नागरी सुविधा केंद्र माहिती

नागरी सुविधा केंद्र माहिती

नागरी सुविधा केंद्र यादी


अ.क्र. नवीन प्रभाग क्र. CFC Code ना.सु.केंद्राचे ठिकाण केंद्रचालकाचे नाव केंद्रचालकाचा पत्ता मोबाईल क्र. ई-मेल   निवड टप्पा
1 1 CFC41 त्रिवेणीनगर श्री. चंद्रकांत पांडूरंग निकम म्हेत्रेवाडी, चिखली, गजानन मार्केटसमोर, पुणे - ४११०६२ 9881371244 nme_cpn@yahoo.co.in triveninagarcfc41@gmail.com दुसरा  
2 2 CFC12 जी .एम.सी. राज पॅलेस, साने चौक, चिखली  श्री .ज्ञानेश्वर विष्णू म्हांबरे गुरुकृपा हौसिंग सोसा.रोड मोरेवस्ती चिखली411062 9881582453 dattasane5151@gmail.com poonam9mahadik@gmail.com पहिला
3 2 CFC43 स.नं.५९४, राहूल दादा जाधव संपर्क कार्यालयाजवळ, जाधववाडी, चिखली श्री. तुकाराम मारूती बढे जाधववाडी, चिखली 7030126161
7276017576 9607284040
mahaesevabhosarikar@gmail.com दुसरा
4 3 CFC45 स.नं. ८०/१, शॉप नं.४, वडमुखवाडी, साई मंदिराजवळ, मु.पो. च-होली श्री. संतोष पृथ्वीराज सुराणा स.नं. ८०/१, शॉप नं.४, वडमुखवाडी, साई मंदिराजवळ, मु.पो. च-होली 9850522900
8983072400
santoshpsurana@yahoo.in दुसरा
5 3 cfc68 स.नं.-७०७, शॉप नं.०५, ए विंग, दिपरचना कॉमप्लेक्स, देहु रस्ता, मौजे मोशी, ता.हवेली, पुणे - ०५ कदम सुनिल रामलिंग / कदम सतिश रामलिंग देहू रस्ता सिध्धेशवर नगर, मार्डन कॉलेज फर्मासी जवळ, मोशी , पुणे-४१२ १०५ 9604813304 9922514697 sunil.kadam2505@gmail.com तिसरा
 
6 3 CFC94 शॉप नं.०१, महा-ई-सेवा केंद्र, सि.टि.एस. नं.७३४ - ७३५, जय गणेस अपॉर्टमेंट, च-होली रोड, च-होली बुदरूक पुणे - ४१३१०५. श्री.मंगेश हिरामन ताम्हाणे  चर्होली रोड, पोल्ट्री फॉर्म जवळ, बुर्डे वस्ती, आळंदी रुरल पुणे - ४१२१०१५  9923662901/9850971920 mangeshtamhane58@gmail.com चौथा
7 3 cfc107 शॉप नं.१, पठारे बिल्डींग, वाघेश्वरवाडी, चऱ्होली, पुणे ४१२१०५ श्री.अनंत ञिंबकराव शिंदे काळजेवाडी, भैरवनाथ मंदिर जवळ, चऱ्होली पुणे - ४१२१०५ 9022001911 anantshinde81@gmail.com सहावा  
8 4 cfc69 स.नं.८४/२ बी, कमलराज बालाजी रेसिडेन्सी, शॉप नं ११, दिघी, पुणे - १५ योगेश राजेंद्र आकुलवार एस-८६/७९९ , आनंद मेडिकल जवळ, दीघी,  पुणे शहर,  दिघी कॅम्प, पुणे - ४११ ०१५ 9822886838 vickyakulwar432@yahoo.com तिसरा  
9 4 cfc70 स.नं.७३, संभाजी राजे चौक, कमलराज शिवदर्शन, शॉप नं-४, तळ मजला, दिघी, पुणे -१५ शशिकांत दिलीप दंडवते स.नं-८४/१/१, प्लॉट नं.२, साईपार्क, दिघी पुणे - १५ 9850271599 dilipdandavate@gmail.com तिसरा  
