नागरी सुविधा केंद्र माहिती

नागरी सुविधा केंद्र माहिती

नागरी सुविधा केंद्र यादी


नवीन प्रभाग क्र. समाविष्ट प्रभाग CFC Code ना.सु.केंद्राचे ठिकाण केंद्रचालकाचे नाव केंद्रचालकाचा पत्ता मोबाईल क्र. ई-मेल निवड टप्पा
1 चिखली गावठाण भाग, पाटीलनगर, गणेशनगर, मोरे वस्ती भाग, सोनवणे वस्ती इत्यादी. CFC41 त्रिवेणीनगर श्री. चंद्रकांत पांडूरंग निकम म्हेत्रेवाडी, चिखली, गजानन मार्केटसमोर, पुणे - ४११०६२ 9881371244 nme_cpn@yahoo.co.in दुसरा
2 चिखली गावठाण भाग, रिव्हर रेसिडेन्सी, क्रिस्टल सिटी, स्वराज रेसिडेन्सी, गंधर्व एक्सलन्स, बनकर वस्ती, बो-हाडेवाडी, वुड्स व्हिला, जाधववाडी, राजे शिवाजीनगर, कुदळवाडी भाग इत्यादी. CFC07 जीएमसी राज पॅलेस, शॉप न् .७ साने चौक , चिखली मोरेवस्ती , ता .हवेली,जि.पुणे  श्री .धनंजय बाबुराव वर्णेकर
श्री .शिवराज मनोहर देवकुळे
राष्ट्र भूषण हौसी.सोसा.रुपीनगर तळवडे पुणे-411014 9890380993 deokule_shivaji@rediffmail.com पहिला
2 चिखली गावठाण भाग, रिव्हर रेसिडेन्सी, क्रिस्टल सिटी, स्वराज रेसिडेन्सी, गंधर्व एक्सलन्स, बनकर वस्ती, बो-हाडेवाडी, वुड्स व्हिला, जाधववाडी, राजे शिवाजीनगर, कुदळवाडी भाग इत्यादी. CFC12 जी .एम.सी. राज पॅलेस, साने चौक, चिखली   श्री .ज्ञानेश्वर विष्णू म्हांबरे गुरुकृपा हौसिंग सोसा.रोड मोरेवस्ती चिखली411062 9881582453   पहिला
2 चिखली गावठाण भाग, रिव्हर रेसिडेन्सी, क्रिस्टल सिटी, स्वराज रेसिडेन्सी, गंधर्व एक्सलन्स, बनकर वस्ती, बो-हाडेवाडी, वुड्स व्हिला, जाधववाडी, राजे शिवाजीनगर, कुदळवाडी भाग इत्यादी. CFC43 स.नं.५९४, राहूल दादा जाधव संपर्क कार्यालयाजवळ, जाधववाडी, चिखली श्री. तुकाराम मारूती बढे जाधववाडी, चिखली 7276470712
7276017576
mahaesevabhosarikar@gmail.com दुसरा
3 मोशी गावठाण, गंधर्व नगरी, संत ज्ञानेश्वरनगर भाग, साई मंदिर परिसर, गोखलेमळा, अलंकापुरम सोसायटी, वडमुखवाडी, काळजेवाडी, ताजणेमळा, चोविसावाडी, च-होली, डुडूळगाव इत्यादी. CFC44 शॉप नं.६, शिवाजीवाडी, मोशी श्री. विशाल रमेश लांडे शिवाजीवाडी, मोशी 7276480712
7276017576
vishallande4747@gmail.com दुसरा
3 मोशी गावठाण, गंधर्व नगरी, संत ज्ञानेश्वरनगर भाग, साई मंदिर परिसर, गोखलेमळा, अलंकापुरम सोसायटी, वडमुखवाडी, काळजेवाडी, ताजणेमळा, चोविसावाडी, च-होली, डुडूळगाव इत्यादी. CFC45 स.नं. ८०/१, शॉप नं.४, वडमुखवाडी, साई मंदिराजवळ, मु.पो. च-होली श्री. संतोष पृथ्वीराज सुराणा स.नं. ८०/१, शॉप नं.४, वडमुखवाडी, साई मंदिराजवळ, मु.पो. च-होली 9850522900
8983072400
santoshpsurana@yahoo.in दुसरा
3 मोशी गावठाण, गंधर्व नगरी, संत ज्ञानेश्वरनगर भाग, साई मंदिर परिसर, गोखलेमळा, अलंकापुरम सोसायटी, वडमुखवाडी, काळजेवाडी, ताजणेमळा, चोविसावाडी, च-होली, डुडूळगाव इत्यादी. cfc68 स.नं.-७०७, शॉप नं.०५, ए विंग, दिपरचना कॉमप्लेक्स, देहु रस्ता, मौजे मोशी, ता.हवेली, पुणे - ०५ कदम सुनिल रामलिंग / कदम सतिश रामलिंग देहू रस्ता सिध्धेशवर नगर, मार्डन कॉलेज फर्मासी जवळ, मोशी , पुणे-४१२ १०५ 9604813304 9922514697 sunil.kadam2505@gmail.com तिसरा
4 भाग-1 दिघी, गजानन महाराज नगर, भारतमातानगर, गायकवाडनगर, भंडारी स्कायलाईन, समर्थनगर, कृष्णानगर इत्यादी भाग-2 व्ही.एस.एन.एल. गणेशनगर, रामनगर, बोपखेल गावठाण. CFC42 शॉप नं.५, प्लॉट नं.६०९, शिवतेजनगर, चिखली प्राधिकरण श्री. पांडूरंग भास्कर पाटील शिवतेजनगर, चिखली प्राधिकरण 9096269999
9766543434
patilbatul@gmail.com दुसरा
4 भाग-1 दिघी, गजानन महाराज नगर, भारतमातानगर, गायकवाडनगर, भंडारी स्कायलाईन, समर्थनगर, कृष्णानगर इत्यादी भाग-2 व्ही.एस.एन.एल. गणेशनगर, रामनगर, बोपखेल गावठाण. cfc69 स.नं.८४/२ बी, कमलराज बालाजी रेसिडेन्सी, शॉप नं ११, दिघी, पुणे - १५ योगेश राजेंद्र आकुलवार एस-८६/७९९ , आनंद मेडिकल जवळ, दीघी,  पुणे शहर,  दिघी कॅम्प, पुणे - ४११ ०१५ 9822886838 vickyakulwar432@yahoo.com तिसरा
