नोकरी जाहिरात

नोकरी जाहिरात

अ. क्र. जाहिरात तारीख
1 विद्यार्थ्यांकरिता परदेशात कौशल्य विकासासंबंधीत जाहीर प्रकटन. 21-06-2024
2 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरणेकामी 19-06-2024
3 कागदपत्र पडताळणी २ रा टप्पा राबविणेबाबत. जाहिर निवेदन व (Cut Off)- जाहिरात क्र.१८४/२०२२ 14-06-2024
4 गट अ मधील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक व गट ब मधील सहाय्यक प्राध्यापक दरमहा एकत्रीत करार/कंत्रीटी पध्दतीने ३ वर्षे कालावधिकरीता भरणेबाबतची जाहिरात प्रसिध्दीबाबत 14-06-2024
5 मानधन तात्पुरत्या स्वरुपात विविध डांक्टरांची पदे भरणेबाबत जाहिरात 13-06-2024
6 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत हंगामी स्वरूपातील वैद्यकीय पद भरती 11-06-2024
7 लिपिक पदावरील निवड रद्द करणेबाबत 10-06-2024
8 लिपिक (गट क) संवर्गामध्ये सरळसेवा प्रवेश / नामनिर्देशनाने नियुक्ती देणेबाबत 10-06-2024
9 लिपिक (गट क) संवर्गामध्ये सरळसेवा प्रवेश / नामनिर्देशनाने नियुक्ती देणेबाबत 10-06-2024
10 Medical post recruitment under NUMH advt. No.656/2024 10-06-2024
11 समुपदेशक पदांची प्रवर्ग निहाय निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 07-06-2024
12 दिव्यांग भवन फाऊंडेशन येथील ३१ पदांची भरती Walk-in Interview 07-06-2024
13 एकत्रित मानधनावर करार पध्दतीने सहाय्यक शिक्षक नेमणूका करणेबाबत 07-06-2024
14 जाहिरात क्रमांक ६७०/२०२४ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत 16-05-2024
15 जाहीरात क्रमांक ६७०/२०२४ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन-महिला उमेदवारांच्या उंची व वजनाबाबत 08-05-2024
16 जाहीरात क्रमांक ६७०/२०२४ अग्निशमन विमोचक/फायरमन रेस्क्युअर या पदासाठी Online अर्ज भरणेकामी लिंक 26-04-2024
17 जाहीरात जाहिरात क्रमांक ६७०/२०२४ अग्निशमन विमोचक/फायरमन रेस्कयुअर 23-04-2024
18 प्राथमिक शिक्षक मानधन तत्वावर भरणेबाबत. 13-03-2024
19 दिव्यांग भवन फाऊंडेशन Walk-in Interview स्थगित करणेबाबत 20-03-2024
20 प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करणेकामी “समुपदेशक” पदे 15-03-2024
21 विद्यार्थ्यांकरिता परदेशात कौशल्य विकासासंबंधीत जाहीर प्रकटन. 14-02-2024
22 Recruitment under NUHM 15-03-2024
23 Recruitment of Human Resource for Operation of Divyang Bhavan 13-03-2024
24 सहायक शिक्षक व पदवीधर शिक्षक मानधनावर घेण्या बाबत अर्ज मागविणे बाबत 13-03-2024
25 बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालय सल्लागार निवड व प्रतिक्षा यादी 11-03-2024
26 प्रसिध्दीपत्रक - शिक्षक भरती प्रकियेतील पिंपरी चिंचवड महानगपालिकेतील माध्यमिक शिक्षण विभागासाठी उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीबाबत 04-03-2024
27 बहिणाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय या ठिकाणी सल्लागार हे पद दोन वर्ष कालावधी करणं हंगामी स्वरूपात भरणे 28-02-2024
28 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- समाजसेवक 20-02-2024
29 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- लिपिक 20-02-2024
30 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 20-02-2024
31 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- कनिष्ठ अभियंता (वि) 20-02-2024
32 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- कनिष्ठ अभियंता (स्था) 20-02-2024
33 जाहिरात क्रमांक 184/2022- अँनिमल किपर- अपात्र उमेदवारांची यादी 20-02-2024
34 जाहिरात क्रमांक 184/2022- विभागीय अग्निशमन अधिकारी- अपात्र उमेदवारांची यादी 20-02-2024
35 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी- अपात्र उमेदवारांची यादी 20-02-2024
36 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- विधी अधिकारी 20-02-2024
37 कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने पार्ट टाईम कामासाठी भरती बाबत 13-01-2024
38 Recruitment of Human Resource for Operation of Divyang Bhavan 02-01-2024
39 महानगरपालिकेच्या अस्थायी आस्थापनेवर उपअभियंता दरमहा एकत्रित मानधनावर भरण्याकरीता 01-01-2024
40 Walk in Interview Advt. No.41/2023-24 29-12-2023
41 सावित्रीबाई फुले अकादमी या संस्थेकरीता संचालक या पदासाठी १ वर्ष कालावधीकरीता 22-12-2023
42 शिकाऊ उमेदवारांची अधिनियम १९६१ अंतर्गत नेमणूक आदेश व प्रतीक्षा यादी 22-12-2023
43 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ पुर्वचारित्र्य वर्तणुक पडताळणी व शारिरीक पात्रता तपासणी बाबत जाहिर निवेदन 15-12-2023
44 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरण्याबाबत 14-12-2023
45 १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत पॉलिक्लिनिक (Polyclinic) करिता विशेषज्ञ (Part Time) रिक्त पदभरती अंतर्गत उमेदवारांना आवाहन पत्र व निवड यादी 11-12-2023
46 जाहिरात क्रमांक 184/2022 चे अनुषंगाने कागदपत्रे पडताळणीचा दुसरा टप्पा राबविणेबाबत जाहिर निवेदन - उमेदवार यादी व अंतिम गुणरेषा (Cut Off) 07-12-2023
47 जाहिरात क्रमांक 184/2022 चे अनुषंगाने कागदपत्रे पडताळणीचा दुसरा टप्पा राबविणेबाबत जाहिर निवेदन 04-12-2023
48 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
49 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. समाजसेवक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-12-2023
50 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. विधी अधिकारी पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
51 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. कनिष्ठ अभियंता विद्युत पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
52 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
53 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. विभागीय अग्निशमन अधिकारी अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
54 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. कोर्ट लिपिक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-12-2023
55 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. लिपिक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
56 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
57 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. अँनिमल किपर पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
58 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. अतिरिक्त कायदा सल्लागार पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-12-2023
59 १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत पॉलिक्लिनिक (Polyclinic) करिता विशेषज्ञ (Part Time) पदभरती अंतर्गत उमेदवारांना आवाहन 09-11-2023
60 शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणे कामी आवेदन पत्र भरण्यास मुदतवाढ देणे बाबत..... 22-11-2023
61 दिव्यांग भवन मधील विविध पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती बाबत 01-11-2023
62 एकत्रित मानधनावर तातपुरत्या स्वरूपात शाळेमध्ये बालवाडी शिक्षक भरती बाबत 30-10-2023
63 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात शाळेंमध्ये कला शिक्षक भरणेबाबत 20-10-2023
64 आरोग्य विभागातील निरीक्षक व आरोग्य सहाय्यक एकत्रित मानधनावर भरती रद्द करण्यात आले बाबत 11-10-2023
65 पॉलिक्लिनिक करिता विशेष तज्ञ पदे भरती बाबत 09-10-2023
66 दिव्यांग भवन फाऊंडेशन येथील अधिकारी / कर्मचारी यांची भरती करणेकामी 05-10-2023
67 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर्स निवड व प्रतिक्षा यादी 19-09-2023
68 जाहिरात क्रमांक 184/2022- कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) ) पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
69 जाहिरात क्रमांक 184/2022 - कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
70 जाहिरात क्रमांक 184/2022 - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
71 जाहिरात क्रमांक 184/2022 - लिपिक पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
72 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत जाहिरात १६१/२०२३ निवड व प्रतीक्षा यादी 05-09-2023
73 गट अ मधील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व गट ब मधील सहाय्यक प्राध्यापक ही पदे Walk in Interview द्वारे भरणेबाबत........ 05-09-2023
74 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुर्ण वेळ) या पदाची निवड, प्रतिक्षा यादी व सुचनापत्र 04-09-2023
75 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल 30-08-2023
76 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल 30-08-2023
77 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा 30-08-2023
78 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – लिपिक पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल 30-08-2023
79 राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमांतर्गत पदभरतीची अंतिम गुणवत्ता यादी व सुचनापत्र 23-08-2023
80 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीची अंतिम गुणवत्ता यादी व सुचनापत्र 23-08-2023
81 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात वरिष्ठ निवासी पदावर नियुक्ती आद 23-08-2023
82 आरोग्य व‍िभागामार्फत न‍िर‍िक्षक पदासाठी द‍ि.९/६/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या थेट मुलाखतीमधील उम 21-08-2023
83 आरोग्य व‍िभागामार्फत आरोग्य सहाय्यक पदासाठी द‍ि.९/६/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या थेट मुलाखतीमधी 21-08-2023
84 जाहिरात क्र.184/2022- उमेदवारांचे कागदपत्रे पडताळणीबाबत जाहिर निवेदन 17-08-2023
85 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर्स पदे भरणेबाबत 10-08-2023
86 NUHM पदभरतीची प्राथमिक गुणवत्ता यादी 10-08-2023
87 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीची प्राथमिक गुणवत्ता यादी व निवेदन 10-08-2023
88 लिपिक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य व कनिष्ठ अभियंता, विद्युत या पद 07-08-2023
89 दि.26/05/2023 ते दि.28/05/2023 या कालावधीत झालेल्या ऑनलाईन परिक्षेचा पदनिहाय निकाल जाहिरात क्र.184/2022 अनुषंगान 07-08-2023
