नोकरी जाहिरात

image

नोकरी जाहिरात

अ. क्र. जाहिरात तारीख
1 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-10-2018
2 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत 29-10-2018
3 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 29-10-2018
4 मानधनावर संगीत शिक्षक नेमणुकीबाबत 08-10-2018
5 वैद्यकीय विभाग विशेष भरती मोहीम 17-10-2018
6 Walk in Interview द्वारे आशा स्वयंसेविका भरती 17-10-2018
7 हंगामी स्वरूपातील भरती पदे 12-10-2018
8 समुह संघटक या पदांवर हंगामी मानधनावर नेमणूकीबाबत 05-10-2018
9 अतिरिक्त कायदा सल्लागार व कायदा अधिकारी सेवा करार पद्धतीने घेणे बाबत 04-10-2018
10 22/09/2018 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेनुसार उमेदवारांची गुणानुक्रम यादी 03-10-2018
11 वैद्यकीय पोस्ट बाबत walk in interview निकाल 03-10-2018
12 तात्पुरत्या स्वरुपात (हुंगामी) पशुवैद्यक व बायोलॉजिस्ट तथा शैक्षणिक अधिकारी यांची निवड यादी 29-09-2018
13 सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक पदावर नियुक्ती बाबत 28-09-2018
14 नियोजित पदव्युतर संस्थेकरिता अधिष्ठता पदावर नियुक्ती बाबत 28-09-2018
15 मांधारावर सहायक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक निवड यादी 24-09-2018
16 गट अ मधिल अधिष्ठाता या पदावर हंगामी स्वरूपात एकत्रित मानधनावर नियुक्ती करणेबाबत 21-09-2018
17 गट अ मधिल प्राध्यापक ,सहयोगी प्राध्यापक व गट ब मधील सहाय्यक प्राध्यापक या पदावर हंगामी स्वरूप 21-09-2018
18 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात CMO & Shift Duty वैद्यकिय अधिकारी पदे भरणेबाबत 19-09-2018
19 शहर परिवर्तन कार्यालय अंतर्गत नागरिकांशी संलग्नता व त्या बाबत सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर बाब 17-09-2018
20 पशुवैद्यकीय विभागासाठी हंगामी स्वरूपातील भरती 11-09-2018
21 व्यूरेटर पदासाठीची निवड यादी 11-09-2018
22 पि.चिं.मनपाच्या विविध दवाखाने/रुग्णालयांमध्ये करार/कत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरुपात म 10-09-2018
23 मानधन तत्वावर ६ महिने मुदतीसाठी करार पध्दतीने फायरमन नेमणूक करणेबाबत 05-09-2018
24 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन सप्टेबर २०१८ 03-09-2018
25 यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालय करिता एकत्रित मानधारावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहा महिने काल 13-08-2018
26 बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालया साठी व्युरेटर नेमणे 01-08-2018
27 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणे बाबत 20-07-2018
28 ६ महिने मुदतीसाठी करारपध्दतीने मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांची भरती 21-07-2018
29 ६ महिने मुदतीसाठी एकत्रित मानधनावर उर्दू माध्यम शिक्षकांच्या नेमणूका करणे बाबत 17-07-2018
30 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील अस्थायी आस्थापनेवर अधिष्ठाता पदावर दर महा एकत्रित मानध 13-07-2018
31 प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना स्टाफनर्स पदावर हंगामी नियुक्ती आदेश देणे बाबत 03-07-2018
32 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 21-06-2018
33 वाय.सी.एम पदव्युतर संस्थेत ३ वर्ष कालावधीची हंगामी स्वरूपातील भरती 14-06-2018
34 हंगामी स्वरूपातील भरती बाबत नियुक्ती आदेश देणे बाबत 07-06-2018
35 ऍनिमल किपर बाबत हंगामी स्वरूपातील भरती यादी 30-05-2018
36 वैद्यकीय विभाग हंगामी स्वरूपातील विविध technician पद भरती 24-05-2018
37 यशवंतराव चव्हाण स्म्रिटी रुग्णालय एकत्रित मानधारावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहा महिनेकरीता स् 19-05-2018
38 एनिमल किपर हंगामी पदाच्या मुलाखती बाबत 16-05-2018
39 ऍनिमल किपर 05-05-2018
40 वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 27-04-2018
41 रुग्णवाहिके साठी हंगामी स्वरूपातील वाहनचालक भरती 26-04-2018
42 हंगामी स्वरूपात सी.एस.आर तज्ञ नेमणे बाबत 26-04-2018
43 त्वचा व गुप्तरोग तज्ञ 25-04-2018
44 हंगामी स्वरूपातील वैद्यकीय विभागातील भरती बाबत 25-04-2018
45 NUHM अंतर्गत नियुक्ती आदेश स्विकारण्या बाबत 23-04-2018
46 कॉर्पोरेशन इंटिग्रेटेड अंतर्गत हंगामी भरती यादी 09-04-2018
47 वैद्यकिय विभागामार्फत दि. १५ ते १७ या कालावधीमध्ये झालेल्या परीक्षेची गुणानमुक्रम यादी 04-04-2018
48 दि. १७ मार्च २०१८ रोजीच्या परीक्षेची गुणानुक्रम यादी 03-04-2018
49 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 16-03-2018
50 विविध रुणालयातील हंगामी पदांवर भरती 14-03-2018
