2020
67 वाय.सी.एम मधील जहिरात क्र.ब-२६५/२०२० दिनांक १/२/२०२० नुसार विविध पदांची निवड यादी 20-02-2020
68 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 20-02-2020
69 हंगामी स्वरूपात डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नेमणे बाबत निवड यादी 15-02-2020
70 कायदा तज्ञ /कन्सल्टन्ट यांचे नेमणुकीकामी 15-02-2020
71 हंगामी स्वरूपातील दंतरोग पदाकरिता लेखीपरीक्षा सूचना 13-02-2020
72 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील मानधनावरील विविध पदाचे नियुक्ती 10-02-2020
73 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी स्वरूपातील भरती 04-02-2020
74 स्टाफनर्स पदासाठी हंगामी स्वरूपातील भरती यादी 01-02-2020
75 वैद्यकिय विभागांतर्गत असणा-या रुग्णालये / दवाखान्यांकरिता मानधन पध्दतीने भरावयाच्या पदांची 28-01-2020
76 19/01/2020 रोजी झालेल्या समुहसंघटक लेखी परिक्षेचा गुणतक्ता 28-01-2020
77 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 21-01-2020
78 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत हंगामी स्वरूपातील भरती 17-01-2020
79 समूह संघटक पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व परीक्षे बाबत माहिती 08-01-2020
80 NTEP टी बी अंतर्गत हंगामी स्वरूपातील भरती 16-01-2020
81 जाहिरात क्र 152/2019 पात्र आणि अपात्र यादी. 10-01-2020
82 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्त्री कक्ष /पुरुष कक्ष मदतनीस पात्र व अपात्र यादी 10-01-2020
83 फार्मासिस्ट पदाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 04-01-2020
84 COPA, IM, WM या ट्रेडस करीता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत 04-01-2020
85 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपात पदे भरणेबाबत 04-01-2020
86 एक्स रे टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
87 एम एस डब्लू पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
88 लॅब टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
89 डायलेसिस टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
90 ब्लड बँक टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
91 ब्लड बँक कौसलर पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
92 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्टाफनर्स पदाच्या अपात्र उमेदवारांची यादी 01-01-2020
93 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्टाफनर्स पदाच्या पात्र उमेदवारांची यादी 01-01-2020
94 दि २६ व २७ डिसेंबरच्या लेखीपरीक्षा पुढे ढकलण्यात आले बाबत 24-12-2019
95 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 21-12-2019
96 विविध वैद्यकीय पदांवर ६ महिन्याकरिता हंगामी स्वरूपातील भरती बाबत 21-12-2019
97 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 20-12-2019
98 आशा स्वयंसेविका भरती निवड व प्रतिक्षा यादी व निवेदन 20-12-2019
99 दरमहा एकत्रित मानधनावर विविध पदे भरणे बाबत 11-12-2019
100 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 09-12-2019
101 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 06-12-2019
102 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 04-12-2019
103 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
104 निवदेन - जाहिरात क्र.73/2019 (मौखिक मुलाखत व कागदपत्र तपासणीबाबत) 25-11-2019
105 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
106 आशा स्वयंसेविका थेट मुलाखत 14-11-2019
107 जाहिर निवेदन – जाहिरात क्र.73/2019 च्या अनुषंगाने जाहिर निवेदन 14-10-2019
108 शिक्षु उमेदवार नेमणूक २०१९ जाहिर प्रकटन दुरुस्ती 24-09-2019
109 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 19-09-2019
110 जाहिरात क्र. ७३/२०१९- शैक्षणिक अर्हता व अटी-शर्ती 18-09-2019
111 जाहिरात क्र. ७३/२०१९ 13-09-2019
112 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 13-09-2019
113 समूह संघटक पदांवर हंगामी मानधनावर नेमणूकी बाबत 09-09-2019
114 क्युरेटर पदावर मानधनावर हंगामी स्वरुपात नियुक्तीकामी निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 10-09-2019
115 ६ महिने मुदती करिता अग्नीशमन विभागासाठी तांत्रिक कर्मचारी घेणे 31-08-2019
116 विविध वैद्यकीय साल्गार पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 22-08-2019
117 विविध वैद्यकीय पदे निवासी स्वरूपात हंगामी भरती करणे बाबत 02-08-2019
118 हंगामी स्वरूपातील वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी डॉक्टर भरती 20-08-2019
119 animal curator हंगामी स्वरूपात नेमणे बाबत 05-08-2019
120 वायसीएमएच येथे दरमहा एकत्रित मानधनावर वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणेबाबत 02-08-2019
121 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध पॅरामेडीकल पदावर नियुक्ती आदेश 30-07-2019
122 घड्याळ तासिका तत्वावर शिक्षक नेमणे बाबत 23-07-2019
123 पशुवैद्दकिय व प्राणीजीव शात्रज्ञ तथा शैक्षणिक अधिकारी हंगामी भरती मुलाखत निकाल 23-07-2019
124 मानधनावरील स्टाफनर्स पदासाठीचे नियुक्ती आदेश देणे बाबत 20-07-2019
125 veterinary doctor on contract 08-07-2019
126 घ्यड्याळी मासिका तत्वावर सहा.शिक्षक नेमणूक करणे बाबत 04-07-2019
127 जाहिरात क्र.३२८ नुसार मानधन भरती लेखी परिक्षा पात्र उमेदवार यादी 28-06-2019
128 मनपाचे यशवंराव चव्हाण स्मृति रूग्णालयाकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर विविध पॅरामेडीक 18-06-2019
129 विविध अध्यापक पदांवर हंगामी स्वरूपातील भरती 14-06-2019
130 हंगामी स्वरूपात भूसंपादन समनवयक अधिकारी नेमणे 17-06-2019