90 जा.क्र.184/2022 लिपिक, स्था. अभि. सहा. कनिष्ठ अभियंता (स्था.) व कनिष्ठ अभियंता (वि.) या पदांच्या उत्तरताल 21-07-2023
91 दरमहा एकत्रित विद्यावेतनावर तात्पुरत्या स्वरूपात वरिष्ठ निवासी पदे भारणेबाबत 20-07-2023
92 राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी NAPS महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी MAPS, BOAT NATS इ. योजनेचे संपूर्ण कामकाज करणे 14-07-2023
93 जाहिरात क्रमांक- १८४/२०२२ - दिनांक १७/०७/२०२३ रोजीच्या ऑनलाईन परिक्षेच्या प्रवेशपत्राची (Admit Card) 06-07-2023
94 जाहिरात क्र. 184/2022 उत्तरतालिका (Answer Key) व हरकत अर्जा बाबत जाहिर निवेदन 04-07-2023
95 NTEP अंतर्गत विविध वैद्यकीय पदांवरील भरती 03-07-2023
96 NHM अंतर्गत विविध वैद्यकीय पदांवरील भरती 03-07-2023
97 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्दु माध्यम सहाय्यक शिक्षक न 14-06-2023
98 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात मराठी माध्यम सहाय्यक शिक्षक न 14-06-2023
99 माध्यमिक शिक्षण विभाग- जाहिरात क्रमांक 01/2023 अंतिम निवड यादी 14-06-2023
100 जाहिरात क्र.1/2023 - एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उमेदवारांची अंतरिम निवड यादी प्रसिध्द 08-06-2023
101 तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी हंगामी भरती बाबत Walk in Interview 02-06-2023
102 वैदकीय भरती जाहिरात ७९/२०२३ बाबत जाहीर प्रकटन 01-06-2023
103 आरोग्य विषयक कामांसाठी ६ महिने तात्पुरत्या स्वरूपात पदे भरती 29-05-2023
104 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरण्याबाबत 23-05-2023
105 जाहिरात क्र.184/2022- ऑनलाईन परिक्षा प्रवेशपत्र (Admit Card) 18-05-2023
106 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहाय्यक शिक्षक बी.एस्सी.बी.एड, बी.ए.बी.एड. व बी. पी. एड. उत् 18-05-2023
107 आशा स्वयंसेविका पदभरती उमेदवार निवड यादी प्रतीक्षा यादी व नियुक्ती आदेश 15-05-2023
108 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे नोकर भरती बाबत जाहीर प्रकटन- UPSC पुर्व परीक्षा असलेल्या उमेदवारांनी अर् 09-05-2023
109 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे नोकर भरती बाबत जाहीर निवेदन- समाजसेवक पदाचे ऑनलाईन परिक्षा दिनांक व वे 09-05-2023
110 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे अनुषंगाने जाहिर निवेदन- Help Desk Number व Help Desk Email 04-05-2023
111 तज्ञ वैदयकिय अधिका-यांची कंत्राटी करारनामा करुन WALK IN INTERVIEW 28-04-2023
112 जाहिरात क्र.184/2022 बाबत निवेदन - जागा,आरक्षण,पदांचा अभ्यासक्रम,परीक्षा वेळापत्रक व प्रवेशपत्र 27-04-2023
113 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांर्तगत आशा स्वयंसेविका पदे भरणेबाबत 12-04-2023
114 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
115 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. ए.एन.एम. पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
116 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. फार्मासिस्ट पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
117 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. एक्स रे टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
118 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. साख्यिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
119 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. लॅब टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
120 ३ वर्ष कालावधी करीत वैद्यकीय पदांची एकत्रित मानधनावरील भरती बाबत 16-03-2023
121 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन, स्टाफनर्स पदासाठी उमेदवारांची कागदपत्रे पड 08-02-2023
122 कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदाच्या लेखी परीक्षे बाबत 31-01-2023
123 प्राथमिक शिक्षण विभाग एकत्रित मानधन उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी 13-01-2023
124 ब्रिडींग चेकर्स पदभरती बाबत उमेदवारांना सुचना पत्र, निवड व प्रतिक्षा यादी 06-01-2023
125 आय टी आय मोरवाडी येथे शिल्पनिदेशक पदे तासिका तत्वावर भरणेबाबत 29-12-2022
126 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर पदे भरणेबाबत 14-12-2022
127 वैदयकिय अधिकारी (Specialist) पदे कंत्राटी करारनामा करुन walk in interview द्वारे भरणेबाबत 14-12-2022
128 विविध वैद्यकीय पदांवरील भरती बाबत प्रसिद्धीपत्रक 12-12-2022
129 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरणेबाबत 02-12-2022
130 एकत्रित मानधनावर सहाय्यक शिक्षक व पदविधर शिक्षक नेमणुक करणेबाबत 30-11-2022
131 उद्यान अधिकारी पदाच्य हंगामी भरती बाबत पात्र उमेदवार 21-11-2022
132 उद्यान अधिकारी पद मानधनावर भरणेकामी उमेदवारांनी मुलाखतीस उपस्थित राहणे बाबत 14-10-2022
133 आशा स्वयंसेविका पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 14-10-2022
134 पशु वैद्यकीय - निवड व प्रतीक्षायादी 07-10-2022
135 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – ऑनलाईन परिक्षा शुल्काबाबत 19-09-2022
136 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदतवाढ 08-09-2022
137 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – लिपिक टंकलेखनाबाबत 29-08-2022
138 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – वयोमर्यादेबाबत 23-08-2022
139 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत पासा शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षणार्थिंच्या नेमणूकी बाबत. 22-08-2022
140 पशुवैद्यकीय विभागातील हंगामी भरती बाबत 19-08-2022
141 आशा स्वयंसेविका भरती बाबत 19-08-2022
142 जाहिरात क्र.184/2022 - Online Application Link 19-08-2022
143 जाहिरात क्र.184/2022 18-08-2022
144 दि.१९/०७/२०२२ कनिष्ठ निवासी -दंतरोग या पदांसाठी लेखी परिक्षेचा गुणतक्ता 04-08-2022
145 आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.) पदभरतीचे सुचना पत्र 05-08-2022
146 जाहिरात क्र.1265/2021 निवेदन- उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी करणेबाबत. 01-08-2022
147 समूह संघटक पदावर निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी 29-07-2022
148 आरोग्य निरीक्षक पदावरील ६ महिने कालावधीसाठी भरती निवड व प्रतीक्षा यादी 27-07-2022
149 दंतरोग पदासाठी प्राप्त उमेदवारांची लेखी परीक्षा दि १९/०७/२०२२ रोजी घेण्याबाबत 13-07-2022
150 माळी पदासाठी माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्रा अधारे प्रवर्ग निहाय निवड यादी 06-07-2022
151 सावित्रीबाई फुले अकादमी या संस्थेकरिता मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी “संचालक” पद नियुक्त करण 06-07-2022
152 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन 05-07-2022
153 जाहिरात क्रमांक ७१/२०२२ आरोग्य सहाय्यक व आरोग्य निरीक्षक दर्जा पदासाठीच्या परीक्षेचा निकाल 04-07-2022
154 थेट मुलाखत मानसेवी तज्ञ / विशेष तज्ञ वैदयकिय अधिकारी 01-07-2022
155 मानसेवी तज्ञ वैदयकीय अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत 01-07-2022
156 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेविका एएनएम पदभरतीचे सुचना पत्र प्रसिध्द करणे बाबत 30-06-2022
157 राष्ठ्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमांतर्गत दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाच्य 30-06-2022
158 तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत 30-06-2022
159 जाहिरात क्रमांक १२६५/२०२१ च्या अनुषंगाने दि. २५/०६/२०२२ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा पदनिहा 28-06-2022
160 पशुवैद्यकीय विभाग १४/०६/२०२२ रोजीच्या मौखिक मुलाखत निवड व प्रतिक्षा यादी 28-06-2022
161 उद्यान विभाग जाहिरात ०१/२०२२ उद्यान अधिकारी पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी 28-06-2022
162 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहा.शिक्षक - निवड यादी 24-06-2022
163 जाहिरात क्र 01/2022 चे अनुषंगाने मानधनावरील माळी या पदासाठी गुणवत्ता यादी प्रसिध्दीबाबत 24-06-2022
164 आरोग्य विभाग जाहिरात क्रं ७१ बाबत शुद्धिपत्रक 23-06-2022
165 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्दु शिक्षक नेमणूकीबाबत - निवड यादी 21-06-2022
166 जाहिरात क्र५३ दि ३०/०५/२०२२ रोजीच्या परीक्षेतील निवड यादी 21-06-2022
167 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 चे अनुषंगाने जाहिर निवेदन. 21-06-2022
168 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण अंतर्गत भरती प्रक्रिया 15-06-2022
169 वैद्यकीय विभाग अंतर्गत थेट मुलाखत घेऊन भरती बाबत 14-06-2022
170 आरोग्य विभाग अंतर्गत मानधन भरती 13-06-2022
171 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१मधील रिक्त पदे भरणेबाबत- प्रवेशपत्र(Admit Card) Downlond करणेबाबत link 11-06-2022
172 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन - प्रवेशपत्र(Admit Card) व हेल्पलाईन क्रमांक 10-06-2022
173 उद्यान अधिकारी व माळी पदासाठी एकत्रित मानधनावरील भरती बाबत 08-06-2022
174 जाहिरात क्र.01/2022 - एकत्रित मानधनावर सहाय्यक शिक्षक नेमणूका करणेबाबत 03-06-2022
175 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन 05-06-2022
176 पशुवैद्यकीय विभागामार्फत एकत्रित मानधनावरील भरती 31-05-2022
177 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.) पदभरतीची निवड व प्रतिक्षा यादी 27-05-2022
178 समुह संघटक पदाची मानधनावरील भरती बाबत जाहीरात 24-05-2022
179 NTEP साठी एकञित मानधनावर कंञाटी पद्धतीने खालील पदे भरावयाची आहेत 20-05-2022
180 ए एन एम पदासाठी थेट मुलाखत 02-05-2022
181 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन- उमेदवारांच्या लेखी परिक्षेऐवजी ऑनलाईन पद्धत 29-04-2022
182 पशुवैद्यकीय विभाग निवड व प्रतीक्षा यादी 28-04-2022
183 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मानधनावर हंगामी स्वरूपात तात्पुरत्या नियुक्तीबाबत 19-04-2022