10 4 CFC95 शॉप नं.९, सोलार पार्क, स.नं.८६, दत्तनगर, पुणे आळंदी रोड, दिघी पुणे ४११०१५ श्रीम.सुवर्णा दत्तात्रेय वाळके  सुवर्णा दत्तात्रय वाळके, कॉलनी नं-२, दत्तानगर, पुणे आळंदी रोड, दिघी पुणे ४११०१५ 8668251421 / 9970199333 suvarnawalke14387@gmail.com चौथा  
11 5 CFC53 संभाजीराजे चौक, ममता स्वीट मार्टजवळ, दिघी, पुणे-१५ सौ. दिपाली शंकर शिंदे संभाजीराजे चौक, ममता स्वीट मार्टजवळ, दिघी, पुणे-१५ 9657757500
9970568980
deepalishinde11@yahoo.in दुसरा
12 5 cfc71 स.नं.२२५/५ ए, शॉप नं.०१, इंदुबन रेसिडेन्सी, गंगोत्री पार्क, दिघी रोड, भोसरी, पुणे - ३९ अंकिता अंकुश काळे स.नं-३ गायकवाड नगर, आशाधान समोर , दिघी , पुणे - ४११ ०१५ 9922687377 Amrutaenterprises123@gmail.com तिसरा  
13 5 cfc100 सर्वे नं.२०१, शॉप नं.०६, भंडारी कन्स्ट्रक्शन, आळंदी रोड, भोसरी - ४११०३९ श्रीम. गौरी विठ्ठल भंडलकर / श्रीम.रिंकु विठ्ठल भंडलकर मालती निवास,आळंदी रोड, संत ज्ञानेश्चर नगर, भोसरी पुणे-४११०३९  9890018175 deveekalu@gmail.com पाचवा  
14 6 cfc108 सर्व्हे नं.१९०, संत ज्ञानेश्वर नगर, गवळी नगर रोड, चक्रपाणी वसाहत, भोसरी पुणे – ३९ श्रीम. भारती राहूल पूंडे गणेश मंदिन, सं.नं.१०/२/२/ विकास कॉलनी, लांडेवाडी, भोसरी पुणे - ४ ०३९ 8605860908  bharatipunde8605860908@gmail.com सहावा
 
15 6 cfc109 सर्व्हे नं.२००/१, नंदनववन कॉलनी बी-१, शॉप नं.१, चक्रपाणी वसाहत रोड, राधाकृष्णानगर, भोसरी पुणे – ३९ श्रीम. गायञी अतुल विश्वासराव राधा कृष्णा नगर, पोस्ट ऑ फिस जवळ, भोसरी, पुणे - ४११०३९ 9011010116/ 9011009972 gayatrivishwasrao11@gmail.com सहावा
16 6 cfc110 सर्व्हे नं.१८, अंकुश लांडगे नगर, धावडेवस्ती भोसरी पुणे - ४११००३९ श्री.विष्णु व्यंकटराव मोरे गट नं.६२१, गणेश मंदिर जवळ, कॉलनी नं.२, विनायक नगर, मोशी पुणे - ४१२१०५ 9657755853 vishnumore13@gmail.com सहावा
17 7 CFC55 सि.स.नं.९५०, अशोकनगर, भोसरी, पुणे - ४११०३९ सौ. ज्योती राजशेखर डोळस सि.स.नं.९५०, अशोकनगर, भोसरी, पुणे - ४११०३९ 9822854031
8805541508
manager@prachiengg.com jyotidolas51@gmail.com दुसरा  
18 7 CFC54 गव्हाणेवस्ती, शितलबाग भोसरी - ३९ श्री. राहूल चंद्रकांत लांडगे शितलबाग, तुळजाभवानी मंदिराशेजारी, भोसरी, पुणे - ४११०३९ 7720053700
7387800691
rahul.landge5343@gmail.com दुसरा  
19 7 cfc72 शॉप नं.०१, साईधाम बिल्डींग, गव्हाणे वस्ती, लांडेवाडी, भोसरी, पुणे - ३९ वैभव दत्तात्रय टाव्हरे स.नं-१२४/२ बी- गणेश मंदिर सदगुरूनगर भोसरी पुणे - ३९ 7276017576 tawharevaibhav12394@gmail.com samajseva712@gmail.com तिसरा  
