नोकरी जाहिरात

नोकरी जाहिरात

अ. क्र. जाहिरात तारीख
1 आरोग्य विषयक कामांसाठी ६ महिने तात्पुरत्या स्वरूपात पदे भरती 29-05-2023
2 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरण्याबाबत 23-05-2023
3 जाहिरात क्र.184/2022- ऑनलाईन परिक्षा प्रवेशपत्र (Admit Card) 18-05-2023
4 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहाय्यक शिक्षक बी.एस्सी.बी.एड, बी.ए.बी.एड. व बी. पी. एड. उत् 18-05-2023
5 आशा स्वयंसेविका पदभरती उमेदवार निवड यादी प्रतीक्षा यादी व नियुक्ती आदेश 15-05-2023
6 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे नोकर भरती बाबत जाहीर प्रकटन- UPSC पुर्व परीक्षा असलेल्या उमेदवारांनी अर् 09-05-2023
7 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे नोकर भरती बाबत जाहीर निवेदन- समाजसेवक पदाचे ऑनलाईन परिक्षा दिनांक व वे 09-05-2023
8 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे अनुषंगाने जाहिर निवेदन- Help Desk Number व Help Desk Email 04-05-2023
9 तज्ञ वैदयकिय अधिका-यांची कंत्राटी करारनामा करुन WALK IN INTERVIEW 28-04-2023
10 जाहिरात क्र.184/2022 बाबत निवेदन - जागा,आरक्षण,पदांचा अभ्यासक्रम,परीक्षा वेळापत्रक व प्रवेशपत्र 27-04-2023
11 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांर्तगत आशा स्वयंसेविका पदे भरणेबाबत 12-04-2023
12 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
13 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. ए.एन.एम. पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
14 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. फार्मासिस्ट पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
15 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. एक्स रे टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
16 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. साख्यिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
17 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. लॅब टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
18 ३ वर्ष कालावधी करीत वैद्यकीय पदांची एकत्रित मानधनावरील भरती बाबत 16-03-2023
19 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन, स्टाफनर्स पदासाठी उमेदवारांची कागदपत्रे पड 08-02-2023
20 कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदाच्या लेखी परीक्षे बाबत 31-01-2023
21 प्राथमिक शिक्षण विभाग एकत्रित मानधन उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी 13-01-2023
22 ब्रिडींग चेकर्स पदभरती बाबत उमेदवारांना सुचना पत्र, निवड व प्रतिक्षा यादी 06-01-2023
23 आय टी आय मोरवाडी येथे शिल्पनिदेशक पदे तासिका तत्वावर भरणेबाबत 29-12-2022
24 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर पदे भरणेबाबत 14-12-2022
25 वैदयकिय अधिकारी (Specialist) पदे कंत्राटी करारनामा करुन walk in interview द्वारे भरणेबाबत 14-12-2022
26 विविध वैद्यकीय पदांवरील भरती बाबत प्रसिद्धीपत्रक 12-12-2022
27 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरणेबाबत 02-12-2022
28 एकत्रित मानधनावर सहाय्यक शिक्षक व पदविधर शिक्षक नेमणुक करणेबाबत 30-11-2022
29 उद्यान अधिकारी पदाच्य हंगामी भरती बाबत पात्र उमेदवार 21-11-2022
30 उद्यान अधिकारी पद मानधनावर भरणेकामी उमेदवारांनी मुलाखतीस उपस्थित राहणे बाबत 14-10-2022
31 आशा स्वयंसेविका पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 14-10-2022
32 पशु वैद्यकीय - निवड व प्रतीक्षायादी 07-10-2022
33 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – ऑनलाईन परिक्षा शुल्काबाबत 19-09-2022
34 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदतवाढ 08-09-2022
35 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – लिपिक टंकलेखनाबाबत 29-08-2022
36 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – वयोमर्यादेबाबत 23-08-2022
37 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत पासा शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षणार्थिंच्या नेमणूकी बाबत. 22-08-2022
38 पशुवैद्यकीय विभागातील हंगामी भरती बाबत 19-08-2022
39 आशा स्वयंसेविका भरती बाबत 19-08-2022
40 जाहिरात क्र.184/2022 - Online Application Link 19-08-2022
41 जाहिरात क्र.184/2022 18-08-2022
42 दि.१९/०७/२०२२ कनिष्ठ निवासी -दंतरोग या पदांसाठी लेखी परिक्षेचा गुणतक्ता 04-08-2022
43 आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.) पदभरतीचे सुचना पत्र 05-08-2022
44 जाहिरात क्र.1265/2021 निवेदन- उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी करणेबाबत. 01-08-2022
45 समूह संघटक पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी 29-07-2022
46 आरोग्य निरीक्षक पदावरील ६ महिने कालावधीसाठी भरती निवड व प्रतीक्षा यादी 27-07-2022
47 दंतरोग पदासाठी प्राप्त उमेदवारांची लेखी परीक्षा दि १९/०७/२०२२ रोजी घेण्याबाबत 13-07-2022
48 माळी पदासाठी माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्रा अधारे प्रवर्ग निहाय निवड यादी 06-07-2022
49 सावित्रीबाई फुले अकादमी या संस्थेकरिता मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी “संचालक” पद नियुक्त करण 06-07-2022
50 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन 05-07-2022
51 जाहिरात क्रमांक ७१/२०२२ आरोग्य सहाय्यक व आरोग्य निरीक्षक दर्जा पदासाठीच्या परीक्षेचा निकाल 04-07-2022
52 थेट मुलाखत मानसेवी तज्ञ / विशेष तज्ञ वैदयकिय अधिकारी 01-07-2022
53 मानसेवी तज्ञ वैदयकीय अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत 01-07-2022
54 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेविका एएनएम पदभरतीचे सुचना पत्र प्रसिध्द करणे बाबत 30-06-2022
55 राष्ठ्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमांतर्गत दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाच्य 30-06-2022
56 तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 30-06-2022
57 जाहिरात क्रमांक १२६५/२०२१ च्या अनुषंगाने दि. २५/०६/२०२२ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा पदनिहा 28-06-2022
58 पशुवैद्यकीय विभाग १४/०६/२०२२ रोजीच्या मौखिक मुलाखत निवड व प्रतिक्षा यादी 28-06-2022
59 उद्यान विभाग जाहिरात ०१/२०२२ उद्यान अधिकारी पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी 28-06-2022
60 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहा.शिक्षक - निवड यादी 24-06-2022
61 जाहिरात क्र 01/2022 चे अनुषंगाने मानधनावरील माळी या पदासाठी गुणवत्ता यादी प्रसिध्दीबाबत 24-06-2022
62 आरोग्य विभाग जाहिरात क्रं ७१ बाबत शुद्धिपत्रक 23-06-2022
63 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्दु शिक्षक नेमणूकीबाबत - निवड यादी 21-06-2022
64 जाहिरात क्र५३ दि ३०/०५/२०२२ रोजीच्या परीक्षेतील निवड यादी 21-06-2022
65 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 चे अनुषंगाने जाहिर निवेदन. 21-06-2022
66 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण अंतर्गत भरती प्रक्रिया 15-06-2022
67 वैद्यकीय विभाग अंतर्गत थेट मुलाखत घेऊन भरती बाबत 14-06-2022
68 आरोग्य विभाग अंतर्गत मानधन भरती 13-06-2022
69 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१मधील रिक्त पदे भरणेबाबत- प्रवेशपत्र(Admit Card) Downlond करणेबाबत link 11-06-2022
70 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन - प्रवेशपत्र(Admit Card) व हेल्पलाईन क्रमांक 10-06-2022
71 उद्यान अधिकारी व माळी पदासाठी एकत्रित मानधनावरील भरती बाबत 08-06-2022
72 जाहिरात क्र.01/2022 - एकत्रित मानधनावर सहाय्यक शिक्षक नेमणूका करणेबाबत 03-06-2022
73 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन 05-06-2022
74 पशुवैद्यकीय विभागामार्फत एकत्रित मानधनावरील भरती 31-05-2022
75 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.) पदभरतीची निवड व प्रतिक्षा यादी 27-05-2022
76 समुह संघटक पदाची मानधनावरील भरती बाबत जाहीरात 24-05-2022
77 NTEP साठी एकञित मानधनावर कंञाटी पद्धतीने खालील पदे भरावयाची आहेत 20-05-2022
78 ए एन एम पदासाठी थेट मुलाखत 02-05-2022
79 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन- उमेदवारांच्या लेखी परिक्षेऐवजी ऑनलाईन पद्धत 29-04-2022
80 पशुवैद्यकीय विभाग निवड व प्रतीक्षा यादी 28-04-2022
81 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मानधनावर हंगामी स्वरूपात तात्पुरत्या नियुक्तीबाबत 19-04-2022
82 दरमहा मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात (हंगामी) स्वरुपात ६ महिने कालावधीसाठी पद भरणेबाबत 12-04-2022
