नोकरी जाहिरात

नोकरी जाहिरात

अ. क्र. जाहिरात तारीख
1 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – ऑनलाईन परिक्षा शुल्काबाबत 19-09-2022
2 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदतवाढ 08-09-2022
3 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – लिपिक टंकलेखनाबाबत 29-08-2022
4 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – वयोमर्यादेबाबत 23-08-2022
5 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत पासा शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षणार्थिंच्या नेमणूकी बाबत. 22-08-2022
6 पशुवैद्यकीय विभागातील हंगामी भरती बाबत 19-08-2022
7 आशा स्वयंसेविका भरती बाबत 19-08-2022
8 जाहिरात क्र.184/2022 - Online Application Link 19-08-2022
9 जाहिरात क्र.184/2022 18-08-2022
10 दि.१९/०७/२०२२ कनिष्ठ निवासी -दंतरोग या पदांसाठी लेखी परिक्षेचा गुणतक्ता 04-08-2022
11 आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.) पदभरतीचे सुचना पत्र 05-08-2022
12 जाहिरात क्र.1265/2021 निवेदन- उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी करणेबाबत. 01-08-2022
13 समूह संघटक पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी 29-07-2022
14 आरोग्य निरीक्षक पदावरील ६ महिने कालावधीसाठी भरती निवड व प्रतीक्षा यादी 27-07-2022
15 दंतरोग पदासाठी प्राप्त उमेदवारांची लेखी परीक्षा दि १९/०७/२०२२ रोजी घेण्याबाबत 13-07-2022
16 माळी पदासाठी माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्रा अधारे प्रवर्ग निहाय निवड यादी 06-07-2022
17 सावित्रीबाई फुले अकादमी या संस्थेकरिता मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी “संचालक” पद नियुक्त करण 06-07-2022
18 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन 05-07-2022
19 जाहिरात क्रमांक ७१/२०२२ आरोग्य सहाय्यक व आरोग्य निरीक्षक दर्जा पदासाठीच्या परीक्षेचा निकाल 04-07-2022
20 थेट मुलाखत मानसेवी तज्ञ / विशेष तज्ञ वैदयकिय अधिकारी 01-07-2022
21 मानसेवी तज्ञ वैदयकीय अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत 01-07-2022
22 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेविका एएनएम पदभरतीचे सुचना पत्र प्रसिध्द करणे बाबत 30-06-2022
23 राष्ठ्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमांतर्गत दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाच्य 30-06-2022
24 तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 30-06-2022
25 जाहिरात क्रमांक १२६५/२०२१ च्या अनुषंगाने दि. २५/०६/२०२२ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा पदनिहा 28-06-2022
26 पशुवैद्यकीय विभाग १४/०६/२०२२ रोजीच्या मौखिक मुलाखत निवड व प्रतिक्षा यादी 28-06-2022
27 उद्यान विभाग जाहिरात ०१/२०२२ उद्यान अधिकारी पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी 28-06-2022
28 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहा.शिक्षक - निवड यादी 24-06-2022
29 जाहिरात क्र 01/2022 चे अनुषंगाने मानधनावरील माळी या पदासाठी गुणवत्ता यादी प्रसिध्दीबाबत 24-06-2022
30 आरोग्य विभाग जाहिरात क्रं ७१ बाबत शुद्धिपत्रक 23-06-2022
31 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्दु शिक्षक नेमणूकीबाबत - निवड यादी 21-06-2022
32 जाहिरात क्र५३ दि ३०/०५/२०२२ रोजीच्या परीक्षेतील निवड यादी 21-06-2022
33 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 चे अनुषंगाने जाहिर निवेदन. 21-06-2022
34 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण अंतर्गत भरती प्रक्रिया 15-06-2022
35 वैद्यकीय विभाग अंतर्गत थेट मुलाखत घेऊन भरती बाबत 14-06-2022
36 आरोग्य विभाग अंतर्गत मानधन भरती 13-06-2022
37 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१मधील रिक्त पदे भरणेबाबत- प्रवेशपत्र(Admit Card) Downlond करणेबाबत link 11-06-2022
38 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन - प्रवेशपत्र(Admit Card) व हेल्पलाईन क्रमांक 10-06-2022
39 उद्यान अधिकारी व माळी पदासाठी एकत्रित मानधनावरील भरती बाबत 08-06-2022
40 जाहिरात क्र.01/2022 - एकत्रित मानधनावर सहाय्यक शिक्षक नेमणूका करणेबाबत 03-06-2022
41 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन 05-06-2022
42 पशुवैद्यकीय विभागामार्फत एकत्रित मानधनावरील भरती 31-05-2022
43 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.) पदभरतीची निवड व प्रतिक्षा यादी 27-05-2022
44 समुह संघटक पदाची मानधनावरील भरती बाबत जाहीरात 24-05-2022
45 NTEP साठी एकञित मानधनावर कंञाटी पद्धतीने खालील पदे भरावयाची आहेत 20-05-2022
46 ए एन एम पदासाठी थेट मुलाखत 02-05-2022
47 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन- उमेदवारांच्या लेखी परिक्षेऐवजी ऑनलाईन पद्धत 29-04-2022
48 पशुवैद्यकीय विभाग निवड व प्रतीक्षा यादी 28-04-2022
49 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मानधनावर हंगामी स्वरूपात तात्पुरत्या नियुक्तीबाबत 19-04-2022
50 दरमहा मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात (हंगामी) स्वरुपात ६ महिने कालावधीसाठी पद भरणेबाबत 12-04-2022
51 जाहिरात क्र.1063/2021 चे अनुषंगाने निवेदन कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) 11-04-2022
52 जाहीरात क्रमांक 1455/2022 शैक्षणिक अर्हता व अर्ज सादर करणेकामी मुदतवाढ देणेबाबत. जाहीर निवेदन. 23-03-2022
53 जाहिरात क्र.1265/2021 टी.बी. अँन्ड चेस्ट फिजिशियन पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी. 21-03-2022
54 जाहिरात क्रमांक 1455/2022, एकत्रित माधनावर सल्लागार पद भरणेबाबत. 17-03-2022
55 ए.एन.एम. या पदाकरिता भरती प्रक्रिया प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे 15-03-2022
56 ए एन एम पदासाठी थेट मुलाखत 08-03-2022
57 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीचे उमेदवार सुचनापत्र प्रसिध्द करणे बाबत. 15-02-2022
58 वैद्यकीय पॅनल नियुक्ती बाबत walk in interview 08-02-2022
59 शिकाउ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महानगरपालिका अस्थायी आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण 02-02-2022
60 कनिष्ट निवासी दंतरोग पदाच्या लेखी परीक्षेचा गुण तक्ता 27-01-2022
61 पशुवैद्यकीय विभागातील मानधन पदावरील निवड यादी 31-01-2022
62 स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ विभागीय तांत्रिक तज्ञ नेमणे बाबत 18-01-2022
63 हंगामी स्वरूपात पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्थेमध्ये पदभरती 19-01-2022
64 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीचे उमेदवार सुचनापत्र 10-01-2022
65 पशुवैद्यकीय करिता दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स्वरूपात भरती 10-01-2022
66 दंतरोग विभाग भरती निवड यादी व परीक्षेबाबत माहिती 07-01-2022
67 तात्पुरत्या स्वरुपात वरिष्ठ निवासी ,कनिष्ठ निवासी ,वैदयकीय अधिकारी सी.एम.ओ,शिफ्ट ड्युटी व बी.ट 20-12-2021
68 राष्ट्रीय आरोग्य भरती निवड व प्रतीक्षा यादी 14-12-2021
69 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 11-12-2021
70 वैद्यकीय भरती बाबत थेट मुलाखत कार्यक्रम 03-12-2021
71 एकत्रित मानधनावरील विविध वैदकीय पदे भरण्याबाबत 02-12-2021
72 स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंमलबजावणीसाठी राज्य व विभाग स्तरावर कंत्राटी पदासाठी ऑनलाई 23-11-2021
73 विविध वैद्यकीय पदांसाठी थेट मुलाखत बाबत 15-11-2021
74 जाहिरात क्रमांक 1063/2021 च्या अनुषंगाने निवेदन कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 28-10-2021
75 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता - स्थापत्य पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 27-10-2021
76 शिकाऊ उमेदवार नेमणूक सन 2021-22 जाहिरात प्रसिध्दीबाबत 25-10-2021
77 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- माळी पदाची निवड यादी 23-10-2021
78 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- अँनिमल किपर पदाची निवड यादी 23-10-2021
79 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-लाईव्ह स्टॉक सपरवायझर पदाची निवड यादी 23-10-2021
80 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-आरोग्य सहाय्यक पदाची निवड यादी 23-10-2021