131 Appointment of Consultant for CSR Implementation in PCMC 01-06-2019
132 कायदा विभागाकडील अतिरिक्त कायदा सल्लागार व कायदा अधिकारी पदे मानधनावर भरणेबाबत. 29-05-2019
133 मानधन तत्वावर ६ महिने मुदतीसाठी फायरमन नेमणूक करणे बाबत 28-05-2019
134 विविध वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 28-05-2019
135 दि १६/०२/२०१९ तारखेच्या walk in interview परीक्षा निकाल 27-05-2019
136 दि १६/०२/२०१९ तारखेच्या walk in interview परीक्षा निकाल 27-05-2019
137 एकत्रित मानधनावरील पदांची भरती, गुणानुक्रम यादी 27-05-2019
138 अस्थिरोगतज्ञ पदाची निवड यादी तसेच अस्थिरोगतज्ञ व फीजिशियन अपात्र उमेदवारांची यादी 27-05-2019
139 स्टाफनर्स पदाचे नियुक्ती आदेश स्वीकारण्या बाबत 08-03-2019
140 NUHM अंतर्गत हंगामी भरतीची अंतिम निवड यादी 01-03-2019
141 NIHM विविध वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 22-02-2019
142 मानधनावर व्युरेटर नेमणे बाबत 18-02-2019
143 वैद्यकीय जागें बाबत walk in interview 18-02-2019
144 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधनावर पदे भरणेकामी 06-02-2019
145 प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना वाय सी एम मधील मानधन पदांवर नियुक्ती बाबत 01-02-2019
146 हंगामी स्वरूपात वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी वैद्यकीय पदे भरण्याबाबत 29-01-2019
147 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात सहा महिनेकरीत 01-07-2019
148 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-12-2018
149 आशा स्वयंसेविका पद भरती निवेदन 26-12-2018
150 समुह संघटक व समुदाय संघटक निवड / प्रतीक्षा यादी 19-12-2018
151 वाय.सी.एम. हॉस्पिटल मधील विविध पदांसाठी मुलाखतीं बाबत 14-12-2018
152 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदावरील निवड व प्रतीक्षा यादी 10-12-2018
153 मानधन तत्वावर शिक्षक नेमणे बाबत 07-12-2018
154 ६ महिने कालावधी साठी प्राथमिक शिक्षक नेमणे बाबत 07-12-2018
155 अग्निशामक विभागासाठी ६ महिने करारावर वाहनचालक नेमणे 03-12-2018
156 Wireman (WM), Instrument Mechanic(IM) व Computer Operator and Programming Assistant (COPA) या ट्रेडस करिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत. 11-12-2018
157 अग्नीशमन विभागासाठी ६ महिने मानधनावर भरती बाबत 17-11-2018
158 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-10-2018
159 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत 29-10-2018
160 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 29-10-2018
161 मानधनावर संगीत शिक्षक नेमणुकीबाबत 08-10-2018
162 वैद्यकीय विभाग विशेष भरती मोहीम 17-10-2018
163 Walk in Interview द्वारे आशा स्वयंसेविका भरती 17-10-2018
164 हंगामी स्वरूपातील भरती पदे 12-10-2018
165 समुह संघटक या पदांवर हंगामी मानधनावर नेमणूकीबाबत 05-10-2018
166 अतिरिक्त कायदा सल्लागार व कायदा अधिकारी सेवा करार पद्धतीने घेणे बाबत 04-10-2018
167 22/09/2018 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेनुसार उमेदवारांची गुणानुक्रम यादी 03-10-2018
168 वैद्यकीय पोस्ट बाबत walk in interview निकाल 03-10-2018
169 तात्पुरत्या स्वरुपात (हुंगामी) पशुवैद्यक व बायोलॉजिस्ट तथा शैक्षणिक अधिकारी यांची निवड यादी 29-09-2018
170 सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक पदावर नियुक्ती बाबत 28-09-2018
171 नियोजित पदव्युतर संस्थेकरिता अधिष्ठता पदावर नियुक्ती बाबत 28-09-2018
172 मांधारावर सहायक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक निवड यादी 24-09-2018
173 गट अ मधिल अधिष्ठाता या पदावर हंगामी स्वरूपात एकत्रित मानधनावर नियुक्ती करणेबाबत 21-09-2018
174 गट अ मधिल प्राध्यापक ,सहयोगी प्राध्यापक व गट ब मधील सहाय्यक प्राध्यापक या पदावर हंगामी स्वरूप 21-09-2018
175 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात CMO & Shift Duty वैद्यकिय अधिकारी पदे भरणेबाबत 19-09-2018
176 शहर परिवर्तन कार्यालय अंतर्गत नागरिकांशी संलग्नता व त्या बाबत सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर बाब 17-09-2018
177 पशुवैद्यकीय विभागासाठी हंगामी स्वरूपातील भरती 11-09-2018
178 व्यूरेटर पदासाठीची निवड यादी 11-09-2018
179 पि.चिं.मनपाच्या विविध दवाखाने/रुग्णालयांमध्ये करार/कत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरुपात म 10-09-2018
180 मानधन तत्वावर ६ महिने मुदतीसाठी करार पध्दतीने फायरमन नेमणूक करणेबाबत 05-09-2018
181 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन सप्टेबर २०१८ 03-09-2018
182 यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालय करिता एकत्रित मानधारावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहा महिने काल 13-08-2018
183 बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालया साठी व्युरेटर नेमणे 01-08-2018
184 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणे बाबत 20-07-2018
185 ६ महिने मुदतीसाठी करारपध्दतीने मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांची भरती 21-07-2018
186 ६ महिने मुदतीसाठी एकत्रित मानधनावर उर्दू माध्यम शिक्षकांच्या नेमणूका करणे बाबत 17-07-2018
187 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील अस्थायी आस्थापनेवर अधिष्ठाता पदावर दर महा एकत्रित मानध 13-07-2018
188 प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना स्टाफनर्स पदावर हंगामी नियुक्ती आदेश देणे बाबत 03-07-2018
189 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 21-06-2018