83 जाहिरात क्र.1063/2021 चे अनुषंगाने निवेदन कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) 11-04-2022
84 जाहीरात क्रमांक 1455/2022 शैक्षणिक अर्हता व अर्ज सादर करणेकामी मुदतवाढ देणेबाबत. जाहीर निवेदन. 23-03-2022
85 जाहिरात क्र.1265/2021 टी.बी. अँन्ड चेस्ट फिजिशियन पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी. 21-03-2022
86 जाहिरात क्रमांक 1455/2022, एकत्रित माधनावर सल्लागार पद भरणेबाबत. 17-03-2022
87 ए.एन.एम. या पदाकरिता भरती प्रक्रिया प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे 15-03-2022
88 ए एन एम पदासाठी थेट मुलाखत 08-03-2022
89 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीचे उमेदवार सुचनापत्र प्रसिध्द करणे बाबत. 15-02-2022
90 वैद्यकीय पॅनल नियुक्ती बाबत walk in interview 08-02-2022
91 शिकाउ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महानगरपालिका अस्थायी आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण 02-02-2022
92 कनिष्ट निवासी दंतरोग पदाच्या लेखी परीक्षेचा गुण तक्ता 27-01-2022
93 पशुवैद्यकीय विभागातील मानधन पदावरील निवड यादी 31-01-2022
94 स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ विभागीय तांत्रिक तज्ञ नेमणे बाबत 18-01-2022
95 हंगामी स्वरूपात पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्थेमध्ये पदभरती 19-01-2022
96 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीचे उमेदवार सुचनापत्र 10-01-2022
97 पशुवैद्यकीय करिता दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स्वरूपात भरती 10-01-2022
98 दंतरोग विभाग भरती निवड यादी व परीक्षेबाबत माहिती 07-01-2022
99 तात्पुरत्या स्वरुपात वरिष्ठ निवासी ,कनिष्ठ निवासी ,वैदयकीय अधिकारी सी.एम.ओ,शिफ्ट ड्युटी व बी.ट 20-12-2021
100 राष्ट्रीय आरोग्य भरती निवड व प्रतीक्षा यादी 14-12-2021
101 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 11-12-2021
102 वैद्यकीय भरती बाबत थेट मुलाखत कार्यक्रम 03-12-2021
103 एकत्रित मानधनावरील विविध वैदकीय पदे भरण्याबाबत 02-12-2021
104 स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंमलबजावणीसाठी राज्य व विभाग स्तरावर कंत्राटी पदासाठी ऑनलाई 23-11-2021
105 विविध वैद्यकीय पदांसाठी थेट मुलाखत बाबत 15-11-2021
106 जाहिरात क्रमांक 1063/2021 च्या अनुषंगाने निवेदन कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 28-10-2021
107 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता - स्थापत्य पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 27-10-2021
108 शिकाऊ उमेदवार नेमणूक सन 2021-22 जाहिरात प्रसिध्दीबाबत 25-10-2021
109 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- माळी पदाची निवड यादी 23-10-2021
110 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- अँनिमल किपर पदाची निवड यादी 23-10-2021
111 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-लाईव्ह स्टॉक सपरवायझर पदाची निवड यादी 23-10-2021
112 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-आरोग्य सहाय्यक पदाची निवड यादी 23-10-2021
113 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-निरीक्षक पदाची निवड यादी 23-10-2021
114 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-परवाना निरीक्षक पदाची निवड यादी 23-10-2021
115 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सुपरवायझर पदाची निवड यादी 23-10-2021
116 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
117 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-उद्यान अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
118 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
119 NUHM अंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदावरील नियुक्ती बाबत 13-10-2021
120 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- माळी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
121 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- अँनिमल किपर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
122 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- लाईव्ह स्टॉक सुपरवाझर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
123 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- आरोग्य सहाय्यक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
124 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- निरिक्षक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
125 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-परवाना निरिक्षक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
126 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सुपरवायझर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
127 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
128 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-उद्यान अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
129 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-पशुवैद्यकीय अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
130 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 05-10-2021
131 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - माळी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
132 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - ऐनिमल किपर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
133 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
134 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - आरोग्य सहाय्यक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
135 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - निरीक्षक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
136 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - परवाना निरीक्षक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
137 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - सुपरवायझर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
138 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
139 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - उ्दयान अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
140 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
141 जाहिर निवेदन- जाहिरात क्रमांक - 1063/2021 बाबत. 18-09-2021
142 जाहिरात क्रमांक 73/2019 मधील न्यूरो सर्जन व प्लॅस्टीक सर्जन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसि 06-09-2021
143 जाहिरात क्रमांक 73/2019 मधील न्यूरो सर्जन व प्लॅस्टीक सर्जन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसि 06-09-2021
144 जाहिरात क्रमांक - 1063/2021 (मानधनावरील विविध पदांची भरती) 02-09-2021
145 सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षाकरीता एकत्रित मानधनावर शिक्षकांची नेमणूक करणे बाबत 30-08-2021
146 सहयोगी प्राध्यापक सहाय्यक प्राध्यापक जाहिरात क्रमांक ९०४ निवडयादी व प्रतीक्षा यादी 04-08-2021
147 जाहिरात ८८४ निवासी दंतरोग पदासाठी ०९/०७/२१ रोजीच्या लेखी परीक्षेचा गुण तक्ता 22-07-2021
148 विधिअधिकारी पद मानधनावर भरणे बाबत निवड यादी 12-07-2021
149 18/09/2020 च्या मुलाखती मधील विशेषतज्ञ पदाकरिताची निवड यादी 05-07-2021
150 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.), लॅब टेक्निशियन व फार्मासिस्ट पद भरती ब 05-07-2021
151 YCMH PGI मधील विविध पोस्ट बाबत walk in interview 01-07-2021
152 विधी अधिकारी (मानधन) पदासाठी पात्र /अपात्र अर्जदारांची यादी 30-06-2021
153 कनिष्ठ निवासी दंतरोग पद हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 25-06-2021
154 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदे भरणेबाबत 19-06-2021
155 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरण्याबाबत 17-06-2021
156 विधी अधिकारी पद मानधनावर भरणे बाबत 16-06-2021
157 आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.), लॅब टेक्निशियन व फार्मासिस्ट या पदाचे पदभरती ची निवड व प्रतिक्षा यादी 16-06-2021
158 यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णाियातीि अस्थायी आस्थापनेवर हिंगामी स्वरूपात ३ वर्षे कािावधीकर 08-06-2021
159 Walk in Interview NUHM अंतर्गत हंगामी स्वरूपाची भरती 04-06-2021
160 हंगामी स्वरूपात पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्थेमध्ये पदभरती बाबत. 04-06-2021
161 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरण्याबाबत 24-05-2021