81 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-निरीक्षक पदाची निवड यादी 23-10-2021
82 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-परवाना निरीक्षक पदाची निवड यादी 23-10-2021
83 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सुपरवायझर पदाची निवड यादी 23-10-2021
84 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
85 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-उद्यान अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
86 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
87 NUHM अंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदावरील नियुक्ती बाबत 13-10-2021
88 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- माळी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
89 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- अँनिमल किपर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
90 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- लाईव्ह स्टॉक सुपरवाझर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
91 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- आरोग्य सहाय्यक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
92 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- निरिक्षक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
93 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-परवाना निरिक्षक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
94 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सुपरवायझर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
95 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
96 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-उद्यान अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
97 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-पशुवैद्यकीय अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
98 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 05-10-2021
99 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - माळी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
100 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - ऐनिमल किपर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
101 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
102 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - आरोग्य सहाय्यक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
103 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - निरीक्षक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
104 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - परवाना निरीक्षक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
105 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - सुपरवायझर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
106 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
107 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - उ्दयान अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
108 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
109 जाहिर निवेदन- जाहिरात क्रमांक - 1063/2021 बाबत. 18-09-2021
110 जाहिरात क्रमांक 73/2019 मधील न्यूरो सर्जन व प्लॅस्टीक सर्जन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसि 06-09-2021
111 जाहिरात क्रमांक 73/2019 मधील न्यूरो सर्जन व प्लॅस्टीक सर्जन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसि 06-09-2021
112 जाहिरात क्रमांक - 1063/2021 (मानधनावरील विविध पदांची भरती) 02-09-2021
113 सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षाकरीता एकत्रित मानधनावर शिक्षकांची नेमणूक करणे बाबत 30-08-2021
114 सहयोगी प्राध्यापक सहाय्यक प्राध्यापक जाहिरात क्रमांक ९०४ निवडयादी व प्रतीक्षा यादी 04-08-2021
115 जाहिरात ८८४ निवासी दंतरोग पदासाठी ०९/०७/२१ रोजीच्या लेखी परीक्षेचा गुण तक्ता 22-07-2021
116 विधिअधिकारी पद मानधनावर भरणे बाबत निवड यादी 12-07-2021
117 18/09/2020 च्या मुलाखती मधील विशेषतज्ञ पदाकरिताची निवड यादी 05-07-2021
118 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.), लॅब टेक्निशियन व फार्मासिस्ट पद भरती ब 05-07-2021
119 YCMH PGI मधील विविध पोस्ट बाबत walk in interview 01-07-2021
120 विधी अधिकारी (मानधन) पदासाठी पात्र /अपात्र अर्जदारांची यादी 30-06-2021
121 कनिष्ठ निवासी दंतरोग पद हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 25-06-2021
122 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदे भरणेबाबत 19-06-2021
123 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरण्याबाबत 17-06-2021
124 विधी अधिकारी पद मानधनावर भरणे बाबत 16-06-2021
125 आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.), लॅब टेक्निशियन व फार्मासिस्ट या पदाचे पदभरती ची निवड व प्रतिक्षा यादी 16-06-2021
126 यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णाियातीि अस्थायी आस्थापनेवर हिंगामी स्वरूपात ३ वर्षे कािावधीकर 08-06-2021
127 Walk in Interview NUHM अंतर्गत हंगामी स्वरूपाची भरती 04-06-2021
128 हंगामी स्वरूपात पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्थेमध्ये पदभरती बाबत. 04-06-2021
129 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरण्याबाबत 24-05-2021
130 अग्निशामक विभागाकरिता तांत्रिक कर्मचारी करार पध्दतीने ११ महिने मुदतीसाठी मानधन तत्वावर निय 21-05-2021
131 करार / कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपाची ए.एन.एम पदे भरणेबाबत 11-05-2021
132 विविध वैद्यकीय अधिकारी हंगामी पदांसाठी Walk in Interview 26-04-2021
133 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 08-04-2021
134 वैद्यकीय विभाग दंतशल्य चिकित्सक एकत्रित मानधनावरील नियुक्ती आदेश 05-04-2021
135 एकत्रीत मानधनावर वैदयकिय अधिकारी व स्टाफनर्स कर्मचारी तात्पुरत्या स्वरुपात भरणेबाबत आदेश 01-04-2021
136 वैद्यकिय विभाग लँबटेक्निशिअन संवर्गातील पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स्वरुपात भरणे बा 31-03-2021
137 वैद्यकीय विभागासाठी एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांनानियुक् 15-03-2021
138 वैद्यकीय विभागासाठी वर्ग १ व २ तांत्रिक संवर्गातील विविध पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स 01-03-2021
139 एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांना दोन महिने नियुक्ती बाबत 25-02-2021
140 पशुवैद्यक या अभिनामाच्या पदाची निवड यादी 25-02-2021
141 समूह संघटक पदासाठी ०७/०२/२१ रोजी घेतलेल्या परीक्षेचा गुणतक्ता 15-02-2021
142 विविध कंसल्टंट पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 15-02-2021
143 मानधनावरील लॅब टेक्निशियन, पुरुष मदतनीस व इतर नियुक्ती आदेश 15-02-2021
144 पशुवैद्यकीय पद मानधनावर भरण्याबाबत 09-02-2021
145 ब्रिडींग चेकर्स पदावर नियुक्तीबाबत आदेश. 08-02-2021
146 समुह संघटक या पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या अर्जदारांची यादी 22-01-2021
147 वैदयकिय विभागाकडील दिनांक 23/12/2020 व 24/12/2020 रोजी लेखी परिक्षा उमेदवारांचा नियुक्ती आदेश 28-01-2021
148 ब्रिडींग चेकर्स पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 27-01-2021
149 वाय सी एम मधील विविध वैद्यकीय हंगामी पदांवरीलचे नियुक्ती आदेश 27-01-2021
150 भरती प्रक्रिया निवड यादी दिनांक ०७-१२-२०२० 25-01-2021
151 समुह संघटक या पदाचे लेखी परिक्षेसाठी अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांची यादी 22-01-2021
152 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर्स पदे भरणेबाबत 21-01-2021
153 वैदयकिय विभागामार्फत दिनांक 23/12/20 व 24/12/20 रोजी घेणेत आलेल्या लेखी परिक्षेतील प्राप्त गुणनिहाय या 21-01-2021
154 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन २०२०-२१ 13-01-2021
155 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय हंगामी भरती लेखी परीक्षा गुण तक्ता 05-01-2021