4 भाग-1 दिघी, गजानन महाराज नगर, भारतमातानगर, गायकवाडनगर, भंडारी स्कायलाईन, समर्थनगर, कृष्णानगर इत्यादी भाग-2 व्ही.एस.एन.एल. गणेशनगर, रामनगर, बोपखेल गावठाण. cfc70 स.नं.७३, संभाजी राजे चौक, कमलराज शिवदर्शन, शॉप नं-४, तळ मजला, दिघी, पुणे -१५ शशिकांत दिलीप दंडवते स.नं-८४/१/१, प्लॉट नं.२, साईपार्क, दिघी पुणे - १५ 9850271599 dilipdandavate@gmail.com तिसरा
5 रामनगर, संत तुकारामनगर, गुरुदत्त कॉलनी, गंगोत्री पार्क, सावंतनगर, महादेवनगर, गवळीनगर, श्रीराम कॉलनी, संत ज्ञानेश्वरनगर, चक्रपाणी वसाहत भाग इत्यादी. CFC53 संभाजीराजे चौक, ममता स्वीट मार्टजवळ, दिघी, पुणे-१५ सौ. दिपाली शंकर शिंदे संभाजीराजे चौक, ममता स्वीट मार्टजवळ, दिघी, पुणे-१५ 9657757500
9970568980
deepalishinde11@yahoo.in दुसरा
5 रामनगर, संत तुकारामनगर, गुरुदत्त कॉलनी, गंगोत्री पार्क, सावंतनगर, महादेवनगर, गवळीनगर, श्रीराम कॉलनी, संत ज्ञानेश्वरनगर, चक्रपाणी वसाहत भाग इत्यादी. cfc71 स.नं.२२५/५ ए, शॉप नं.०१, इंदुबन रेसिडेन्सी, गंगोत्री पार्क, दिघी रोड, भोसरी, पुणे - ३९ अंकिता अंकुश काळे स.नं-३ गायकवाड नगर, आशाधान समोर , दिघी , पुणे - ४११ ०१५ 9527062077 ankitakale393@gmail.com तिसरा
7 शितलबाग, सेंच्युरी एन्का कॉलनी, सुविधा पार्क, आपटे कॉलनी, सॅंडविक कॉलनी, खंडोबा माळ, गव्हाणे वस्ती, भोसरी गावठाण, लांडेवाडी, शांतीनगर इत्यादी. CFC54 गव्हाणेवस्ती, भोसरी श्री. राहूल चंद्रकांत लांडगे शितलबाग, तुळजाभवानी मंदिराशेजारी, भोसरी, पुणे - ४११०३९ 7720053700
7387800691
rahul.landge5343@gmail.com दुसरा
7 शितलबाग, सेंच्युरी एन्का कॉलनी, सुविधा पार्क, आपटे कॉलनी, सॅंडविक कॉलनी, खंडोबा माळ, गव्हाणे वस्ती, भोसरी गावठाण, लांडेवाडी, शांतीनगर इत्यादी. CFC55 सि.स.नं.९५०, अशोकनगर, भोसरी, पुणे - ४११०३९ सौ. ज्योती राजशेखर डोळस सि.स.नं.९५०, अशोकनगर, भोसरी, पुणे - ४११०३९ 9822854031
8805541508
manager@prachiengg.com दुसरा
7 शितलबाग, सेंच्युरी एन्का कॉलनी, सुविधा पार्क, आपटे कॉलनी, सॅंडविक कॉलनी, खंडोबा माळ, गव्हाणे वस्ती, भोसरी गावठाण, लांडेवाडी, शांतीनगर इत्यादी. cfc72 शॉप नं.०१, साईधाम बिल्डींग, गव्हाणे वस्ती, लांडेवाडी, भोसरी, पुणे - ३९ वैभव दत्तात्रय टाव्हरे स.नं-१२४/२ बी- गणेश मंदिर सदगुरूनगर भोसरी पुणे - ३९ 8421264614 tawharevaibhav12394@gmail.com तिसरा
8 जय गणेश साम्राज्य, जलवायु विहार, केंद्रिय विहार, महाराष्ट्र कॉलनी, इंद्रायणीनगर, खंडे वस्ती, गवळीमाथा, बालाजीनगर इत्यादी CFC04 हॉटेल विश्वविलास बिल्डींग लांडेवाडी चौक , भोसरी, पुणे ४११०३९  श्रीम .संध्या सुनिल म्हस्के पवळे बिल्डींग,पुणे-नाशिक रोड, पीसीएमटी चौकाजवळ,गव्हाणेवस्ती,भोसरी -४११०१३९   9850392919 landesangita@yahoo.com पहिला
8 जय गणेश साम्राज्य, जलवायु विहार, केंद्रिय विहार, महाराष्ट्र कॉलनी, इंद्रायणीनगर, खंडे वस्ती, गवळीमाथा, बालाजीनगर इत्यादी CFC52 जयगणेश साम्राज्य, एच विंग, इंद्रायणीनगर, भोसरी श्री. सुरेश बुधेसिंग सुर्यवंशी आदर्शनगर, मोशी 9764257785
9767061258
mrsuresh689@gmail.com दुसरा
8 जय गणेश साम्राज्य, जलवायु विहार, केंद्रिय विहार, महाराष्ट्र कॉलनी, इंद्रायणीनगर, खंडे वस्ती, गवळीमाथा, बालाजीनगर इत्यादी cfc73 स.नं.९८/२, साई सबुरी क्लासिक, गुरुविहार कॉलनी, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे - २७ गुंजन आनंद दिक्षीत  स.नं. १७/१, अवंती सोसायटी, पोलीस लाईन,  इंद्रायणीनगर, भोसरी पुणे - ४११ ०२६ 8007583904 gunjand20@gmail.com तिसरा
9 टाटा मोटर्स, यशवंतनगर, विठ्ठलनगर, उद्यमनगर, स्वप्ननगरी, अंतरिक्ष सोसायटी, अजमेरा सोसायटी, वास्तुउद्योग, मासुळकर कॉलनी, महिंद्रा रॉयल, खराळवाडी, गांधीनगर, नेहरुनगर इत्यादी CFC02 S/A/ 3 /S शॉप नं .२ अजमेरा हौसींग कॉम्प्लेक्स पिंपरी - ४११०१८ एसएस अजमेरा शाळेसमोर श्री.विवेक रूपराज नायडू  B/A/2/2 फ्लॅट नं . 102 अजमेरा हौसींग कॉम्प्लेक्स पिंपरी - १८ 8793387626 viveknaidu@msn.com, cfc2pcmcviveknaidu@outlook.com पहिला