162 अग्निशामक विभागाकरिता तांत्रिक कर्मचारी करार पध्दतीने ११ महिने मुदतीसाठी मानधन तत्वावर निय 21-05-2021
163 करार / कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपाची ए.एन.एम पदे भरणेबाबत 11-05-2021
164 विविध वैद्यकीय अधिकारी हंगामी पदांसाठी Walk in Interview 26-04-2021
165 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 08-04-2021
166 वैद्यकीय विभाग दंतशल्य चिकित्सक एकत्रित मानधनावरील नियुक्ती आदेश 05-04-2021
167 एकत्रीत मानधनावर वैदयकिय अधिकारी व स्टाफनर्स कर्मचारी तात्पुरत्या स्वरुपात भरणेबाबत आदेश 01-04-2021
168 वैद्यकिय विभाग लँबटेक्निशिअन संवर्गातील पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स्वरुपात भरणे बा 31-03-2021
169 वैद्यकीय विभागासाठी एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांनानियुक् 15-03-2021
170 वैद्यकीय विभागासाठी वर्ग १ व २ तांत्रिक संवर्गातील विविध पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स 01-03-2021
171 एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांना दोन महिने नियुक्ती बाबत 25-02-2021
172 पशुवैद्यक या अभिनामाच्या पदाची निवड यादी 25-02-2021
173 समूह संघटक पदासाठी ०७/०२/२१ रोजी घेतलेल्या परीक्षेचा गुणतक्ता 15-02-2021
174 विविध कंसल्टंट पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 15-02-2021
175 मानधनावरील लॅब टेक्निशियन, पुरुष मदतनीस व इतर नियुक्ती आदेश 15-02-2021
176 पशुवैद्यकीय पद मानधनावर भरण्याबाबत 09-02-2021
177 ब्रिडींग चेकर्स पदावर नियुक्तीबाबत आदेश. 08-02-2021
178 समुह संघटक या पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या अर्जदारांची यादी 22-01-2021
179 वैदयकिय विभागाकडील दिनांक 23/12/2020 व 24/12/2020 रोजी लेखी परिक्षा उमेदवारांचा नियुक्ती आदेश 28-01-2021
180 ब्रिडींग चेकर्स पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 27-01-2021
181 वाय सी एम मधील विविध वैद्यकीय हंगामी पदांवरीलचे नियुक्ती आदेश 27-01-2021
182 भरती प्रक्रिया निवड यादी दिनांक ०७-१२-२०२० 25-01-2021
183 समुह संघटक या पदाचे लेखी परिक्षेसाठी अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांची यादी 22-01-2021
184 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर्स पदे भरणेबाबत 21-01-2021
185 वैदयकिय विभागामार्फत दिनांक 23/12/20 व 24/12/20 रोजी घेणेत आलेल्या लेखी परिक्षेतील प्राप्त गुणनिहाय या 21-01-2021
186 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन २०२०-२१ 13-01-2021
187 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय हंगामी भरती लेखी परीक्षा गुण तक्ता 05-01-2021
188 बह‍िणाबाई चौधरी प्राण‍िसंग्रहालय याठ‍िकाणी दरमहा एकत्रीत मानधनावर हंगामी (तात्पुरत्या) स्व 04-01-2021
189 अभिलेखापाल पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती 29-12-2020
190 वैद्यकीय विभाग विविध पदांवरील हंगामी भरती लेखी परीक्षेतील उमेदवारांची यादी 21-12-2020
191 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपातील भरतीबाबतच्या लेखी परीक्षा वेळापत्रकाचे निवेदन 19-12-2020
192 वैद्यकीय विभाग - भरती बाबतचे निवेदन 17-12-2020
193 वाय.सी.एम. - मानधन भरतीचे लेखापरिक्षेकरीता पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 17-12-2020
194 यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात हंगामी भरती चे वेळापत्रक 16-12-2020
195 पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड येथे विविध पदे भरणे बाबत 10-12-2020
196 बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रलायाचे याठिकाणी हंगामी तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूक 09-12-2020
197 वैद्यकीय विभागाअंतर्गत एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविधपदे भरण्याबाबत 08-12-2020
198 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध पदे भरणेबाबत 08-12-2020
199 वाय.सी.एम मधील तात्पुरत्या स्वरूपातील वरिष्ठ निवसाी, कनिष्ठ निवासी, वैद्यकिय आधिकारी या पदावर 07-12-2020
200 हंगामी स्वरूपातील डॉक्टर भरती बाबत जाहिरात ५६८ चे शुद्धिपत्र 11-11-2020
201 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी स्वरूपातील भरती 06-11-2020
202 मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपातील समूह संघटक पदावर नेमणूकि बाबत 22-10-2020
203 आय सी यु व एच डी यु साठी हंगामी भरती झालेल्या उमेदवारांची यादी 18-09-2020
204 कोविड समर्पित रूग्णालयाकरीता तात्पुरत्या/हंगामी स्वरूपात वैद्यकीय पदे भरणेबाबत 12-09-2020
205 मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी आय.सी.यु व कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदावर नियुक्ती आदेश 09-09-2020
206 एकत्रित मानधनावर सहा शिक्षक नेमणूक करणे बाबत 07-09-2020
207 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत आशा स्वयंसेविका या पदावर नियुक्तीबाबत 25-08-2020
208 Appointment of Assistant Consultant for CSR Implementation in PCMC 14-08-2020
209 हंगामी स्वरूपात आय सी यु व एच डी यु मधे वैद्यकीय पदे भरण्याबाबत 01-08-2020
210 आशा स्वयंसेविका पदभरतीचा आदेश व निवड यादी 28-07-2020
211 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी हंगामीस्वरूपातील भरती 25-07-2020
212 समुपदेशक पदासाठी हंगामीस्वरूपातील भरती 10-07-2020
213 occupational Therapist व फिजिओथेपिरिस्ट हंगामी भरती 09-07-2020
214 वॉर्ड बॉय व वॉर्ड आया यांची हंगामी स्वरूपात भरती करणे बाबत 07-07-2020
215 जाहिर निवेदन- वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 18-06-2020
216 वैद्यकीय अधिकारी पद भरणेबाबत जाहिर निवेदन / उमेदवारांची गुण तक्ता व गैरहजर उमेदवारांची यादी 10-06-2020
217 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी भरती बाबत 06-06-2020
218 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदे भरणेबाबत. 22-05-2020
219 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेबाबत उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना 11-05-2020
220 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी (गट - ब) पदे सरळसेवेने भरणेबाबत 09-05-2020
221 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपात तात्पुरत्या कालावधीकरीता पदे भरणेबाबत 05-05-2020
222 हंगामी स्वरूपातील स्टाफनर्स पदावरील नियुक्ती आदेश 23-04-2020
223 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी भरती बाबत 18-04-2020
224 आरक्षणातील बदल व वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या परीक्षेतील बदलाबाबत 27-03-2020
225 जाहिरात क्र.73/2019 मधील अ.क्र.51 ते 71 वरील पदांकरीता निवेदन 27-03-2020
226 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुकीबाबत. 16-03-2020
227 समूह संघटक निवड व प्रतिक्षा यादी 12-03-2020
228 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 05-03-2020
229 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या ( हंगामी ) स्वरूपात क्यूरेटर पद भरणेबाबत 06-02-2020
230 जाहिरात क्र.७३/२०१९ या भरती बाबत जाहीर निवेदन व उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्धी ब 27-02-2020
231 वाय.सी.एम मधील जहिरात क्र.ब-२६५/२०२० दिनांक १/२/२०२० नुसार विविध पदांची निवड यादी 20-02-2020
232 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 20-02-2020
233 हंगामी स्वरूपात डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नेमणे बाबत निवड यादी 15-02-2020
234 कायदा तज्ञ /कन्सल्टन्ट यांचे नेमणुकीकामी 15-02-2020
235 हंगामी स्वरूपातील दंतरोग पदाकरिता लेखीपरीक्षा सूचना 13-02-2020
236 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील मानधनावरील विविध पदाचे नियुक्ती 10-02-2020
237 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी स्वरूपातील भरती 04-02-2020
238 स्टाफनर्स पदासाठी हंगामी स्वरूपातील भरती यादी 01-02-2020
239 वैद्यकिय विभागांतर्गत असणा-या रुग्णालये / दवाखान्यांकरिता मानधन पध्दतीने भरावयाच्या पदांची 28-01-2020
240 19/01/2020 रोजी झालेल्या समुहसंघटक लेखी परिक्षेचा गुणतक्ता 28-01-2020
241 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 21-01-2020
242 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत हंगामी स्वरूपातील भरती 17-01-2020
243 समूह संघटक पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व परीक्षे बाबत माहिती 08-01-2020
244 NTEP टी बी अंतर्गत हंगामी स्वरूपातील भरती 16-01-2020
245 जाहिरात क्र 152/2019 पात्र आणि अपात्र यादी. 10-01-2020
246 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्त्री कक्ष /पुरुष कक्ष मदतनीस पात्र व अपात्र यादी 10-01-2020