156 बह‍िणाबाई चौधरी प्राण‍िसंग्रहालय याठ‍िकाणी दरमहा एकत्रीत मानधनावर हंगामी (तात्पुरत्या) स्व 04-01-2021
157 अभिलेखापाल पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती 29-12-2020
158 वैद्यकीय विभाग विविध पदांवरील हंगामी भरती लेखी परीक्षेतील उमेदवारांची यादी 21-12-2020
159 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपातील भरतीबाबतच्या लेखी परीक्षा वेळापत्रकाचे निवेदन 19-12-2020
160 वैद्यकीय विभाग - भरती बाबतचे निवेदन 17-12-2020
161 वाय.सी.एम. - मानधन भरतीचे लेखापरिक्षेकरीता पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 17-12-2020
162 यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात हंगामी भरती चे वेळापत्रक 16-12-2020
163 पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड येथे विविध पदे भरणे बाबत 10-12-2020
164 बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रलायाचे याठिकाणी हंगामी तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूक 09-12-2020
165 वैद्यकीय विभागाअंतर्गत एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविधपदे भरण्याबाबत 08-12-2020
166 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध पदे भरणेबाबत 08-12-2020
167 वाय.सी.एम मधील तात्पुरत्या स्वरूपातील वरिष्ठ निवसाी, कनिष्ठ निवासी, वैद्यकिय आधिकारी या पदावर 07-12-2020
168 हंगामी स्वरूपातील डॉक्टर भरती बाबत जाहिरात ५६८ चे शुद्धिपत्र 11-11-2020
169 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी स्वरूपातील भरती 06-11-2020
170 मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपातील समूह संघटक पदावर नेमणूकि बाबत 22-10-2020
171 आय सी यु व एच डी यु साठी हंगामी भरती झालेल्या उमेदवारांची यादी 18-09-2020
172 कोविड समर्पित रूग्णालयाकरीता तात्पुरत्या/हंगामी स्वरूपात वैद्यकीय पदे भरणेबाबत 12-09-2020
173 मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी आय.सी.यु व कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदावर नियुक्ती आदेश 09-09-2020
174 एकत्रित मानधनावर सहा शिक्षक नेमणूक करणे बाबत 07-09-2020
175 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत आशा स्वयंसेविका या पदावर नियुक्तीबाबत 25-08-2020
176 Appointment of Assistant Consultant for CSR Implementation in PCMC 14-08-2020
177 हंगामी स्वरूपात आय सी यु व एच डी यु मधे वैद्यकीय पदे भरण्याबाबत 01-08-2020
178 आशा स्वयंसेविका पदभरतीचा आदेश व निवड यादी 28-07-2020
179 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी हंगामीस्वरूपातील भरती 25-07-2020
180 समुपदेशक पदासाठी हंगामीस्वरूपातील भरती 10-07-2020
181 occupational Therapist व फिजिओथेपिरिस्ट हंगामी भरती 09-07-2020
182 वॉर्ड बॉय व वॉर्ड आया यांची हंगामी स्वरूपात भरती करणे बाबत 07-07-2020
183 जाहिर निवेदन- वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 18-06-2020
184 वैद्यकीय अधिकारी पद भरणेबाबत जाहिर निवेदन / उमेदवारांची गुण तक्ता व गैरहजर उमेदवारांची यादी 10-06-2020
185 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी भरती बाबत 06-06-2020
186 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदे भरणेबाबत. 22-05-2020
187 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेबाबत उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना 11-05-2020
188 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी (गट - ब) पदे सरळसेवेने भरणेबाबत 09-05-2020
189 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपात तात्पुरत्या कालावधीकरीता पदे भरणेबाबत 05-05-2020
190 हंगामी स्वरूपातील स्टाफनर्स पदावरील नियुक्ती आदेश 23-04-2020
191 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी भरती बाबत 18-04-2020
192 आरक्षणातील बदल व वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या परीक्षेतील बदलाबाबत 27-03-2020
193 जाहिरात क्र.73/2019 मधील अ.क्र.51 ते 71 वरील पदांकरीता निवेदन 27-03-2020
194 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुकीबाबत. 16-03-2020
195 समूह संघटक निवड व प्रतिक्षा यादी 12-03-2020
196 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 05-03-2020
197 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या ( हंगामी ) स्वरूपात क्यूरेटर पद भरणेबाबत 06-02-2020
198 जाहिरात क्र.७३/२०१९ या भरती बाबत जाहीर निवेदन व उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्धी ब 27-02-2020
199 वाय.सी.एम मधील जहिरात क्र.ब-२६५/२०२० दिनांक १/२/२०२० नुसार विविध पदांची निवड यादी 20-02-2020
200 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 20-02-2020
201 हंगामी स्वरूपात डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नेमणे बाबत निवड यादी 15-02-2020
202 कायदा तज्ञ /कन्सल्टन्ट यांचे नेमणुकीकामी 15-02-2020
203 हंगामी स्वरूपातील दंतरोग पदाकरिता लेखीपरीक्षा सूचना 13-02-2020
204 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील मानधनावरील विविध पदाचे नियुक्ती 10-02-2020
205 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी स्वरूपातील भरती 04-02-2020
206 स्टाफनर्स पदासाठी हंगामी स्वरूपातील भरती यादी 01-02-2020
207 वैद्यकिय विभागांतर्गत असणा-या रुग्णालये / दवाखान्यांकरिता मानधन पध्दतीने भरावयाच्या पदांची 28-01-2020
208 19/01/2020 रोजी झालेल्या समुहसंघटक लेखी परिक्षेचा गुणतक्ता 28-01-2020
209 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 21-01-2020
210 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत हंगामी स्वरूपातील भरती 17-01-2020
211 समूह संघटक पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व परीक्षे बाबत माहिती 08-01-2020
212 NTEP टी बी अंतर्गत हंगामी स्वरूपातील भरती 16-01-2020
213 जाहिरात क्र 152/2019 पात्र आणि अपात्र यादी. 10-01-2020
214 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्त्री कक्ष /पुरुष कक्ष मदतनीस पात्र व अपात्र यादी 10-01-2020
215 फार्मासिस्ट पदाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 04-01-2020
216 COPA, IM, WM या ट्रेडस करीता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत 04-01-2020
217 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपात पदे भरणेबाबत 04-01-2020
218 एक्स रे टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
219 एम एस डब्लू पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
220 लॅब टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
221 डायलेसिस टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
222 ब्लड बँक टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
223 ब्लड बँक कौसलर पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
224 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्टाफनर्स पदाच्या अपात्र उमेदवारांची यादी 01-01-2020
225 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्टाफनर्स पदाच्या पात्र उमेदवारांची यादी 01-01-2020
226 दि २६ व २७ डिसेंबरच्या लेखीपरीक्षा पुढे ढकलण्यात आले बाबत 24-12-2019
227 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 21-12-2019
228 विविध वैद्यकीय पदांवर ६ महिन्याकरिता हंगामी स्वरूपातील भरती बाबत 21-12-2019
229 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 20-12-2019
230 आशा स्वयंसेविका भरती निवड व प्रतिक्षा यादी व निवेदन 20-12-2019
231 दरमहा एकत्रित मानधनावर विविध पदे भरणे बाबत 11-12-2019
232 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 09-12-2019
233 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 06-12-2019
234 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 04-12-2019
235 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
236 निवदेन - जाहिरात क्र.73/2019 (मौखिक मुलाखत व कागदपत्र तपासणीबाबत) 25-11-2019
237 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
238 आशा स्वयंसेविका थेट मुलाखत 14-11-2019
239 जाहिर निवेदन – जाहिरात क्र.73/2019 च्या अनुषंगाने जाहिर निवेदन 14-10-2019
240 शिक्षु उमेदवार नेमणूक २०१९ जाहिर प्रकटन दुरुस्ती 24-09-2019