190 वाय.सी.एम पदव्युतर संस्थेत ३ वर्ष कालावधीची हंगामी स्वरूपातील भरती 14-06-2018
191 हंगामी स्वरूपातील भरती बाबत नियुक्ती आदेश देणे बाबत 07-06-2018
192 ऍनिमल किपर बाबत हंगामी स्वरूपातील भरती यादी 30-05-2018
193 वैद्यकीय विभाग हंगामी स्वरूपातील विविध technician पद भरती 24-05-2018
194 यशवंतराव चव्हाण स्म्रिटी रुग्णालय एकत्रित मानधारावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहा महिनेकरीता स् 19-05-2018
195 एनिमल किपर हंगामी पदाच्या मुलाखती बाबत 16-05-2018
196 ऍनिमल किपर 05-05-2018
197 वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 27-04-2018
198 रुग्णवाहिके साठी हंगामी स्वरूपातील वाहनचालक भरती 26-04-2018
199 हंगामी स्वरूपात सी.एस.आर तज्ञ नेमणे बाबत 26-04-2018
200 त्वचा व गुप्तरोग तज्ञ 25-04-2018
201 हंगामी स्वरूपातील वैद्यकीय विभागातील भरती बाबत 25-04-2018
202 NUHM अंतर्गत नियुक्ती आदेश स्विकारण्या बाबत 23-04-2018
203 कॉर्पोरेशन इंटिग्रेटेड अंतर्गत हंगामी भरती यादी 09-04-2018
204 वैद्यकिय विभागामार्फत दि. १५ ते १७ या कालावधीमध्ये झालेल्या परीक्षेची गुणानमुक्रम यादी 04-04-2018
205 दि. १७ मार्च २०१८ रोजीच्या परीक्षेची गुणानुक्रम यादी 03-04-2018
206 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 16-03-2018
207 विविध रुणालयातील हंगामी पदांवर भरती 14-03-2018
208 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 01-03-2018
209 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 07-03-2018
210 walk in interview for the vacant posts of Professors. Associate Professors and Assistant Professors at YCMH 09-02-2018
211 ६ महिने मुदतीसाठी अग्निशामक विभागाकरिता तांत्रिक कर्मचारी नियुक्त करावयाचे आहे 07-02-2018
212 वरिष्ठ निवासी /कनिष्ठ निवासी पदावर तात्पुरत्या स्वरूपातील नेमणुकी बाबत 02-02-2018
213 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
214 निवेदन - जाहिरात क्रमांक 802/2017 मधील विविध पदांची अपात्र उमेदवारांची यादी 01-02-2018
215 जाहिरात क्र.802/2017 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-02-2018
216 जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
217 मानधन तत्वावर ६ मिहने मुदतीसाठी करार पद्धतीने फायरमन नेमणूक करणेबाबत 31-01-2018
218 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपााची (हंगामी) वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणेबाबत 18-01-2018
219 आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद तात्पुरत्या स्वरूपात एकत्रित मानधनावर 06 महिने कालावधीसाठी भ 09-01-2018
220 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कामगार कल्याण अधिकारी पदाकरीता 20-12-2017
221 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कागदपत्रे तपासणीसाठी उपस्थित र 11-12-2017
222 निवेदन दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल 11-12-2017
223 वाय.सी.एम. विविध पदावरील नियुक्ती आदेश 04-12-2017
224 दि.०३/१२/२०१७ लेखी परिक्षा Answer Key 03-12-2017
225 COPA Trade च्या तासिका निदेशक जाहिरात बाबत 23-11-2017
226 निवेदन - गट अ व गट ब मधील सरळसेवा भरतीबाबत - लेखी परीक्षा (प्रवेश पत्र) 20-11-2017
227 वाय.सी.एम.एच. विविध पदांची अंतिम निवड यादी 18-11-2017
228 यशवतराव चव्हाण हॉस्पिटल पदांची अंतिम निवड यादी 17-11-2017
229 जाहिरात प्रकटन- नोव्हेंबर २०१७ 16-11-2017
230 यशवंतराव चव्हाण रुग्णालय भरतीची निवड व प्रतीक्षा यादी 13-11-2017
231 जाहिरात क्रमांक ८०२/२०१७ भरतीबाबत जाहिर निवेदन 09-11-2017
232 पासा शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 03-11-2017
233 आय टी आय,मोरवाडी येथे कोपा ट्रेड करिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणे 02-11-2017
234 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 23-10-2017
235 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाचे भरतीबाबत निवेदन 17-10-2017
236 जाहिरात क्रमांक-८०२/२०१७ 28-09-2017
237 समाज सेवक व समुह संघटक पदे सहा महिने कालावधीकरीता नेमाणे बाबत 26-09-2017
238 वैद्यकीय विविध पदांसाठी थेट मुलाखत 20-09-2017
239 तासिका तत्वावर निदेशक नेमणूक करणे बाबत 04-09-2017
240 जाहिर प्रकटन- सप्टेबर २०१७- शिकाऊ उमेदवार अधिनियम- १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुका क 01-09-2017
241 वाय.सी.एम.एच. अंतर्गत सुरू होणाऱ्या वैद्यकीय विद्यालयास प्रोफेसर नेमणे 24-08-2017
242 संगणक प्रशिक्षक हंगामी स्वरूपात नेमणे 22-08-2017
243 अधिष्ठाता पद भरणे बाबत 21-08-2017
244 दि. ३०-०३-२०१७ रोजी आयोजित करणेत आलेल्या मुलाखतींमधून निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची निवड स 09-08-2017
245 अॅनिमल किपर पदासाठीच्या उमेदवारांची निवड यादी 21-07-2017
246 ’अॅनिमल किपर’ या पदासाठी आयोजित वॉक–इन--इंटरव्ह्यू शुद्धीपत्रक 18-07-2017
247 पशुवैद्यकिय विभागातील मानधनावरील विविध पदांची निवड यादी 18-07-2017
248 पशुवैद्यकिय दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या (हंगामी) स्वरुपात पद भरणेबाबत 12-07-2017
249 शिक्षु प्रशिक्षणार्थि नेमणूक अधिनियम १९६१ अंतर्गत उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 27-06-2017
250 जाहीरात प्रकटन- शिक्षु प्रशिक्षणार्थि उमेदरावांच्या नेमणुका बाबत. 09-06-2017
251 अग्निशामक विभागास वाहनचालक नेमणे बाबत 26-05-2017
252 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात संगित शिक्षक नेमणेबाबत 23-05-2017