247 फार्मासिस्ट पदाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 04-01-2020
248 COPA, IM, WM या ट्रेडस करीता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत 04-01-2020
249 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपात पदे भरणेबाबत 04-01-2020
250 एक्स रे टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
251 एम एस डब्लू पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
252 लॅब टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
253 डायलेसिस टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
254 ब्लड बँक टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
255 ब्लड बँक कौसलर पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
256 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्टाफनर्स पदाच्या अपात्र उमेदवारांची यादी 01-01-2020
257 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्टाफनर्स पदाच्या पात्र उमेदवारांची यादी 01-01-2020
258 दि २६ व २७ डिसेंबरच्या लेखीपरीक्षा पुढे ढकलण्यात आले बाबत 24-12-2019
259 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 21-12-2019
260 विविध वैद्यकीय पदांवर ६ महिन्याकरिता हंगामी स्वरूपातील भरती बाबत 21-12-2019
261 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 20-12-2019
262 आशा स्वयंसेविका भरती निवड व प्रतिक्षा यादी व निवेदन 20-12-2019
263 दरमहा एकत्रित मानधनावर विविध पदे भरणे बाबत 11-12-2019
264 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 09-12-2019
265 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 06-12-2019
266 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 04-12-2019
267 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
268 निवदेन - जाहिरात क्र.73/2019 (मौखिक मुलाखत व कागदपत्र तपासणीबाबत) 25-11-2019
269 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
270 आशा स्वयंसेविका थेट मुलाखत 14-11-2019
271 जाहिर निवेदन – जाहिरात क्र.73/2019 च्या अनुषंगाने जाहिर निवेदन 14-10-2019
272 शिक्षु उमेदवार नेमणूक २०१९ जाहिर प्रकटन दुरुस्ती 24-09-2019
273 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 19-09-2019
274 जाहिरात क्र. ७३/२०१९- शैक्षणिक अर्हता व अटी-शर्ती 18-09-2019
275 जाहिरात क्र. ७३/२०१९ 13-09-2019
276 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 13-09-2019
277 समूह संघटक पदांवर हंगामी मानधनावर नेमणूकी बाबत 09-09-2019
278 क्युरेटर पदावर मानधनावर हंगामी स्वरुपात नियुक्तीकामी निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 10-09-2019
279 ६ महिने मुदती करिता अग्नीशमन विभागासाठी तांत्रिक कर्मचारी घेणे 31-08-2019
280 विविध वैद्यकीय साल्गार पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 22-08-2019
281 विविध वैद्यकीय पदे निवासी स्वरूपात हंगामी भरती करणे बाबत 02-08-2019
282 हंगामी स्वरूपातील वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी डॉक्टर भरती 20-08-2019
283 animal curator हंगामी स्वरूपात नेमणे बाबत 05-08-2019
284 वायसीएमएच येथे दरमहा एकत्रित मानधनावर वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणेबाबत 02-08-2019
285 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध पॅरामेडीकल पदावर नियुक्ती आदेश 30-07-2019
286 घड्याळ तासिका तत्वावर शिक्षक नेमणे बाबत 23-07-2019
287 पशुवैद्दकिय व प्राणीजीव शात्रज्ञ तथा शैक्षणिक अधिकारी हंगामी भरती मुलाखत निकाल 23-07-2019
288 मानधनावरील स्टाफनर्स पदासाठीचे नियुक्ती आदेश देणे बाबत 20-07-2019
289 veterinary doctor on contract 08-07-2019
290 घ्यड्याळी मासिका तत्वावर सहा.शिक्षक नेमणूक करणे बाबत 04-07-2019
291 जाहिरात क्र.३२८ नुसार मानधन भरती लेखी परिक्षा पात्र उमेदवार यादी 28-06-2019
292 मनपाचे यशवंराव चव्हाण स्मृति रूग्णालयाकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर विविध पॅरामेडीक 18-06-2019
293 विविध अध्यापक पदांवर हंगामी स्वरूपातील भरती 14-06-2019
294 हंगामी स्वरूपात भूसंपादन समनवयक अधिकारी नेमणे 17-06-2019
295 Appointment of Consultant for CSR Implementation in PCMC 01-06-2019
296 कायदा विभागाकडील अतिरिक्त कायदा सल्लागार व कायदा अधिकारी पदे मानधनावर भरणेबाबत. 29-05-2019
297 मानधन तत्वावर ६ महिने मुदतीसाठी फायरमन नेमणूक करणे बाबत 28-05-2019
298 विविध वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 28-05-2019
299 दि १६/०२/२०१९ तारखेच्या walk in interview परीक्षा निकाल 27-05-2019
300 दि १६/०२/२०१९ तारखेच्या walk in interview परीक्षा निकाल 27-05-2019
301 एकत्रित मानधनावरील पदांची भरती, गुणानुक्रम यादी 27-05-2019
302 अस्थिरोगतज्ञ पदाची निवड यादी तसेच अस्थिरोगतज्ञ व फीजिशियन अपात्र उमेदवारांची यादी 27-05-2019
303 स्टाफनर्स पदाचे नियुक्ती आदेश स्वीकारण्या बाबत 08-03-2019
304 NUHM अंतर्गत हंगामी भरतीची अंतिम निवड यादी 01-03-2019
305 NIHM विविध वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 22-02-2019
306 मानधनावर व्युरेटर नेमणे बाबत 18-02-2019
307 वैद्यकीय जागें बाबत walk in interview 18-02-2019
308 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधनावर पदे भरणेकामी 06-02-2019
309 प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना वाय सी एम मधील मानधन पदांवर नियुक्ती बाबत 01-02-2019
310 हंगामी स्वरूपात वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी वैद्यकीय पदे भरण्याबाबत 29-01-2019
311 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात सहा महिनेकरीत 01-07-2019
312 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-12-2018
313 आशा स्वयंसेविका पद भरती निवेदन 26-12-2018
314 समुह संघटक व समुदाय संघटक निवड / प्रतीक्षा यादी 19-12-2018
315 वाय.सी.एम. हॉस्पिटल मधील विविध पदांसाठी मुलाखतीं बाबत 14-12-2018
316 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदावरील निवड व प्रतीक्षा यादी 10-12-2018
317 मानधन तत्वावर शिक्षक नेमणे बाबत 07-12-2018
318 ६ महिने कालावधी साठी प्राथमिक शिक्षक नेमणे बाबत 07-12-2018
319 अग्निशामक विभागासाठी ६ महिने करारावर वाहनचालक नेमणे 03-12-2018
320 Wireman (WM), Instrument Mechanic(IM) व Computer Operator and Programming Assistant (COPA) या ट्रेडस करिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत. 11-12-2018
321 अग्नीशमन विभागासाठी ६ महिने मानधनावर भरती बाबत 17-11-2018
322 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-10-2018
323 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत 29-10-2018
324 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 29-10-2018
325 मानधनावर संगीत शिक्षक नेमणुकीबाबत 08-10-2018
326 वैद्यकीय विभाग विशेष भरती मोहीम 17-10-2018
327 Walk in Interview द्वारे आशा स्वयंसेविका भरती 17-10-2018
328 हंगामी स्वरूपातील भरती पदे 12-10-2018
329 समुह संघटक या पदांवर हंगामी मानधनावर नेमणूकीबाबत 05-10-2018
330 अतिरिक्त कायदा सल्लागार व कायदा अधिकारी सेवा करार पद्धतीने घेणे बाबत 04-10-2018
331 22/09/2018 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेनुसार उमेदवारांची गुणानुक्रम यादी 03-10-2018
332 वैद्यकीय पोस्ट बाबत walk in interview निकाल 03-10-2018
333 तात्पुरत्या स्वरुपात (हुंगामी) पशुवैद्यक व बायोलॉजिस्ट तथा शैक्षणिक अधिकारी यांची निवड यादी 29-09-2018
334 सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक पदावर नियुक्ती बाबत 28-09-2018
335 नियोजित पदव्युतर संस्थेकरिता अधिष्ठता पदावर नियुक्ती बाबत 28-09-2018
336 मांधारावर सहायक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक निवड यादी 24-09-2018
337 गट अ मधिल अधिष्ठाता या पदावर हंगामी स्वरूपात एकत्रित मानधनावर नियुक्ती करणेबाबत 21-09-2018
338 गट अ मधिल प्राध्यापक ,सहयोगी प्राध्यापक व गट ब मधील सहाय्यक प्राध्यापक या पदावर हंगामी स्वरूप 21-09-2018
339 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात CMO & Shift Duty वैद्यकिय अधिकारी पदे भरणेबाबत 19-09-2018
340 शहर परिवर्तन कार्यालय अंतर्गत नागरिकांशी संलग्नता व त्या बाबत सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर बाब 17-09-2018
341 पशुवैद्यकीय विभागासाठी हंगामी स्वरूपातील भरती 11-09-2018
342 व्यूरेटर पदासाठीची निवड यादी 11-09-2018
343 पि.चिं.मनपाच्या विविध दवाखाने/रुग्णालयांमध्ये करार/कत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरुपात म 10-09-2018
344 मानधन तत्वावर ६ महिने मुदतीसाठी करार पध्दतीने फायरमन नेमणूक करणेबाबत 05-09-2018