241 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 19-09-2019
242 जाहिरात क्र. ७३/२०१९- शैक्षणिक अर्हता व अटी-शर्ती 18-09-2019
243 जाहिरात क्र. ७३/२०१९ 13-09-2019
244 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 13-09-2019
245 समूह संघटक पदांवर हंगामी मानधनावर नेमणूकी बाबत 09-09-2019
246 क्युरेटर पदावर मानधनावर हंगामी स्वरुपात नियुक्तीकामी निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 10-09-2019
247 ६ महिने मुदती करिता अग्नीशमन विभागासाठी तांत्रिक कर्मचारी घेणे 31-08-2019
248 विविध वैद्यकीय साल्गार पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 22-08-2019
249 विविध वैद्यकीय पदे निवासी स्वरूपात हंगामी भरती करणे बाबत 02-08-2019
250 हंगामी स्वरूपातील वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी डॉक्टर भरती 20-08-2019
251 animal curator हंगामी स्वरूपात नेमणे बाबत 05-08-2019
252 वायसीएमएच येथे दरमहा एकत्रित मानधनावर वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणेबाबत 02-08-2019
253 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध पॅरामेडीकल पदावर नियुक्ती आदेश 30-07-2019
254 घड्याळ तासिका तत्वावर शिक्षक नेमणे बाबत 23-07-2019
255 पशुवैद्दकिय व प्राणीजीव शात्रज्ञ तथा शैक्षणिक अधिकारी हंगामी भरती मुलाखत निकाल 23-07-2019
256 मानधनावरील स्टाफनर्स पदासाठीचे नियुक्ती आदेश देणे बाबत 20-07-2019
257 veterinary doctor on contract 08-07-2019
258 घ्यड्याळी मासिका तत्वावर सहा.शिक्षक नेमणूक करणे बाबत 04-07-2019
259 जाहिरात क्र.३२८ नुसार मानधन भरती लेखी परिक्षा पात्र उमेदवार यादी 28-06-2019
260 मनपाचे यशवंराव चव्हाण स्मृति रूग्णालयाकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर विविध पॅरामेडीक 18-06-2019
261 विविध अध्यापक पदांवर हंगामी स्वरूपातील भरती 14-06-2019
262 हंगामी स्वरूपात भूसंपादन समनवयक अधिकारी नेमणे 17-06-2019
263 Appointment of Consultant for CSR Implementation in PCMC 01-06-2019
264 कायदा विभागाकडील अतिरिक्त कायदा सल्लागार व कायदा अधिकारी पदे मानधनावर भरणेबाबत. 29-05-2019
265 मानधन तत्वावर ६ महिने मुदतीसाठी फायरमन नेमणूक करणे बाबत 28-05-2019
266 विविध वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 28-05-2019
267 दि १६/०२/२०१९ तारखेच्या walk in interview परीक्षा निकाल 27-05-2019
268 दि १६/०२/२०१९ तारखेच्या walk in interview परीक्षा निकाल 27-05-2019
269 एकत्रित मानधनावरील पदांची भरती, गुणानुक्रम यादी 27-05-2019
270 अस्थिरोगतज्ञ पदाची निवड यादी तसेच अस्थिरोगतज्ञ व फीजिशियन अपात्र उमेदवारांची यादी 27-05-2019
271 स्टाफनर्स पदाचे नियुक्ती आदेश स्वीकारण्या बाबत 08-03-2019
272 NUHM अंतर्गत हंगामी भरतीची अंतिम निवड यादी 01-03-2019
273 NIHM विविध वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 22-02-2019
274 मानधनावर व्युरेटर नेमणे बाबत 18-02-2019
275 वैद्यकीय जागें बाबत walk in interview 18-02-2019
276 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधनावर पदे भरणेकामी 06-02-2019
277 प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना वाय सी एम मधील मानधन पदांवर नियुक्ती बाबत 01-02-2019
278 हंगामी स्वरूपात वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी वैद्यकीय पदे भरण्याबाबत 29-01-2019
279 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात सहा महिनेकरीत 01-07-2019
280 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-12-2018
281 आशा स्वयंसेविका पद भरती निवेदन 26-12-2018
282 समुह संघटक व समुदाय संघटक निवड / प्रतीक्षा यादी 19-12-2018
283 वाय.सी.एम. हॉस्पिटल मधील विविध पदांसाठी मुलाखतीं बाबत 14-12-2018
284 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदावरील निवड व प्रतीक्षा यादी 10-12-2018
285 मानधन तत्वावर शिक्षक नेमणे बाबत 07-12-2018
286 ६ महिने कालावधी साठी प्राथमिक शिक्षक नेमणे बाबत 07-12-2018
287 अग्निशामक विभागासाठी ६ महिने करारावर वाहनचालक नेमणे 03-12-2018
288 Wireman (WM), Instrument Mechanic(IM) व Computer Operator and Programming Assistant (COPA) या ट्रेडस करिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत. 11-12-2018
289 अग्नीशमन विभागासाठी ६ महिने मानधनावर भरती बाबत 17-11-2018
290 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-10-2018
291 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत 29-10-2018
292 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 29-10-2018
293 मानधनावर संगीत शिक्षक नेमणुकीबाबत 08-10-2018
294 वैद्यकीय विभाग विशेष भरती मोहीम 17-10-2018
295 Walk in Interview द्वारे आशा स्वयंसेविका भरती 17-10-2018
296 हंगामी स्वरूपातील भरती पदे 12-10-2018
297 समुह संघटक या पदांवर हंगामी मानधनावर नेमणूकीबाबत 05-10-2018
298 अतिरिक्त कायदा सल्लागार व कायदा अधिकारी सेवा करार पद्धतीने घेणे बाबत 04-10-2018
299 22/09/2018 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेनुसार उमेदवारांची गुणानुक्रम यादी 03-10-2018
300 वैद्यकीय पोस्ट बाबत walk in interview निकाल 03-10-2018
301 तात्पुरत्या स्वरुपात (हुंगामी) पशुवैद्यक व बायोलॉजिस्ट तथा शैक्षणिक अधिकारी यांची निवड यादी 29-09-2018
302 सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक पदावर नियुक्ती बाबत 28-09-2018
303 नियोजित पदव्युतर संस्थेकरिता अधिष्ठता पदावर नियुक्ती बाबत 28-09-2018
304 मांधारावर सहायक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक निवड यादी 24-09-2018
305 गट अ मधिल अधिष्ठाता या पदावर हंगामी स्वरूपात एकत्रित मानधनावर नियुक्ती करणेबाबत 21-09-2018
306 गट अ मधिल प्राध्यापक ,सहयोगी प्राध्यापक व गट ब मधील सहाय्यक प्राध्यापक या पदावर हंगामी स्वरूप 21-09-2018
307 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात CMO & Shift Duty वैद्यकिय अधिकारी पदे भरणेबाबत 19-09-2018
308 शहर परिवर्तन कार्यालय अंतर्गत नागरिकांशी संलग्नता व त्या बाबत सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर बाब 17-09-2018
309 पशुवैद्यकीय विभागासाठी हंगामी स्वरूपातील भरती 11-09-2018
310 व्यूरेटर पदासाठीची निवड यादी 11-09-2018
311 पि.चिं.मनपाच्या विविध दवाखाने/रुग्णालयांमध्ये करार/कत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरुपात म 10-09-2018
312 मानधन तत्वावर ६ महिने मुदतीसाठी करार पध्दतीने फायरमन नेमणूक करणेबाबत 05-09-2018
313 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन सप्टेबर २०१८ 03-09-2018
314 यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालय करिता एकत्रित मानधारावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहा महिने काल 13-08-2018
315 बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालया साठी व्युरेटर नेमणे 01-08-2018
316 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणे बाबत 20-07-2018
317 ६ महिने मुदतीसाठी करारपध्दतीने मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांची भरती 21-07-2018
318 ६ महिने मुदतीसाठी एकत्रित मानधनावर उर्दू माध्यम शिक्षकांच्या नेमणूका करणे बाबत 17-07-2018
319 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील अस्थायी आस्थापनेवर अधिष्ठाता पदावर दर महा एकत्रित मानध 13-07-2018
320 प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना स्टाफनर्स पदावर हंगामी नियुक्ती आदेश देणे बाबत 03-07-2018
321 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 21-06-2018
322 वाय.सी.एम पदव्युतर संस्थेत ३ वर्ष कालावधीची हंगामी स्वरूपातील भरती 14-06-2018
323 हंगामी स्वरूपातील भरती बाबत नियुक्ती आदेश देणे बाबत 07-06-2018
324 ऍनिमल किपर बाबत हंगामी स्वरूपातील भरती यादी 30-05-2018
325 वैद्यकीय विभाग हंगामी स्वरूपातील विविध technician पद भरती 24-05-2018
326 यशवंतराव चव्हाण स्म्रिटी रुग्णालय एकत्रित मानधारावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहा महिनेकरीता स् 19-05-2018
327 एनिमल किपर हंगामी पदाच्या मुलाखती बाबत 16-05-2018
328 ऍनिमल किपर 05-05-2018
329 वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 27-04-2018