253 तात्पुरत्या स्वरुपाची एकत्रित मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी वाहन चालक गुण यादी 22-05-2017
254 वाहन चालक पदांसाठी वाहन चालक निवड यादी 22-05-2017
255 वाय.सी.एम्. रुग्णालयासाठी विविध पदांची अंतिम निवड यादि 11-05-2017
256 मनपा आयटीआय मोरवाडी येथे हॉस्पिटल हाऊस किपिंग ट्रेडकरिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणे 05-05-2017
257 वाहनचालक पदे एकत्रित मानधनावर भरणेबाबत प्राप्त झालेल्या पाञ/अपात्र उमेदवारांची यादी. 05-05-2017
258 विविध वैधकिय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे 25-04-2017
259 आशा स्वयंसेविका निवड यादीबाबत निवेदन 24-04-2017
260 वायसीएमएच-रूग्णवाहिका विभागासाठी वाहनचालक ही पदे एकत्रीत मानधनावर भरणेबाबत 18-04-2017
261 आशा स्वयंसेविका निवड यादी 03-04-2017
262 १५ ते १८ मार्च दरम्यान घेतलेल्या मुलाखती मधील प्राप्त गुणांची यादि 23-03-2017
263 १५ ते १८ मार्च दरम्यान घेतलेल्या मुलाखती व् लेखी परीक्षेची निवड यादि 20-03-2017
264 दरमहा शासकीय वेतनश्रेणीनुसार हंगामी स्वरुपात (३६४ दिवस) कालावधीकरीता विविध पदे भरणेबाबत 18-03-2017
265 मनपाच्या विविध रुग्णालयांमधे हंगामी पद्धतीने भरती बाबत 06-03-2017
266 आशा स्वयंसेविका मुलाखत माहिती 27-02-2017
267 निवड समितिने निवड केलेली यादि 28-02-2017
268 तसिका तत्त्वावर निदेशक नेमने 30-11--0001
269 दंतरोग पदासाठीच्या लेखी परीक्षेचा निकाल 04-01-2017
270 हंगामी स्वरुपात दंतरोग तज्ज्ञ अधिकारी मुलाखती बाबत 31-12-2016
271 क्युरेटर व पशुवैद्यकीय अधिकारी हंगामी भरती बाबत 29-12-2016
272 तसिका तत्त्वावर नेमणुक करणे 27-12-2016
273 म.न.पा.आय टी आय, मोरवाडी येथे वायरमन ट्रेडकरिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत 21-11-2016
274 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2016
275 तसिका तत्त्वावर निदेशक नेमणे 15-10-2016
276 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) हाऊसमन व रजिस्ट्रार ही पदे भरणेबाबत 10-10-2016
277 निवेदन - आरोग्य निरीक्षक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 07-10-2016
278 वाहनचालक व फायरमन ६ महीने मानधनावार घेणे बाबत 06-10-2016
279 प्रजनन व बाल आरोग्य टप्पा २ मानधनावर एकत्रित स्वरुपातील भरती 22-09-2016
280 NUHM अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देणे बाबतची माहिती 12-09-2016
281 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 18-08-2016
282 मानधन तत्त्वावर उपशिक्षक/पदवीधर शिक्षक नेमणे बाबत 18-08-2016
283 वायसीएम रुग्णालयाकरिता दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी विविध पदे भरणेबाबत 18-08-2016
284 सर्पमित्र मानधनावर भरणे बाबत 04-08-2016
285 एन.यु.एच.एम् अंतर्गत निवड यादि व प्रतीक्षा यादि 01-08-2016
286 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील आरोग्य निरीक्षक पदाकरीता अपात्र उमेदवारांची यादी 01-08-2016
287 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची अपात्र यादी 01-08-2016
288 जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-08-2016
289 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे (नविन) भरणेबाबत 22-07-2016
290 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता (विद्यूत) भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 05-07-2016
291 NUHM अंतर्गत विविध वैदकीय पदंवरील भरती 27-06-2016
292 घड्याळी तासिका बेसिसवर तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणुका करणेबाबत 22-06-2016
293 हंगामी स्वरुपात निदेशक घेणे बाबत 27-05-2016
294 निवेदन- अस्थिरोग तज्ञ पदासाठी कागदपत्रे तपासणीकामी उमेदवारांची दुसरी यादी 13-05-2016
295 अस्थिरोग तज्ञ, भूलतज्ञ व फिजीशियन पदासाठी अपात्र ठरलेल्या उमेदवरांची यादी 30-04-2016
296 अस्थिरोग तज्ञ व सर्जन पदाची निवड यादी 30-04-2016
297 ANM पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती 02-05-2016
298 YCMH ब्लड बँक करीता हंगामी स्वरूपातील भरती 02-05-2016
299 आशा स्वयंसेविका भरती निवेदन 28-04-2016
300 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 26-04-2016
301 स्टाफनर्स पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती यादि 05-04-2016
302 आशा स्वयंसेविका यादी 30-03-2016
303 २७ व २८ फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या मुलखतींची निवड यादी 30-03-2016
304 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 15-03-2016
305 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेचा निकाल 05-03-2016
306 वैदकीय विभागाकरीता दी. २८ फेब्रु.२०१६ रोजी घेतलेल्या मुलाखतींचा निकाल 29-02-2016
307 वैदकीय विभागाकरीता दी २७ फेब्रु.२०१६ रोजी घेतलेल्या मुलाखतींचा निकाल 29-02-2016
308 आर सी एच अंतर्गत लिपिक भरती गुणानुक्रम यादी 24-02-2016
309 उमेदवारांचे गुणानुक्रम स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट व कक्ष मदतनीस 20-02-2016
310 दंतरोग पदाच्या परीक्षेची उत्तरपत्रिका 09-02-2016
311 मानधनावर विविध पदे/रजिस्ट्रार/हाउसमन उत्तरपत्रिका 09-02-2016
312 मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी विविध पदे/रजिस्ट्रार/हाउसमन निवड यादी 08-02-2016
313 स्टाफनर्स (जी.इन.एम.) दरमहा एकत्रित मानधनावर 08-02-2016
314 यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालयामधील तात्पुरत्या स्वरुपाच्या पदांची लेखी परिक्षे बाबत 01-02-2016
315 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे बाबत 27-01-2016
316 वाहनचालक पदे मानधनावर भरणे करीता परीक्षेतील प्राप्त गुण 14-01-2016
317 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 04-01-2016