20 8 CFC04 हॉटेल विश्वविलास बिल्डींग लांडेवाडी चौक , भोसरी, पुणे ४११०३९  श्रीम .संध्या सुनिल म्हस्के पवळे बिल्डींग,पुणे-नाशिक रोड, पीसीएमटी चौकाजवळ,गव्हाणेवस्ती,भोसरी -४११०१३९   9850392919 akenterprises1207@gmail.com पहिला
21 8 CFC52 जयगणेश साम्राज्य, एच विंग, इंद्रायणीनगर, भोसरी श्री. सुरेश बुधेसिंग सुर्यवंशी आदर्शनगर, मोशी 9764257785
9767061258
mrsuresh689@gmail.com दुसरा
22 8 cfc73    गुंजन आनंद दिक्षीत  स.नं. १७/१, अवंती सोसायटी, पोलीस लाईन,  इंद्रायणीनगर, भोसरी पुणे - ४११ ०२६ 8007583904 gunjand20@gmail.com तिसरा  
23 8 cfc118 जी-ब्लॉक, माता रमाई कमान, एम.आय.डी.सी. बालाजी नगर, भोसरी, पुणे ४११ ०२६ श्री हर्ष बलदेव मेश्राम प्लॉट नं. ७७, सेक्टर नं. १०, रो हाऊस नं. ३, तुलशी शिन अपार्टमेंट, ए विंग, पिंपरी चिंचवड ४११ ०२६ 8983145885 hmeshram24@gmail.com सहावा  
24 9 CFC56 शॉप नं.१, नेहरू टॉवर बिल्डींग, जुना टेल्को रोड, नेहरूनगर, पिंपरी-१८. श्री. दिनेशकुमार रामासरा कोरी सिकंदर चाळ, नेहरूनगर, पिंपरी 9890213929
9881960521
dineshkori35@gmail.com दुसरा
25 9 cfc101 मनिष गार्डन बिल्‍डींग, सी/२, शॉप न.०१,सर्वे.नं-१०९/११०, नेहरूनगर, उद्यमनगर, पिंपरी पुणे - ४११०१९ श्री.किशोर चिंतामण ब्राम्हणकर S/O चिंतामन ब्राहमणकर,मनिष गार्डन बिल्‍डींग, सी/२, शॉप न.०१, एस.नं-१०९/११०, नेहरूनगर, उद्यमनगर, पिंपरी पुणे - ४११०१९   9370885252 shreesamarth1@yahoo.co.in पाचवा  
26 10 CFC33 शॉप फ्लॅट नं .८, जय गणेश वरदहस्त, कामगार भवन समोर, पिंपरी चौक , पिंपरी -४११०१८ श्री .सौजन्य मारुती दळवी फ्लॅट नं.1, आशीर्वाद हौसी. सोसा. संततुकारामनगर, पिंपरी, पुणे 411018  9881611138 sunil.palande17@gmail.com पहिला  
27 10 CFC96 शॉप नं.३, राघवेंद्र कॉम्पलेक्स, आर.एच.८८, जि.ब्लॉक, एम.आय.डि.सी.शाहुनगर, चिंचवड पुणे - ४११ ०१९. श्रीम.प्रेमा राहूल पाटसकर फ्लॉट नं.२, स्वप्नपुर्ती हाऊसिंग सोसायटी, आर.एच.११८, जि.ब्लॉक, एम.आय.डी.सी, शाहुनगर, चिंचवड पुणे - ४११ ०१९. 9028092158 fusion.computer@gmail.com चौथा
28 10 CFC97 गाळा नं.६, पुनम प्लाझा, जी.पी ९९/२, तळ मजला, शाहुनगर, जि. ब्लॉक, एम.आय.डी.सी, चिंचवड, पुणे -  ४११०१९ श्री.सचिन बाबुराव इंगवले कृष्णा हौसिंग सोसायटी लि, ७१, प्रतापगड, सेक्टर नं.२७/अ, निगडी प्राधिकरण, पुणे - ४११ ०४४ 8888991000 cfc97chinchwad@gmail.com चौथा