330 रुग्णवाहिके साठी हंगामी स्वरूपातील वाहनचालक भरती 26-04-2018
331 हंगामी स्वरूपात सी.एस.आर तज्ञ नेमणे बाबत 26-04-2018
332 त्वचा व गुप्तरोग तज्ञ 25-04-2018
333 हंगामी स्वरूपातील वैद्यकीय विभागातील भरती बाबत 25-04-2018
334 NUHM अंतर्गत नियुक्ती आदेश स्विकारण्या बाबत 23-04-2018
335 कॉर्पोरेशन इंटिग्रेटेड अंतर्गत हंगामी भरती यादी 09-04-2018
336 वैद्यकिय विभागामार्फत दि. १५ ते १७ या कालावधीमध्ये झालेल्या परीक्षेची गुणानमुक्रम यादी 04-04-2018
337 दि. १७ मार्च २०१८ रोजीच्या परीक्षेची गुणानुक्रम यादी 03-04-2018
338 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 16-03-2018
339 विविध रुणालयातील हंगामी पदांवर भरती 14-03-2018
340 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 01-03-2018
341 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 07-03-2018
342 walk in interview for the vacant posts of Professors. Associate Professors and Assistant Professors at YCMH 09-02-2018
343 ६ महिने मुदतीसाठी अग्निशामक विभागाकरिता तांत्रिक कर्मचारी नियुक्त करावयाचे आहे 07-02-2018
344 वरिष्ठ निवासी /कनिष्ठ निवासी पदावर तात्पुरत्या स्वरूपातील नेमणुकी बाबत 02-02-2018
345 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
346 निवेदन - जाहिरात क्रमांक 802/2017 मधील विविध पदांची अपात्र उमेदवारांची यादी 01-02-2018
347 जाहिरात क्र.802/2017 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-02-2018
348 जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
349 मानधन तत्वावर ६ मिहने मुदतीसाठी करार पद्धतीने फायरमन नेमणूक करणेबाबत 31-01-2018
350 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपााची (हंगामी) वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणेबाबत 18-01-2018
351 आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद तात्पुरत्या स्वरूपात एकत्रित मानधनावर 06 महिने कालावधीसाठी भ 09-01-2018
352 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कामगार कल्याण अधिकारी पदाकरीता 20-12-2017
353 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कागदपत्रे तपासणीसाठी उपस्थित र 11-12-2017
354 निवेदन दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल 11-12-2017
355 वाय.सी.एम. विविध पदावरील नियुक्ती आदेश 04-12-2017
356 दि.०३/१२/२०१७ लेखी परिक्षा Answer Key 03-12-2017
357 COPA Trade च्या तासिका निदेशक जाहिरात बाबत 23-11-2017
358 निवेदन - गट अ व गट ब मधील सरळसेवा भरतीबाबत - लेखी परीक्षा (प्रवेश पत्र) 20-11-2017
359 वाय.सी.एम.एच. विविध पदांची अंतिम निवड यादी 18-11-2017
360 यशवतराव चव्हाण हॉस्पिटल पदांची अंतिम निवड यादी 17-11-2017
361 जाहिरात प्रकटन- नोव्हेंबर २०१७ 16-11-2017
362 यशवंतराव चव्हाण रुग्णालय भरतीची निवड व प्रतीक्षा यादी 13-11-2017
363 जाहिरात क्रमांक ८०२/२०१७ भरतीबाबत जाहिर निवेदन 09-11-2017
364 पासा शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 03-11-2017
365 आय टी आय,मोरवाडी येथे कोपा ट्रेड करिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणे 02-11-2017
366 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 23-10-2017
367 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाचे भरतीबाबत निवेदन 17-10-2017
368 जाहिरात क्रमांक-८०२/२०१७ 28-09-2017
369 समाज सेवक व समुह संघटक पदे सहा महिने कालावधीकरीता नेमाणे बाबत 26-09-2017
370 वैद्यकीय विविध पदांसाठी थेट मुलाखत 20-09-2017
371 तासिका तत्वावर निदेशक नेमणूक करणे बाबत 04-09-2017
372 जाहिर प्रकटन- सप्टेबर २०१७- शिकाऊ उमेदवार अधिनियम- १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुका क 01-09-2017
373 वाय.सी.एम.एच. अंतर्गत सुरू होणाऱ्या वैद्यकीय विद्यालयास प्रोफेसर नेमणे 24-08-2017
374 संगणक प्रशिक्षक हंगामी स्वरूपात नेमणे 22-08-2017
375 अधिष्ठाता पद भरणे बाबत 21-08-2017
376 दि. ३०-०३-२०१७ रोजी आयोजित करणेत आलेल्या मुलाखतींमधून निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची निवड स 09-08-2017
377 अॅनिमल किपर पदासाठीच्या उमेदवारांची निवड यादी 21-07-2017
378 ’अॅनिमल किपर’ या पदासाठी आयोजित वॉक–इन--इंटरव्ह्यू शुद्धीपत्रक 18-07-2017
379 पशुवैद्यकिय विभागातील मानधनावरील विविध पदांची निवड यादी 18-07-2017
380 पशुवैद्यकिय दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या (हंगामी) स्वरुपात पद भरणेबाबत 12-07-2017
381 शिक्षु प्रशिक्षणार्थि नेमणूक अधिनियम १९६१ अंतर्गत उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 27-06-2017
382 जाहीरात प्रकटन- शिक्षु प्रशिक्षणार्थि उमेदरावांच्या नेमणुका बाबत. 09-06-2017
383 अग्निशामक विभागास वाहनचालक नेमणे बाबत 26-05-2017
384 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात संगित शिक्षक नेमणेबाबत 23-05-2017
385 तात्पुरत्या स्वरुपाची एकत्रित मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी वाहन चालक गुण यादी 22-05-2017
386 वाहन चालक पदांसाठी वाहन चालक निवड यादी 22-05-2017
387 वाय.सी.एम्. रुग्णालयासाठी विविध पदांची अंतिम निवड यादि 11-05-2017
388 मनपा आयटीआय मोरवाडी येथे हॉस्पिटल हाऊस किपिंग ट्रेडकरिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणे 05-05-2017
389 वाहनचालक पदे एकत्रित मानधनावर भरणेबाबत प्राप्त झालेल्या पाञ/अपात्र उमेदवारांची यादी. 05-05-2017
390 विविध वैधकिय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे 25-04-2017
391 आशा स्वयंसेविका निवड यादीबाबत निवेदन 24-04-2017
392 वायसीएमएच-रूग्णवाहिका विभागासाठी वाहनचालक ही पदे एकत्रीत मानधनावर भरणेबाबत 18-04-2017
393 आशा स्वयंसेविका निवड यादी 03-04-2017
394 १५ ते १८ मार्च दरम्यान घेतलेल्या मुलाखती मधील प्राप्त गुणांची यादि 23-03-2017
395 १५ ते १८ मार्च दरम्यान घेतलेल्या मुलाखती व् लेखी परीक्षेची निवड यादि 20-03-2017
396 दरमहा शासकीय वेतनश्रेणीनुसार हंगामी स्वरुपात (३६४ दिवस) कालावधीकरीता विविध पदे भरणेबाबत 18-03-2017
397 मनपाच्या विविध रुग्णालयांमधे हंगामी पद्धतीने भरती बाबत 06-03-2017
398 आशा स्वयंसेविका मुलाखत माहिती 27-02-2017
399 निवड समितिने निवड केलेली यादि 28-02-2017
400 तसिका तत्त्वावर निदेशक नेमने 30-11--0001
401 दंतरोग पदासाठीच्या लेखी परीक्षेचा निकाल 04-01-2017
402 हंगामी स्वरुपात दंतरोग तज्ज्ञ अधिकारी मुलाखती बाबत 31-12-2016
403 क्युरेटर व पशुवैद्यकीय अधिकारी हंगामी भरती बाबत 29-12-2016
404 तसिका तत्त्वावर नेमणुक करणे 27-12-2016
405 म.न.पा.आय टी आय, मोरवाडी येथे वायरमन ट्रेडकरिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत 21-11-2016
406 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2016
407 तसिका तत्त्वावर निदेशक नेमणे 15-10-2016
408 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) हाऊसमन व रजिस्ट्रार ही पदे भरणेबाबत 10-10-2016
409 निवेदन - आरोग्य निरीक्षक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 07-10-2016
410 वाहनचालक व फायरमन ६ महीने मानधनावार घेणे बाबत 06-10-2016
411 प्रजनन व बाल आरोग्य टप्पा २ मानधनावर एकत्रित स्वरुपातील भरती 22-09-2016
412 NUHM अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देणे बाबतची माहिती 12-09-2016
413 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 18-08-2016
414 मानधन तत्त्वावर उपशिक्षक/पदवीधर शिक्षक नेमणे बाबत 18-08-2016
415 वायसीएम रुग्णालयाकरिता दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी विविध पदे भरणेबाबत 18-08-2016
416 सर्पमित्र मानधनावर भरणे बाबत 04-08-2016
417 एन.यु.एच.एम् अंतर्गत निवड यादि व प्रतीक्षा यादि 01-08-2016
418 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील आरोग्य निरीक्षक पदाकरीता अपात्र उमेदवारांची यादी 01-08-2016
419 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची अपात्र यादी 01-08-2016
420 जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-08-2016
421 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे (नविन) भरणेबाबत 22-07-2016
422 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता (विद्यूत) भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 05-07-2016