9 टाटा मोटर्स, यशवंतनगर, विठ्ठलनगर, उद्यमनगर, स्वप्ननगरी, अंतरिक्ष सोसायटी, अजमेरा सोसायटी, वास्तुउद्योग, मासुळकर कॉलनी, महिंद्रा रॉयल, खराळवाडी, गांधीनगर, नेहरुनगर इत्यादी CFC56 शॉप नं.१, नेहरू टॉवर बिल्डींग, जुना टेल्को रोड, नेहरूनगर, पिंपरी-१८. श्री. दिनेशकुमार रामासरा कोरी सिकंदर चाळ, नेहरूनगर, पिंपरी 9890213929
9881960521
dineshkori35@gmail.com दुसरा
9 टाटा मोटर्स, यशवंतनगर, विठ्ठलनगर, उद्यमनगर, स्वप्ननगरी, अंतरिक्ष सोसायटी, अजमेरा सोसायटी, वास्तुउद्योग, मासुळकर कॉलनी, महिंद्रा रॉयल, खराळवाडी, गांधीनगर, नेहरुनगर इत्यादी CFC57 खराळवाडी श्री. तुळशीदास रामदास कदम डॉ. बेक कंपनीसमोर, गणपती मंदिरामागे, खराळवाडी, पिंपरी ४११०१८ 9552220009 omentp@gmail.com दुसरा
9 टाटा मोटर्स, यशवंतनगर, विठ्ठलनगर, उद्यमनगर, स्वप्ननगरी, अंतरिक्ष सोसायटी, अजमेरा सोसायटी, वास्तुउद्योग, मासुळकर कॉलनी, महिंद्रा रॉयल, खराळवाडी, गांधीनगर, नेहरुनगर इत्यादी CFC58 गांधीनगर श्री. अश्व‍िनकुमार अशोक अगरवाल शिवछाया बिल्डींग,  खराळवाडी, पिंपरी - १८ 8087072808 newtirupati@gmail.com दुसरा
10 संत ज्ञानेश्वरनगर ( म्हाडा ), मोरवाडी, लालटोपीनगर, अमृतेश्वर कॉलनी, इंदिरानगर, सरस्वती विश्व विद्यालय परिसर, आंबेडकर नगर, एच.डी.एफ.सी. कॉलनी, दत्तनगर, विद्यानगर, शाहुनगर, वृंदावन सोसायटी, संभाजीनगर इत्यादी. CFC33 शॉप फ्लॅट नं .८, जय गणेश वरदहस्त, कामगार भवन समोर, पिंपरी चौक , पिंपरी -४११०१८ श्री .सौजन्य मारुती दळवी फ्लॅट नं.1, आशीर्वाद हौसी. सोसा. संततुकारामनगर, पिंपरी, पुणे 411018  9881611138 sunil.palande17@gmail.com पहिला
10 संत ज्ञानेश्वरनगर ( म्हाडा ), मोरवाडी, लालटोपीनगर, अमृतेश्वर कॉलनी, इंदिरानगर, सरस्वती विश्व विद्यालय परिसर, आंबेडकर नगर, एच.डी.एफ.सी. कॉलनी, दत्तनगर, विद्यानगर, शाहुनगर, वृंदावन सोसायटी, संभाजीनगर इत्यादी. CFC34 शॉप नं .५ व ६ जिजामाता मांसाहेब विविध कार्य सेवा संघ , प्लॉट नं .१००, जी ब्लॉक, जिजामाता मार्केट, चिंचवड आकुर्डी पुणे -४११०३५ श्री .अनिल बाबाजी पलांडे के-001, महिंद्रा रॉयल,बेलमोंटे - आय, इटकॉन कंपनी जवळ, मासुळकर पथ, पिंपरी,  9221380241
9422014502
vishwas0702@gmail.com पहिला
10 संत ज्ञानेश्वरनगर ( म्हाडा ), मोरवाडी, लालटोपीनगर, अमृतेश्वर कॉलनी, इंदिरानगर, सरस्वती विश्व विद्यालय परिसर, आंबेडकर नगर, एच.डी.एफ.सी. कॉलनी, दत्तनगर, विद्यानगर, शाहुनगर, वृंदावन सोसायटी, संभाजीनगर इत्यादी. CFC46 विद्यानगर, चिंचवड, पुणे-१९ श्री. विश्वास महादेव शिंदे विद्यानगर, चिंचवड, पुणे-१९ 8087002677 vishwas0702@gmail.com दुसरा
11 नेवाळे वस्ती, हरगुडे वस्ती, कुदळवाडी भाग, कृष्णानगर, शरदनगर, कोयनानगर, महात्मा फुलेनगर, पुर्णानगर, स्वस्त घरकुल प्रकल्प, अजंठानगर, दुर्गानगर इत्यादी. cfc74 स.नं.२०, शॉप नं.९ ए/१, सुवर्णयुग सो., कृष्णानगर, चिंचवड, पुणे - १९ वर्षा  निलेश सुंभे २३/१, २३/२, आशीर्वाद कॉलनी, सिध्दिविनायक नगरी रोड, राधास्वामी सत्संग जवळ, निगडी, पुणे - ४११ ०४४ 9860084600 varshasumbe23@gmail.com तिसरा
11 नेवाळे वस्ती, हरगुडे वस्ती, कुदळवाडी भाग, कृष्णानगर, शरदनगर, कोयनानगर, महात्मा फुलेनगर, पुर्णानगर, स्वस्त घरकुल प्रकल्प, अजंठानगर, दुर्गानगर इत्यादी. cfc75 यशश्री कॉ.ऑ.हौ.सो. ए/१२, से.नं.२०, कृष्णागर, चिंचवड, पुणे - १९ संतोष गणपत जाधव सेक्टर नं.१८, बिल्डिंग नं.१५/६, चिखली रोड, कस्तुरी मार्केट जवळ,  फुले नगर, माहेश्वरी सो., पुणे -४११ ०१९ 9766730567 jadhavsantosh15@yahoo.com तिसरा
11 नेवाळे वस्ती, हरगुडे वस्ती, कुदळवाडी भाग, कृष्णानगर, शरदनगर, कोयनानगर, महात्मा फुलेनगर, पुर्णानगर, स्वस्त घरकुल प्रकल्प, अजंठानगर, दुर्गानगर इत्यादी. cfc76 शॉप नं. बी-९, सेक्टर-२०, ओम साई मार्केट, आकुर्डी-चिखली रोड, कृष्णानगर, चिंचवड, पुणे - १९ पोपट सुखदेव हजारे सेक्टर-२०, फ्लॅट नं.६, प्लॉट-१७,  रचना अपार्टमेंट. कृष्णानगर, चिंचवड, पुणे - ४११०१९ 9922426706 popathajare1@gmail.com तिसरा