184 दरमहा मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात (हंगामी) स्वरुपात ६ महिने कालावधीसाठी पद भरणेबाबत 12-04-2022
185 जाहिरात क्र.1063/2021 चे अनुषंगाने निवेदन कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) 11-04-2022
186 जाहीरात क्रमांक 1455/2022 शैक्षणिक अर्हता व अर्ज सादर करणेकामी मुदतवाढ देणेबाबत. जाहीर निवेदन. 23-03-2022
187 जाहिरात क्र.1265/2021 टी.बी. अँन्ड चेस्ट फिजिशियन पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी. 21-03-2022
188 जाहिरात क्रमांक 1455/2022, एकत्रित माधनावर सल्लागार पद भरणेबाबत. 17-03-2022
189 ए.एन.एम. या पदाकरिता भरती प्रक्रिया प्रशासकीय कारणास्तव रद्द करण्यात येत आहे 15-03-2022
190 ए एन एम पदासाठी थेट मुलाखत 08-03-2022
191 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीचे उमेदवार सुचनापत्र प्रसिध्द करणे बाबत. 15-02-2022
192 वैद्यकीय पॅनल नियुक्ती बाबत walk in interview 08-02-2022
193 शिकाउ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महानगरपालिका अस्थायी आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण 02-02-2022
194 कनिष्ट निवासी दंतरोग पदाच्या लेखी परीक्षेचा गुण तक्ता 27-01-2022
195 पशुवैद्यकीय विभागातील मानधन पदावरील निवड यादी 31-01-2022
196 स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ विभागीय तांत्रिक तज्ञ नेमणे बाबत 18-01-2022
197 हंगामी स्वरूपात पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्थेमध्ये पदभरती 19-01-2022
198 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीचे उमेदवार सुचनापत्र 10-01-2022
199 पशुवैद्यकीय करिता दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स्वरूपात भरती 10-01-2022
200 दंतरोग विभाग भरती निवड यादी व परीक्षेबाबत माहिती 07-01-2022
201 तात्पुरत्या स्वरुपात वरिष्ठ निवासी ,कनिष्ठ निवासी ,वैदयकीय अधिकारी सी.एम.ओ,शिफ्ट ड्युटी व बी.ट 20-12-2021
202 राष्ट्रीय आरोग्य भरती निवड व प्रतीक्षा यादी 14-12-2021
203 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 11-12-2021
204 वैद्यकीय भरती बाबत थेट मुलाखत कार्यक्रम 03-12-2021
205 एकत्रित मानधनावरील विविध वैदकीय पदे भरण्याबाबत 02-12-2021
206 स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंमलबजावणीसाठी राज्य व विभाग स्तरावर कंत्राटी पदासाठी ऑनलाई 23-11-2021
207 विविध वैद्यकीय पदांसाठी थेट मुलाखत बाबत 15-11-2021
208 जाहिरात क्रमांक 1063/2021 च्या अनुषंगाने निवेदन कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 28-10-2021
209 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता - स्थापत्य पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 27-10-2021
210 शिकाऊ उमेदवार नेमणूक सन 2021-22 जाहिरात प्रसिध्दीबाबत 25-10-2021
211 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- माळी पदाची निवड यादी 23-10-2021
212 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- अँनिमल किपर पदाची निवड यादी 23-10-2021
213 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-लाईव्ह स्टॉक सपरवायझर पदाची निवड यादी 23-10-2021
214 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-आरोग्य सहाय्यक पदाची निवड यादी 23-10-2021
215 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-निरीक्षक पदाची निवड यादी 23-10-2021
216 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-परवाना निरीक्षक पदाची निवड यादी 23-10-2021
217 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सुपरवायझर पदाची निवड यादी 23-10-2021
218 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
219 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-उद्यान अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
220 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
221 NUHM अंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदावरील नियुक्ती बाबत 13-10-2021
222 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- माळी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
223 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- अँनिमल किपर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
224 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- लाईव्ह स्टॉक सुपरवाझर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
225 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- आरोग्य सहाय्यक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
226 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- निरिक्षक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
227 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-परवाना निरिक्षक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
228 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सुपरवायझर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
229 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
230 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-उद्यान अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
231 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-पशुवैद्यकीय अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
232 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 05-10-2021
233 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - माळी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
234 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - ऐनिमल किपर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
235 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
236 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - आरोग्य सहाय्यक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
237 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - निरीक्षक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
238 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - परवाना निरीक्षक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
239 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - सुपरवायझर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
240 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
241 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - उ्दयान अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
242 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
243 जाहिर निवेदन- जाहिरात क्रमांक - 1063/2021 बाबत. 18-09-2021
244 जाहिरात क्रमांक 73/2019 मधील न्यूरो सर्जन व प्लॅस्टीक सर्जन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसि 06-09-2021
245 जाहिरात क्रमांक 73/2019 मधील न्यूरो सर्जन व प्लॅस्टीक सर्जन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसि 06-09-2021
246 जाहिरात क्रमांक - 1063/2021 (मानधनावरील विविध पदांची भरती) 02-09-2021
247 सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षाकरीता एकत्रित मानधनावर शिक्षकांची नेमणूक करणे बाबत 30-08-2021
248 सहयोगी प्राध्यापक सहाय्यक प्राध्यापक जाहिरात क्रमांक ९०४ निवडयादी व प्रतीक्षा यादी 04-08-2021
249 जाहिरात ८८४ निवासी दंतरोग पदासाठी ०९/०७/२१ रोजीच्या लेखी परीक्षेचा गुण तक्ता 22-07-2021
250 विधिअधिकारी पद मानधनावर भरणे बाबत निवड यादी 12-07-2021
251 18/09/2020 च्या मुलाखती मधील विशेषतज्ञ पदाकरिताची निवड यादी 05-07-2021
252 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.), लॅब टेक्निशियन व फार्मासिस्ट पद भरती ब 05-07-2021
253 YCMH PGI मधील विविध पोस्ट बाबत walk in interview 01-07-2021
254 विधी अधिकारी (मानधन) पदासाठी पात्र /अपात्र अर्जदारांची यादी 30-06-2021
255 कनिष्ठ निवासी दंतरोग पद हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 25-06-2021
256 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदे भरणेबाबत 19-06-2021
257 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरण्याबाबत 17-06-2021
258 विधी अधिकारी पद मानधनावर भरणे बाबत 16-06-2021
259 आरोग्य सेविका (ए.एन.एम.), लॅब टेक्निशियन व फार्मासिस्ट या पदाचे पदभरती ची निवड व प्रतिक्षा यादी 16-06-2021
260 यशविंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णाियातीि अस्थायी आस्थापनेवर हिंगामी स्वरूपात ३ वर्षे कािावधीकर 08-06-2021
261 Walk in Interview NUHM अंतर्गत हंगामी स्वरूपाची भरती 04-06-2021
262 हंगामी स्वरूपात पदव्युत्तर वैद्यकीय संस्थेमध्ये पदभरती बाबत. 04-06-2021
263 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरण्याबाबत 24-05-2021
264 अग्निशामक विभागाकरिता तांत्रिक कर्मचारी करार पध्दतीने ११ महिने मुदतीसाठी मानधन तत्वावर निय 21-05-2021
265 करार / कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपाची ए.एन.एम पदे भरणेबाबत 11-05-2021
266 विविध वैद्यकीय अधिकारी हंगामी पदांसाठी Walk in Interview 26-04-2021
267 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 08-04-2021
268 वैद्यकीय विभाग दंतशल्य चिकित्सक एकत्रित मानधनावरील नियुक्ती आदेश 05-04-2021
269 एकत्रीत मानधनावर वैदयकिय अधिकारी व स्टाफनर्स कर्मचारी तात्पुरत्या स्वरुपात भरणेबाबत आदेश 01-04-2021
270 वैद्यकिय विभाग लँबटेक्निशिअन संवर्गातील पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स्वरुपात भरणे बा 31-03-2021
271 वैद्यकीय विभागासाठी एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांनानियुक् 15-03-2021
272 वैद्यकीय विभागासाठी वर्ग १ व २ तांत्रिक संवर्गातील विविध पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स 01-03-2021
273 एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांना दोन महिने नियुक्ती बाबत 25-02-2021
274 पशुवैद्यक या अभिनामाच्या पदाची निवड यादी 25-02-2021
275 समूह संघटक पदासाठी ०७/०२/२१ रोजी घेतलेल्या परीक्षेचा गुणतक्ता 15-02-2021