51 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 01-03-2018
52 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 07-03-2018
53 walk in interview for the vacant posts of Professors. Associate Professors and Assistant Professors at YCMH 09-02-2018
54 ६ महिने मुदतीसाठी अग्निशामक विभागाकरिता तांत्रिक कर्मचारी नियुक्त करावयाचे आहे 07-02-2018
55 वरिष्ठ निवासी /कनिष्ठ निवासी पदावर तात्पुरत्या स्वरूपातील नेमणुकी बाबत 02-02-2018
56 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
57 निवेदन - जाहिरात क्रमांक 802/2017 मधील विविध पदांची अपात्र उमेदवारांची यादी 01-02-2018
58 जाहिरात क्र.802/2017 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-02-2018
59 जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
60 मानधन तत्वावर ६ मिहने मुदतीसाठी करार पद्धतीने फायरमन नेमणूक करणेबाबत 31-01-2018
61 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपााची (हंगामी) वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणेबाबत 18-01-2018
62 आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद तात्पुरत्या स्वरूपात एकत्रित मानधनावर 06 महिने कालावधीसाठी भ 09-01-2018
63 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कामगार कल्याण अधिकारी पदाकरीता 20-12-2017
64 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कागदपत्रे तपासणीसाठी उपस्थित र 11-12-2017
65 निवेदन दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल 11-12-2017
66 वाय.सी.एम. विविध पदावरील नियुक्ती आदेश 04-12-2017
67 दि.०३/१२/२०१७ लेखी परिक्षा Answer Key 03-12-2017
68 COPA Trade च्या तासिका निदेशक जाहिरात बाबत 23-11-2017
69 निवेदन - गट अ व गट ब मधील सरळसेवा भरतीबाबत - लेखी परीक्षा (प्रवेश पत्र) 20-11-2017
70 वाय.सी.एम.एच. विविध पदांची अंतिम निवड यादी 18-11-2017
71 यशवतराव चव्हाण हॉस्पिटल पदांची अंतिम निवड यादी 17-11-2017
72 जाहिरात प्रकटन- नोव्हेंबर २०१७ 16-11-2017
73 यशवंतराव चव्हाण रुग्णालय भरतीची निवड व प्रतीक्षा यादी 13-11-2017
74 जाहिरात क्रमांक ८०२/२०१७ भरतीबाबत जाहिर निवेदन 09-11-2017
75 पासा शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 03-11-2017
76 आय टी आय,मोरवाडी येथे कोपा ट्रेड करिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणे 02-11-2017
77 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 23-10-2017
78 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाचे भरतीबाबत निवेदन 17-10-2017
79 जाहिरात क्रमांक-८०२/२०१७ 28-09-2017
80 समाज सेवक व समुह संघटक पदे सहा महिने कालावधीकरीता नेमाणे बाबत 26-09-2017
81 वैद्यकीय विविध पदांसाठी थेट मुलाखत 20-09-2017
82 तासिका तत्वावर निदेशक नेमणूक करणे बाबत 04-09-2017
83 जाहिर प्रकटन- सप्टेबर २०१७- शिकाऊ उमेदवार अधिनियम- १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुका क 01-09-2017
84 वाय.सी.एम.एच. अंतर्गत सुरू होणाऱ्या वैद्यकीय विद्यालयास प्रोफेसर नेमणे 24-08-2017
85 संगणक प्रशिक्षक हंगामी स्वरूपात नेमणे 22-08-2017
86 अधिष्ठाता पद भरणे बाबत 21-08-2017
87 दि. ३०-०३-२०१७ रोजी आयोजित करणेत आलेल्या मुलाखतींमधून निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची निवड स 09-08-2017
88 अॅनिमल किपर पदासाठीच्या उमेदवारांची निवड यादी 21-07-2017
89 ’अॅनिमल किपर’ या पदासाठी आयोजित वॉक–इन--इंटरव्ह्यू शुद्धीपत्रक 18-07-2017
90 पशुवैद्यकिय विभागातील मानधनावरील विविध पदांची निवड यादी 18-07-2017
91 पशुवैद्यकिय दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या (हंगामी) स्वरुपात पद भरणेबाबत 12-07-2017
92 शिक्षु प्रशिक्षणार्थि नेमणूक अधिनियम १९६१ अंतर्गत उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 27-06-2017
93 जाहीरात प्रकटन- शिक्षु प्रशिक्षणार्थि उमेदरावांच्या नेमणुका बाबत. 09-06-2017
94 अग्निशामक विभागास वाहनचालक नेमणे बाबत 26-05-2017
95 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात संगित शिक्षक नेमणेबाबत 23-05-2017
96 तात्पुरत्या स्वरुपाची एकत्रित मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी वाहन चालक गुण यादी 22-05-2017
97 वाहन चालक पदांसाठी वाहन चालक निवड यादी 22-05-2017
98 वाय.सी.एम्. रुग्णालयासाठी विविध पदांची अंतिम निवड यादि 11-05-2017
99 मनपा आयटीआय मोरवाडी येथे हॉस्पिटल हाऊस किपिंग ट्रेडकरिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणे 05-05-2017
100 वाहनचालक पदे एकत्रित मानधनावर भरणेबाबत प्राप्त झालेल्या पाञ/अपात्र उमेदवारांची यादी. 05-05-2017