29 11 cfc74 स.नं.२०, शॉप नं.९ ए/१, सुवर्णयुग सो., कृष्णानगर, चिंचवड, पुणे - १९ वर्षा  निलेश सुंभे २३/१, २३/२, आशीर्वाद कॉलनी, सिध्दिविनायक नगरी रोड, राधास्वामी सत्संग जवळ, निगडी, पुणे - ४११ ०४४ 9860084600 varshasumbe23@gmail.com तिसरा  
30 11 cfc76 शॉप नं. बी-९, सेक्टर-२०, ओम साई मार्केट, आकुर्डी-चिखली रोड, कृष्णानगर, चिंचवड, पुणे - १९ पोपट सुखदेव हजारे सेक्टर-२०, फ्लॅट नं.६, प्लॉट-१७,  रचना अपार्टमेंट. कृष्णानगर, चिंचवड, पुणे - ४११०१९ 9922426706 popathajare1@gmail.com तिसरा  
31 12 cfc93 गणेश सोसायटी, गट - १५१९ घर-६५२ हनुमाननगर (ताहमाणेवस्ती) पो.चिखली, ता.हवेली जी.पुणे गणेश मंदिरा जवळ - ४११०६२ भाऊसाहेब  चंद्रकांत थोरात गणेश सोसायटी, गट - १५१९ घर-६५२ हनुमाननगर (ताहमाणेवस्ती) पो.चिखली, ता.हवेली जी.पुणे गणेश मंदिरा जवळ - ४११०६२ 9763107010 sakshienterprises9763@gmail.com तिसरा  
32 12 CFC98 सोनिगरा हाईट्स, तळवडे रोड, त्रिवेणीनगर, दु.न.१८, तळवडे श्री.गौरव भिवाजी थोरात   व्यंकटेश अर्पाटमेंटस, तळवडे रोड, गंगागिरी महाराज माठ, त्रिवेणीनगर, तळवडे पुणे - ४१२११४   8975345282 thoratgaurav71@gmail.com चौथा  
33 12 cfc102 राष्ट्रभुषण हौ.सो.रामेश्वर चौक जवळ, रुपीनगर, तळवडे, ता-हवेली, जी-पुणे - ४११०६२ श्री.रितेश राजेद्रं सोनवणे घर क्र.११६८, पंचगंगा हौ.सो., एकता चौक, गणपती मंदीर जवळ, रुपीनगर,तळवडे, ता.हवेली, जी.पुणे 9970454123 ospw123@gmail.com पाचवा  
34 12 cfc111 गट क्र.२१९ ब सहयोगनगर तळवडे, सहयोग हौ. सोसायटी, पुणे – ४११०६२ श्री.पंकज सयाजीराव गायकवाड माता रमाई, हौ.सोसायटी, बिल्डिंग नं.ई-२२, रूम नं.२१९, पीसीएमसी हॉस्पिटल मागे, सेक्टर - २२, निगडी, पुणे - ४११०४४ 9405442168 pankaj1g30@gmail.com सहावा  
35 13 CFC48 से-२१, यमुनानगर, निगडी, पुणे-४११०४४ श्री. राहूल विलास मागाडे से-२१, यमुनानगर, निगडी, पुणे-४११०४४ 8888302283 shreedattamspl@gmail.com दुसरा  
36 14 cfc77 शॉप नं.२, तपस्वी प्लाझा, काळभोरनगर, चिंचवड, पुणे - १९ वंदना समाधान आसवे फ्लॅट नं.सी/२०३, साई भूमी अपार्टमेंट, सेक्टर - २०, साई मंदिर जवळ, कृष्णानगर, चिंचवड, पुणे - ४११ ०१९ 9850535799 asabesamadhan@gmail.com तिसरा
37 14 cfc78 शॉप नं.१०, तळ मजला, कुणाल प्लाझा, चिंचवड स्टेशन, पुणे - १९ मनिषा मनोहर गवळी कुणाल प्लाझा, डी- विंग, फ्लॅट नं.८, रेलवे स्टेशन जवळ चिंचवड, पुणे - ४११ ०१९ 7028430323 9922099098 netragavali111@gmail.com तिसरा  