276 विविध कंसल्टंट पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 15-02-2021
277 मानधनावरील लॅब टेक्निशियन, पुरुष मदतनीस व इतर नियुक्ती आदेश 15-02-2021
278 पशुवैद्यकीय पद मानधनावर भरण्याबाबत 09-02-2021
279 ब्रिडींग चेकर्स पदावर नियुक्तीबाबत आदेश. 08-02-2021
280 समुह संघटक या पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या अर्जदारांची यादी 22-01-2021
281 वैदयकिय विभागाकडील दिनांक 23/12/2020 व 24/12/2020 रोजी लेखी परिक्षा उमेदवारांचा नियुक्ती आदेश 28-01-2021
282 ब्रिडींग चेकर्स पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 27-01-2021
283 वाय सी एम मधील विविध वैद्यकीय हंगामी पदांवरीलचे नियुक्ती आदेश 27-01-2021
284 भरती प्रक्रिया निवड यादी दिनांक ०७-१२-२०२० 25-01-2021
285 समुह संघटक या पदाचे लेखी परिक्षेसाठी अपात्र ठरलेल्या अर्जदारांची यादी 22-01-2021
286 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर्स पदे भरणेबाबत 21-01-2021
287 वैदयकिय विभागामार्फत दिनांक 23/12/20 व 24/12/20 रोजी घेणेत आलेल्या लेखी परिक्षेतील प्राप्त गुणनिहाय या 21-01-2021
288 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन २०२०-२१ 13-01-2021
289 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय हंगामी भरती लेखी परीक्षा गुण तक्ता 05-01-2021
290 बह‍िणाबाई चौधरी प्राण‍िसंग्रहालय याठ‍िकाणी दरमहा एकत्रीत मानधनावर हंगामी (तात्पुरत्या) स्व 04-01-2021
291 अभिलेखापाल पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती 29-12-2020
292 वैद्यकीय विभाग विविध पदांवरील हंगामी भरती लेखी परीक्षेतील उमेदवारांची यादी 21-12-2020
293 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपातील भरतीबाबतच्या लेखी परीक्षा वेळापत्रकाचे निवेदन 19-12-2020
294 वैद्यकीय विभाग - भरती बाबतचे निवेदन 17-12-2020
295 वाय.सी.एम. - मानधन भरतीचे लेखापरिक्षेकरीता पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 17-12-2020
296 यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात हंगामी भरती चे वेळापत्रक 16-12-2020
297 पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड येथे विविध पदे भरणे बाबत 10-12-2020
298 बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रलायाचे याठिकाणी हंगामी तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूक 09-12-2020
299 वैद्यकीय विभागाअंतर्गत एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविधपदे भरण्याबाबत 08-12-2020
300 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध पदे भरणेबाबत 08-12-2020
301 वाय.सी.एम मधील तात्पुरत्या स्वरूपातील वरिष्ठ निवसाी, कनिष्ठ निवासी, वैद्यकिय आधिकारी या पदावर 07-12-2020
302 हंगामी स्वरूपातील डॉक्टर भरती बाबत जाहिरात ५६८ चे शुद्धिपत्र 11-11-2020
303 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी स्वरूपातील भरती 06-11-2020
304 मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपातील समूह संघटक पदावर नेमणूकि बाबत 22-10-2020
305 आय सी यु व एच डी यु साठी हंगामी भरती झालेल्या उमेदवारांची यादी 18-09-2020
306 कोविड समर्पित रूग्णालयाकरीता तात्पुरत्या/हंगामी स्वरूपात वैद्यकीय पदे भरणेबाबत 12-09-2020
307 मानधनावरील वैद्यकीय अधिकारी आय.सी.यु व कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदावर नियुक्ती आदेश 09-09-2020
308 एकत्रित मानधनावर सहा शिक्षक नेमणूक करणे बाबत 07-09-2020
309 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत आशा स्वयंसेविका या पदावर नियुक्तीबाबत 25-08-2020
310 Appointment of Assistant Consultant for CSR Implementation in PCMC 14-08-2020
311 हंगामी स्वरूपात आय सी यु व एच डी यु मधे वैद्यकीय पदे भरण्याबाबत 01-08-2020
312 आशा स्वयंसेविका पदभरतीचा आदेश व निवड यादी 28-07-2020
313 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी हंगामीस्वरूपातील भरती 25-07-2020
314 समुपदेशक पदासाठी हंगामीस्वरूपातील भरती 10-07-2020
315 occupational Therapist व फिजिओथेपिरिस्ट हंगामी भरती 09-07-2020
316 वॉर्ड बॉय व वॉर्ड आया यांची हंगामी स्वरूपात भरती करणे बाबत 07-07-2020
317 जाहिर निवेदन- वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 18-06-2020
318 वैद्यकीय अधिकारी पद भरणेबाबत जाहिर निवेदन / उमेदवारांची गुण तक्ता व गैरहजर उमेदवारांची यादी 10-06-2020
319 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी भरती बाबत 06-06-2020
320 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदे भरणेबाबत. 22-05-2020
321 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेबाबत उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना 11-05-2020
322 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी (गट - ब) पदे सरळसेवेने भरणेबाबत 09-05-2020
323 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपात तात्पुरत्या कालावधीकरीता पदे भरणेबाबत 05-05-2020
324 हंगामी स्वरूपातील स्टाफनर्स पदावरील नियुक्ती आदेश 23-04-2020
325 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी भरती बाबत 18-04-2020
326 आरक्षणातील बदल व वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या परीक्षेतील बदलाबाबत 27-03-2020
327 जाहिरात क्र.73/2019 मधील अ.क्र.51 ते 71 वरील पदांकरीता निवेदन 27-03-2020
328 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुकीबाबत. 16-03-2020
329 समूह संघटक निवड व प्रतिक्षा यादी 12-03-2020
330 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 05-03-2020
331 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या ( हंगामी ) स्वरूपात क्यूरेटर पद भरणेबाबत 06-02-2020
332 जाहिरात क्र.७३/२०१९ या भरती बाबत जाहीर निवेदन व उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्धी ब 27-02-2020
333 वाय.सी.एम मधील जहिरात क्र.ब-२६५/२०२० दिनांक १/२/२०२० नुसार विविध पदांची निवड यादी 20-02-2020
334 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 20-02-2020
335 हंगामी स्वरूपात डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नेमणे बाबत निवड यादी 15-02-2020
336 कायदा तज्ञ /कन्सल्टन्ट यांचे नेमणुकीकामी 15-02-2020
337 हंगामी स्वरूपातील दंतरोग पदाकरिता लेखीपरीक्षा सूचना 13-02-2020
338 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील मानधनावरील विविध पदाचे नियुक्ती 10-02-2020
339 विविध वैद्यकीय पदांवरील हंगामी स्वरूपातील भरती 04-02-2020
340 स्टाफनर्स पदासाठी हंगामी स्वरूपातील भरती यादी 01-02-2020
341 वैद्यकिय विभागांतर्गत असणा-या रुग्णालये / दवाखान्यांकरिता मानधन पध्दतीने भरावयाच्या पदांची 28-01-2020
342 19/01/2020 रोजी झालेल्या समुहसंघटक लेखी परिक्षेचा गुणतक्ता 28-01-2020
343 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 21-01-2020
344 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत हंगामी स्वरूपातील भरती 17-01-2020
345 समूह संघटक पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व परीक्षे बाबत माहिती 08-01-2020
346 NTEP टी बी अंतर्गत हंगामी स्वरूपातील भरती 16-01-2020
347 जाहिरात क्र 152/2019 पात्र आणि अपात्र यादी. 10-01-2020
348 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्त्री कक्ष /पुरुष कक्ष मदतनीस पात्र व अपात्र यादी 10-01-2020
349 फार्मासिस्ट पदाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 04-01-2020
350 COPA, IM, WM या ट्रेडस करीता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत 04-01-2020
351 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधन स्वरुपात पदे भरणेबाबत 04-01-2020
352 एक्स रे टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
353 एम एस डब्लू पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
354 लॅब टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
355 डायलेसिस टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
356 ब्लड बँक टेकनीशियन पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
357 ब्लड बँक कौसलर पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 02-01-2020
358 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्टाफनर्स पदाच्या अपात्र उमेदवारांची यादी 01-01-2020
359 मानधन भरती डिसेंबर २०१९ अंतर्गत स्टाफनर्स पदाच्या पात्र उमेदवारांची यादी 01-01-2020
360 दि २६ व २७ डिसेंबरच्या लेखीपरीक्षा पुढे ढकलण्यात आले बाबत 24-12-2019
361 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 21-12-2019
362 विविध वैद्यकीय पदांवर ६ महिन्याकरिता हंगामी स्वरूपातील भरती बाबत 21-12-2019
363 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 20-12-2019
364 आशा स्वयंसेविका भरती निवड व प्रतिक्षा यादी व निवेदन 20-12-2019
365 दरमहा एकत्रित मानधनावर विविध पदे भरणे बाबत 11-12-2019
366 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 09-12-2019
367 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 06-12-2019
368 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 04-12-2019
369 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
370 निवदेन - जाहिरात क्र.73/2019 (मौखिक मुलाखत व कागदपत्र तपासणीबाबत) 25-11-2019
371 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
372 आशा स्वयंसेविका थेट मुलाखत 14-11-2019
373 जाहिर निवेदन – जाहिरात क्र.73/2019 च्या अनुषंगाने जाहिर निवेदन 14-10-2019
374 शिक्षु उमेदवार नेमणूक २०१९ जाहिर प्रकटन दुरुस्ती 24-09-2019
375 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 19-09-2019
376 जाहिरात क्र. ७३/२०१९- शैक्षणिक अर्हता व अटी-शर्ती 18-09-2019
377 जाहिरात क्र. ७३/२०१९ 13-09-2019
378 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 13-09-2019
379 समूह संघटक पदांवर हंगामी मानधनावर नेमणूकी बाबत 09-09-2019
380 क्युरेटर पदावर मानधनावर हंगामी स्वरुपात नियुक्तीकामी निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 10-09-2019
381 ६ महिने मुदती करिता अग्नीशमन विभागासाठी तांत्रिक कर्मचारी घेणे 31-08-2019