12 तळवडे गावठाण, एम.आय.डी.सी.आय.टी.पार्क, ज्योतिबा मंदिर परिसर, सहयोगनगर, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, म्हेत्रे वस्ती भाग, ताम्हाणे वस्ती भाग इत्यादी CFC40 एकता चौक, रूपीनगर, तळवडे श्री. विजय चंद्रकांत भणगे एकता चौक, रूपीनगर, तळवडे 7774031590 vijaybhanage89@gmail.com दुसरा
13 निगडी गावठाण, सेक्टर २२- ओटास्कीम, यमुनानगर, माता अमृतानंदमयी मठ परिसर, श्रीकृष्ण मंदिर परिसर, साईनाथनगर इत्यादी CFC48 से-२१, यमुनानगर, निगडी, पुणे-४११०४४ श्री. राहूल विलास मागाडे से-२१, यमुनानगर, निगडी, पुणे-४११०४४ 8888302283 shreedattamspl@gmail.com दुसरा
14 चिंचवड स्टेशन, महावीर पार्क, मोहननगर, रामनगर, काळभोरनगर, ऐश्वर्यम सोसायटी, शुभश्री सोसायटी, जयगणेश व्हिजन, विवेकनगर, विठ्ठलवाडी, बजाज ऑटो, दत्तवाडी, तुळजाईवस्ती इत्यादी. CFC47 तुळजाईवस्ती अजंठानगर कु. रविना बाबासाहेब कांबळे अजिंठानगर रोड, चिंचवड, पुणे - ४११०१९ 7350372017
9175723633
babasaheb.kamble786@gmail.com दुसरा
14 चिंचवड स्टेशन, महावीर पार्क, मोहननगर, रामनगर, काळभोरनगर, ऐश्वर्यम सोसायटी, शुभश्री सोसायटी, जयगणेश व्हिजन, विवेकनगर, विठ्ठलवाडी, बजाज ऑटो, दत्तवाडी, तुळजाईवस्ती इत्यादी. cfc77 शॉप नं.२, तपस्वी प्लाझा, काळभोरनगर, चिंचवड, पुणे - १९ समाधान कोंडीबा आसवे फ्लॅट नं.सी/२०३, साई भूमी अपार्टमेंट, सेक्टर - २०, साई मंदिर जवळ, कृष्णानगर, चिंचवड, पुणे - ४११ ०१९ 9850535799 asabesamadhan@gmail.com तिसरा
14 चिंचवड स्टेशन, महावीर पार्क, मोहननगर, रामनगर, काळभोरनगर, ऐश्वर्यम सोसायटी, शुभश्री सोसायटी, जयगणेश व्हिजन, विवेकनगर, विठ्ठलवाडी, बजाज ऑटो, दत्तवाडी, तुळजाईवस्ती इत्यादी. cfc78 शॉप नं.१०, तळ मजला, कुणाल प्लाझा, चिंचवड स्टेशन, पुणे - १९ मनिषा मनोहर गवळी कुणाल प्लाझा, डी- विंग, फ्लॅट नं.८, रेलवे स्टेशन जवळ चिंचवड, पुणे - ४११ ०१९ 7028430323 9922099098 netragavali111@gmail.com तिसरा
14 चिंचवड स्टेशन, महावीर पार्क, मोहननगर, रामनगर, काळभोरनगर, ऐश्वर्यम सोसायटी, शुभश्री सोसायटी, जयगणेश व्हिजन, विवेकनगर, विठ्ठलवाडी, बजाज ऑटो, दत्तवाडी, तुळजाईवस्ती इत्यादी. cfc79 शॉप नं.४, एफ बिल्डींग, सुर्योदय कॉम्प्लेक्स, काळभोर नगर, चिंचवड, पुणे - १९ सलमान मुहरम शेख फ्लॅट नं.३, सुर्योदय कॉम्पलेक्स, काळभोर नगर, चिंचवड स्टेशन जवळ, चिंचवड, पुणे - ४११ ०१९ 8208222066 salmanshaikh796@gmail.com तिसरा
15 आकुर्डी गावठाण, गंगानगर, वाहतुकनगरी, सेक्टर नं २४, २५, २६, २७, २७अ, २८, सिंधुनगर, परमार पार्क, स्वप्नपुर्ती सोसायटी, केंद्रिय वसाहत, एल.आय.सी. , एक्साईज, इत्यादी CFC06 अ क्षेत्रीय कार्यालय, भेळ चौक, निगडी, प्राधिकरण, पुणे-४४ श्रीम. संजना संदीप सोनावणे महाराष्ट्र कॉलनी, इंद्रायणीनगर, भोसरी, पुणे-२६ 9527926997 sandeep.6997@gmail.com पहिला
15 आकुर्डी गावठाण, गंगानगर, वाहतुकनगरी, सेक्टर नं २४, २५, २६, २७, २७अ, २८, सिंधुनगर, परमार पार्क, स्वप्नपुर्ती सोसायटी, केंद्रिय वसाहत, एल.आय.सी. , एक्साईज, इत्यादी cfc80 सी.टी.एस. नं.३७९/१, सिद्धेश्वर बिल्डींग, तळ मजला, सिएरा झेरॉक्स, आकुर्डी मेन रोड, पुणे -३५ नसरीन बशीर सुतार / बशीर सुतार  फ्लॅट नं.१०, जाधव पार्क, सिद्धेश्वर नगर, शंकर मंदिर जवळ, आकुर्डी, पुणे - ४११ ०३५ 9822028786 bashsut@gmail.com तिसरा
15 आकुर्डी गावठाण, गंगानगर, वाहतुकनगरी, सेक्टर नं २४, २५, २६, २७, २७अ, २८, सिंधुनगर, परमार पार्क, स्वप्नपुर्ती सोसायटी, केंद्रिय वसाहत, एल.आय.सी. , एक्साईज, इत्यादी cfc81 भक्ती कॉपीअर्स, शॉप नं.आर/४, सेक्टर २६, ध्रुवदर्शन सोसायटी, पिसीसीओई कॉलेज जवळ, निगडी-प्राधिकरण, पुणे - ४४ महेश श्रीराम गुंडवाळे स.नं.२९/३, श्री.स्वामी समर्थ कॉलोनी, बळवंत नगर, शिवनगरी, चिंचवड, पुणे - ४११ ०३३. 9209181001 msgundwale@gmail.com तिसरा