423 NUHM अंतर्गत विविध वैदकीय पदंवरील भरती 27-06-2016
424 घड्याळी तासिका बेसिसवर तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणुका करणेबाबत 22-06-2016
425 हंगामी स्वरुपात निदेशक घेणे बाबत 27-05-2016
426 निवेदन- अस्थिरोग तज्ञ पदासाठी कागदपत्रे तपासणीकामी उमेदवारांची दुसरी यादी 13-05-2016
427 अस्थिरोग तज्ञ, भूलतज्ञ व फिजीशियन पदासाठी अपात्र ठरलेल्या उमेदवरांची यादी 30-04-2016
428 अस्थिरोग तज्ञ व सर्जन पदाची निवड यादी 30-04-2016
429 ANM पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती 02-05-2016
430 YCMH ब्लड बँक करीता हंगामी स्वरूपातील भरती 02-05-2016
431 आशा स्वयंसेविका भरती निवेदन 28-04-2016
432 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 26-04-2016
433 स्टाफनर्स पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती यादि 05-04-2016
434 आशा स्वयंसेविका यादी 30-03-2016
435 २७ व २८ फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या मुलखतींची निवड यादी 30-03-2016
436 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 15-03-2016
437 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेचा निकाल 05-03-2016
438 वैदकीय विभागाकरीता दी. २८ फेब्रु.२०१६ रोजी घेतलेल्या मुलाखतींचा निकाल 29-02-2016
439 वैदकीय विभागाकरीता दी २७ फेब्रु.२०१६ रोजी घेतलेल्या मुलाखतींचा निकाल 29-02-2016
440 आर सी एच अंतर्गत लिपिक भरती गुणानुक्रम यादी 24-02-2016
441 उमेदवारांचे गुणानुक्रम स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट व कक्ष मदतनीस 20-02-2016
442 दंतरोग पदाच्या परीक्षेची उत्तरपत्रिका 09-02-2016
443 मानधनावर विविध पदे/रजिस्ट्रार/हाउसमन उत्तरपत्रिका 09-02-2016
444 मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी विविध पदे/रजिस्ट्रार/हाउसमन निवड यादी 08-02-2016
445 स्टाफनर्स (जी.इन.एम.) दरमहा एकत्रित मानधनावर 08-02-2016
446 यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालयामधील तात्पुरत्या स्वरुपाच्या पदांची लेखी परिक्षे बाबत 01-02-2016
447 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे बाबत 27-01-2016
448 वाहनचालक पदे मानधनावर भरणे करीता परीक्षेतील प्राप्त गुण 14-01-2016
449 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 04-01-2016
450 हाऊसमन व रजिस्टार ऑप.नेमणुक बाबत 04-01-2016
451 आशा स्वयंसेविका नोंदणी 29-12-2015
452 क्रीडा विभागाकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुका 18-12-2015
453 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजीच्या विविध पदांच्या लेखी परिक्षांची ANSWER KEY 20-12-2015
454 निवेदन-नोकरभरतीबाबत 09-12-2015
455 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
456 माध्यमिक विद्यालयासाठी घड्य़ाळी तासिका वर मानधनावर शिक्षक नेमणूक करणे 21-10-2015
457 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
458 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदावरील कर्मचा-यांची निवड व प्रतिक्षा - दुसरी यादी 30-09-2015
459 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची नावे व कारणे-दुसरी यादी 30-09-2015
460 निवेदन - स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाबाबत 30-09-2015
461 वाहनचालक पदावरील अपात्र उमेदवारांची यादी 23-09-2015
462 वाहनचालक पदावरील पात्र उमेदवारांची यादी 23-09-2015
463 जाहीरात क्रमांक – २८६/२०१५ (शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत) 05-09-2015
464 हंगामी स्वरुपातील वाहनचालक भरती 31-08-2015
465 जाहिरात क्रमांक २३९-२०१५ 28-07-2015
466 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक अशा अपात्र उमेदवारांची नावे व कारणे 14-07-2015
467 वैद्यकीय विभगातील हंगामी पदे भारतीची अंतिम यादी 21-07-2015
468 वैद्यकीय विभागातील हंगामी स्वरूपाची भरती 21-07-2015
469 CIHM अंतर्गत हंगामी भरतीची निवड यादि 17-07-2015
470 स्टाफनर्स पदाच्या मुलाखतीबाबत 16-07-2015
471 स्टाफनर्स भरतीबाबत सूचना 13-07-2015
472 NUHM भरती बाबत निवेदन 10-07-2015
473 वैदकीय विभागाची निवड व प्रतीक्षा यादी 07-07-2015
474 RCH अंतर्गत पदे भरती बाबत 04-07-2015
475 NUHM अंतर्गत भरतीची निवड व प्रतीक्षा यादि 04-07-2015
476 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची दुसरी यादी 03-07-2015
477 YCMH मधील विविध पदांसाठी मुलाखतबाबत 02-07-2015
478 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
479 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
480 सर्व्हेअर पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
481 Ragistar व Houseman पदासाठी मुलाखत 22-06-2015
482 विविध वैदकीय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे बाबत 19-06-2015
483 स्टाफनर्स मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
484 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
485 स्टाफ नर्स पदासाठी हंगामी स्वरुपातील भरती 06-06-2015
486 हंगामी स्वरुपातील मेडिकल व डेटा एंट्री पद मुलाखत जाहिरात 04-06-2015
487 दरमहा एकत्रीत मानधनावर कान नाक घसा तज्ञ भरणेबाबत 29-05-2015
488 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 29-05-2015
489 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
490 सर्व्हेअर भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
491 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
492 कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्थापत्य अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल. 20-04-2015
493 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्था. अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या Answer Key बाबत निर्णय. 20-04-2015
494 दि.१२/४/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखापाल पदाच्या लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी 13-04-2015
495 कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभि. सहाय्यक, सर्व्हेअर पदाची लेखी परिक्षा दि. 29-03-15 ची ANSWER KEY 29-03-2015
496 कनिष्ठ अभियंता,स्था. अभि.सहाय्यक,सर्व्हेअर पदासाठी लेखी परीक्षेची बैठक व्यवस्था दि.29/03/15 28-03-2015
497 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 26-03-2015
498 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 18-03-2015
499 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
500 कनिष्ठ अभियंता पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
501 सर्व्हेअर पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
502 रखवालदार पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 09-03-2015
503 मानधनावरील वाहन चालक निवड व प्रतीक्षा यादि 02-03-2015
504 लेखापाल पदाची हंगामी स्वरुपातील भरती 02-03-2015
505 सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत खालील पद तात्पुरत्या व करार पध्दतीने भ 07-02-2015
506 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 07-02-2015
507 RCH अंतर्गत लिपिक पदावरील अंतिम यादि 03-02-2015
508 नोकरभरती जाहिरात क्र. ४७३/२०१५ 02-02-2015
509 जाहीर निवेदन - रखवालदार पद भरतीबाबत 28-01-2015
510 भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबतचे निवेदन ( जाहिरात क्र. ३०१, दि. ०४/०२/२०१३ रोजी बाबत) 13-01-2015
511 प्रशा/२/कावि/५६२/२०१४ 12-12-2014
512 शिकाऊ उमेदवार नेमणूकी बाबत ( प्रशासन विभाग ) 14-10-2014
513 आय.टी.आय. शिकाऊ उमेदवार नेमणूक 10-10-2014
514 हंगामी स्वरुपात वैद्यकीय पदावरील भरती 11-09-2014
515 जाहीर निवेदन - सी.पी.एस.परीक्षेबाबत 11-09-2014
516 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 10-09-2014
517 वैद्यकीय भरती मधील निवड यादि 09-09-2014
518 समूह संघटक बाबत जाहिर प्रकटन 06-09-2014
519 ड्राइवर पदासाठी पात्र उमेदवार 25-08-2014
520 डिप्लोमा बाबत अर्ज 23-08-2014
521 walk in interview पात्र उमेद्वार 23-08-2014
522 walk in interview बाबतचे शुद्धिपत्रक 23-08-2014
523 सी.एम.ओ. व दंत चिकिस्तक निवड यादि 20-08-2014
524 लॅब टेक्नीशियन व वार्ड बॉय निवड यादि 20-08-2014
525 पात्र वाहन चालकांची यादि 12-08-2014
526 वैद्यकीय हंगामी भरतीसाठी चे पदे 05-08-2014