101 विविध वैधकिय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे 25-04-2017
102 आशा स्वयंसेविका निवड यादीबाबत निवेदन 24-04-2017
103 वायसीएमएच-रूग्णवाहिका विभागासाठी वाहनचालक ही पदे एकत्रीत मानधनावर भरणेबाबत 18-04-2017
104 आशा स्वयंसेविका निवड यादी 03-04-2017
105 १५ ते १८ मार्च दरम्यान घेतलेल्या मुलाखती मधील प्राप्त गुणांची यादि 23-03-2017
106 १५ ते १८ मार्च दरम्यान घेतलेल्या मुलाखती व् लेखी परीक्षेची निवड यादि 20-03-2017
107 दरमहा शासकीय वेतनश्रेणीनुसार हंगामी स्वरुपात (३६४ दिवस) कालावधीकरीता विविध पदे भरणेबाबत 18-03-2017
108 मनपाच्या विविध रुग्णालयांमधे हंगामी पद्धतीने भरती बाबत 06-03-2017
109 आशा स्वयंसेविका मुलाखत माहिती 27-02-2017
110 निवड समितिने निवड केलेली यादि 28-02-2017
111 तसिका तत्त्वावर निदेशक नेमने 30-11--0001
112 दंतरोग पदासाठीच्या लेखी परीक्षेचा निकाल 04-01-2017
113 हंगामी स्वरुपात दंतरोग तज्ज्ञ अधिकारी मुलाखती बाबत 31-12-2016
114 क्युरेटर व पशुवैद्यकीय अधिकारी हंगामी भरती बाबत 29-12-2016
115 तसिका तत्त्वावर नेमणुक करणे 27-12-2016
116 म.न.पा.आय टी आय, मोरवाडी येथे वायरमन ट्रेडकरिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत 21-11-2016
117 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2016
118 तसिका तत्त्वावर निदेशक नेमणे 15-10-2016
119 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) हाऊसमन व रजिस्ट्रार ही पदे भरणेबाबत 10-10-2016
120 निवेदन - आरोग्य निरीक्षक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 07-10-2016
121 वाहनचालक व फायरमन ६ महीने मानधनावार घेणे बाबत 06-10-2016
122 प्रजनन व बाल आरोग्य टप्पा २ मानधनावर एकत्रित स्वरुपातील भरती 22-09-2016
123 NUHM अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देणे बाबतची माहिती 12-09-2016
124 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 18-08-2016
125 मानधन तत्त्वावर उपशिक्षक/पदवीधर शिक्षक नेमणे बाबत 18-08-2016
126 वायसीएम रुग्णालयाकरिता दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी विविध पदे भरणेबाबत 18-08-2016
127 सर्पमित्र मानधनावर भरणे बाबत 04-08-2016
128 एन.यु.एच.एम् अंतर्गत निवड यादि व प्रतीक्षा यादि 01-08-2016
129 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील आरोग्य निरीक्षक पदाकरीता अपात्र उमेदवारांची यादी 01-08-2016
130 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची अपात्र यादी 01-08-2016
131 जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-08-2016
132 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे (नविन) भरणेबाबत 22-07-2016
133 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता (विद्यूत) भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 05-07-2016
134 NUHM अंतर्गत विविध वैदकीय पदंवरील भरती 27-06-2016
135 घड्याळी तासिका बेसिसवर तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणुका करणेबाबत 22-06-2016
136 हंगामी स्वरुपात निदेशक घेणे बाबत 27-05-2016
137 निवेदन- अस्थिरोग तज्ञ पदासाठी कागदपत्रे तपासणीकामी उमेदवारांची दुसरी यादी 13-05-2016
138 अस्थिरोग तज्ञ, भूलतज्ञ व फिजीशियन पदासाठी अपात्र ठरलेल्या उमेदवरांची यादी 30-04-2016
139 अस्थिरोग तज्ञ व सर्जन पदाची निवड यादी 30-04-2016
140 ANM पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती 02-05-2016
141 YCMH ब्लड बँक करीता हंगामी स्वरूपातील भरती 02-05-2016
142 आशा स्वयंसेविका भरती निवेदन 28-04-2016
143 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 26-04-2016
144 स्टाफनर्स पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती यादि 05-04-2016
145 आशा स्वयंसेविका यादी 30-03-2016
146 २७ व २८ फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या मुलखतींची निवड यादी 30-03-2016
147 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 15-03-2016
148 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेचा निकाल 05-03-2016
149 वैदकीय विभागाकरीता दी. २८ फेब्रु.२०१६ रोजी घेतलेल्या मुलाखतींचा निकाल 29-02-2016
150 वैदकीय विभागाकरीता दी २७ फेब्रु.२०१६ रोजी घेतलेल्या मुलाखतींचा निकाल 29-02-2016
151 आर सी एच अंतर्गत लिपिक भरती गुणानुक्रम यादी 24-02-2016
152 उमेदवारांचे गुणानुक्रम स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट व कक्ष मदतनीस 20-02-2016
153 दंतरोग पदाच्या परीक्षेची उत्तरपत्रिका 09-02-2016
154 मानधनावर विविध पदे/रजिस्ट्रार/हाउसमन उत्तरपत्रिका 09-02-2016