318 हाऊसमन व रजिस्टार ऑप.नेमणुक बाबत 04-01-2016
319 आशा स्वयंसेविका नोंदणी 29-12-2015
320 क्रीडा विभागाकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुका 18-12-2015
321 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजीच्या विविध पदांच्या लेखी परिक्षांची ANSWER KEY 20-12-2015
322 निवेदन-नोकरभरतीबाबत 09-12-2015
323 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
324 माध्यमिक विद्यालयासाठी घड्य़ाळी तासिका वर मानधनावर शिक्षक नेमणूक करणे 21-10-2015
325 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
326 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदावरील कर्मचा-यांची निवड व प्रतिक्षा - दुसरी यादी 30-09-2015
327 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची नावे व कारणे-दुसरी यादी 30-09-2015
328 निवेदन - स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाबाबत 30-09-2015
329 वाहनचालक पदावरील अपात्र उमेदवारांची यादी 23-09-2015
330 वाहनचालक पदावरील पात्र उमेदवारांची यादी 23-09-2015
331 जाहीरात क्रमांक – २८६/२०१५ (शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत) 05-09-2015
332 हंगामी स्वरुपातील वाहनचालक भरती 31-08-2015
333 जाहिरात क्रमांक २३९-२०१५ 28-07-2015
334 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक अशा अपात्र उमेदवारांची नावे व कारणे 14-07-2015
335 वैद्यकीय विभगातील हंगामी पदे भारतीची अंतिम यादी 21-07-2015
336 वैद्यकीय विभागातील हंगामी स्वरूपाची भरती 21-07-2015
337 CIHM अंतर्गत हंगामी भरतीची निवड यादि 17-07-2015
338 स्टाफनर्स पदाच्या मुलाखतीबाबत 16-07-2015
339 स्टाफनर्स भरतीबाबत सूचना 13-07-2015
340 NUHM भरती बाबत निवेदन 10-07-2015
341 वैदकीय विभागाची निवड व प्रतीक्षा यादी 07-07-2015
342 RCH अंतर्गत पदे भरती बाबत 04-07-2015
343 NUHM अंतर्गत भरतीची निवड व प्रतीक्षा यादि 04-07-2015
344 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची दुसरी यादी 03-07-2015
345 YCMH मधील विविध पदांसाठी मुलाखतबाबत 02-07-2015
346 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
347 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
348 सर्व्हेअर पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
349 Ragistar व Houseman पदासाठी मुलाखत 22-06-2015
350 विविध वैदकीय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे बाबत 19-06-2015
351 स्टाफनर्स मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
352 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
353 स्टाफ नर्स पदासाठी हंगामी स्वरुपातील भरती 06-06-2015
354 हंगामी स्वरुपातील मेडिकल व डेटा एंट्री पद मुलाखत जाहिरात 04-06-2015
355 दरमहा एकत्रीत मानधनावर कान नाक घसा तज्ञ भरणेबाबत 29-05-2015
356 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 29-05-2015
357 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
358 सर्व्हेअर भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
359 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
360 कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्थापत्य अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल. 20-04-2015
361 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्था. अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या Answer Key बाबत निर्णय. 20-04-2015
362 दि.१२/४/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखापाल पदाच्या लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी 13-04-2015
363 कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभि. सहाय्यक, सर्व्हेअर पदाची लेखी परिक्षा दि. 29-03-15 ची ANSWER KEY 29-03-2015
364 कनिष्ठ अभियंता,स्था. अभि.सहाय्यक,सर्व्हेअर पदासाठी लेखी परीक्षेची बैठक व्यवस्था दि.29/03/15 28-03-2015
365 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 26-03-2015
366 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 18-03-2015
367 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
368 कनिष्ठ अभियंता पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
369 सर्व्हेअर पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
370 रखवालदार पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 09-03-2015
371 मानधनावरील वाहन चालक निवड व प्रतीक्षा यादि 02-03-2015
372 लेखापाल पदाची हंगामी स्वरुपातील भरती 02-03-2015
373 सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत खालील पद तात्पुरत्या व करार पध्दतीने भ 07-02-2015
374 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 07-02-2015
375 RCH अंतर्गत लिपिक पदावरील अंतिम यादि 03-02-2015
376 नोकरभरती जाहिरात क्र. ४७३/२०१५ 02-02-2015
377 जाहीर निवेदन - रखवालदार पद भरतीबाबत 28-01-2015
378 भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबतचे निवेदन ( जाहिरात क्र. ३०१, दि. ०४/०२/२०१३ रोजी बाबत) 13-01-2015
379 प्रशा/२/कावि/५६२/२०१४ 12-12-2014
380 शिकाऊ उमेदवार नेमणूकी बाबत ( प्रशासन विभाग ) 14-10-2014
381 आय.टी.आय. शिकाऊ उमेदवार नेमणूक 10-10-2014
382 हंगामी स्वरुपात वैद्यकीय पदावरील भरती 11-09-2014
383 जाहीर निवेदन - सी.पी.एस.परीक्षेबाबत 11-09-2014
384 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 10-09-2014
385 वैद्यकीय भरती मधील निवड यादि 09-09-2014
386 समूह संघटक बाबत जाहिर प्रकटन 06-09-2014
387 ड्राइवर पदासाठी पात्र उमेदवार 25-08-2014
388 डिप्लोमा बाबत अर्ज 23-08-2014