16 वाल्हेकरवाडी भाग, गुरुद्वारा नॅनोहोम सोसायटी, शिंदे वस्ती, रॉयल कासा सोसायटी, सेक्टर क्र.२९, रावेत, नंदगिरी सोसायटी, विकासनगर, क्रिस्टल सिटी, मामुर्डी, किवळे इत्यादी. CFC05 आयुष एंटरप्रायजेस ,शॉप नं. ५,शुभंकरनगरी , विकासनगर किवळे ता .हवेली, जि. पुणे  श्री .भारत गणपत शिवणकर फ्लॅट नं. ई-204,लोटस वृंदावन, विसडम शाळेजवळ,विकासनगर किवळे  ता.हवेली, जि.पुणे 9766309460
7720010714
bharat.shivankar@yahoo.com पहिला
16 वाल्हेकरवाडी भाग, गुरुद्वारा नॅनोहोम सोसायटी, शिंदे वस्ती, रॉयल कासा सोसायटी, सेक्टर क्र.२९, रावेत, नंदगिरी सोसायटी, विकासनगर, क्रिस्टल सिटी, मामुर्डी, किवळे इत्यादी. CFC26 अवधूत अपार्टमेंट , विकासनगर  किवळे , देहूरोड, पुणे - ४१२१०१  श्री .तुषार डी. तरस
श्री .विजय एन. साबळे 
अवधूत अपार्टमेंट , विकासनगर  किवळे , देहूरोड, पुणे – ४१२१०१ 9890485387   पहिला
16 वाल्हेकरवाडी भाग, गुरुद्वारा नॅनोहोम सोसायटी, शिंदे वस्ती, रॉयल कासा सोसायटी, सेक्टर क्र.२९, रावेत, नंदगिरी सोसायटी, विकासनगर, क्रिस्टल सिटी, मामुर्डी, किवळे इत्यादी. cfc82 शॉप नं.१८, रॉयल शेल, डी.वाय.पाटील कॉलेज जवळ, रावेत, पुणे -४४ रोहन रमेश भुर्के फल्ट नं-६ जी.एम.ई अर्पाट. सेक्टर - २९ प्लोट नं-७अ/११, पिं.सि.एन.टी.डी.ए रावेत पुणे - ४११०३३ 8779770573 bhurkerohan@gmail.com तिसरा
17 दळवीनगर, प्रेमलोक पार्क, भोईरनगर, गिरिराज सोसायटी, रेल विहार सोसायटी, शिवनगरी, नागसेनगर, आहेरनगर, वाल्हेकरवाडी गावठाण, चिंचवडेनगर, बळवंतनगर, बिजलीनगर इत्यादी CFC49 वाल्हेकरवाडी, चिंचवड श्री. आदेश शिवाजी नवले पुजा हाईट्स, गुरूद्वार चौक, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, पुणे-३३ 8888845423 navaleadesh25@gmail.com दुसरा
17 दळवीनगर, प्रेमलोक पार्क, भोईरनगर, गिरिराज सोसायटी, रेल विहार सोसायटी, शिवनगरी, नागसेनगर, आहेरनगर, वाल्हेकरवाडी गावठाण, चिंचवडेनगर, बळवंतनगर, बिजलीनगर इत्यादी cfc83 शॉप नं.७, दामोदर राज पार्क, जुना जकात नाका, पवनानगर, चिंचवड, पुणे - ३३ संदीप शांताराम शिवले स.नं-९० तुकारामनगर, मनपा शाळा जवळ, जनाई निवास वाल्हेकरवाडी, चिंचवडे, पुणे - ४११ ०३३ 9850143237 sameepservices@gmail.com तिसरा
18 एस.के.एफ. कॉलनी, रस्टन कॉलनी, पवना नगर, वेताळनगर, चिंचवड गावठाण, केशवनगर, तानाजीनगर, काकडे पार्क, मोरया राज पार्क, दर्शन हॉल, माणिक कॉलनी, लक्ष्मीनगर, यशोपुरम सोसायटी इत्यादी. CFC01 कुणाल पार्क , शॉप न .१० स .न . 282 - 9 - 2 केशवनगर चिंचवडगाव , पुणे ४११०३३ श्री .ज्ञानदेव बबन कांबळे    कुणाल पार्क, वी-19, स .न. 284 - 9 - 2 केशवनगर, चिंचवडगाव , पुणे ४११०३३ 9922430445 dnyanu5180@gmail.com पहिला
18 एस.के.एफ. कॉलनी, रस्टन कॉलनी, पवना नगर, वेताळनगर, चिंचवड गावठाण, केशवनगर, तानाजीनगर, काकडे पार्क, मोरया राज पार्क, दर्शन हॉल, माणिक कॉलनी, लक्ष्मीनगर, यशोपुरम सोसायटी इत्यादी. CFC50 वेताळनगर, चिंचवड, पुणे - ४११०३३ श्री. रेाहन रविंद्र चिमोटे मोरया हौ.सो. चिंचवड, पुणे - ४११०३३ 9028575170 chimote.rohan@gmail.com दुसरा
18 एस.के.एफ. कॉलनी, रस्टन कॉलनी, पवना नगर, वेताळनगर, चिंचवड गावठाण, केशवनगर, तानाजीनगर, काकडे पार्क, मोरया राज पार्क, दर्शन हॉल, माणिक कॉलनी, लक्ष्मीनगर, यशोपुरम सोसायटी इत्यादी. cfc84 स.नं. १८१/४, दैदिप्यमान हौ. सो., शॉप नं.१, तानाजी नगर, लिंक रोड, चिंचवड,  पुणे - ३३. सारीका रविंद्र कुलकर्णी फ्लॅट - १८, रघुनाथ प्रसाद अपार्टमेंट, राम मंदिर जवळ, गणेश पेट, चिंचवड - ४११ ०३३ 9923091440 8551018982 kulkarnisarika8854@gmail.com तिसरा