155 मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी विविध पदे/रजिस्ट्रार/हाउसमन निवड यादी 08-02-2016
156 स्टाफनर्स (जी.इन.एम.) दरमहा एकत्रित मानधनावर 08-02-2016
157 यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालयामधील तात्पुरत्या स्वरुपाच्या पदांची लेखी परिक्षे बाबत 01-02-2016
158 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे बाबत 27-01-2016
159 वाहनचालक पदे मानधनावर भरणे करीता परीक्षेतील प्राप्त गुण 14-01-2016
160 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 04-01-2016
161 हाऊसमन व रजिस्टार ऑप.नेमणुक बाबत 04-01-2016
162 आशा स्वयंसेविका नोंदणी 29-12-2015
163 क्रीडा विभागाकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुका 18-12-2015
164 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजीच्या विविध पदांच्या लेखी परिक्षांची ANSWER KEY 20-12-2015
165 निवेदन-नोकरभरतीबाबत 09-12-2015
166 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
167 माध्यमिक विद्यालयासाठी घड्य़ाळी तासिका वर मानधनावर शिक्षक नेमणूक करणे 21-10-2015
168 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
169 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदावरील कर्मचा-यांची निवड व प्रतिक्षा - दुसरी यादी 30-09-2015
170 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची नावे व कारणे-दुसरी यादी 30-09-2015
171 निवेदन - स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाबाबत 30-09-2015
172 वाहनचालक पदावरील अपात्र उमेदवारांची यादी 23-09-2015
173 वाहनचालक पदावरील पात्र उमेदवारांची यादी 23-09-2015
174 जाहीरात क्रमांक – २८६/२०१५ (शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत) 05-09-2015
175 हंगामी स्वरुपातील वाहनचालक भरती 31-08-2015
176 जाहिरात क्रमांक २३९-२०१५ 28-07-2015
177 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक अशा अपात्र उमेदवारांची नावे व कारणे 14-07-2015
178 वैद्यकीय विभगातील हंगामी पदे भारतीची अंतिम यादी 21-07-2015
179 वैद्यकीय विभागातील हंगामी स्वरूपाची भरती 21-07-2015
180 CIHM अंतर्गत हंगामी भरतीची निवड यादि 17-07-2015
181 स्टाफनर्स पदाच्या मुलाखतीबाबत 16-07-2015
182 स्टाफनर्स भरतीबाबत सूचना 13-07-2015
183 NUHM भरती बाबत निवेदन 10-07-2015
184 वैदकीय विभागाची निवड व प्रतीक्षा यादी 07-07-2015
185 RCH अंतर्गत पदे भरती बाबत 04-07-2015
186 NUHM अंतर्गत भरतीची निवड व प्रतीक्षा यादि 04-07-2015
187 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची दुसरी यादी 03-07-2015
188 YCMH मधील विविध पदांसाठी मुलाखतबाबत 02-07-2015
189 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
190 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
191 सर्व्हेअर पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
192 Ragistar व Houseman पदासाठी मुलाखत 22-06-2015
193 विविध वैदकीय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे बाबत 19-06-2015
194 स्टाफनर्स मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
195 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
196 स्टाफ नर्स पदासाठी हंगामी स्वरुपातील भरती 06-06-2015
197 हंगामी स्वरुपातील मेडिकल व डेटा एंट्री पद मुलाखत जाहिरात 04-06-2015
198 दरमहा एकत्रीत मानधनावर कान नाक घसा तज्ञ भरणेबाबत 29-05-2015
199 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 29-05-2015
200 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
201 सर्व्हेअर भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
202 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
203 कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्थापत्य अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल. 20-04-2015
204 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्था. अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या Answer Key बाबत निर्णय. 20-04-2015
205 दि.१२/४/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखापाल पदाच्या लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी 13-04-2015
206 कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभि. सहाय्यक, सर्व्हेअर पदाची लेखी परिक्षा दि. 29-03-15 ची ANSWER KEY 29-03-2015
207 कनिष्ठ अभियंता,स्था. अभि.सहाय्यक,सर्व्हेअर पदासाठी लेखी परीक्षेची बैठक व्यवस्था दि.29/03/15 28-03-2015
208 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 26-03-2015
209 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 18-03-2015