345 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन सप्टेबर २०१८ 03-09-2018
346 यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालय करिता एकत्रित मानधारावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहा महिने काल 13-08-2018
347 बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालया साठी व्युरेटर नेमणे 01-08-2018
348 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणे बाबत 20-07-2018
349 ६ महिने मुदतीसाठी करारपध्दतीने मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांची भरती 21-07-2018
350 ६ महिने मुदतीसाठी एकत्रित मानधनावर उर्दू माध्यम शिक्षकांच्या नेमणूका करणे बाबत 17-07-2018
351 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील अस्थायी आस्थापनेवर अधिष्ठाता पदावर दर महा एकत्रित मानध 13-07-2018
352 प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना स्टाफनर्स पदावर हंगामी नियुक्ती आदेश देणे बाबत 03-07-2018
353 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 21-06-2018
354 वाय.सी.एम पदव्युतर संस्थेत ३ वर्ष कालावधीची हंगामी स्वरूपातील भरती 14-06-2018
355 हंगामी स्वरूपातील भरती बाबत नियुक्ती आदेश देणे बाबत 07-06-2018
356 ऍनिमल किपर बाबत हंगामी स्वरूपातील भरती यादी 30-05-2018
357 वैद्यकीय विभाग हंगामी स्वरूपातील विविध technician पद भरती 24-05-2018
358 यशवंतराव चव्हाण स्म्रिटी रुग्णालय एकत्रित मानधारावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहा महिनेकरीता स् 19-05-2018
359 एनिमल किपर हंगामी पदाच्या मुलाखती बाबत 16-05-2018
360 ऍनिमल किपर 05-05-2018
361 वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 27-04-2018
362 रुग्णवाहिके साठी हंगामी स्वरूपातील वाहनचालक भरती 26-04-2018
363 हंगामी स्वरूपात सी.एस.आर तज्ञ नेमणे बाबत 26-04-2018
364 त्वचा व गुप्तरोग तज्ञ 25-04-2018
365 हंगामी स्वरूपातील वैद्यकीय विभागातील भरती बाबत 25-04-2018
366 NUHM अंतर्गत नियुक्ती आदेश स्विकारण्या बाबत 23-04-2018
367 कॉर्पोरेशन इंटिग्रेटेड अंतर्गत हंगामी भरती यादी 09-04-2018
368 वैद्यकिय विभागामार्फत दि. १५ ते १७ या कालावधीमध्ये झालेल्या परीक्षेची गुणानमुक्रम यादी 04-04-2018
369 दि. १७ मार्च २०१८ रोजीच्या परीक्षेची गुणानुक्रम यादी 03-04-2018
370 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 16-03-2018
371 विविध रुणालयातील हंगामी पदांवर भरती 14-03-2018
372 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 01-03-2018
373 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 07-03-2018
374 walk in interview for the vacant posts of Professors. Associate Professors and Assistant Professors at YCMH 09-02-2018
375 ६ महिने मुदतीसाठी अग्निशामक विभागाकरिता तांत्रिक कर्मचारी नियुक्त करावयाचे आहे 07-02-2018
376 वरिष्ठ निवासी /कनिष्ठ निवासी पदावर तात्पुरत्या स्वरूपातील नेमणुकी बाबत 02-02-2018
377 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
378 निवेदन - जाहिरात क्रमांक 802/2017 मधील विविध पदांची अपात्र उमेदवारांची यादी 01-02-2018
379 जाहिरात क्र.802/2017 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-02-2018
380 जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
381 मानधन तत्वावर ६ मिहने मुदतीसाठी करार पद्धतीने फायरमन नेमणूक करणेबाबत 31-01-2018
382 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपााची (हंगामी) वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणेबाबत 18-01-2018
383 आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद तात्पुरत्या स्वरूपात एकत्रित मानधनावर 06 महिने कालावधीसाठी भ 09-01-2018
384 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कामगार कल्याण अधिकारी पदाकरीता 20-12-2017
385 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कागदपत्रे तपासणीसाठी उपस्थित र 11-12-2017
386 निवेदन दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल 11-12-2017
387 वाय.सी.एम. विविध पदावरील नियुक्ती आदेश 04-12-2017
388 दि.०३/१२/२०१७ लेखी परिक्षा Answer Key 03-12-2017
389 COPA Trade च्या तासिका निदेशक जाहिरात बाबत 23-11-2017
390 निवेदन - गट अ व गट ब मधील सरळसेवा भरतीबाबत - लेखी परीक्षा (प्रवेश पत्र) 20-11-2017
391 वाय.सी.एम.एच. विविध पदांची अंतिम निवड यादी 18-11-2017
392 यशवतराव चव्हाण हॉस्पिटल पदांची अंतिम निवड यादी 17-11-2017
393 जाहिरात प्रकटन- नोव्हेंबर २०१७ 16-11-2017
394 यशवंतराव चव्हाण रुग्णालय भरतीची निवड व प्रतीक्षा यादी 13-11-2017
395 जाहिरात क्रमांक ८०२/२०१७ भरतीबाबत जाहिर निवेदन 09-11-2017
396 पासा शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 03-11-2017
397 आय टी आय,मोरवाडी येथे कोपा ट्रेड करिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणे 02-11-2017
398 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 23-10-2017
399 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाचे भरतीबाबत निवेदन 17-10-2017
400 जाहिरात क्रमांक-८०२/२०१७ 28-09-2017
401 समाज सेवक व समुह संघटक पदे सहा महिने कालावधीकरीता नेमाणे बाबत 26-09-2017
402 वैद्यकीय विविध पदांसाठी थेट मुलाखत 20-09-2017
403 तासिका तत्वावर निदेशक नेमणूक करणे बाबत 04-09-2017
404 जाहिर प्रकटन- सप्टेबर २०१७- शिकाऊ उमेदवार अधिनियम- १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुका क 01-09-2017
405 वाय.सी.एम.एच. अंतर्गत सुरू होणाऱ्या वैद्यकीय विद्यालयास प्रोफेसर नेमणे 24-08-2017
406 संगणक प्रशिक्षक हंगामी स्वरूपात नेमणे 22-08-2017
407 अधिष्ठाता पद भरणे बाबत 21-08-2017
408 दि. ३०-०३-२०१७ रोजी आयोजित करणेत आलेल्या मुलाखतींमधून निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची निवड स 09-08-2017
409 अॅनिमल किपर पदासाठीच्या उमेदवारांची निवड यादी 21-07-2017
410 ’अॅनिमल किपर’ या पदासाठी आयोजित वॉक–इन--इंटरव्ह्यू शुद्धीपत्रक 18-07-2017
411 पशुवैद्यकिय विभागातील मानधनावरील विविध पदांची निवड यादी 18-07-2017
412 पशुवैद्यकिय दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या (हंगामी) स्वरुपात पद भरणेबाबत 12-07-2017
413 शिक्षु प्रशिक्षणार्थि नेमणूक अधिनियम १९६१ अंतर्गत उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 27-06-2017
414 जाहीरात प्रकटन- शिक्षु प्रशिक्षणार्थि उमेदरावांच्या नेमणुका बाबत. 09-06-2017
415 अग्निशामक विभागास वाहनचालक नेमणे बाबत 26-05-2017
416 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात संगित शिक्षक नेमणेबाबत 23-05-2017
417 तात्पुरत्या स्वरुपाची एकत्रित मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी वाहन चालक गुण यादी 22-05-2017
418 वाहन चालक पदांसाठी वाहन चालक निवड यादी 22-05-2017
419 वाय.सी.एम्. रुग्णालयासाठी विविध पदांची अंतिम निवड यादि 11-05-2017
420 मनपा आयटीआय मोरवाडी येथे हॉस्पिटल हाऊस किपिंग ट्रेडकरिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणे 05-05-2017
421 वाहनचालक पदे एकत्रित मानधनावर भरणेबाबत प्राप्त झालेल्या पाञ/अपात्र उमेदवारांची यादी. 05-05-2017
422 विविध वैधकिय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे 25-04-2017
423 आशा स्वयंसेविका निवड यादीबाबत निवेदन 24-04-2017
424 वायसीएमएच-रूग्णवाहिका विभागासाठी वाहनचालक ही पदे एकत्रीत मानधनावर भरणेबाबत 18-04-2017
425 आशा स्वयंसेविका निवड यादी 03-04-2017
426 १५ ते १८ मार्च दरम्यान घेतलेल्या मुलाखती मधील प्राप्त गुणांची यादि 23-03-2017
427 १५ ते १८ मार्च दरम्यान घेतलेल्या मुलाखती व् लेखी परीक्षेची निवड यादि 20-03-2017
428 दरमहा शासकीय वेतनश्रेणीनुसार हंगामी स्वरुपात (३६४ दिवस) कालावधीकरीता विविध पदे भरणेबाबत 18-03-2017
429 मनपाच्या विविध रुग्णालयांमधे हंगामी पद्धतीने भरती बाबत 06-03-2017
430 आशा स्वयंसेविका मुलाखत माहिती 27-02-2017
431 निवड समितिने निवड केलेली यादि 28-02-2017
432 तसिका तत्त्वावर निदेशक नेमने 30-11--0001
433 दंतरोग पदासाठीच्या लेखी परीक्षेचा निकाल 04-01-2017
434 हंगामी स्वरुपात दंतरोग तज्ज्ञ अधिकारी मुलाखती बाबत 31-12-2016
435 क्युरेटर व पशुवैद्यकीय अधिकारी हंगामी भरती बाबत 29-12-2016
436 तसिका तत्त्वावर नेमणुक करणे 27-12-2016
437 म.न.पा.आय टी आय, मोरवाडी येथे वायरमन ट्रेडकरिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत 21-11-2016
438 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2016
439 तसिका तत्त्वावर निदेशक नेमणे 15-10-2016
440 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) हाऊसमन व रजिस्ट्रार ही पदे भरणेबाबत 10-10-2016