389 walk in interview पात्र उमेद्वार 23-08-2014
390 walk in interview बाबतचे शुद्धिपत्रक 23-08-2014
391 सी.एम.ओ. व दंत चिकिस्तक निवड यादि 20-08-2014
392 लॅब टेक्नीशियन व वार्ड बॉय निवड यादि 20-08-2014
393 पात्र वाहन चालकांची यादि 12-08-2014
394 वैद्यकीय हंगामी भरतीसाठी चे पदे 05-08-2014
395 सुरक्षा निरिक्षक पदावर हंगामी भरती बाबत 05-08-2014
396 फार्मासिस्ट हंगामी पद्धतीने भरणेबाबत 02-08-2014
397 वार्ड बॉय पदाची निवड यादि 02-08-2014
398 लॅब टेक्निशियन पदाची निवड यादि 02-08-2014
399 दंत वैद्य पदाची निवड यादि 02-08-2014
400 सी.एम.ओ. पदाची निवड यादि 02-08-2014
401 नमूना उत्तर पत्रिका दी.२९/०७/२०१४ 01-08-2014
402 वैद्यकीय मानधनावरील उमेदवारांची निवड यादि 01-08-2014
403 वैद्यकीय पदासाठी मानधन जाहीरात 31-07-2014
404 सी.एम.ओ. पदासाठी हंगामी भरती 19-07-2014
405 दंतवैद्य पदावर हंगामी भरती 19-07-2014
406 विविध टेक्निशियन व पॅरामेडीकल संवर्गातील पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर 21-07-2014
407 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) निवड व प्रतीक्षा यादि 15-07-2014
408 तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी निवड व प्रतीक्षा यादि 15-07-2014
409 ए.एन.एम पदाची निवड यादि 11-07-2014
410 फार्मासिस्ट निवड व प्रतीक्षा यादि 09-07-2014
411 हाऊसमन व रजिस्ट्रार पदांचे लेखी परीक्षेबाबत 30-06-2014
412 वैद्यकीय पदे हंगामी भरती 26-06-2014
413 रखवालदार पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 25-06-2014
414 रखवालदार पदाची लेखी परिक्षा दिनांक 08-06-2014 ची ANSWER KEY 25-06-2014
415 फार्मासिस्ट ही पदे मानधनावर भरणेकामी 11-06-2014
416 जाहीर निवेदन - वैद्यकीय आस्थापनेवरील पदांबाबत 16-06-2014
417 जाहीर निवेदन - सी.एस.एस.डी टेक्निशियन संवर्गातील पदे भरतीबाबत 10-06-2014
418 जाहीर निवेदन - बायोमेडीकल असिस्टंट इंजिनिअर संवर्गातील पद भरतीबाबत 10-06-2014
419 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षेच्या निकालाबाबत 09-06-2014
420 फार्मासिस्ट ही पदे मानधनावर भरणेकामी शुध्दीपत्रक 02-06-2014
421 वैद्यकीय भरती बाबत शुद्धिपत्र 26-05-2014
422 वैद्यकीय विभागांतर्गत पदे एकत्रित मानधन पध्दतीने हंगामी स्वरुपात भरणेबाबत 22-05-2014
423 जाहिर निवेदन - रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षा बाबत 22-05-2014
424 रखवालदार पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 22-05-2014
425 विविध वैद्यकीय पदावरील भरतीबाबत 20-05-2014
426 जाहीर निवेदन - रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणी सुधारीत निकाल 07-04-2014
427 रखवालदार पदासाठी गुणवत्ता यादीतील अंतिम पात्र उमेदवाराचे गुण ( कट ऑफ गुण) 01-03-2014
428 रखवालदार पदासाठी शारीरिक क्षमता चाचणीनंतर लेखी परीक्षेस अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परीक्ष 01-03-2014
429 रखवालदार पदासंदर्भात शारीरिक क्षमता चाचणी निकाल 28-02-2014
430 CPS Answer Key 26-02-2014
431 सायन्स मधे ११ महीने करार पद्धतीने विविध पदांची भरती 12-02-2014
432 ए.एन.एम पदासाठी मुलाखत 11-02-2014
433 सी.पी.एस. बाबत अर्ज 08-02-2014
434 वैद्यकीय विभाग-मानधन पध्दतीने हंगामी स्वरुपात भरती 05-02-2014
435 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट लायब्ररीयन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबत निवेदन 04-02-2014
436 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट टेक्निशियन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केले बाबत निवेदन 04-02-2014
437 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष (दुरुस्तीप्रत)-रखवालदार पदे भरती 03-02-2014
438 तात्पुरत्या व करार पद्धतीने लेखापाल पदाची भरती 01-02-2014
439 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष-रखवालदार पदे भरती 01-02-2014
440 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदे भरतीबाबत 01-02-2014
441 सुरक्षा निरिक्षक संवर्गातील पदे- निकाल 30-01-2014
442 सर्जन पदासाठी भरती २०१४ - जाहीर सूचना 28-01-2014
443 वैद्यकीय अधिकारी भरती २०१४ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-01-2014
444 रखवालदार भरती शारीरीक क्षमता चाचणी परीक्षा तक्ता (पुरुष व महिला उमेदवार) 20-01-2014
445 निवेदन-वैद्यकीय अधिकारी भरतीबाबत 27-01-2014
446 वैद्यकीय अधिकारी पदे भरतीबाबत जाहीर निवेदन 26-01-2014
447 वैद्यकीय अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २५-१-२०१४ ची ANSWER KEY 25-01-2014
448 वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 25-01-2014
449 रखवालदार पदे भरती करणेकामी मेडीकल फीटनेस सर्टीफीकेट चा नमुना 24-01-2014
450 रखवालदार पदे भरतीबाबत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 20-01-2014
451 जाहीर प्रकटन - रखवालदार पदे भरतीबाबत 18-01-2014
452 हंगामी पध्दतीने पेडियाट्रीक सर्जन भरती बाबत 21-01-2014
453 गट अ व ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर अपात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
454 सर्जन पदावरील मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
455 वैद्यकीय अधिकारी लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
456 रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक 20-01-2014
457 तालेरा रुग्णालयात सी.एम.ओ. हे पद दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी पध्दतीने भरणे 20-01-2014
458 निकाल मुलाखती दी १३/१२/२०१३ 17-01-2014
459 ए.एन.एम. भरती 17-01-2014