210 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
211 कनिष्ठ अभियंता पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
212 सर्व्हेअर पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
213 रखवालदार पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 09-03-2015
214 मानधनावरील वाहन चालक निवड व प्रतीक्षा यादि 02-03-2015
215 लेखापाल पदाची हंगामी स्वरुपातील भरती 02-03-2015
216 सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत खालील पद तात्पुरत्या व करार पध्दतीने भ 07-02-2015
217 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 07-02-2015
218 RCH अंतर्गत लिपिक पदावरील अंतिम यादि 03-02-2015
219 नोकरभरती जाहिरात क्र. ४७३/२०१५ 02-02-2015
220 जाहीर निवेदन - रखवालदार पद भरतीबाबत 28-01-2015
221 भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबतचे निवेदन ( जाहिरात क्र. ३०१, दि. ०४/०२/२०१३ रोजी बाबत) 13-01-2015
222 प्रशा/२/कावि/५६२/२०१४ 12-12-2014
223 शिकाऊ उमेदवार नेमणूकी बाबत ( प्रशासन विभाग ) 14-10-2014
224 आय.टी.आय. शिकाऊ उमेदवार नेमणूक 10-10-2014
225 हंगामी स्वरुपात वैद्यकीय पदावरील भरती 11-09-2014
226 जाहीर निवेदन - सी.पी.एस.परीक्षेबाबत 11-09-2014
227 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 10-09-2014
228 वैद्यकीय भरती मधील निवड यादि 09-09-2014
229 समूह संघटक बाबत जाहिर प्रकटन 06-09-2014
230 ड्राइवर पदासाठी पात्र उमेदवार 25-08-2014
231 डिप्लोमा बाबत अर्ज 23-08-2014
232 walk in interview पात्र उमेद्वार 23-08-2014
233 walk in interview बाबतचे शुद्धिपत्रक 23-08-2014
234 सी.एम.ओ. व दंत चिकिस्तक निवड यादि 20-08-2014
235 लॅब टेक्नीशियन व वार्ड बॉय निवड यादि 20-08-2014
236 पात्र वाहन चालकांची यादि 12-08-2014
237 वैद्यकीय हंगामी भरतीसाठी चे पदे 05-08-2014
238 सुरक्षा निरिक्षक पदावर हंगामी भरती बाबत 05-08-2014
239 फार्मासिस्ट हंगामी पद्धतीने भरणेबाबत 02-08-2014
240 वार्ड बॉय पदाची निवड यादि 02-08-2014
241 लॅब टेक्निशियन पदाची निवड यादि 02-08-2014
242 दंत वैद्य पदाची निवड यादि 02-08-2014
243 सी.एम.ओ. पदाची निवड यादि 02-08-2014
244 नमूना उत्तर पत्रिका दी.२९/०७/२०१४ 01-08-2014
245 वैद्यकीय मानधनावरील उमेदवारांची निवड यादि 01-08-2014
246 वैद्यकीय पदासाठी मानधन जाहीरात 31-07-2014
247 सी.एम.ओ. पदासाठी हंगामी भरती 19-07-2014
248 दंतवैद्य पदावर हंगामी भरती 19-07-2014
249 विविध टेक्निशियन व पॅरामेडीकल संवर्गातील पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर 21-07-2014
250 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) निवड व प्रतीक्षा यादि 15-07-2014
251 तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी निवड व प्रतीक्षा यादि 15-07-2014
252 ए.एन.एम पदाची निवड यादि 11-07-2014
253 फार्मासिस्ट निवड व प्रतीक्षा यादि 09-07-2014
254 हाऊसमन व रजिस्ट्रार पदांचे लेखी परीक्षेबाबत 30-06-2014
255 वैद्यकीय पदे हंगामी भरती 26-06-2014
256 रखवालदार पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 25-06-2014
257 रखवालदार पदाची लेखी परिक्षा दिनांक 08-06-2014 ची ANSWER KEY 25-06-2014
258 फार्मासिस्ट ही पदे मानधनावर भरणेकामी 11-06-2014
259 जाहीर निवेदन - वैद्यकीय आस्थापनेवरील पदांबाबत 16-06-2014
260 जाहीर निवेदन - सी.एस.एस.डी टेक्निशियन संवर्गातील पदे भरतीबाबत 10-06-2014
261 जाहीर निवेदन - बायोमेडीकल असिस्टंट इंजिनिअर संवर्गातील पद भरतीबाबत 10-06-2014
262 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षेच्या निकालाबाबत 09-06-2014
263 फार्मासिस्ट ही पदे मानधनावर भरणेकामी शुध्दीपत्रक 02-06-2014
264 वैद्यकीय भरती बाबत शुद्धिपत्र 26-05-2014
265 वैद्यकीय विभागांतर्गत पदे एकत्रित मानधन पध्दतीने हंगामी स्वरुपात भरणेबाबत 22-05-2014
266 जाहिर निवेदन - रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षा बाबत 22-05-2014
267 रखवालदार पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 22-05-2014
268 विविध वैद्यकीय पदावरील भरतीबाबत 20-05-2014
269 जाहीर निवेदन - रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणी सुधारीत निकाल 07-04-2014
270 रखवालदार पदासाठी गुणवत्ता यादीतील अंतिम पात्र उमेदवाराचे गुण ( कट ऑफ गुण) 01-03-2014
271 रखवालदार पदासाठी शारीरिक क्षमता चाचणीनंतर लेखी परीक्षेस अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परीक्ष 01-03-2014
272 रखवालदार पदासंदर्भात शारीरिक क्षमता चाचणी निकाल 28-02-2014
273 CPS Answer Key 26-02-2014
274 सायन्स मधे ११ महीने करार पद्धतीने विविध पदांची भरती 12-02-2014