527 सुरक्षा निरिक्षक पदावर हंगामी भरती बाबत 05-08-2014
528 फार्मासिस्ट हंगामी पद्धतीने भरणेबाबत 02-08-2014
529 वार्ड बॉय पदाची निवड यादि 02-08-2014
530 लॅब टेक्निशियन पदाची निवड यादि 02-08-2014
531 दंत वैद्य पदाची निवड यादि 02-08-2014
532 सी.एम.ओ. पदाची निवड यादि 02-08-2014
533 नमूना उत्तर पत्रिका दी.२९/०७/२०१४ 01-08-2014
534 वैद्यकीय मानधनावरील उमेदवारांची निवड यादि 01-08-2014
535 वैद्यकीय पदासाठी मानधन जाहीरात 31-07-2014
536 सी.एम.ओ. पदासाठी हंगामी भरती 19-07-2014
537 दंतवैद्य पदावर हंगामी भरती 19-07-2014
538 विविध टेक्निशियन व पॅरामेडीकल संवर्गातील पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर 21-07-2014
539 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) निवड व प्रतीक्षा यादि 15-07-2014
540 तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी निवड व प्रतीक्षा यादि 15-07-2014
541 ए.एन.एम पदाची निवड यादि 11-07-2014
542 फार्मासिस्ट निवड व प्रतीक्षा यादि 09-07-2014
543 हाऊसमन व रजिस्ट्रार पदांचे लेखी परीक्षेबाबत 30-06-2014
544 वैद्यकीय पदे हंगामी भरती 26-06-2014
545 रखवालदार पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 25-06-2014
546 रखवालदार पदाची लेखी परिक्षा दिनांक 08-06-2014 ची ANSWER KEY 25-06-2014
547 फार्मासिस्ट ही पदे मानधनावर भरणेकामी 11-06-2014
548 जाहीर निवेदन - वैद्यकीय आस्थापनेवरील पदांबाबत 16-06-2014
549 जाहीर निवेदन - सी.एस.एस.डी टेक्निशियन संवर्गातील पदे भरतीबाबत 10-06-2014
550 जाहीर निवेदन - बायोमेडीकल असिस्टंट इंजिनिअर संवर्गातील पद भरतीबाबत 10-06-2014
551 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षेच्या निकालाबाबत 09-06-2014
552 फार्मासिस्ट ही पदे मानधनावर भरणेकामी शुध्दीपत्रक 02-06-2014
553 वैद्यकीय भरती बाबत शुद्धिपत्र 26-05-2014
554 वैद्यकीय विभागांतर्गत पदे एकत्रित मानधन पध्दतीने हंगामी स्वरुपात भरणेबाबत 22-05-2014
555 जाहिर निवेदन - रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षा बाबत 22-05-2014
556 रखवालदार पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 22-05-2014
557 विविध वैद्यकीय पदावरील भरतीबाबत 20-05-2014
558 जाहीर निवेदन - रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणी सुधारीत निकाल 07-04-2014
559 रखवालदार पदासाठी गुणवत्ता यादीतील अंतिम पात्र उमेदवाराचे गुण ( कट ऑफ गुण) 01-03-2014
560 रखवालदार पदासाठी शारीरिक क्षमता चाचणीनंतर लेखी परीक्षेस अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परीक्ष 01-03-2014
561 रखवालदार पदासंदर्भात शारीरिक क्षमता चाचणी निकाल 28-02-2014
562 CPS Answer Key 26-02-2014
563 सायन्स मधे ११ महीने करार पद्धतीने विविध पदांची भरती 12-02-2014
564 ए.एन.एम पदासाठी मुलाखत 11-02-2014
565 सी.पी.एस. बाबत अर्ज 08-02-2014
566 वैद्यकीय विभाग-मानधन पध्दतीने हंगामी स्वरुपात भरती 05-02-2014
567 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट लायब्ररीयन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबत निवेदन 04-02-2014
568 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट टेक्निशियन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केले बाबत निवेदन 04-02-2014
569 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष (दुरुस्तीप्रत)-रखवालदार पदे भरती 03-02-2014
570 तात्पुरत्या व करार पद्धतीने लेखापाल पदाची भरती 01-02-2014
571 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष-रखवालदार पदे भरती 01-02-2014
572 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदे भरतीबाबत 01-02-2014
573 सुरक्षा निरिक्षक संवर्गातील पदे- निकाल 30-01-2014
574 सर्जन पदासाठी भरती २०१४ - जाहीर सूचना 28-01-2014
575 वैद्यकीय अधिकारी भरती २०१४ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-01-2014
576 रखवालदार भरती शारीरीक क्षमता चाचणी परीक्षा तक्ता (पुरुष व महिला उमेदवार) 20-01-2014
577 निवेदन-वैद्यकीय अधिकारी भरतीबाबत 27-01-2014
578 वैद्यकीय अधिकारी पदे भरतीबाबत जाहीर निवेदन 26-01-2014
579 वैद्यकीय अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २५-१-२०१४ ची ANSWER KEY 25-01-2014
580 वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 25-01-2014
581 रखवालदार पदे भरती करणेकामी मेडीकल फीटनेस सर्टीफीकेट चा नमुना 24-01-2014
582 रखवालदार पदे भरतीबाबत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 20-01-2014
583 जाहीर प्रकटन - रखवालदार पदे भरतीबाबत 18-01-2014
584 हंगामी पध्दतीने पेडियाट्रीक सर्जन भरती बाबत 21-01-2014
585 गट अ व ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर अपात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
586 सर्जन पदावरील मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
587 वैद्यकीय अधिकारी लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
588 रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक 20-01-2014
589 तालेरा रुग्णालयात सी.एम.ओ. हे पद दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी पध्दतीने भरणे 20-01-2014
590 निकाल मुलाखती दी १३/१२/२०१३ 17-01-2014
591 ए.एन.एम. भरती 17-01-2014
592 एक्स-रे टेक्निशियन, ई.सी.जी.टेक्निशियन, फिजिओथेरपिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 13-01-2014
593 हेल्पलाइन ऑपरेटर निवड अंतिम निकाल 13-01-2014
594 फिजिओथेरपिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
595 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
596 एक्स-रे टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
597 फिजिओथेरपिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
598 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
599 एक्स-रे टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
600 वैद्यकीय विभागासाठी होणाऱ्या मुलाखतींच्या वेळेत व ठिकाणातील बदल 11-01-2014
601 गट 'अ' व गट 'ब' संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात 06-01-2014
602 क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट या पदाचे निवेदन 06-01-2014
603 अंतिम निकाल मानधनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे ६ जाने. २०१४ 06-01-2014
604 पि.एम.पि.एम.एल. साठी विविध पदे ठेकेदारी नुसार भरणे. 01-01-2014
605 अंतिम निकाल मानधनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे 03-01-2014
606 एकत्रित मानधनवार तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत 03-01-2014
607 E.C.G. Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
608 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
609 प्रयोगशाळा सहाय्यक भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
610 ए.एन.एम. भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
611 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
612 Physiotherapist post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
613 E.C.G.Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
614 निवेदन-ए.एन.एम. व प्रयोगशाळा सहायय्यक पदे भरती निकालाबाबत 30-12-2013
615 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
616 ए.एन.एम. पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
617 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
618 ए.एन.एम. पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
619 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 23-12-2013
620 हंगामी स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत (वैद्यकीय विभाग) 23-12-2013
621 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (DEO) अंतिम निकाल 23-12-2013
622 ए.एन.एम पदे भरतीबाबत जाहिर निवेदन 19-12-2013
623 ए.एन.एम पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
624 प्रयोगशाळा साहाय्यक पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
625 स्टाफनर्स पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 11-12-2013
626 स्टाफनर्स भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 10-12-2013
627 निवेदन-स्टाफनर्स भरती निकालाबाबत 09-12-2013