19 विजयनगर, न्यु एस.के.एफ. कॉलनी, उद्योगनगर, क्वीन्स टाऊन, सुदर्शननगर, श्रीधरनगर, आनंदनगर, भोईर कॉलनी, गावडे पार्क, एम्पायर इस्टेट, विसडम पार्क, डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर कॉलनी भाग, भिमनगर, निराधारनगर, सम्राट अशोकनगर, माता रमाबाई आंबेडकरनगर, बौद्धनगर, वाल्मिकीनगर, सॅनिटरी चाळ, भाटनगर, भाजी मंडई, पिंपरी कॅम्प इत्यादी. CFC51 शॉप नं.१, मल्हार हाईट्स, चिंचवड, पुणे - ४११०१९ श्री. संतोष गोरख शिंदे मल्हार हाईट्स, चिंचवड, पुणे - ४११०१९ 9595064050
8888099101
santoshshinde@gmail.com दुसरा
19 विजयनगर, न्यु एस.के.एफ. कॉलनी, उद्योगनगर, क्वीन्स टाऊन, सुदर्शननगर, श्रीधरनगर, आनंदनगर, भोईर कॉलनी, गावडे पार्क, एम्पायर इस्टेट, विसडम पार्क, डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर कॉलनी भाग, भिमनगर, निराधारनगर, सम्राट अशोकनगर, माता रमाबाई आंबेडकरनगर, बौद्धनगर, वाल्मिकीनगर, सॅनिटरी चाळ, भाटनगर, भाजी मंडई, पिंपरी कॅम्प इत्यादी. cfc85 शॉप नं.ई/१३, प्रेम सागर अर्पाटमेंट, एच.डी.एफ.सी बँकेच्या समोर, ऑडीटोरीयम जवळ, चिंचवड - ३३ राहुल धोंडिराम गुंजवटे स.नं-१२३/३, निसर्ग हाऊसिंग सोसायटी, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड पुणे - ४११ ०३३ 7620592929 rahula3331@gmail.com तिसरा
19 विजयनगर, न्यु एस.के.एफ. कॉलनी, उद्योगनगर, क्वीन्स टाऊन, सुदर्शननगर, श्रीधरनगर, आनंदनगर, भोईर कॉलनी, गावडे पार्क, एम्पायर इस्टेट, विसडम पार्क, डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर कॉलनी भाग, भिमनगर, निराधारनगर, सम्राट अशोकनगर, माता रमाबाई आंबेडकरनगर, बौद्धनगर, वाल्मिकीनगर, सॅनिटरी चाळ, भाटनगर, भाजी मंडई, पिंपरी कॅम्प इत्यादी. cfc86 अशोक नगर, साईबाबा मार्केट, शॉप नं.२०, भाटनगर, लिंकरोड, पिंपरी, पुणे - १७ हिरा अंबादास मेदनकर / तनुजा अंबादास मेदनकर रमाबाई नगर, लिंक रोड, पिंपरी पुणे - ४११ ०१७ 9588613636 8484076771 hiramedankar8@gmail.com तिसरा
20 विशाल थिएटर परिसर, एच.ए. कॉलनी, महेशनगर, संत तुकारामनगर, महात्मा फुलेनगर, वल्लभनगर, लांडेवाडी झोपडपट्टी, सी.आय.आर.टी., पार्श्वनाथ सोसायटी, कासारवाडी भाग, अग्रसेन नगर, कुंदननगर भाग इत्यादी. CFC31 म्हाडा ,ए-१शॉप , साईमदिरा समोर संततुकारामनगर पिंपरी गोलमंडई , संततुकारामनागर पिंपरी - ४११०१८  श्री .संदिप अरुण बागडे  83/526, संततुकारामनगर, पिंपरी,
पुणे 411018
9881611138 sunil.palande17@gmail.com पहिला
20 विशाल थिएटर परिसर, एच.ए. कॉलनी, महेशनगर, संत तुकारामनगर, महात्मा फुलेनगर, वल्लभनगर, लांडेवाडी झोपडपट्टी, सी.आय.आर.टी., पार्श्वनाथ सोसायटी, कासारवाडी भाग, अग्रसेन नगर, कुंदननगर भाग इत्यादी. cfc87 स.नं.१७५, शॉप नं.डी-३, म्हाडा हौ.सो., संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे - १८ मुंगसे संतोष बबन सं.नं.१७७/१/३ सुदर्शन कॉलनी, साई सदर, वाकड रोड, कायपिटल टॉवर जवळ, वाकड पुणे - ४११ ०५७ 9921980236 santoshmungse35@gmail.com तिसरा
21 मिलिंदनगर, सुभाषनगर, गौतमनगर, आदर्शनगर, इंदीरानगर, शास्त्रीनगर, बलदेवनगर, गणेशनगर, जिजामाता हॉस्पीटल, संजय गांधीनगर, वैभवनगर, अशोक थिएटर, वैष्णोदेवी मंदिर परिसर, मासुळकर पार्क, पिंपरीगाव, तपोवन मंदिर, बालमळ चाळ, कैलासनगर, ज्ञानेश्वरनगर, डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर कॉलनी भाग इत्यादी. CFC32 स .नं .७/८/ ९ सी .टी.स .नं .९४८ / ९४९ / ९५० तपोवन मंदिर रोड पिंपरीगाव ,
पुणे - ४११०१७
श्री. जितेंद्र शिवाजी वाटकर सी.टी.स.नं.९६०/१/१९,बी.आर.वाघेरे तपोवन रोड, पिंपरीगाव पुणे १७. 9673494149
9850100399
waghereassociates@gmail.com पहिला
21 मिलिंदनगर, सुभाषनगर, गौतमनगर, आदर्शनगर, इंदीरानगर, शास्त्रीनगर, बलदेवनगर, गणेशनगर, जिजामाता हॉस्पीटल, संजय गांधीनगर, वैभवनगर, अशोक थिएटर, वैष्णोदेवी मंदिर परिसर, मासुळकर पार्क, पिंपरीगाव, तपोवन मंदिर, बालमळ चाळ, कैलासनगर, ज्ञानेश्वरनगर, डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर कॉलनी भाग इत्यादी. cfc88 शॉप नं.३, एस.के. वाघेरे कॉम्प्लेक्स, नव महाराष्ट्र शाळेच्यामागे, पिंपरी-वाघेरे, पुणे - १७ हनुमंत यशवंत वाघेरे ३४७, वाघेरे आळी, गांधी पेठ, भैरवनाथ मंदिर जवळ, पिंपरी गाव, पुणे - ४११ ०१७ 9011093694 shubham.udyog@gmail.com तिसरा