441 निवेदन - आरोग्य निरीक्षक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 07-10-2016
442 वाहनचालक व फायरमन ६ महीने मानधनावार घेणे बाबत 06-10-2016
443 प्रजनन व बाल आरोग्य टप्पा २ मानधनावर एकत्रित स्वरुपातील भरती 22-09-2016
444 NUHM अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देणे बाबतची माहिती 12-09-2016
445 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 18-08-2016
446 मानधन तत्त्वावर उपशिक्षक/पदवीधर शिक्षक नेमणे बाबत 18-08-2016
447 वायसीएम रुग्णालयाकरिता दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी विविध पदे भरणेबाबत 18-08-2016
448 सर्पमित्र मानधनावर भरणे बाबत 04-08-2016
449 एन.यु.एच.एम् अंतर्गत निवड यादि व प्रतीक्षा यादि 01-08-2016
450 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील आरोग्य निरीक्षक पदाकरीता अपात्र उमेदवारांची यादी 01-08-2016
451 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची अपात्र यादी 01-08-2016
452 जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-08-2016
453 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे (नविन) भरणेबाबत 22-07-2016
454 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता (विद्यूत) भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 05-07-2016
455 NUHM अंतर्गत विविध वैदकीय पदंवरील भरती 27-06-2016
456 घड्याळी तासिका बेसिसवर तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणुका करणेबाबत 22-06-2016
457 हंगामी स्वरुपात निदेशक घेणे बाबत 27-05-2016
458 निवेदन- अस्थिरोग तज्ञ पदासाठी कागदपत्रे तपासणीकामी उमेदवारांची दुसरी यादी 13-05-2016
459 अस्थिरोग तज्ञ, भूलतज्ञ व फिजीशियन पदासाठी अपात्र ठरलेल्या उमेदवरांची यादी 30-04-2016
460 अस्थिरोग तज्ञ व सर्जन पदाची निवड यादी 30-04-2016
461 ANM पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती 02-05-2016
462 YCMH ब्लड बँक करीता हंगामी स्वरूपातील भरती 02-05-2016
463 आशा स्वयंसेविका भरती निवेदन 28-04-2016
464 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 26-04-2016
465 स्टाफनर्स पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती यादि 05-04-2016
466 आशा स्वयंसेविका यादी 30-03-2016
467 २७ व २८ फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या मुलखतींची निवड यादी 30-03-2016
468 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 15-03-2016
469 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेचा निकाल 05-03-2016
470 वैदकीय विभागाकरीता दी. २८ फेब्रु.२०१६ रोजी घेतलेल्या मुलाखतींचा निकाल 29-02-2016
471 वैदकीय विभागाकरीता दी २७ फेब्रु.२०१६ रोजी घेतलेल्या मुलाखतींचा निकाल 29-02-2016
472 आर सी एच अंतर्गत लिपिक भरती गुणानुक्रम यादी 24-02-2016
473 उमेदवारांचे गुणानुक्रम स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट व कक्ष मदतनीस 20-02-2016
474 दंतरोग पदाच्या परीक्षेची उत्तरपत्रिका 09-02-2016
475 मानधनावर विविध पदे/रजिस्ट्रार/हाउसमन उत्तरपत्रिका 09-02-2016
476 मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी विविध पदे/रजिस्ट्रार/हाउसमन निवड यादी 08-02-2016
477 स्टाफनर्स (जी.इन.एम.) दरमहा एकत्रित मानधनावर 08-02-2016
478 यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालयामधील तात्पुरत्या स्वरुपाच्या पदांची लेखी परिक्षे बाबत 01-02-2016
479 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे बाबत 27-01-2016
480 वाहनचालक पदे मानधनावर भरणे करीता परीक्षेतील प्राप्त गुण 14-01-2016
481 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 04-01-2016
482 हाऊसमन व रजिस्टार ऑप.नेमणुक बाबत 04-01-2016
483 आशा स्वयंसेविका नोंदणी 29-12-2015
484 क्रीडा विभागाकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुका 18-12-2015
485 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजीच्या विविध पदांच्या लेखी परिक्षांची ANSWER KEY 20-12-2015
486 निवेदन-नोकरभरतीबाबत 09-12-2015
487 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
488 माध्यमिक विद्यालयासाठी घड्य़ाळी तासिका वर मानधनावर शिक्षक नेमणूक करणे 21-10-2015
489 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
490 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदावरील कर्मचा-यांची निवड व प्रतिक्षा - दुसरी यादी 30-09-2015
491 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची नावे व कारणे-दुसरी यादी 30-09-2015
492 निवेदन - स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाबाबत 30-09-2015
493 वाहनचालक पदावरील अपात्र उमेदवारांची यादी 23-09-2015
494 वाहनचालक पदावरील पात्र उमेदवारांची यादी 23-09-2015
495 जाहीरात क्रमांक – २८६/२०१५ (शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत) 05-09-2015
496 हंगामी स्वरुपातील वाहनचालक भरती 31-08-2015
497 जाहिरात क्रमांक २३९-२०१५ 28-07-2015
498 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक अशा अपात्र उमेदवारांची नावे व कारणे 14-07-2015
499 वैद्यकीय विभगातील हंगामी पदे भारतीची अंतिम यादी 21-07-2015
500 वैद्यकीय विभागातील हंगामी स्वरूपाची भरती 21-07-2015
501 CIHM अंतर्गत हंगामी भरतीची निवड यादि 17-07-2015
502 स्टाफनर्स पदाच्या मुलाखतीबाबत 16-07-2015
503 स्टाफनर्स भरतीबाबत सूचना 13-07-2015
504 NUHM भरती बाबत निवेदन 10-07-2015
505 वैदकीय विभागाची निवड व प्रतीक्षा यादी 07-07-2015
506 RCH अंतर्गत पदे भरती बाबत 04-07-2015
507 NUHM अंतर्गत भरतीची निवड व प्रतीक्षा यादि 04-07-2015
508 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची दुसरी यादी 03-07-2015
509 YCMH मधील विविध पदांसाठी मुलाखतबाबत 02-07-2015
510 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
511 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
512 सर्व्हेअर पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
513 Ragistar व Houseman पदासाठी मुलाखत 22-06-2015
514 विविध वैदकीय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे बाबत 19-06-2015
515 स्टाफनर्स मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
516 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
517 स्टाफ नर्स पदासाठी हंगामी स्वरुपातील भरती 06-06-2015
518 हंगामी स्वरुपातील मेडिकल व डेटा एंट्री पद मुलाखत जाहिरात 04-06-2015
519 दरमहा एकत्रीत मानधनावर कान नाक घसा तज्ञ भरणेबाबत 29-05-2015
520 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 29-05-2015
521 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
522 सर्व्हेअर भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
523 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
524 कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्थापत्य अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल. 20-04-2015
525 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्था. अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या Answer Key बाबत निर्णय. 20-04-2015
526 दि.१२/४/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखापाल पदाच्या लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी 13-04-2015
527 कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभि. सहाय्यक, सर्व्हेअर पदाची लेखी परिक्षा दि. 29-03-15 ची ANSWER KEY 29-03-2015
528 कनिष्ठ अभियंता,स्था. अभि.सहाय्यक,सर्व्हेअर पदासाठी लेखी परीक्षेची बैठक व्यवस्था दि.29/03/15 28-03-2015
529 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 26-03-2015
530 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 18-03-2015
531 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
532 कनिष्ठ अभियंता पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
533 सर्व्हेअर पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
534 रखवालदार पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 09-03-2015
535 मानधनावरील वाहन चालक निवड व प्रतीक्षा यादि 02-03-2015
536 लेखापाल पदाची हंगामी स्वरुपातील भरती 02-03-2015
537 सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत खालील पद तात्पुरत्या व करार पध्दतीने भ 07-02-2015
538 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 07-02-2015
539 RCH अंतर्गत लिपिक पदावरील अंतिम यादि 03-02-2015
540 नोकरभरती जाहिरात क्र. ४७३/२०१५ 02-02-2015
541 जाहीर निवेदन - रखवालदार पद भरतीबाबत 28-01-2015
542 भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबतचे निवेदन ( जाहिरात क्र. ३०१, दि. ०४/०२/२०१३ रोजी बाबत) 13-01-2015