38 14 cfc79 शॉप नं.४, एफ बिल्डींग, सुर्योदय कॉम्प्लेक्स, काळभोर नगर, चिंचवड, पुणे - १९ सलमान मुहरम शेख फ्लॅट नं.३, सुर्योदय कॉम्पलेक्स, काळभोर नगर, चिंचवड स्टेशन जवळ, चिंचवड, पुणे - ४११ ०१९ 8208222066 salmanshaikh796@gmail.com तिसरा  
40 15 cfc80 सी.टी.एस. नं.३७९/१, सिद्धेश्वर बिल्डींग, तळ मजला, सिएरा झेरॉक्स, आकुर्डी मेन रोड, पुणे -३५ नसरीन बशीर सुतार / बशीर सुतार  फ्लॅट नं.१०, जाधव पार्क, सिद्धेश्वर नगर, शंकर मंदिर जवळ, आकुर्डी, पुणे - ४११ ०३५ 9822028786 bashsut@gmail.com तिसरा  
41 15 cfc103 प्लॉट नं.-ए-६, सेक्टर - २५, सावरकर भवन जवळ, निगडी प्राधिकरण पुणे - ४११ ०४४ श्री.बशीर शामु नदाफ सेक्टर नं-२७ अ, अजिंक्यतारा हौसिंग सोसायटी, गुरू गणेश शाळा जवळ, निगडी प्रधिकरण, पुणे - ४११ ०४४ 9922995164 bashir.nadaf@gmail.com पाचवा  
42 16 CFC05 आयुष एंटरप्रायजेस ,शॉप नं. ५,शुभंकरनगरी , विकासनगर किवळे ता .हवेली, जि. पुणे  श्री .भारत गणपत शिवणकर फ्लॅट नं. ई-204,लोटस वृंदावन, विसडम शाळेजवळ,विकासनगर किवळे  ता.हवेली, जि.पुणे 9766309460
7720010714
bharat.shivankar@yahoo.com पहिला
43 16 CFC26 अवधूत अपार्टमेंट , विकासनगर  किवळे , देहूरोड, पुणे - ४१२१०१  श्री .तुषार डी. तरस
श्री .विजय एन. साबळे 
अवधूत अपार्टमेंट , विकासनगर  किवळे , देहूरोड, पुणे – ४१२१०१ 9890485387 vijayraj720@gmail.com पहिला
44 16 cfc82 शॉप नं.१८, रॉयल शेल, डी.वाय.पाटील कॉलेज जवळ, रावेत, पुणे -४४ रोहन रमेश भुर्के फल्ट नं-६ जी.एम.ई अर्पाट. सेक्टर - २९ प्लोट नं-७अ/११, पिं.सि.एन.टी.डी.ए रावेत पुणे - ४११०३३ 8779770573 bhurkerohan@gmail.com तिसरा  
45 17 CFC49 वाल्हेकरवाडी, चिंचवड श्री. आदेश शिवाजी नवले पुजा हाईट्स, गुरूद्वार चौक, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, पुणे-३३ 8888845423 navaleadesh25@gmail.com   दुसरा
46 17 cfc83 शॉप नं.७, दामोदर राज पार्क, जुना जकात नाका, पवनानगर, चिंचवड, पुणे - ३३ संदीप शांताराम शिवले स.नं-९० तुकारामनगर, मनपा शाळा जवळ, जनाई निवास वाल्हेकरवाडी, चिंचवडे, पुणे - ४११ ०३३ 9850143237 sameepservices@gmail.com   तिसरा
47 18 CFC01 कुणाल पार्क , शॉप न .१० स .न . 282 - 9 - 2 केशवनगर चिंचवडगाव , पुणे ४११०३३ श्री .ज्ञानदेव बबन कांबळे    कुणाल पार्क, वी-19, स .न. 284 - 9 - 2 केशवनगर, चिंचवडगाव , पुणे ४११०३३ 9922430445 dnyanu5180@gmail.com   पहिला