460 एक्स-रे टेक्निशियन, ई.सी.जी.टेक्निशियन, फिजिओथेरपिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 13-01-2014
461 हेल्पलाइन ऑपरेटर निवड अंतिम निकाल 13-01-2014
462 फिजिओथेरपिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
463 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
464 एक्स-रे टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
465 फिजिओथेरपिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
466 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
467 एक्स-रे टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
468 वैद्यकीय विभागासाठी होणाऱ्या मुलाखतींच्या वेळेत व ठिकाणातील बदल 11-01-2014
469 गट 'अ' व गट 'ब' संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात 06-01-2014
470 क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट या पदाचे निवेदन 06-01-2014
471 अंतिम निकाल मानधनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे ६ जाने. २०१४ 06-01-2014
472 पि.एम.पि.एम.एल. साठी विविध पदे ठेकेदारी नुसार भरणे. 01-01-2014
473 अंतिम निकाल मानधनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे 03-01-2014
474 एकत्रित मानधनवार तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत 03-01-2014
475 E.C.G. Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
476 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
477 प्रयोगशाळा सहाय्यक भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
478 ए.एन.एम. भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
479 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
480 Physiotherapist post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
481 E.C.G.Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
482 निवेदन-ए.एन.एम. व प्रयोगशाळा सहायय्यक पदे भरती निकालाबाबत 30-12-2013
483 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
484 ए.एन.एम. पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
485 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
486 ए.एन.एम. पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
487 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 23-12-2013
488 हंगामी स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत (वैद्यकीय विभाग) 23-12-2013
489 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (DEO) अंतिम निकाल 23-12-2013
490 ए.एन.एम पदे भरतीबाबत जाहिर निवेदन 19-12-2013
491 ए.एन.एम पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
492 प्रयोगशाळा साहाय्यक पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
493 स्टाफनर्स पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 11-12-2013
494 स्टाफनर्स भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 10-12-2013
495 निवेदन-स्टाफनर्स भरती निकालाबाबत 09-12-2013
496 स्टाफनर्स पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 07-12-2013
497 स्टाफनर्स पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०७-१२-२०१३-ANSWER KEY 07-12-2013
498 ग्राऊंडमन व क्रिडा शिक्षक पात्र उमेदवार मौखिक मुलाखत 02-12-2013
499 ६ (सहा)महिने कालावधीकरिता सुरक्षा निरिक्षक पद भरणेकामी 22-11-2013
500 स्टाफनर्स - पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी 21-11-2013
501 वायरमन व हॉस्पीटल हाऊसकिपींग निदेशक निवड यादी 16-11-2013
502 लिपिक पदेभरती रद्द केलेबाबत 07-11-2013
503 निवड व प्रतीक्षा यादि (क्लर्क पदाबाबत) 01-11-2013
504 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अस्थायी, तात्पुरत्या व करार पध्दतीने भरणे 31-10-2013
505 दिनांक ०५-१०-१३ रोजी प्रशासन अधिकारी पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळाले 23-10-2013
506 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
507 फार्मासिस्ट पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
508 कनिष्ठ अभियंता विद्युत पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुण 23-10-2013
509 फार्मासिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
510 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
511 निवेदन-कनिष्ठ अभियंता,विद्युत व फार्मासिस्ट पदाबाबत 21-10-2013
512 सु.रा.क्ष.नि.का. पदांचा अंतिम निकाल 21-10-2013
513 पात्र उमेदवार यादी - वायरमन निदेशक व हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 21-10-2013
514 फार्मासिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
515 फार्मासिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
516 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
517 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
518 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2013
519 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाब 08-10-2013
520 जनरेटर ऑपरेटर भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 14-10-2013
521 जनरेटर ऑपरेटर पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-10-2013
522 जनरेटर ऑपरेटर पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१०-२०१३-ANSWER KEY 12-10-2013
523 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरतीबाबत-जाहीर निवेदन 11-10-2013
524 वैद्यकीय मुख्य कार्यालय मौखिक मुलाखतीमधून उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी 10-10-2013
525 वायरमन निदेशक व हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 07-10-2013