543 प्रशा/२/कावि/५६२/२०१४ 12-12-2014
544 शिकाऊ उमेदवार नेमणूकी बाबत ( प्रशासन विभाग ) 14-10-2014
545 आय.टी.आय. शिकाऊ उमेदवार नेमणूक 10-10-2014
546 हंगामी स्वरुपात वैद्यकीय पदावरील भरती 11-09-2014
547 जाहीर निवेदन - सी.पी.एस.परीक्षेबाबत 11-09-2014
548 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 10-09-2014
549 वैद्यकीय भरती मधील निवड यादि 09-09-2014
550 समूह संघटक बाबत जाहिर प्रकटन 06-09-2014
551 ड्राइवर पदासाठी पात्र उमेदवार 25-08-2014
552 डिप्लोमा बाबत अर्ज 23-08-2014
553 walk in interview पात्र उमेद्वार 23-08-2014
554 walk in interview बाबतचे शुद्धिपत्रक 23-08-2014
555 सी.एम.ओ. व दंत चिकिस्तक निवड यादि 20-08-2014
556 लॅब टेक्नीशियन व वार्ड बॉय निवड यादि 20-08-2014
557 पात्र वाहन चालकांची यादि 12-08-2014
558 वैद्यकीय हंगामी भरतीसाठी चे पदे 05-08-2014
559 सुरक्षा निरिक्षक पदावर हंगामी भरती बाबत 05-08-2014
560 फार्मासिस्ट हंगामी पद्धतीने भरणेबाबत 02-08-2014
561 वार्ड बॉय पदाची निवड यादि 02-08-2014
562 लॅब टेक्निशियन पदाची निवड यादि 02-08-2014
563 दंत वैद्य पदाची निवड यादि 02-08-2014
564 सी.एम.ओ. पदाची निवड यादि 02-08-2014
565 नमूना उत्तर पत्रिका दी.२९/०७/२०१४ 01-08-2014
566 वैद्यकीय मानधनावरील उमेदवारांची निवड यादि 01-08-2014
567 वैद्यकीय पदासाठी मानधन जाहीरात 31-07-2014
568 सी.एम.ओ. पदासाठी हंगामी भरती 19-07-2014
569 दंतवैद्य पदावर हंगामी भरती 19-07-2014
570 विविध टेक्निशियन व पॅरामेडीकल संवर्गातील पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर 21-07-2014
571 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) निवड व प्रतीक्षा यादि 15-07-2014
572 तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी निवड व प्रतीक्षा यादि 15-07-2014
573 ए.एन.एम पदाची निवड यादि 11-07-2014
574 फार्मासिस्ट निवड व प्रतीक्षा यादि 09-07-2014
575 हाऊसमन व रजिस्ट्रार पदांचे लेखी परीक्षेबाबत 30-06-2014
576 वैद्यकीय पदे हंगामी भरती 26-06-2014
577 रखवालदार पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 25-06-2014
578 रखवालदार पदाची लेखी परिक्षा दिनांक 08-06-2014 ची ANSWER KEY 25-06-2014
579 फार्मासिस्ट ही पदे मानधनावर भरणेकामी 11-06-2014
580 जाहीर निवेदन - वैद्यकीय आस्थापनेवरील पदांबाबत 16-06-2014
581 जाहीर निवेदन - सी.एस.एस.डी टेक्निशियन संवर्गातील पदे भरतीबाबत 10-06-2014
582 जाहीर निवेदन - बायोमेडीकल असिस्टंट इंजिनिअर संवर्गातील पद भरतीबाबत 10-06-2014
583 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षेच्या निकालाबाबत 09-06-2014
584 फार्मासिस्ट ही पदे मानधनावर भरणेकामी शुध्दीपत्रक 02-06-2014
585 वैद्यकीय भरती बाबत शुद्धिपत्र 26-05-2014
586 वैद्यकीय विभागांतर्गत पदे एकत्रित मानधन पध्दतीने हंगामी स्वरुपात भरणेबाबत 22-05-2014
587 जाहिर निवेदन - रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षा बाबत 22-05-2014
588 रखवालदार पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 22-05-2014
589 विविध वैद्यकीय पदावरील भरतीबाबत 20-05-2014
590 जाहीर निवेदन - रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणी सुधारीत निकाल 07-04-2014
591 रखवालदार पदासाठी गुणवत्ता यादीतील अंतिम पात्र उमेदवाराचे गुण ( कट ऑफ गुण) 01-03-2014
592 रखवालदार पदासाठी शारीरिक क्षमता चाचणीनंतर लेखी परीक्षेस अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परीक्ष 01-03-2014
593 रखवालदार पदासंदर्भात शारीरिक क्षमता चाचणी निकाल 28-02-2014
594 CPS Answer Key 26-02-2014
595 सायन्स मधे ११ महीने करार पद्धतीने विविध पदांची भरती 12-02-2014
596 ए.एन.एम पदासाठी मुलाखत 11-02-2014
597 सी.पी.एस. बाबत अर्ज 08-02-2014
598 वैद्यकीय विभाग-मानधन पध्दतीने हंगामी स्वरुपात भरती 05-02-2014
599 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट लायब्ररीयन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबत निवेदन 04-02-2014
600 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट टेक्निशियन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केले बाबत निवेदन 04-02-2014
601 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष (दुरुस्तीप्रत)-रखवालदार पदे भरती 03-02-2014
602 तात्पुरत्या व करार पद्धतीने लेखापाल पदाची भरती 01-02-2014
603 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष-रखवालदार पदे भरती 01-02-2014
604 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदे भरतीबाबत 01-02-2014
605 सुरक्षा निरिक्षक संवर्गातील पदे- निकाल 30-01-2014
606 सर्जन पदासाठी भरती २०१४ - जाहीर सूचना 28-01-2014
607 वैद्यकीय अधिकारी भरती २०१४ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-01-2014
608 रखवालदार भरती शारीरीक क्षमता चाचणी परीक्षा तक्ता (पुरुष व महिला उमेदवार) 20-01-2014
609 निवेदन-वैद्यकीय अधिकारी भरतीबाबत 27-01-2014
610 वैद्यकीय अधिकारी पदे भरतीबाबत जाहीर निवेदन 26-01-2014
611 वैद्यकीय अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २५-१-२०१४ ची ANSWER KEY 25-01-2014
612 वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 25-01-2014
613 रखवालदार पदे भरती करणेकामी मेडीकल फीटनेस सर्टीफीकेट चा नमुना 24-01-2014
614 रखवालदार पदे भरतीबाबत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 20-01-2014
615 जाहीर प्रकटन - रखवालदार पदे भरतीबाबत 18-01-2014
616 हंगामी पध्दतीने पेडियाट्रीक सर्जन भरती बाबत 21-01-2014
617 गट अ व ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर अपात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
618 सर्जन पदावरील मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
619 वैद्यकीय अधिकारी लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
620 रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक 20-01-2014
621 तालेरा रुग्णालयात सी.एम.ओ. हे पद दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी पध्दतीने भरणे 20-01-2014
622 निकाल मुलाखती दी १३/१२/२०१३ 17-01-2014
623 ए.एन.एम. भरती 17-01-2014
624 एक्स-रे टेक्निशियन, ई.सी.जी.टेक्निशियन, फिजिओथेरपिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 13-01-2014
625 हेल्पलाइन ऑपरेटर निवड अंतिम निकाल 13-01-2014
626 फिजिओथेरपिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
627 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
628 एक्स-रे टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
629 फिजिओथेरपिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
630 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
631 एक्स-रे टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
632 वैद्यकीय विभागासाठी होणाऱ्या मुलाखतींच्या वेळेत व ठिकाणातील बदल 11-01-2014
633 गट 'अ' व गट 'ब' संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात 06-01-2014
634 क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट या पदाचे निवेदन 06-01-2014
635 अंतिम निकाल मानधनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे ६ जाने. २०१४ 06-01-2014
636 पि.एम.पि.एम.एल. साठी विविध पदे ठेकेदारी नुसार भरणे. 01-01-2014
637 अंतिम निकाल मानधनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे 03-01-2014
638 एकत्रित मानधनवार तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत 03-01-2014
639 E.C.G. Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
640 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
641 प्रयोगशाळा सहाय्यक भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
642 ए.एन.एम. भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
643 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
644 Physiotherapist post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
645 E.C.G.Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
646 निवेदन-ए.एन.एम. व प्रयोगशाळा सहायय्यक पदे भरती निकालाबाबत 30-12-2013
647 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
648 ए.एन.एम. पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
649 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
650 ए.एन.एम. पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
651 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 23-12-2013
652 हंगामी स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत (वैद्यकीय विभाग) 23-12-2013
653 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (DEO) अंतिम निकाल 23-12-2013
654 ए.एन.एम पदे भरतीबाबत जाहिर निवेदन 19-12-2013