48 18 cfc84 स.नं. १८१/४, दैदिप्यमान हौ. सो., शॉप नं.१, तानाजी नगर, लिंक रोड, चिंचवड,  पुणे - ३३. सारीका रविंद्र कुलकर्णी फ्लॅट - १८, रघुनाथ प्रसाद अपार्टमेंट, राम मंदिर जवळ, गणेश पेट, चिंचवड - ४११ ०३३ 9923091440 8551018982 kulkarnisarika8854@gmail.com   तिसरा
49 18 CFC99 शॉप नं.०१, शेडगे बिल्डींग, चाफेकर चौक जवळ, पडवळ आळी, चिंचवडगाव, पुणे - ४११ ०३३ श्री.स्वप्निल ज्ञानेश्वर शेडगे   फ्लॉट न.१, शेडगे बिल्डींग, चाफेकर चौक जवळ, पडवळ आळी चिंचवडगाव, पुणे - ४११ ०३३ 9623012012 shedgeswapnil11@gmail.com चौथा  
50 19 cfc85 शॉप नं.ई/१३, प्रेम सागर अर्पाटमेंट, एच.डी.एफ.सी बँकेच्या समोर, ऑडीटोरीयम जवळ, चिंचवड - ३३ राहुल धोंडिराम गुंजवटे स.नं-१२३/३, निसर्ग हाऊसिंग सोसायटी, वाल्हेकरवाडी, चिंचवड पुणे - ४११ ०३३ 7620592929 rahula3331@gmail.com तिसरा  
51 19 cfc86 अशोक नगर, साईबाबा मार्केट, शॉप नं.२०, भाटनगर, लिंकरोड, पिंपरी, पुणे - १७ हिरा अंबादास मेदनकर / तनुजा अंबादास मेदनकर रमाबाई नगर, लिंक रोड, पिंपरी पुणे - ४११ ०१७ 9588613636 8484076771 hiramedankar8@gmail.com तिसरा  
52 19 cfc112 सर्व्हे नं.२८०(१ ते ४), दुकान क्र.१, कालीका माता मंदीर व प्रदिप स्वीटस शेजारी, लिंकरोड श्रीधर नगर, चिंचवड पुणे - ४११०३३ श्रीम.रत्नप्रभा सुदाम चौधरी सोनिगरा टाऊनशिप आय - १, फ्लॉट क्र.३०२, काकडे पार्कजवळ, चिंचवडगाव, पुणे - ४११ ०३३ 9420729157  ratnaprabha9763@gmail.com
सहावा  
53 20 CFC31 म्हाडा ,ए-१शॉप , साईमदिरा समोर संततुकारामनगर पिंपरी गोलमंडई , संततुकारामनागर पिंपरी - ४११०१८  संदीप अरून बागडे 83/526, संततुकारामनगर, पिंपरी,
पुणे 411018
9881611138 sunil.palande17@gmail.com पहिला  
54 20 cfc87 स.नं.१७५, शॉप नं.डी-३, म्हाडा हौ.सो., संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे - १८ मुंगसे संतोष बबन सं.नं.१७७/१/३ सुदर्शन कॉलनी, साई सदर, वाकड रोड, कायपिटल टॉवर जवळ, वाकड पुणे - ४११ ०५७ 9921980236 santoshmungse35@gmail.com तिसरा  
55 20 cfc113 मौजे लांडेवाडी, विठ्ठलनगर श्री.पवन अभिमन्यु घोडके अंबेडकरनगर, लांडेवाडी भोसरी, पुणे - ४११ ०३९ 9763601267 pawanghodke19@gmail.com सहावा  
56 21 CFC32 स .नं .७/८/ ९ सी .टी.स .नं .९४८ / ९४९ / ९५० तपोवन मंदिर रोड पिंपरीगाव ,
पुणे - ४११०१७
श्री. जितेंद्र शिवाजी वाटकर सी.टी.स.नं.९६०/१/१९,बी.आर.वाघेरे तपोवन रोड, पिंपरीगाव पुणे १७. 9673494149
9850100399
waghereassociates@gmail.com पहिला