628 स्टाफनर्स पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 07-12-2013
629 स्टाफनर्स पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०७-१२-२०१३-ANSWER KEY 07-12-2013
630 ग्राऊंडमन व क्रिडा शिक्षक पात्र उमेदवार मौखिक मुलाखत 02-12-2013
631 ६ (सहा)महिने कालावधीकरिता सुरक्षा निरिक्षक पद भरणेकामी 22-11-2013
632 स्टाफनर्स - पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी 21-11-2013
633 वायरमन व हॉस्पीटल हाऊसकिपींग निदेशक निवड यादी 16-11-2013
634 लिपिक पदेभरती रद्द केलेबाबत 07-11-2013
635 निवड व प्रतीक्षा यादि (क्लर्क पदाबाबत) 01-11-2013
636 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अस्थायी, तात्पुरत्या व करार पध्दतीने भरणे 31-10-2013
637 दिनांक ०५-१०-१३ रोजी प्रशासन अधिकारी पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळाले 23-10-2013
638 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
639 फार्मासिस्ट पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
640 कनिष्ठ अभियंता विद्युत पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुण 23-10-2013
641 फार्मासिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
642 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
643 निवेदन-कनिष्ठ अभियंता,विद्युत व फार्मासिस्ट पदाबाबत 21-10-2013
644 सु.रा.क्ष.नि.का. पदांचा अंतिम निकाल 21-10-2013
645 पात्र उमेदवार यादी - वायरमन निदेशक व हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 21-10-2013
646 फार्मासिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
647 फार्मासिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
648 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
649 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
650 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2013
651 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाब 08-10-2013
652 जनरेटर ऑपरेटर भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 14-10-2013
653 जनरेटर ऑपरेटर पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-10-2013
654 जनरेटर ऑपरेटर पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१०-२०१३-ANSWER KEY 12-10-2013
655 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरतीबाबत-जाहीर निवेदन 11-10-2013
656 वैद्यकीय मुख्य कार्यालय मौखिक मुलाखतीमधून उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी 10-10-2013
657 वायरमन निदेशक व हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 07-10-2013
658 प्रशासन अधिकारी भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 05-10-2013
659 प्रशासन अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०५-१०-२०१३-ANSWER KEY 05-10-2013
660 प्रशासन अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 05-10-2013
661 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 04-10-2013
662 Pharmacist post eligible-non eligible applicants list 04-10-2013
663 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाचे पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी 04-10-2013
664 वैद्यकीय विभागांतर्गत दरमहा एकत्रित मानधनावर विविध अभिनामाची पदे 01-10-2013
665 जनरेटर ऑपरेटर पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 27-09-2013
666 नगरसचिव पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 26-09-2013
667 हेल्प लाईन ऑपरेटर परीक्षेचा-2 अंतिम निकाल 24-09-2013
668 हॉस्पिटल हाऊस किपींग निदेशक 20-09-2013
669 नगरसचिव या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
670 नगरसचिव या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
671 प्रशासन अधिकारी या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
672 प्रशासन अधिकारी या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
673 प्रशासन अधिकारी पदासाठीचे (परिक्षा दिनांका बाबत) जाहीरनिवेदन 17-09-2013
674 आया पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 17-09-2013
675 आया पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 15-09-2013
676 आया पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १५-०९-२०१३-ANSWER KEY 15-09-2013
677 सुरक्षा निरिक्षक 13-09-2013
678 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 11-09-2013
679 वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक भरती बाबत 10-09-2013
680 विविध रुग्णालयांमध्ये हंगामी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपाची पदे भरणेबाबत 07-09-2013
681 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 07-09-2013
682 आया पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 07-09-2013
683 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (प्रशासन अधिकारी) 05-09-2013
684 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (नगरसचिव) 05-09-2013
685 निवेदन-आया पदासाठी भरतीबाबत 05-09-2013
686 हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 05-09-2013
687 अस्थायी,तात्पुरत्या व करार पद्धतीने लिपिक भरती 03-09-2013
688 आया या पदासाठी पात्र-अपात्र उमेदवार 03-09-2013
689 सु. रा. क्ष. नि. का. पदांचा अंतिम निकाल 30-08-2013
690 आरोग्य संशोधन संस्था 29-08-2013
691 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सर 19-08-2013
692 निवेदन-नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी या पदांच्या लेखी परिक्षेचा अभ्यासक्रम व गुणविभागणी 23-08-2013
693 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 19-08-2013
694 “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” पात्र - अपात्र उमेदवार यादी 17-08-2013
695 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) लेखी परिक्षा दिनांक 17-08-2013 ANSWER KEY 17-08-2013
696 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) मैखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 17-08-2013
697 निकाल- “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” या पदासाठी 16-08-2013
698 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरतीबाबत जाहिर निवेदन 07-08-2013
699 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आस्थापनेवरील नगरसचिव, प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवेने भरणेबाबत नि 03-08-2013
700 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्य आस्थापनेवरील नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने 29-07-2013
701 “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” या पदासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूका करण 30-07-2013
702 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी 29-07-2013
703 एन.ज़ि.ओ /पी.पी योजना (३ री जाहिरात) 23-07-2013
704 हेल्प लाईन ऑपरेटर परीक्षेचा निकाल 19-07-2013
705 समाजसेवक पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सरासरी गुणांची या 15-07-2013
706 समाजसेवक पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 15-07-2013
707 समाजसेवक पदाचे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 14-07-2013
708 समाजसेवक पदे भरणेबाबत लेखी स्पर्धा परिक्षा-Answer Key 14-07-2013
709 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 12-07-2013
710 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेस उपस्थित राहाणा-या उमेदवारांसाठी सुचना 12-07-2013
711 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 01-07-2013
712 समाजसेवक पदासाठी पात्र - अपात्र उमेदवार 28-06-2013
713 एन.ज़ि.ओ /पी.पी योजना 18-06-2013
714 एन जी ओ / पी पी योजने बाबत 07-05-2013
715 नगरसचिव पदाची भरती प्रक्रिया रद्द झाले बाबत 10-05-2013
716 लेखी परिक्षा निकाल-सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी 09-05-2013
717 आपत्कालीन व्यवस्थापना करीत मुख्यसमन्वयक नियुक्ती बाबत 09-05-2013
718 नगरसचिव पदासाठी पात्र - अपात्र उमेदवार 26-04-2013
719 सहा. सुरक्षा अधिकारी पात्र - अपात्र उमेदवार 26-04-2013
720 पशुवैदकिय अधिकारी व पर्यवेक्षक 28-03-2013