बांधकाम परवानगी

बांधकाम परवानगी

Sr. No. विकास नियंत्रण नियमावली (DC rules)
1 अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण 
2 बांधकाम परवानगी दिलेल्या मिळकती :- नाव शोधण्याची सुविधा
3 बांधकाम परवानगी साठी अर्ज करा
4 ला. इंजि/ सर्व्हेअर/आर्किटेक्ट / साईट इंजि. / स्ट्रक्चरल इंजि. रजिस्ट्रेशन नविन / नुतनीकरण
5 ला. इंजि/ सर्व्हेअर/आर्किटेक्ट यादी
6 बांधकाम परवानगी शुल्क भरणे
7 स्टँम्प ट्युटी साठी सवलत असलेले बांधकाम प्रकल्प
8 प्रभाग निहाय अभियंता माहिती
9 FORM- IA
10 Qualified Building Environment Auditors For
(QBEAs) Login at PCMC Level
11 पर्यावरण दाखला स्व:घोषित यादी
12 पर्यावरण दाखला प्रक्रिया
13 पर्यावरण दाखला दिलेल्या माहिती
14 टी.डी.आर. utilisation login
15 ना हरकत प्रमाण पत्रा बाबत अर्ज
16 महसूल जमिन अधिनियम १९६६ कलम ४४ अ पोट कलम (१) कामी अर्ज
17 क्षतीपत्र
18 प्रतिज्ञापत्र
19 शपथपत्र व बंधपत्र