57 21 cfc88 स.नं.४५६, ४५६/१ ते ४५६/११ शॉप नं.५,  नाणेकर कॉम्प्लेक्स, नव महाराष्ट्र शाळेजवळ, पिंपरी-वाघेरे,  पुणे - १७ हनुमंत यशवंत वाघेरे ३४७, वाघेरे आळी, गांधी पेठ, भैरवनाथ मंदिर जवळ, पिंपरी गाव, पुणे - ४११ ०१७ 9011093694 shubham.udyog@gmail.com तिसरा  
58 21 cfc104 शॉप नं.१८, तलाठी ऑफिस खाली, पाण्याच्या टाकी जवळ, डिलक्स चौक, पिंपरी, पुणे -४२२ ०२७ श्री.प्रविण मधुकर वडवे / श्री.संतोष मधुकर वडवे अ-१२, सौंदर्य कॉलनी, नखाते वस्ती, रहाटणी, पिंपरी, पुणे - ४११०१७ 9822618281 mmcyberpoint@gmail.com pravinwadwe@gmail.com पाचवा  
59 22 CFC59 पंचनाथ चौकाजवळ, काळेवाडी श्री. बालाजी माणिकराव पांचाळ मंगलदिप अपार्टमेंट, कोकणेनगर, काळेवाडी 9970699506
8862042628
anitapanchal1983@gmail.com दुसरा  
60 23 cfc89 स.नं.१०/३/२, संजीवनी सोसा., शॉप नं.३, साईनाथ नगर, वेंगसरकर ग्राउंड शेजारी, थेरगाव, पुणे - ३३ विठ्ठल राजेंद्र खांडके सं.११/२, पटवळे नगर, आकाश चंदन समोर, थेरगाव, पुणे - ४११ ०३३. 9762206604 vitthalkhandke@gmail.com तिसरा
 
61 23 cfc114 सि.स.नं.१५९/१६०/१६१, गुरूकंज निवास, मारूती मंदीर जवळ, थेरगाव, पुणे - ४११०३३ श्री.विक्रम प्रभाकर आभाणे सि.स.नं.१५९/१६०/१६१, गुरूकंज निवास, मारूती मंदीर जवळ, थेरगाव, पुणे - ४११०३३ 8380079984 vikramabhane99@gmail.com सहावा  
62 24 CFC61 स.नं. १६/१, ए.बी.सी.निर्माण बिल्डींग, गुजरनगर, थेरगांव, पुणे-३३. श्री. प्रशांत अनिलराव वडघुले स.नं. १६/१ विठ्ठल मंदिराजवळ, गुजरनगर, थेरगांव, पुणे-३३. 9881457536
9822083064
prashant.wadghule@gmail.com दुसरा  
63 25 cfc115 सर्व्हे नं.१२४, म्हातोबा नगर, रजिस्ट्रार नं.४५, काळाखडक, वाकड - ४११०५७ श्रीम. आशा रामदास केंदळे पी.सी.एम.सी. शाळे जवळ, भोंडवे नगर, वाल्हेकरवाडी, पुणे - ४११ ०३३ 9767215514 kendaleramdas@gmail.com सहावा  
64 25 cfc116 सर्व्हे नं.३३१/३३२, शॉप नं.१, बुजबल हाईट्स, पुनावळे, पुणे – ४११ ०३३ श्री.उमेशकांत चंद्रकांत ढगे पुनावळे गावठाण, गगनगिरी सदन विंग बी-५०२, पुनावळे चिंचवड पुणे - ४११ ०३३ 9011860300 umeshdhage7@gmail.com सहावा
65 26 cfc105 स.नं.२५/१, शॉप नं.१३, सी.विंग, त.म.सिल्व्हर स्पेस,  पिंपळे निलख, सांगवी, पुणे - २७ श्री.सचिन कुंडलिक बिचकर / श्रीम.माधुरी सचिन बिचकर फ्लॅट नं.४, तेजस रेसीडेनसी, मोरया कॉलनी, मंगल नगर, लेन न.०८, थेरगाव, वाकड पोलीस स्टेशन जवळ, पुणे-४११०३३ 9850687999 sachin.bichkar@gmail.com पाचवा  