275 ए.एन.एम पदासाठी मुलाखत 11-02-2014
276 सी.पी.एस. बाबत अर्ज 08-02-2014
277 वैद्यकीय विभाग-मानधन पध्दतीने हंगामी स्वरुपात भरती 05-02-2014
278 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट लायब्ररीयन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबत निवेदन 04-02-2014
279 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट टेक्निशियन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केले बाबत निवेदन 04-02-2014
280 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष (दुरुस्तीप्रत)-रखवालदार पदे भरती 03-02-2014
281 तात्पुरत्या व करार पद्धतीने लेखापाल पदाची भरती 01-02-2014
282 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष-रखवालदार पदे भरती 01-02-2014
283 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदे भरतीबाबत 01-02-2014
284 सुरक्षा निरिक्षक संवर्गातील पदे- निकाल 30-01-2014
285 सर्जन पदासाठी भरती २०१४ - जाहीर सूचना 28-01-2014
286 वैद्यकीय अधिकारी भरती २०१४ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-01-2014
287 रखवालदार भरती शारीरीक क्षमता चाचणी परीक्षा तक्ता (पुरुष व महिला उमेदवार) 20-01-2014
288 निवेदन-वैद्यकीय अधिकारी भरतीबाबत 27-01-2014
289 वैद्यकीय अधिकारी पदे भरतीबाबत जाहीर निवेदन 26-01-2014
290 वैद्यकीय अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २५-१-२०१४ ची ANSWER KEY 25-01-2014
291 वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 25-01-2014
292 रखवालदार पदे भरती करणेकामी मेडीकल फीटनेस सर्टीफीकेट चा नमुना 24-01-2014
293 रखवालदार पदे भरतीबाबत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 20-01-2014
294 जाहीर प्रकटन - रखवालदार पदे भरतीबाबत 18-01-2014
295 हंगामी पध्दतीने पेडियाट्रीक सर्जन भरती बाबत 21-01-2014
296 गट अ व ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर अपात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
297 सर्जन पदावरील मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
298 वैद्यकीय अधिकारी लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
299 रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक 20-01-2014
300 तालेरा रुग्णालयात सी.एम.ओ. हे पद दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी पध्दतीने भरणे 20-01-2014
301 निकाल मुलाखती दी १३/१२/२०१३ 17-01-2014
302 ए.एन.एम. भरती 17-01-2014
303 एक्स-रे टेक्निशियन, ई.सी.जी.टेक्निशियन, फिजिओथेरपिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 13-01-2014
304 हेल्पलाइन ऑपरेटर निवड अंतिम निकाल 13-01-2014
305 फिजिओथेरपिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
306 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
307 एक्स-रे टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
308 फिजिओथेरपिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
309 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
310 एक्स-रे टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
311 वैद्यकीय विभागासाठी होणाऱ्या मुलाखतींच्या वेळेत व ठिकाणातील बदल 11-01-2014
312 गट 'अ' व गट 'ब' संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात 06-01-2014
313 क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट या पदाचे निवेदन 06-01-2014
314 अंतिम निकाल मानधनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे ६ जाने. २०१४ 06-01-2014
315 पि.एम.पि.एम.एल. साठी विविध पदे ठेकेदारी नुसार भरणे. 01-01-2014
316 अंतिम निकाल मानधनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे 03-01-2014
317 एकत्रित मानधनवार तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत 03-01-2014
318 E.C.G. Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
319 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
320 प्रयोगशाळा सहाय्यक भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
321 ए.एन.एम. भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
322 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
323 Physiotherapist post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
324 E.C.G.Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
325 निवेदन-ए.एन.एम. व प्रयोगशाळा सहायय्यक पदे भरती निकालाबाबत 30-12-2013
326 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
327 ए.एन.एम. पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
328 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