382 विविध वैद्यकीय साल्गार पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 22-08-2019
383 विविध वैद्यकीय पदे निवासी स्वरूपात हंगामी भरती करणे बाबत 02-08-2019
384 हंगामी स्वरूपातील वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी डॉक्टर भरती 20-08-2019
385 animal curator हंगामी स्वरूपात नेमणे बाबत 05-08-2019
386 वायसीएमएच येथे दरमहा एकत्रित मानधनावर वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणेबाबत 02-08-2019
387 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध पॅरामेडीकल पदावर नियुक्ती आदेश 30-07-2019
388 घड्याळ तासिका तत्वावर शिक्षक नेमणे बाबत 23-07-2019
389 पशुवैद्दकिय व प्राणीजीव शात्रज्ञ तथा शैक्षणिक अधिकारी हंगामी भरती मुलाखत निकाल 23-07-2019
390 मानधनावरील स्टाफनर्स पदासाठीचे नियुक्ती आदेश देणे बाबत 20-07-2019
391 veterinary doctor on contract 08-07-2019
392 घ्यड्याळी मासिका तत्वावर सहा.शिक्षक नेमणूक करणे बाबत 04-07-2019
393 जाहिरात क्र.३२८ नुसार मानधन भरती लेखी परिक्षा पात्र उमेदवार यादी 28-06-2019
394 मनपाचे यशवंराव चव्हाण स्मृति रूग्णालयाकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर विविध पॅरामेडीक 18-06-2019
395 विविध अध्यापक पदांवर हंगामी स्वरूपातील भरती 14-06-2019
396 हंगामी स्वरूपात भूसंपादन समनवयक अधिकारी नेमणे 17-06-2019
397 Appointment of Consultant for CSR Implementation in PCMC 01-06-2019
398 कायदा विभागाकडील अतिरिक्त कायदा सल्लागार व कायदा अधिकारी पदे मानधनावर भरणेबाबत. 29-05-2019
399 मानधन तत्वावर ६ महिने मुदतीसाठी फायरमन नेमणूक करणे बाबत 28-05-2019
400 विविध वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 28-05-2019
401 दि १६/०२/२०१९ तारखेच्या walk in interview परीक्षा निकाल 27-05-2019
402 दि १६/०२/२०१९ तारखेच्या walk in interview परीक्षा निकाल 27-05-2019
403 एकत्रित मानधनावरील पदांची भरती, गुणानुक्रम यादी 27-05-2019
404 अस्थिरोगतज्ञ पदाची निवड यादी तसेच अस्थिरोगतज्ञ व फीजिशियन अपात्र उमेदवारांची यादी 27-05-2019
405 स्टाफनर्स पदाचे नियुक्ती आदेश स्वीकारण्या बाबत 08-03-2019
406 NUHM अंतर्गत हंगामी भरतीची अंतिम निवड यादी 01-03-2019
407 NIHM विविध वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 22-02-2019
408 मानधनावर व्युरेटर नेमणे बाबत 18-02-2019
409 वैद्यकीय जागें बाबत walk in interview 18-02-2019
410 वैद्यकिय विभागांतर्गत मानधनावर पदे भरणेकामी 06-02-2019
411 प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना वाय सी एम मधील मानधन पदांवर नियुक्ती बाबत 01-02-2019
412 हंगामी स्वरूपात वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी वैद्यकीय पदे भरण्याबाबत 29-01-2019
413 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात सहा महिनेकरीत 01-07-2019
414 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-12-2018
415 आशा स्वयंसेविका पद भरती निवेदन 26-12-2018
416 समुह संघटक व समुदाय संघटक निवड / प्रतीक्षा यादी 19-12-2018
417 वाय.सी.एम. हॉस्पिटल मधील विविध पदांसाठी मुलाखतीं बाबत 14-12-2018
418 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा स्वयंसेविका पदावरील निवड व प्रतीक्षा यादी 10-12-2018
419 मानधन तत्वावर शिक्षक नेमणे बाबत 07-12-2018
420 ६ महिने कालावधी साठी प्राथमिक शिक्षक नेमणे बाबत 07-12-2018
421 अग्निशामक विभागासाठी ६ महिने करारावर वाहनचालक नेमणे 03-12-2018
422 Wireman (WM), Instrument Mechanic(IM) व Computer Operator and Programming Assistant (COPA) या ट्रेडस करिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत. 11-12-2018
423 अग्नीशमन विभागासाठी ६ महिने मानधनावर भरती बाबत 17-11-2018
424 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-10-2018
425 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत 29-10-2018
426 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 29-10-2018
427 मानधनावर संगीत शिक्षक नेमणुकीबाबत 08-10-2018
428 वैद्यकीय विभाग विशेष भरती मोहीम 17-10-2018
429 Walk in Interview द्वारे आशा स्वयंसेविका भरती 17-10-2018
430 हंगामी स्वरूपातील भरती पदे 12-10-2018
431 समुह संघटक या पदांवर हंगामी मानधनावर नेमणूकीबाबत 05-10-2018
432 अतिरिक्त कायदा सल्लागार व कायदा अधिकारी सेवा करार पद्धतीने घेणे बाबत 04-10-2018
433 22/09/2018 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेनुसार उमेदवारांची गुणानुक्रम यादी 03-10-2018
434 वैद्यकीय पोस्ट बाबत walk in interview निकाल 03-10-2018
435 तात्पुरत्या स्वरुपात (हुंगामी) पशुवैद्यक व बायोलॉजिस्ट तथा शैक्षणिक अधिकारी यांची निवड यादी 29-09-2018
436 सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक पदावर नियुक्ती बाबत 28-09-2018
437 नियोजित पदव्युतर संस्थेकरिता अधिष्ठता पदावर नियुक्ती बाबत 28-09-2018
438 मांधारावर सहायक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक निवड यादी 24-09-2018
439 गट अ मधिल अधिष्ठाता या पदावर हंगामी स्वरूपात एकत्रित मानधनावर नियुक्ती करणेबाबत 21-09-2018
440 गट अ मधिल प्राध्यापक ,सहयोगी प्राध्यापक व गट ब मधील सहाय्यक प्राध्यापक या पदावर हंगामी स्वरूप 21-09-2018
441 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात CMO & Shift Duty वैद्यकिय अधिकारी पदे भरणेबाबत 19-09-2018
442 शहर परिवर्तन कार्यालय अंतर्गत नागरिकांशी संलग्नता व त्या बाबत सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर बाब 17-09-2018
443 पशुवैद्यकीय विभागासाठी हंगामी स्वरूपातील भरती 11-09-2018
444 व्यूरेटर पदासाठीची निवड यादी 11-09-2018
445 पि.चिं.मनपाच्या विविध दवाखाने/रुग्णालयांमध्ये करार/कत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरुपात म 10-09-2018
446 मानधन तत्वावर ६ महिने मुदतीसाठी करार पध्दतीने फायरमन नेमणूक करणेबाबत 05-09-2018
447 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन सप्टेबर २०१८ 03-09-2018
448 यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालय करिता एकत्रित मानधारावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहा महिने काल 13-08-2018
449 बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालया साठी व्युरेटर नेमणे 01-08-2018
450 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणे बाबत 20-07-2018
451 ६ महिने मुदतीसाठी करारपध्दतीने मराठी माध्यमाच्या शिक्षकांची भरती 21-07-2018
452 ६ महिने मुदतीसाठी एकत्रित मानधनावर उर्दू माध्यम शिक्षकांच्या नेमणूका करणे बाबत 17-07-2018
453 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील अस्थायी आस्थापनेवर अधिष्ठाता पदावर दर महा एकत्रित मानध 13-07-2018
454 प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना स्टाफनर्स पदावर हंगामी नियुक्ती आदेश देणे बाबत 03-07-2018
455 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 21-06-2018
456 वाय.सी.एम पदव्युतर संस्थेत ३ वर्ष कालावधीची हंगामी स्वरूपातील भरती 14-06-2018
457 हंगामी स्वरूपातील भरती बाबत नियुक्ती आदेश देणे बाबत 07-06-2018
458 ऍनिमल किपर बाबत हंगामी स्वरूपातील भरती यादी 30-05-2018
459 वैद्यकीय विभाग हंगामी स्वरूपातील विविध technician पद भरती 24-05-2018
460 यशवंतराव चव्हाण स्म्रिटी रुग्णालय एकत्रित मानधारावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहा महिनेकरीता स् 19-05-2018
461 एनिमल किपर हंगामी पदाच्या मुलाखती बाबत 16-05-2018
462 ऍनिमल किपर 05-05-2018
463 वैद्यकीय पदांची हंगामी स्वरूपातील भरती 27-04-2018
464 रुग्णवाहिके साठी हंगामी स्वरूपातील वाहनचालक भरती 26-04-2018
465 हंगामी स्वरूपात सी.एस.आर तज्ञ नेमणे बाबत 26-04-2018
466 त्वचा व गुप्तरोग तज्ञ 25-04-2018
467 हंगामी स्वरूपातील वैद्यकीय विभागातील भरती बाबत 25-04-2018
468 NUHM अंतर्गत नियुक्ती आदेश स्विकारण्या बाबत 23-04-2018
469 कॉर्पोरेशन इंटिग्रेटेड अंतर्गत हंगामी भरती यादी 09-04-2018
470 वैद्यकिय विभागामार्फत दि. १५ ते १७ या कालावधीमध्ये झालेल्या परीक्षेची गुणानमुक्रम यादी 04-04-2018
471 दि. १७ मार्च २०१८ रोजीच्या परीक्षेची गुणानुक्रम यादी 03-04-2018
472 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 16-03-2018
473 विविध रुणालयातील हंगामी पदांवर भरती 14-03-2018
474 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 01-03-2018
475 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 07-03-2018
476 walk in interview for the vacant posts of Professors. Associate Professors and Assistant Professors at YCMH 09-02-2018
477 ६ महिने मुदतीसाठी अग्निशामक विभागाकरिता तांत्रिक कर्मचारी नियुक्त करावयाचे आहे 07-02-2018
478 वरिष्ठ निवासी /कनिष्ठ निवासी पदावर तात्पुरत्या स्वरूपातील नेमणुकी बाबत 02-02-2018
479 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
480 निवेदन - जाहिरात क्रमांक 802/2017 मधील विविध पदांची अपात्र उमेदवारांची यादी 01-02-2018
481 जाहिरात क्र.802/2017 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-02-2018
482 जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
483 मानधन तत्वावर ६ मिहने मुदतीसाठी करार पद्धतीने फायरमन नेमणूक करणेबाबत 31-01-2018
484 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपााची (हंगामी) वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी पदे भरणेबाबत 18-01-2018
485 आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी हे पद तात्पुरत्या स्वरूपात एकत्रित मानधनावर 06 महिने कालावधीसाठी भ 09-01-2018
486 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कामगार कल्याण अधिकारी पदाकरीता 20-12-2017
487 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कागदपत्रे तपासणीसाठी उपस्थित र 11-12-2017
488 निवेदन दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल 11-12-2017
489 वाय.सी.एम. विविध पदावरील नियुक्ती आदेश 04-12-2017
490 दि.०३/१२/२०१७ लेखी परिक्षा Answer Key 03-12-2017
491 COPA Trade च्या तासिका निदेशक जाहिरात बाबत 23-11-2017