66 27 cfc90 शॉप नं.३, जय गणेश कॉम्प्युटर्स, साई प्रितम नगरी, रहाटणी, काळेवाडी, पुणे - १७ राहूल मोहन ढोबले स.नं-४९, राहटनी लिंक रोड, रायगड कॉलनी, रहाटणी, पुणे - ४११ ०१७ 9552878038 shreevishwatmak@gmail.com तिसरा  
67 28 CFC16 साईवास्तु जवळ , नवीन नाशीक फाटा -वाकड बीआरटी रोड, पिंपळे सौदागर , पुणे - ४११०२७  श्रीम .मंजूषा आनंदराव यादव सीटी स.नं.76/1A,2B अथर्व अनंतनगर, पिंपळेगुरव, पुणे-411061  9011189878 atharvagencies21@gmail.com पहिला
68 28 cfc106 सं.नं.६३, हि न.४ब/१, शॉप नं.१६, साई कॅपिटल, शेलार वस्ती, मौजे पिंपळे सौदागर,  पुणे- ४११०२७ श्रीम.सायली भुपेश शैलार सं.नं.६३/४ब/१, रक्षक सोसायटी रोड, चाहूल गार्डेंन जवळ, पिंपळे सौदागर, पुणे- ४११०२७  8484945945 bhupeshshelar2150@gmail.com पाचवा  
69 29 CFC15 स .न. 79 / 1 / 1 ,चंद्ररंगपार्क, शॉप न .- 6 , सुदर्शननगर, पिंपळे गुरव, पुणे - ४११०२७  
श्री .संभाजी बाजीराव म्हस्के 
स.नं.77/1/1, भैरवनाथ नगर, जगताप पाटील पेट्रोल पंपाचे मागे, पिंपळे गुरव, पुणे -411061 9881909168
9881909165
dhavaneaniket1111@gmail.com sambhajeemhaske@gmail.com पहिला
 
70 30 CFC66 भंडारी पेट्रोलपंपाजवळ, इंडिया क्लॉथ हाऊसशेजारी, कासारवाडी श्री. किरण संपत गायकवाड मोरया पार्क, विल्यम नगर, पिंपळे गुरव, पुणे-६१ 7276150441 gaikwadkiran45@gmail.com दुसरा
71 30 CFC67 दापोडी बोपखेल सौ. माधुरी जयंत डांगरे मोरया हॉस्पीटल, गौरी अपार्टमेंट, दापोडी 9421533234
7875095582
jddangare007@gmail.com दुसरा
72 31 CFC63 गणेश मंगल केंद्राशेजारी, कवडेनगर, पिंपळे गुरव श्री. विश्वास अशोक चव्हाण गणेश मंगल केंद्राशेजारी, कवडेनगर, पिंपळे गुरव 8888872888
7276933397
cfc63pcmc@gmail.com दुसरा
 
73 32 CFC03 स .न. 13 / 4 , शितोळेनगर भालेराव हॉस्पीटलजवळ, जुनी सांगवी ,
पुणे - ४११०२७ 
श्रीम.निलीमा महेश भागवत       हरिद्रा,119 शितोळेनगर, भालेराव हॉस्पीटलजवळ , जुनी सांगवी , पुणे ४११०२७. 9921285738 nilima.m.bhagwat@gmail.com पहिला
74 32 cfc92 स.नं.७६/३, शॉप नं.०१, माहेश्वरी चौक, इंद्रप्रस्थ रोड, हॉटेल मल्हार शेजारी, नवी सांगवी, पुणे - २७ प्रसाद महेश वाडेकर स.नं-१४/२ फ्लॅट नं.१०१,श्री रामकृष्णा कृपा आपार्टमेंट, भाऊ नगर, ६० फुटी रोड, पिंपळे गुरव, पुणे - ४११ ०६१ 9881736009 9420536009 pw36009@gmail.com तिसरा  
75 32 cfc117 सर्व्हे नं.१२/१, आनंद नगर, शॉप-२, सांगवी, पुणे - ४११ ०२७ श्री.स्वप्नील शिवाजी पवार शिवाजी पवार, बी लाईन ९बी, सर्व्हे नं.४६/१/२, काशीद नगर, पिंपळे गुरव, पुणे - ४११ ०६१ 8149594912 swapnils4912@gmail.com सहावा