329 ए.एन.एम. पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
330 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 23-12-2013
331 हंगामी स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत (वैद्यकीय विभाग) 23-12-2013
332 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (DEO) अंतिम निकाल 23-12-2013
333 ए.एन.एम पदे भरतीबाबत जाहिर निवेदन 19-12-2013
334 ए.एन.एम पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
335 प्रयोगशाळा साहाय्यक पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
336 स्टाफनर्स पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 11-12-2013
337 स्टाफनर्स भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 10-12-2013
338 निवेदन-स्टाफनर्स भरती निकालाबाबत 09-12-2013
339 स्टाफनर्स पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 07-12-2013
340 स्टाफनर्स पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०७-१२-२०१३-ANSWER KEY 07-12-2013
341 ग्राऊंडमन व क्रिडा शिक्षक पात्र उमेदवार मौखिक मुलाखत 02-12-2013
342 ६ (सहा)महिने कालावधीकरिता सुरक्षा निरिक्षक पद भरणेकामी 22-11-2013
343 स्टाफनर्स - पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी 21-11-2013
344 वायरमन व हॉस्पीटल हाऊसकिपींग निदेशक निवड यादी 16-11-2013
345 लिपिक पदेभरती रद्द केलेबाबत 07-11-2013
346 निवड व प्रतीक्षा यादि (क्लर्क पदाबाबत) 01-11-2013
347 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अस्थायी, तात्पुरत्या व करार पध्दतीने भरणे 31-10-2013
348 दिनांक ०५-१०-१३ रोजी प्रशासन अधिकारी पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळाले 23-10-2013
349 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
350 फार्मासिस्ट पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
351 कनिष्ठ अभियंता विद्युत पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुण 23-10-2013
352 फार्मासिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
353 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
354 निवेदन-कनिष्ठ अभियंता,विद्युत व फार्मासिस्ट पदाबाबत 21-10-2013
355 सु.रा.क्ष.नि.का. पदांचा अंतिम निकाल 21-10-2013
356 पात्र उमेदवार यादी - वायरमन निदेशक व हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 21-10-2013
357 फार्मासिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
358 फार्मासिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
359 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
360 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
361 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2013
362 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाब 08-10-2013
363 जनरेटर ऑपरेटर भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 14-10-2013
364 जनरेटर ऑपरेटर पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-10-2013
365 जनरेटर ऑपरेटर पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१०-२०१३-ANSWER KEY 12-10-2013
366 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरतीबाबत-जाहीर निवेदन 11-10-2013
367 वैद्यकीय मुख्य कार्यालय मौखिक मुलाखतीमधून उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी 10-10-2013
368 वायरमन निदेशक व हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 07-10-2013
369 प्रशासन अधिकारी भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 05-10-2013
370 प्रशासन अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०५-१०-२०१३-ANSWER KEY 05-10-2013
371 प्रशासन अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 05-10-2013
372 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 04-10-2013
373 Pharmacist post eligible-non eligible applicants list 04-10-2013
374 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाचे पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी 04-10-2013
375 वैद्यकीय विभागांतर्गत दरमहा एकत्रित मानधनावर विविध अभिनामाची पदे 01-10-2013
376 जनरेटर ऑपरेटर पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 27-09-2013
377 नगरसचिव पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 26-09-2013
378 हेल्प लाईन ऑपरेटर परीक्षेचा-2 अंतिम निकाल 24-09-2013
379 हॉस्पिटल हाऊस किपींग निदेशक 20-09-2013
380 नगरसचिव या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