526 प्रशासन अधिकारी भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 05-10-2013
527 प्रशासन अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०५-१०-२०१३-ANSWER KEY 05-10-2013
528 प्रशासन अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 05-10-2013
529 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 04-10-2013
530 Pharmacist post eligible-non eligible applicants list 04-10-2013
531 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाचे पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी 04-10-2013
532 वैद्यकीय विभागांतर्गत दरमहा एकत्रित मानधनावर विविध अभिनामाची पदे 01-10-2013
533 जनरेटर ऑपरेटर पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 27-09-2013
534 नगरसचिव पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 26-09-2013
535 हेल्प लाईन ऑपरेटर परीक्षेचा-2 अंतिम निकाल 24-09-2013
536 हॉस्पिटल हाऊस किपींग निदेशक 20-09-2013
537 नगरसचिव या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
538 नगरसचिव या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
539 प्रशासन अधिकारी या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
540 प्रशासन अधिकारी या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
541 प्रशासन अधिकारी पदासाठीचे (परिक्षा दिनांका बाबत) जाहीरनिवेदन 17-09-2013
542 आया पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 17-09-2013
543 आया पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 15-09-2013
544 आया पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १५-०९-२०१३-ANSWER KEY 15-09-2013
545 सुरक्षा निरिक्षक 13-09-2013
546 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 11-09-2013
547 वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक भरती बाबत 10-09-2013
548 विविध रुग्णालयांमध्ये हंगामी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपाची पदे भरणेबाबत 07-09-2013
549 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 07-09-2013
550 आया पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 07-09-2013
551 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (प्रशासन अधिकारी) 05-09-2013
552 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (नगरसचिव) 05-09-2013
553 निवेदन-आया पदासाठी भरतीबाबत 05-09-2013
554 हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 05-09-2013
555 अस्थायी,तात्पुरत्या व करार पद्धतीने लिपिक भरती 03-09-2013
556 आया या पदासाठी पात्र-अपात्र उमेदवार 03-09-2013
557 सु. रा. क्ष. नि. का. पदांचा अंतिम निकाल 30-08-2013
558 आरोग्य संशोधन संस्था 29-08-2013
559 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सर 19-08-2013
560 निवेदन-नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी या पदांच्या लेखी परिक्षेचा अभ्यासक्रम व गुणविभागणी 23-08-2013
561 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 19-08-2013
562 “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” पात्र - अपात्र उमेदवार यादी 17-08-2013
563 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) लेखी परिक्षा दिनांक 17-08-2013 ANSWER KEY 17-08-2013
564 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) मैखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 17-08-2013
565 निकाल- “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” या पदासाठी 16-08-2013
566 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरतीबाबत जाहिर निवेदन 07-08-2013
567 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आस्थापनेवरील नगरसचिव, प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवेने भरणेबाबत नि 03-08-2013
568 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्य आस्थापनेवरील नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने 29-07-2013
569 “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” या पदासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूका करण 30-07-2013
570 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी 29-07-2013
571 एन.ज़ि.ओ /पी.पी योजना (३ री जाहिरात) 23-07-2013
572 हेल्प लाईन ऑपरेटर परीक्षेचा निकाल 19-07-2013
573 समाजसेवक पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सरासरी गुणांची या 15-07-2013
574 समाजसेवक पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 15-07-2013
575 समाजसेवक पदाचे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 14-07-2013
576 समाजसेवक पदे भरणेबाबत लेखी स्पर्धा परिक्षा-Answer Key 14-07-2013
577 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 12-07-2013
578 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेस उपस्थित राहाणा-या उमेदवारांसाठी सुचना 12-07-2013
579 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 01-07-2013
580 समाजसेवक पदासाठी पात्र - अपात्र उमेदवार 28-06-2013
581 एन.ज़ि.ओ /पी.पी योजना 18-06-2013
582 एन जी ओ / पी पी योजने बाबत 07-05-2013
583 नगरसचिव पदाची भरती प्रक्रिया रद्द झाले बाबत 10-05-2013
584 लेखी परिक्षा निकाल-सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी 09-05-2013
585 आपत्कालीन व्यवस्थापना करीत मुख्यसमन्वयक नियुक्ती बाबत 09-05-2013
586 नगरसचिव पदासाठी पात्र - अपात्र उमेदवार 26-04-2013
587 सहा. सुरक्षा अधिकारी पात्र - अपात्र उमेदवार 26-04-2013
588 पशुवैदकिय अधिकारी व पर्यवेक्षक 28-03-2013