492 निवेदन - गट अ व गट ब मधील सरळसेवा भरतीबाबत - लेखी परीक्षा (प्रवेश पत्र) 20-11-2017
493 वाय.सी.एम.एच. विविध पदांची अंतिम निवड यादी 18-11-2017
494 यशवतराव चव्हाण हॉस्पिटल पदांची अंतिम निवड यादी 17-11-2017
495 जाहिरात प्रकटन- नोव्हेंबर २०१७ 16-11-2017
496 यशवंतराव चव्हाण रुग्णालय भरतीची निवड व प्रतीक्षा यादी 13-11-2017
497 जाहिरात क्रमांक ८०२/२०१७ भरतीबाबत जाहिर निवेदन 09-11-2017
498 पासा शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 03-11-2017
499 आय टी आय,मोरवाडी येथे कोपा ट्रेड करिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणे 02-11-2017
500 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरूपात भरणे बाबत 23-10-2017
501 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाचे भरतीबाबत निवेदन 17-10-2017
502 जाहिरात क्रमांक-८०२/२०१७ 28-09-2017
503 समाज सेवक व समुह संघटक पदे सहा महिने कालावधीकरीता नेमाणे बाबत 26-09-2017
504 वैद्यकीय विविध पदांसाठी थेट मुलाखत 20-09-2017
505 तासिका तत्वावर निदेशक नेमणूक करणे बाबत 04-09-2017
506 जाहिर प्रकटन- सप्टेबर २०१७- शिकाऊ उमेदवार अधिनियम- १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुका क 01-09-2017
507 वाय.सी.एम.एच. अंतर्गत सुरू होणाऱ्या वैद्यकीय विद्यालयास प्रोफेसर नेमणे 24-08-2017
508 संगणक प्रशिक्षक हंगामी स्वरूपात नेमणे 22-08-2017
509 अधिष्ठाता पद भरणे बाबत 21-08-2017
510 दि. ३०-०३-२०१७ रोजी आयोजित करणेत आलेल्या मुलाखतींमधून निवड करण्यात आलेल्या उमेदवारांची निवड स 09-08-2017
511 अॅनिमल किपर पदासाठीच्या उमेदवारांची निवड यादी 21-07-2017
512 ’अॅनिमल किपर’ या पदासाठी आयोजित वॉक–इन--इंटरव्ह्यू शुद्धीपत्रक 18-07-2017
513 पशुवैद्यकिय विभागातील मानधनावरील विविध पदांची निवड यादी 18-07-2017
514 पशुवैद्यकिय दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या (हंगामी) स्वरुपात पद भरणेबाबत 12-07-2017
515 शिक्षु प्रशिक्षणार्थि नेमणूक अधिनियम १९६१ अंतर्गत उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 27-06-2017
516 जाहीरात प्रकटन- शिक्षु प्रशिक्षणार्थि उमेदरावांच्या नेमणुका बाबत. 09-06-2017
517 अग्निशामक विभागास वाहनचालक नेमणे बाबत 26-05-2017
518 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात संगित शिक्षक नेमणेबाबत 23-05-2017
519 तात्पुरत्या स्वरुपाची एकत्रित मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी वाहन चालक गुण यादी 22-05-2017
520 वाहन चालक पदांसाठी वाहन चालक निवड यादी 22-05-2017
521 वाय.सी.एम्. रुग्णालयासाठी विविध पदांची अंतिम निवड यादि 11-05-2017
522 मनपा आयटीआय मोरवाडी येथे हॉस्पिटल हाऊस किपिंग ट्रेडकरिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणे 05-05-2017
523 वाहनचालक पदे एकत्रित मानधनावर भरणेबाबत प्राप्त झालेल्या पाञ/अपात्र उमेदवारांची यादी. 05-05-2017
524 विविध वैधकिय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे 25-04-2017
525 आशा स्वयंसेविका निवड यादीबाबत निवेदन 24-04-2017
526 वायसीएमएच-रूग्णवाहिका विभागासाठी वाहनचालक ही पदे एकत्रीत मानधनावर भरणेबाबत 18-04-2017
527 आशा स्वयंसेविका निवड यादी 03-04-2017
528 १५ ते १८ मार्च दरम्यान घेतलेल्या मुलाखती मधील प्राप्त गुणांची यादि 23-03-2017
529 १५ ते १८ मार्च दरम्यान घेतलेल्या मुलाखती व् लेखी परीक्षेची निवड यादि 20-03-2017
530 दरमहा शासकीय वेतनश्रेणीनुसार हंगामी स्वरुपात (३६४ दिवस) कालावधीकरीता विविध पदे भरणेबाबत 18-03-2017
531 मनपाच्या विविध रुग्णालयांमधे हंगामी पद्धतीने भरती बाबत 06-03-2017
532 आशा स्वयंसेविका मुलाखत माहिती 27-02-2017
533 निवड समितिने निवड केलेली यादि 28-02-2017
534 तसिका तत्त्वावर निदेशक नेमने 30-11--0001
535 दंतरोग पदासाठीच्या लेखी परीक्षेचा निकाल 04-01-2017
536 हंगामी स्वरुपात दंतरोग तज्ज्ञ अधिकारी मुलाखती बाबत 31-12-2016
537 क्युरेटर व पशुवैद्यकीय अधिकारी हंगामी भरती बाबत 29-12-2016
538 तसिका तत्त्वावर नेमणुक करणे 27-12-2016
539 म.न.पा.आय टी आय, मोरवाडी येथे वायरमन ट्रेडकरिता तासिका तत्वावर निदेशक नेमणेबाबत 21-11-2016
540 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2016
541 तसिका तत्त्वावर निदेशक नेमणे 15-10-2016
542 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) हाऊसमन व रजिस्ट्रार ही पदे भरणेबाबत 10-10-2016
543 निवेदन - आरोग्य निरीक्षक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 07-10-2016
544 वाहनचालक व फायरमन ६ महीने मानधनावार घेणे बाबत 06-10-2016
545 प्रजनन व बाल आरोग्य टप्पा २ मानधनावर एकत्रित स्वरुपातील भरती 22-09-2016
546 NUHM अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देणे बाबतची माहिती 12-09-2016
547 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 18-08-2016
548 मानधन तत्त्वावर उपशिक्षक/पदवीधर शिक्षक नेमणे बाबत 18-08-2016
549 वायसीएम रुग्णालयाकरिता दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी विविध पदे भरणेबाबत 18-08-2016
550 सर्पमित्र मानधनावर भरणे बाबत 04-08-2016
551 एन.यु.एच.एम् अंतर्गत निवड यादि व प्रतीक्षा यादि 01-08-2016
552 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील आरोग्य निरीक्षक पदाकरीता अपात्र उमेदवारांची यादी 01-08-2016
553 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची अपात्र यादी 01-08-2016
554 जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-08-2016
555 दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे (नविन) भरणेबाबत 22-07-2016
556 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता (विद्यूत) भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 05-07-2016
557 NUHM अंतर्गत विविध वैदकीय पदंवरील भरती 27-06-2016
558 घड्याळी तासिका बेसिसवर तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणुका करणेबाबत 22-06-2016
559 हंगामी स्वरुपात निदेशक घेणे बाबत 27-05-2016
560 निवेदन- अस्थिरोग तज्ञ पदासाठी कागदपत्रे तपासणीकामी उमेदवारांची दुसरी यादी 13-05-2016
561 अस्थिरोग तज्ञ, भूलतज्ञ व फिजीशियन पदासाठी अपात्र ठरलेल्या उमेदवरांची यादी 30-04-2016
562 अस्थिरोग तज्ञ व सर्जन पदाची निवड यादी 30-04-2016
563 ANM पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती 02-05-2016
564 YCMH ब्लड बँक करीता हंगामी स्वरूपातील भरती 02-05-2016
565 आशा स्वयंसेविका भरती निवेदन 28-04-2016
566 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 26-04-2016
567 स्टाफनर्स पदावरील हंगामी स्वरूपातील भरती यादि 05-04-2016
568 आशा स्वयंसेविका यादी 30-03-2016
569 २७ व २८ फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या मुलखतींची निवड यादी 30-03-2016
570 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 15-03-2016
571 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेचा निकाल 05-03-2016
572 वैदकीय विभागाकरीता दी. २८ फेब्रु.२०१६ रोजी घेतलेल्या मुलाखतींचा निकाल 29-02-2016
573 वैदकीय विभागाकरीता दी २७ फेब्रु.२०१६ रोजी घेतलेल्या मुलाखतींचा निकाल 29-02-2016
574 आर सी एच अंतर्गत लिपिक भरती गुणानुक्रम यादी 24-02-2016
575 उमेदवारांचे गुणानुक्रम स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट व कक्ष मदतनीस 20-02-2016
576 दंतरोग पदाच्या परीक्षेची उत्तरपत्रिका 09-02-2016
577 मानधनावर विविध पदे/रजिस्ट्रार/हाउसमन उत्तरपत्रिका 09-02-2016
578 मानधनावर ६ महिने कालावधीसाठी विविध पदे/रजिस्ट्रार/हाउसमन निवड यादी 08-02-2016
579 स्टाफनर्स (जी.इन.एम.) दरमहा एकत्रित मानधनावर 08-02-2016
580 यशवंतराव चव्हाण स्मृति रुग्णालयामधील तात्पुरत्या स्वरुपाच्या पदांची लेखी परिक्षे बाबत 01-02-2016
581 विविध वैद्यकीय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे बाबत 27-01-2016
582 वाहनचालक पदे मानधनावर भरणे करीता परीक्षेतील प्राप्त गुण 14-01-2016
583 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 04-01-2016
584 हाऊसमन व रजिस्टार ऑप.नेमणुक बाबत 04-01-2016
585 आशा स्वयंसेविका नोंदणी 29-12-2015
586 क्रीडा विभागाकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुका 18-12-2015
587 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजीच्या विविध पदांच्या लेखी परिक्षांची ANSWER KEY 20-12-2015
588 निवेदन-नोकरभरतीबाबत 09-12-2015
589 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
590 माध्यमिक विद्यालयासाठी घड्य़ाळी तासिका वर मानधनावर शिक्षक नेमणूक करणे 21-10-2015
591 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
592 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदावरील कर्मचा-यांची निवड व प्रतिक्षा - दुसरी यादी 30-09-2015
593 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची नावे व कारणे-दुसरी यादी 30-09-2015
594 निवेदन - स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाबाबत 30-09-2015
595 वाहनचालक पदावरील अपात्र उमेदवारांची यादी 23-09-2015
596 वाहनचालक पदावरील पात्र उमेदवारांची यादी 23-09-2015
597 जाहीरात क्रमांक – २८६/२०१५ (शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत) 05-09-2015
598 हंगामी स्वरुपातील वाहनचालक भरती 31-08-2015
599 जाहिरात क्रमांक २३९-२०१५ 28-07-2015
600 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक अशा अपात्र उमेदवारांची नावे व कारणे 14-07-2015
601 वैद्यकीय विभगातील हंगामी पदे भारतीची अंतिम यादी 21-07-2015
602 वैद्यकीय विभागातील हंगामी स्वरूपाची भरती 21-07-2015
603 CIHM अंतर्गत हंगामी भरतीची निवड यादि 17-07-2015
604 स्टाफनर्स पदाच्या मुलाखतीबाबत 16-07-2015
605 स्टाफनर्स भरतीबाबत सूचना 13-07-2015
606 NUHM भरती बाबत निवेदन 10-07-2015
607 वैदकीय विभागाची निवड व प्रतीक्षा यादी 07-07-2015
608 RCH अंतर्गत पदे भरती बाबत 04-07-2015
609 NUHM अंतर्गत भरतीची निवड व प्रतीक्षा यादि 04-07-2015
610 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची दुसरी यादी 03-07-2015
611 YCMH मधील विविध पदांसाठी मुलाखतबाबत 02-07-2015
612 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