381 नगरसचिव या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
382 प्रशासन अधिकारी या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
383 प्रशासन अधिकारी या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
384 प्रशासन अधिकारी पदासाठीचे (परिक्षा दिनांका बाबत) जाहीरनिवेदन 17-09-2013
385 आया पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 17-09-2013
386 आया पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 15-09-2013
387 आया पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १५-०९-२०१३-ANSWER KEY 15-09-2013
388 सुरक्षा निरिक्षक 13-09-2013
389 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 11-09-2013
390 वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक भरती बाबत 10-09-2013
391 विविध रुग्णालयांमध्ये हंगामी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपाची पदे भरणेबाबत 07-09-2013
392 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 07-09-2013
393 आया पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 07-09-2013
394 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (प्रशासन अधिकारी) 05-09-2013
395 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (नगरसचिव) 05-09-2013
396 निवेदन-आया पदासाठी भरतीबाबत 05-09-2013
397 हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 05-09-2013
398 अस्थायी,तात्पुरत्या व करार पद्धतीने लिपिक भरती 03-09-2013
399 आया या पदासाठी पात्र-अपात्र उमेदवार 03-09-2013
400 सु. रा. क्ष. नि. का. पदांचा अंतिम निकाल 30-08-2013
401 आरोग्य संशोधन संस्था 29-08-2013
402 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सर 19-08-2013
403 निवेदन-नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी या पदांच्या लेखी परिक्षेचा अभ्यासक्रम व गुणविभागणी 23-08-2013
404 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 19-08-2013
405 “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” पात्र - अपात्र उमेदवार यादी 17-08-2013
406 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) लेखी परिक्षा दिनांक 17-08-2013 ANSWER KEY 17-08-2013
407 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) मैखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 17-08-2013
408 निकाल- “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” या पदासाठी 16-08-2013
409 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरतीबाबत जाहिर निवेदन 07-08-2013
410 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आस्थापनेवरील नगरसचिव, प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवेने भरणेबाबत नि 03-08-2013
411 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्य आस्थापनेवरील नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने 29-07-2013
412 “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” या पदासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूका करण 30-07-2013
413 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी 29-07-2013
414 एन.ज़ि.ओ /पी.पी योजना (३ री जाहिरात) 23-07-2013
415 हेल्प लाईन ऑपरेटर परीक्षेचा निकाल 19-07-2013
416 समाजसेवक पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सरासरी गुणांची या 15-07-2013
417 समाजसेवक पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 15-07-2013
418 समाजसेवक पदाचे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 14-07-2013
419 समाजसेवक पदे भरणेबाबत लेखी स्पर्धा परिक्षा-Answer Key 14-07-2013
420 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 12-07-2013
421 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेस उपस्थित राहाणा-या उमेदवारांसाठी सुचना 12-07-2013
422 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 01-07-2013
423 समाजसेवक पदासाठी पात्र - अपात्र उमेदवार 28-06-2013
424 एन.ज़ि.ओ /पी.पी योजना 18-06-2013
425 एन जी ओ / पी पी योजने बाबत 07-05-2013
426 नगरसचिव पदाची भरती प्रक्रिया रद्द झाले बाबत 10-05-2013
427 लेखी परिक्षा निकाल-सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी 09-05-2013
428 आपत्कालीन व्यवस्थापना करीत मुख्यसमन्वयक नियुक्ती बाबत 09-05-2013
429 नगरसचिव पदासाठी पात्र - अपात्र उमेदवार 26-04-2013
430 सहा. सुरक्षा अधिकारी पात्र - अपात्र उमेदवार 26-04-2013
431 पशुवैदकिय अधिकारी व पर्यवेक्षक 28-03-2013

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका © 2018

शेवटचा बदल: 16 / 11 / 2018