655 ए.एन.एम पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
656 प्रयोगशाळा साहाय्यक पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
657 स्टाफनर्स पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 11-12-2013
658 स्टाफनर्स भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 10-12-2013
659 निवेदन-स्टाफनर्स भरती निकालाबाबत 09-12-2013
660 स्टाफनर्स पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 07-12-2013
661 स्टाफनर्स पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०७-१२-२०१३-ANSWER KEY 07-12-2013
662 ग्राऊंडमन व क्रिडा शिक्षक पात्र उमेदवार मौखिक मुलाखत 02-12-2013
663 ६ (सहा)महिने कालावधीकरिता सुरक्षा निरिक्षक पद भरणेकामी 22-11-2013
664 स्टाफनर्स - पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी 21-11-2013
665 वायरमन व हॉस्पीटल हाऊसकिपींग निदेशक निवड यादी 16-11-2013
666 लिपिक पदेभरती रद्द केलेबाबत 07-11-2013
667 निवड व प्रतीक्षा यादि (क्लर्क पदाबाबत) 01-11-2013
668 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अस्थायी, तात्पुरत्या व करार पध्दतीने भरणे 31-10-2013
669 दिनांक ०५-१०-१३ रोजी प्रशासन अधिकारी पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळाले 23-10-2013
670 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
671 फार्मासिस्ट पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
672 कनिष्ठ अभियंता विद्युत पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुण 23-10-2013
673 फार्मासिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
674 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
675 निवेदन-कनिष्ठ अभियंता,विद्युत व फार्मासिस्ट पदाबाबत 21-10-2013
676 सु.रा.क्ष.नि.का. पदांचा अंतिम निकाल 21-10-2013
677 पात्र उमेदवार यादी - वायरमन निदेशक व हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 21-10-2013
678 फार्मासिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
679 फार्मासिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
680 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
681 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
682 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2013
683 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाब 08-10-2013
684 जनरेटर ऑपरेटर भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 14-10-2013
685 जनरेटर ऑपरेटर पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-10-2013
686 जनरेटर ऑपरेटर पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१०-२०१३-ANSWER KEY 12-10-2013
687 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरतीबाबत-जाहीर निवेदन 11-10-2013
688 वैद्यकीय मुख्य कार्यालय मौखिक मुलाखतीमधून उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी 10-10-2013
689 वायरमन निदेशक व हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 07-10-2013
690 प्रशासन अधिकारी भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 05-10-2013
691 प्रशासन अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०५-१०-२०१३-ANSWER KEY 05-10-2013
692 प्रशासन अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 05-10-2013
693 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 04-10-2013
694 Pharmacist post eligible-non eligible applicants list 04-10-2013
695 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाचे पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी 04-10-2013
696 वैद्यकीय विभागांतर्गत दरमहा एकत्रित मानधनावर विविध अभिनामाची पदे 01-10-2013
697 जनरेटर ऑपरेटर पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 27-09-2013
698 नगरसचिव पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 26-09-2013
699 हेल्प लाईन ऑपरेटर परीक्षेचा-2 अंतिम निकाल 24-09-2013
700 हॉस्पिटल हाऊस किपींग निदेशक 20-09-2013
701 नगरसचिव या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
702 नगरसचिव या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
703 प्रशासन अधिकारी या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
704 प्रशासन अधिकारी या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
705 प्रशासन अधिकारी पदासाठीचे (परिक्षा दिनांका बाबत) जाहीरनिवेदन 17-09-2013
706 आया पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 17-09-2013
707 आया पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 15-09-2013
708 आया पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १५-०९-२०१३-ANSWER KEY 15-09-2013
709 सुरक्षा निरिक्षक 13-09-2013
710 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 11-09-2013
711 वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक भरती बाबत 10-09-2013
712 विविध रुग्णालयांमध्ये हंगामी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपाची पदे भरणेबाबत 07-09-2013
713 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 07-09-2013
714 आया पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 07-09-2013
715 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (प्रशासन अधिकारी) 05-09-2013
716 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (नगरसचिव) 05-09-2013
717 निवेदन-आया पदासाठी भरतीबाबत 05-09-2013
718 हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 05-09-2013
719 अस्थायी,तात्पुरत्या व करार पद्धतीने लिपिक भरती 03-09-2013
720 आया या पदासाठी पात्र-अपात्र उमेदवार 03-09-2013
721 सु. रा. क्ष. नि. का. पदांचा अंतिम निकाल 30-08-2013
722 आरोग्य संशोधन संस्था 29-08-2013
723 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सर 19-08-2013
724 निवेदन-नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी या पदांच्या लेखी परिक्षेचा अभ्यासक्रम व गुणविभागणी 23-08-2013
725 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 19-08-2013
726 “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” पात्र - अपात्र उमेदवार यादी 17-08-2013
727 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) लेखी परिक्षा दिनांक 17-08-2013 ANSWER KEY 17-08-2013
728 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) मैखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 17-08-2013
729 निकाल- “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” या पदासाठी 16-08-2013
730 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरतीबाबत जाहिर निवेदन 07-08-2013
731 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आस्थापनेवरील नगरसचिव, प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवेने भरणेबाबत नि 03-08-2013
732 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्य आस्थापनेवरील नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने 29-07-2013
733 “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” या पदासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूका करण 30-07-2013
734 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी 29-07-2013
735 एन.ज़ि.ओ /पी.पी योजना (३ री जाहिरात) 23-07-2013
736 हेल्प लाईन ऑपरेटर परीक्षेचा निकाल 19-07-2013
737 समाजसेवक पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सरासरी गुणांची या 15-07-2013
738 समाजसेवक पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 15-07-2013
739 समाजसेवक पदाचे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 14-07-2013
740 समाजसेवक पदे भरणेबाबत लेखी स्पर्धा परिक्षा-Answer Key 14-07-2013
741 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 12-07-2013
742 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेस उपस्थित राहाणा-या उमेदवारांसाठी सुचना 12-07-2013
743 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 01-07-2013
744 समाजसेवक पदासाठी पात्र - अपात्र उमेदवार 28-06-2013
745 एन.ज़ि.ओ /पी.पी योजना 18-06-2013
746 एन जी ओ / पी पी योजने बाबत 07-05-2013
747 नगरसचिव पदाची भरती प्रक्रिया रद्द झाले बाबत 10-05-2013
748 लेखी परिक्षा निकाल-सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी 09-05-2013
749 आपत्कालीन व्यवस्थापना करीत मुख्यसमन्वयक नियुक्ती बाबत 09-05-2013
750 नगरसचिव पदासाठी पात्र - अपात्र उमेदवार 26-04-2013
751 सहा. सुरक्षा अधिकारी पात्र - अपात्र उमेदवार 26-04-2013
752 पशुवैदकिय अधिकारी व पर्यवेक्षक 28-03-2013