613 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
614 सर्व्हेअर पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
615 Ragistar व Houseman पदासाठी मुलाखत 22-06-2015
616 विविध वैदकीय पदे हंगामी स्वरुपात भरणे बाबत 19-06-2015
617 स्टाफनर्स मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
618 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
619 स्टाफ नर्स पदासाठी हंगामी स्वरुपातील भरती 06-06-2015
620 हंगामी स्वरुपातील मेडिकल व डेटा एंट्री पद मुलाखत जाहिरात 04-06-2015
621 दरमहा एकत्रीत मानधनावर कान नाक घसा तज्ञ भरणेबाबत 29-05-2015
622 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 29-05-2015
623 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
624 सर्व्हेअर भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
625 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
626 कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्थापत्य अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल. 20-04-2015
627 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्था. अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या Answer Key बाबत निर्णय. 20-04-2015
628 दि.१२/४/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखापाल पदाच्या लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी 13-04-2015
629 कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभि. सहाय्यक, सर्व्हेअर पदाची लेखी परिक्षा दि. 29-03-15 ची ANSWER KEY 29-03-2015
630 कनिष्ठ अभियंता,स्था. अभि.सहाय्यक,सर्व्हेअर पदासाठी लेखी परीक्षेची बैठक व्यवस्था दि.29/03/15 28-03-2015
631 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 26-03-2015
632 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 18-03-2015
633 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
634 कनिष्ठ अभियंता पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
635 सर्व्हेअर पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
636 रखवालदार पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 09-03-2015
637 मानधनावरील वाहन चालक निवड व प्रतीक्षा यादि 02-03-2015
638 लेखापाल पदाची हंगामी स्वरुपातील भरती 02-03-2015
639 सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत खालील पद तात्पुरत्या व करार पध्दतीने भ 07-02-2015
640 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 07-02-2015
641 RCH अंतर्गत लिपिक पदावरील अंतिम यादि 03-02-2015
642 नोकरभरती जाहिरात क्र. ४७३/२०१५ 02-02-2015
643 जाहीर निवेदन - रखवालदार पद भरतीबाबत 28-01-2015
644 भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबतचे निवेदन ( जाहिरात क्र. ३०१, दि. ०४/०२/२०१३ रोजी बाबत) 13-01-2015
645 प्रशा/२/कावि/५६२/२०१४ 12-12-2014
646 शिकाऊ उमेदवार नेमणूकी बाबत ( प्रशासन विभाग ) 14-10-2014
647 आय.टी.आय. शिकाऊ उमेदवार नेमणूक 10-10-2014
648 हंगामी स्वरुपात वैद्यकीय पदावरील भरती 11-09-2014
649 जाहीर निवेदन - सी.पी.एस.परीक्षेबाबत 11-09-2014
650 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 10-09-2014
651 वैद्यकीय भरती मधील निवड यादि 09-09-2014
652 समूह संघटक बाबत जाहिर प्रकटन 06-09-2014
653 ड्राइवर पदासाठी पात्र उमेदवार 25-08-2014
654 डिप्लोमा बाबत अर्ज 23-08-2014
655 walk in interview पात्र उमेद्वार 23-08-2014
656 walk in interview बाबतचे शुद्धिपत्रक 23-08-2014
657 सी.एम.ओ. व दंत चिकिस्तक निवड यादि 20-08-2014
658 लॅब टेक्नीशियन व वार्ड बॉय निवड यादि 20-08-2014
659 पात्र वाहन चालकांची यादि 12-08-2014
660 वैद्यकीय हंगामी भरतीसाठी चे पदे 05-08-2014
661 सुरक्षा निरिक्षक पदावर हंगामी भरती बाबत 05-08-2014
662 फार्मासिस्ट हंगामी पद्धतीने भरणेबाबत 02-08-2014
663 वार्ड बॉय पदाची निवड यादि 02-08-2014
664 लॅब टेक्निशियन पदाची निवड यादि 02-08-2014
665 दंत वैद्य पदाची निवड यादि 02-08-2014
666 सी.एम.ओ. पदाची निवड यादि 02-08-2014
667 नमूना उत्तर पत्रिका दी.२९/०७/२०१४ 01-08-2014
668 वैद्यकीय मानधनावरील उमेदवारांची निवड यादि 01-08-2014
669 वैद्यकीय पदासाठी मानधन जाहीरात 31-07-2014
670 सी.एम.ओ. पदासाठी हंगामी भरती 19-07-2014
671 दंतवैद्य पदावर हंगामी भरती 19-07-2014
672 विविध टेक्निशियन व पॅरामेडीकल संवर्गातील पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर 21-07-2014
673 वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) निवड व प्रतीक्षा यादि 15-07-2014
674 तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी निवड व प्रतीक्षा यादि 15-07-2014
675 ए.एन.एम पदाची निवड यादि 11-07-2014
676 फार्मासिस्ट निवड व प्रतीक्षा यादि 09-07-2014
677 हाऊसमन व रजिस्ट्रार पदांचे लेखी परीक्षेबाबत 30-06-2014
678 वैद्यकीय पदे हंगामी भरती 26-06-2014
679 रखवालदार पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 25-06-2014
680 रखवालदार पदाची लेखी परिक्षा दिनांक 08-06-2014 ची ANSWER KEY 25-06-2014
681 फार्मासिस्ट ही पदे मानधनावर भरणेकामी 11-06-2014
682 जाहीर निवेदन - वैद्यकीय आस्थापनेवरील पदांबाबत 16-06-2014
683 जाहीर निवेदन - सी.एस.एस.डी टेक्निशियन संवर्गातील पदे भरतीबाबत 10-06-2014
684 जाहीर निवेदन - बायोमेडीकल असिस्टंट इंजिनिअर संवर्गातील पद भरतीबाबत 10-06-2014
685 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षेच्या निकालाबाबत 09-06-2014
686 फार्मासिस्ट ही पदे मानधनावर भरणेकामी शुध्दीपत्रक 02-06-2014
687 वैद्यकीय भरती बाबत शुद्धिपत्र 26-05-2014
688 वैद्यकीय विभागांतर्गत पदे एकत्रित मानधन पध्दतीने हंगामी स्वरुपात भरणेबाबत 22-05-2014
689 जाहिर निवेदन - रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षा बाबत 22-05-2014
690 रखवालदार पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 22-05-2014
691 विविध वैद्यकीय पदावरील भरतीबाबत 20-05-2014
692 जाहीर निवेदन - रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणी सुधारीत निकाल 07-04-2014
693 रखवालदार पदासाठी गुणवत्ता यादीतील अंतिम पात्र उमेदवाराचे गुण ( कट ऑफ गुण) 01-03-2014
694 रखवालदार पदासाठी शारीरिक क्षमता चाचणीनंतर लेखी परीक्षेस अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परीक्ष 01-03-2014
695 रखवालदार पदासंदर्भात शारीरिक क्षमता चाचणी निकाल 28-02-2014
696 CPS Answer Key 26-02-2014
697 सायन्स मधे ११ महीने करार पद्धतीने विविध पदांची भरती 12-02-2014
698 ए.एन.एम पदासाठी मुलाखत 11-02-2014
699 सी.पी.एस. बाबत अर्ज 08-02-2014
700 वैद्यकीय विभाग-मानधन पध्दतीने हंगामी स्वरुपात भरती 05-02-2014
701 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट लायब्ररीयन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबत निवेदन 04-02-2014
702 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट टेक्निशियन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केले बाबत निवेदन 04-02-2014
703 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष (दुरुस्तीप्रत)-रखवालदार पदे भरती 03-02-2014
704 तात्पुरत्या व करार पद्धतीने लेखापाल पदाची भरती 01-02-2014
705 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष-रखवालदार पदे भरती 01-02-2014
706 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदे भरतीबाबत 01-02-2014
707 सुरक्षा निरिक्षक संवर्गातील पदे- निकाल 30-01-2014
708 सर्जन पदासाठी भरती २०१४ - जाहीर सूचना 28-01-2014
709 वैद्यकीय अधिकारी भरती २०१४ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-01-2014
710 रखवालदार भरती शारीरीक क्षमता चाचणी परीक्षा तक्ता (पुरुष व महिला उमेदवार) 20-01-2014
711 निवेदन-वैद्यकीय अधिकारी भरतीबाबत 27-01-2014
712 वैद्यकीय अधिकारी पदे भरतीबाबत जाहीर निवेदन 26-01-2014
713 वैद्यकीय अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २५-१-२०१४ ची ANSWER KEY 25-01-2014
714 वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 25-01-2014
715 रखवालदार पदे भरती करणेकामी मेडीकल फीटनेस सर्टीफीकेट चा नमुना 24-01-2014
716 रखवालदार पदे भरतीबाबत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 20-01-2014
717 जाहीर प्रकटन - रखवालदार पदे भरतीबाबत 18-01-2014
718 हंगामी पध्दतीने पेडियाट्रीक सर्जन भरती बाबत 21-01-2014
719 गट अ व ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर अपात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
720 सर्जन पदावरील मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
721 वैद्यकीय अधिकारी लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
722 रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक 20-01-2014
723 तालेरा रुग्णालयात सी.एम.ओ. हे पद दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी पध्दतीने भरणे 20-01-2014
724 निकाल मुलाखती दी १३/१२/२०१३ 17-01-2014
725 ए.एन.एम. भरती 17-01-2014
726 एक्स-रे टेक्निशियन, ई.सी.जी.टेक्निशियन, फिजिओथेरपिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 13-01-2014
727 हेल्पलाइन ऑपरेटर निवड अंतिम निकाल 13-01-2014
728 फिजिओथेरपिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
729 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
730 एक्स-रे टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
731 फिजिओथेरपिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
732 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
733 एक्स-रे टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
734 वैद्यकीय विभागासाठी होणाऱ्या मुलाखतींच्या वेळेत व ठिकाणातील बदल 11-01-2014
735 गट 'अ' व गट 'ब' संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात 06-01-2014
736 क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट या पदाचे निवेदन 06-01-2014
737 अंतिम निकाल मानधनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे ६ जाने. २०१४ 06-01-2014
738 पि.एम.पि.एम.एल. साठी विविध पदे ठेकेदारी नुसार भरणे. 01-01-2014