22 काळेवाडी, विजयनगर, निर्मलनगर, आदर्शनगर, पवनानगर, ज्योतिबानगर भाग, नढेनगर इत्यादी CFC59 पंचनाथ चौकाजवळ, काळेवाडी श्री. बालाजी माणिकराव पांचाळ मंगलदिप अपार्टमेंट, कोकणेनगर, काळेवाडी 9970699506
8862042628
anitapanchal1983@gmail.com दुसरा
23 प्रसुनधाम, गंगा आशियाना, कुणाल रेसिडेन्सी, स्विस काऊंटी, थेरगाव गावठाण, पडवळनगर भाग, अशोका सोसायटी, साईनाथनगर, समर्थ कॉलनी इत्यादी cfc89 स.नं.१०/३/२, संजीवनी सोसा., शॉप नं.३, साईनाथ नगर, वेंगसरकर ग्राउंड शेजारी, थेरगाव, पुणे - ३३ विठ्ठल राजेंद्र खांडके / मुकेश कनाराम चौधरी सं.११/२, पटवळे नगर, आकाश चंदन समोर, थेरगाव, पुणे - ४११ ०३३. 9762206604 8793100004 vitthalkhandke@gmail.com mkc22688@gmail.com तिसरा
24 आदित्य बिर्ला हॉस्पीटल, दत्तनगर, पद्मजी पेपरमिल, ग्रिन्स हाऊसींग सोसायटी, गंगा ओशियन मिडोज, पडवळनगर भाग, गणेशनगर, म्हातोबानगर, प्रथम सोसायटी, क्रांतीनगर, महाराष्ट्र कॉलनी, यशदा कॉलनी, गुजरनगर, मंगलनगर, बेलठिकानगर भाग इत्यादी CFC61 स.नं. १६/१, ए.बी.सी.निर्माण बिल्डींग, गुजरनगर, थेरगांव, पुणे-३३. श्री. प्रशांत अनिलराव वडघुले स.नं. १६/१ विठ्ठल मंदिराजवळ, गुजरनगर, थेरगांव, पुणे-३३. 9881457536
9822083064
prashant.wadghule@gmail.com दुसरा
25 माळवडी, पुनावळे, पंढारे वस्ती, काटे वस्ती, नवले वस्ती, ताथवडे, अशोकानगर, निंबाळकरनगर, भुमकरवस्ती, वाकड काळ-खडक, मुंबोजानगर, मानेवस्ती, भुजबळ वस्ती, वाकडकर वस्ती, केमसे वस्ती, रोहन तरंग सोसायटी, प्रिस्टाईन सोसायटी, स्वरा प्राईड रेसिडेन्सी इत्यादी. CFC62 वाकड श्री. संजय सुभाष शेळके पवनानगर, थेरगांव, पुणे - ४११०३३ 8657169169 abhijitsalunkelbz@gmail.com दुसरा
26 पिंपळे निलख, विशालनगर, पार्कस्ट्रिट, कस्पटेवस्ती, अनमोल रेसिडेन्सी, धनराज पार्क, दत्तमंदिर परिसर, अण्णाभाऊ साठेनगर, वेणुनगर भाग, रक्षक सोसायटी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादी CFC24 स.नं. २/१/२ए,मोरया क्षितीज शॉप नं.१ पिंपळे निलख पुणे -४११०२७ श्री .विक्रांत विजय भोसले  होम डेकोरच्या मागे, साई चौक, जगताप डेअरी 9112414965
7276017576
mahaesevabhosarikar@gmail.com पहिला
27 तापकीरनगर, श्रीनगर, शिवतीर्थनगर, बळिराम गार्डन, रहाटणी गावठाण, तांबेशाळा परिसर, सिंहगड कॉलनी, रायगड कॉलनी, लक्ष्मीबाई तापकीर शाळा परिसर, एस.एन.बी.पी.स्कुल परिसर, रॉयल ऑरेंज काऊंटी, आकाशगंगा सोसायटी इत्यादी CFC60 नखातेवस्ती, रहाटणी चंद्रकांत नखाते जन संर्पक कार्यालय श्री. अविनाश विठ्ठल घोरपडे महाराष्ट्र नगरी, शास्त्री नगर, रहाटणी/स.न..४२ आई निवास समोर, गारमाळा कॉलनी, नखाते वस्ती रहाटणी 8805128484
8888954444
avinashghorpade0502@gmail.com दुसरा
27 तापकीरनगर, श्रीनगर, शिवतीर्थनगर, बळिराम गार्डन, रहाटणी गावठाण, तांबेशाळा परिसर, सिंहगड कॉलनी, रायगड कॉलनी, लक्ष्मीबाई तापकीर शाळा परिसर, एस.एन.बी.पी.स्कुल परिसर, रॉयल ऑरेंज काऊंटी, आकाशगंगा सोसायटी इत्यादी cfc90 शॉप नं.३, जय गणेश कॉम्प्युटर्स, साई प्रितम नगरी, रहाटणी, काळेवाडी, पुणे - १७ राहूल मोहन ढोबले स.नं-४९, राहटनी लिंक रोड, रायगड कॉलनी, रहाटणी, पुणे - ४११ ०१७ 9552878038 shreevishwatmak@gmail.com तिसरा
28 फाईव्ह गार्डन, शिवार गार्डन, प्लॅनेट मिलेनीयम, कापसे लॉन्स, रामनगर, पिंपळे सौदागर, कुणाल आयकॉन, रोझ लॅंड, गोविंद गार्डन इत्यादी CFC16 साईवास्तु जवळ , नवीन नाशीक फाटा -वाकड बीआरटी रोड, पिंपळे सौदागर , पुणे - ४११०२७  श्रीम .मंजूषा आनंदराव यादव सीटी स.नं.76/1A,2B अथर्व अनंतनगर, पिंपळेगुरव, पुणे-411061  9011189878 atharvagencies21@gmail.com पहिला
29 कल्पतरु इस्टेट, क्रांतीनगर, काशिद पार्क, गगनगिरी पार्क, जवळकरनगर, शिवनेरी कॉलनी, गुलमोहर कॉलनी, ओंकार कॉलनी, गोकुळनगरी, भालेकरनगर, पिंपळे गुरव, सुदर्शन नगर, वैदुवस्ती इत्यादी CFC15 स .न. 79 / 1 / 1 ,चंद्ररंगपार्क, शॉप न .- 6 , सुदर्शननगर, पिंपळे गुरव, पुणे - ४११०२७  
श्री .संभाजी बाजीराव म्हस्के 
स.नं.77/1/1, भैरवनाथ नगर, जगताप पाटील पेट्रोल पंपाचे मागे, पिंपळे गुरव, पुणे -411061 9881909168
9881909165
sachinmhaske786@gmail.com, aniketdhavane00@gmail.com पहिला
29 कल्पतरु इस्टेट, क्रांतीनगर, काशिद पार्क, गगनगिरी पार्क, जवळकरनगर, शिवनेरी कॉलनी, गुलमोहर कॉलनी, ओंकार कॉलनी, गोकुळनगरी, भालेकरनगर, पिंपळे गुरव, सुदर्शन नगर, वैदुवस्ती इत्यादी CFC63 गणेश मंगल केंद्राशेजारी, कवडेनगर, पिंपळे गुरव श्री. विश्वास अशोक चव्हाण गणेश मंगल केंद्राशेजारी, कवडेनगर, पिंपळे गुरव 8888872888
7276933397
cfc63pcmc@gmail.com दुसरा
30 शंकरवाडी भाग, सरीता संगम सोसायटी, शास्त्रीनगर, केशवनगर, कासारवाडी भाग, कुंदननगर भाग, फुगेवाडी, संजयनगर, दापोडी, सिद्धार्थनगर, गणेशनगर, सुंदरबाग कॉलनी, एस.टी.वर्क शॉप इत्यादी CFC66 भंडारी पेट्रोलपंपाजवळ, इंडिया क्लॉथ हाऊसशेजारी, कासारवाडी श्री. किरण संपत गायकवाड मोरया पार्क, विल्यम नगर, पिंपळे गुरव, पुणे-६१ 7276150441 gaikwadkiran45@gmail.com दुसरा
30 शंकरवाडी भाग, सरीता संगम सोसायटी, शास्त्रीनगर, केशवनगर, कासारवाडी भाग, कुंदननगर भाग, फुगेवाडी, संजयनगर, दापोडी, सिद्धार्थनगर, गणेशनगर, सुंदरबाग कॉलनी, एस.टी.वर्क शॉप इत्यादी CFC67 दापोडी बोपखेल सौ. माधुरी जयंत डांगरे मोरया हॉस्पीटल, गौरी अपार्टमेंट, दापोडी 9421533234
7875095582
jddangare007@gmail.com दुसरा
30 शंकरवाडी भाग, सरीता संगम सोसायटी, शास्त्रीनगर, केशवनगर, कासारवाडी भाग, कुंदननगर भाग, फुगेवाडी, संजयनगर, दापोडी, सिद्धार्थनगर, गणेशनगर, सुंदरबाग कॉलनी, एस.टी.वर्क शॉप इत्यादी cfc91 शॉप नं.२, युनियन पार्क, सुंदर बाग कॉलनी, दापोडी, पुणे - १३ तुळसी अनिल म्हाळसकर स.नं.१७/३ , शिवलोक बिल्डिंग, फ्लॅट नं.८(२०२), देवकर पार्क, जगताप पाटील पार्क, मैफिल हॉटेल जवळ, पिंपळे गुरव, पुणे - ४११ ०६१ 8888306306 anilmhalaskar@gmail.com तिसरा
31 भाग-१ राजीव गांधीनगर, गजानन महाराज नगर, किर्ती नगर, विनायकनगर, गणेशनगर, कवडेनगर, गांगार्डेनगर भाग, विद्यानगर भाग इत्यादी. भाग-२ ऊरो रुग्णालय CFC64 स नं. 77/1, साई व्हीला, संस्कृती लॉन्स समोर, साई चौक, नवी सांगवी श्री. बालाजी शत्रुघ्न गायकवाड ११/३ मोरया पार्क, पिंपळे गुरव, पुणे ६१ 9421550310
9221457617
balajisgaikwad94@yahoo.in दुसरा
32 सांगवी गावठाण, मधुबन सोसायटी, ढोरेनगर, जयमालानगर, संगमनगर, पी.डब्ल्यु.डी. कॉलनी, एस.टी.कॉलनी, कृष्णानगर, साईराज रेसिडेन्सी, शिवदत्तनगर, इत्यादी CFC03 स .न. 13 / 4 , शितोळेनगर भालेराव हॉस्पीटलजवळ, जुनी सांगवी ,
पुणे - ४११०२७ 
श्रीम .निलीमा महेश भागवत       हरिद्रा,119 शितोळेनगर, भालेराव हॉस्पीटलजवळ , जुनी सांगवी , पुणे ४११०२७. 9921285738 nilima.m.bhagwat@gmail.com पहिला
32 सांगवी गावठाण, मधुबन सोसायटी, ढोरेनगर, जयमालानगर, संगमनगर, पी.डब्ल्यु.डी. कॉलनी, एस.टी.कॉलनी, कृष्णानगर, साईराज रेसिडेन्सी, शिवदत्तनगर, इत्यादी CFC65 पवार नगर, जुनी सांगवी, पुणे-४११०२७ सौ. प्रिती शैलेश बासुतकर वास्तुशांती रेसिडेन्सी, ममता नगर, सांगवी, पुणे-४११०२७ 9923331600 preet71212@gmail.com दुसरा
32 सांगवी गावठाण, मधुबन सोसायटी, ढोरेनगर, जयमालानगर, संगमनगर, पी.डब्ल्यु.डी. कॉलनी, एस.टी.कॉलनी, कृष्णानगर, साईराज रेसिडेन्सी, शिवदत्तनगर, इत्यादी cfc92 स.नं.७६/३, शॉप नं.०१, माहेश्वरी चौक, इंद्रप्रस्थ रोड, हॉटेल मल्हार शेजारी, नवी सांगवी, पुणे - २७ प्रसाद महेश वाडेकर स.नं-१४/२ फ्लॅट नं.१०१,श्री रामकृष्णा कृपा आपार्टमेंट, भाऊ नगर, ६० फुटी रोड, पिंपळे गुरव, पुणे - ४११ ०६१ 9881736009 pw36009@gmail.com तिसरा