739 अंतिम निकाल मानधनावरील तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे 03-01-2014
740 एकत्रित मानधनवार तात्पुरत्या स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत 03-01-2014
741 E.C.G. Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
742 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
743 प्रयोगशाळा सहाय्यक भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
744 ए.एन.एम. भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
745 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
746 Physiotherapist post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
747 E.C.G.Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
748 निवेदन-ए.एन.एम. व प्रयोगशाळा सहायय्यक पदे भरती निकालाबाबत 30-12-2013
749 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
750 ए.एन.एम. पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
751 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
752 ए.एन.एम. पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
753 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 23-12-2013
754 हंगामी स्वरूपाची पदे भरण्याबाबत (वैद्यकीय विभाग) 23-12-2013
755 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (DEO) अंतिम निकाल 23-12-2013
756 ए.एन.एम पदे भरतीबाबत जाहिर निवेदन 19-12-2013
757 ए.एन.एम पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
758 प्रयोगशाळा साहाय्यक पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
759 स्टाफनर्स पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 11-12-2013
760 स्टाफनर्स भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 10-12-2013
761 निवेदन-स्टाफनर्स भरती निकालाबाबत 09-12-2013
762 स्टाफनर्स पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 07-12-2013
763 स्टाफनर्स पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०७-१२-२०१३-ANSWER KEY 07-12-2013
764 ग्राऊंडमन व क्रिडा शिक्षक पात्र उमेदवार मौखिक मुलाखत 02-12-2013
765 ६ (सहा)महिने कालावधीकरिता सुरक्षा निरिक्षक पद भरणेकामी 22-11-2013
766 स्टाफनर्स - पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी 21-11-2013
767 वायरमन व हॉस्पीटल हाऊसकिपींग निदेशक निवड यादी 16-11-2013
768 लिपिक पदेभरती रद्द केलेबाबत 07-11-2013
769 निवड व प्रतीक्षा यादि (क्लर्क पदाबाबत) 01-11-2013
770 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर अस्थायी, तात्पुरत्या व करार पध्दतीने भरणे 31-10-2013
771 दिनांक ०५-१०-१३ रोजी प्रशासन अधिकारी पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळाले 23-10-2013
772 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
773 फार्मासिस्ट पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
774 कनिष्ठ अभियंता विद्युत पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुण 23-10-2013
775 फार्मासिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
776 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
777 निवेदन-कनिष्ठ अभियंता,विद्युत व फार्मासिस्ट पदाबाबत 21-10-2013
778 सु.रा.क्ष.नि.का. पदांचा अंतिम निकाल 21-10-2013
779 पात्र उमेदवार यादी - वायरमन निदेशक व हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 21-10-2013
780 फार्मासिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
781 फार्मासिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
782 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
783 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
784 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2013
785 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाब 08-10-2013
786 जनरेटर ऑपरेटर भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 14-10-2013
787 जनरेटर ऑपरेटर पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-10-2013
788 जनरेटर ऑपरेटर पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१०-२०१३-ANSWER KEY 12-10-2013
789 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरतीबाबत-जाहीर निवेदन 11-10-2013
790 वैद्यकीय मुख्य कार्यालय मौखिक मुलाखतीमधून उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी 10-10-2013
791 वायरमन निदेशक व हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 07-10-2013
792 प्रशासन अधिकारी भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 05-10-2013
793 प्रशासन अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०५-१०-२०१३-ANSWER KEY 05-10-2013
794 प्रशासन अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 05-10-2013
795 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 04-10-2013
796 Pharmacist post eligible-non eligible applicants list 04-10-2013
797 कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाचे पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी 04-10-2013
798 वैद्यकीय विभागांतर्गत दरमहा एकत्रित मानधनावर विविध अभिनामाची पदे 01-10-2013
799 जनरेटर ऑपरेटर पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 27-09-2013
800 नगरसचिव पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 26-09-2013
801 हेल्प लाईन ऑपरेटर परीक्षेचा-2 अंतिम निकाल 24-09-2013
802 हॉस्पिटल हाऊस किपींग निदेशक 20-09-2013
803 नगरसचिव या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
804 नगरसचिव या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
805 प्रशासन अधिकारी या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
806 प्रशासन अधिकारी या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
807 प्रशासन अधिकारी पदासाठीचे (परिक्षा दिनांका बाबत) जाहीरनिवेदन 17-09-2013
808 आया पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 17-09-2013
809 आया पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 15-09-2013
810 आया पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १५-०९-२०१३-ANSWER KEY 15-09-2013
811 सुरक्षा निरिक्षक 13-09-2013
812 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 11-09-2013
813 वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक भरती बाबत 10-09-2013
814 विविध रुग्णालयांमध्ये हंगामी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरुपाची पदे भरणेबाबत 07-09-2013
815 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 07-09-2013
816 आया पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 07-09-2013
817 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (प्रशासन अधिकारी) 05-09-2013
818 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (नगरसचिव) 05-09-2013
819 निवेदन-आया पदासाठी भरतीबाबत 05-09-2013
820 हॉस्पिटल हाऊस कीपिंग निदेशक 05-09-2013
821 अस्थायी,तात्पुरत्या व करार पद्धतीने लिपिक भरती 03-09-2013
822 आया या पदासाठी पात्र-अपात्र उमेदवार 03-09-2013
823 सु. रा. क्ष. नि. का. पदांचा अंतिम निकाल 30-08-2013
824 आरोग्य संशोधन संस्था 29-08-2013
825 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सर 19-08-2013
826 निवेदन-नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी या पदांच्या लेखी परिक्षेचा अभ्यासक्रम व गुणविभागणी 23-08-2013
827 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 19-08-2013
828 “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” पात्र - अपात्र उमेदवार यादी 17-08-2013
829 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) लेखी परिक्षा दिनांक 17-08-2013 ANSWER KEY 17-08-2013
830 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) मैखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 17-08-2013
831 निकाल- “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” या पदासाठी 16-08-2013
832 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरतीबाबत जाहिर निवेदन 07-08-2013
833 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आस्थापनेवरील नगरसचिव, प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवेने भरणेबाबत नि 03-08-2013
834 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्य आस्थापनेवरील नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने 29-07-2013
835 “क्रिडा शिक्षक ” व “ग्राऊंडमन” या पदासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात नेमणूका करण 30-07-2013
836 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या पात्र-अपात्र उमेदवारांची यादी 29-07-2013
837 एन.ज़ि.ओ /पी.पी योजना (३ री जाहिरात) 23-07-2013
838 हेल्प लाईन ऑपरेटर परीक्षेचा निकाल 19-07-2013
839 समाजसेवक पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सरासरी गुणांची या 15-07-2013
840 समाजसेवक पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 15-07-2013
841 समाजसेवक पदाचे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 14-07-2013
842 समाजसेवक पदे भरणेबाबत लेखी स्पर्धा परिक्षा-Answer Key 14-07-2013
843 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 12-07-2013
844 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेस उपस्थित राहाणा-या उमेदवारांसाठी सुचना 12-07-2013
845 हेल्पलाइन करीता कॉलसेंटर ऑपरेटर भरणे बाबत 01-07-2013
846 समाजसेवक पदासाठी पात्र - अपात्र उमेदवार 28-06-2013
847 एन.ज़ि.ओ /पी.पी योजना 18-06-2013
848 एन जी ओ / पी पी योजने बाबत 07-05-2013
849 नगरसचिव पदाची भरती प्रक्रिया रद्द झाले बाबत 10-05-2013
850 लेखी परिक्षा निकाल-सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी 09-05-2013
851 आपत्कालीन व्यवस्थापना करीत मुख्यसमन्वयक नियुक्ती बाबत 09-05-2013
852 नगरसचिव पदासाठी पात्र - अपात्र उमेदवार 26-04-2013
853 सहा. सुरक्षा अधिकारी पात्र - अपात्र उमेदवार 26-04-2013
854 पशुवैदकिय अधिकारी व पर्यवेक्षक 28-03-2013