माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार

Sr. No. माहितीचा अधिकार
1 प्रशासन
2 मुख्य लेखा परीक्षण
3 लेखा
4 स्थापत्य
5 पाणीपुरवठा व मल:निसारण
6 स्थानिक संस्था कर
7 नगर रचना
8 करसंकलन
9 विदयुत
10 बांधकाम परवानगी
11 वैदकीय
12 तालेरा रुग्णालय
13 आरोग्य
14 नगर सचिव
15 माध्यमिक शिक्षण विभाग
16 अ क्षेत्रीय कार्यालय
17 अ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
18 अ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
19 अ क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
20 अ क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
21 अ क्षेत्रीय कार्यालय लेखा
22 ब क्षेत्रीय कार्यालय
23 ब क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
24 ब क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
25 ब क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
26 ब क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
27 ब क्षेत्रीय कार्यालय लेखा
28 क क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
29 क क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
30 क क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
31 क क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
32 क क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
33 ड क्षेत्रीय कार्यालय
34 ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
35 ड क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
36 ड क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
37 ड क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
38 ड क्षेत्रीय कार्यालय लेखा
39 इ क्षेत्रीय कार्यालय
40 इ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
41 इ क्षेत्रीय कार्यालय अतिक्रमण
42 इ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
43 इ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
44 इ क्षेत्रीय कार्यालय लेखा
45 इ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
46 इ क्षेत्रीय कार्यालय जलनि:सारण
47 फ क्षेत्रीय कार्यालय
48 फ क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
49 फ क्षेत्रीय कार्यालय अतिक्रमण
50 फ क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
51 फ क्षेत्रीय कार्यालय पाणीपुरवठा
52 फ क्षेत्रीय कार्यालय लेखा
53 फ क्षेत्रीय कार्यालय विद्युत
54 फ क्षेत्रीय कार्यालय जलनि:सारण
55 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
56 ग क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
57 ग क्षेत्रीय कार्यालय
58 ग क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
59 ग क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
60 ग क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
61 ग क्षेत्रीय कार्यालय लेखा
62 ह क्षेत्रीय कार्यालय
63 ह क्षेत्रीय कार्यालय स्थापत्य
64 ह क्षेत्रीय कार्यालय आरोग्य
65 ह क्षेत्रीय कार्यालय पाणी पुरवठा
66 ह क्षेत्रीय कार्यालय विदयुत
67 ह क्षेत्रीय कार्यालय लेखा
68 आचार्य अत्रे सभागृह
69 अति. अधीक्षक अभियंता, झो.नि.पु
70 बी.ओ.टी
71 नागरी सुविधा केंद्र
72 स्थापत्य उद्यान
73 शिक्षण मंडळ
74 निवड़णूक
75 विदयुत से.२३
76 अतिक्रमण
77 स्थापत्य प्रकल्प
78 पर्यावरण
79 अग्निशामक
80 उद्यान
81 आय.टी.आय, कासारवाडी
82 आय.टी.आय, मोरवाडी
83 कामगार कल्याण
84 भुमी आणि जिंदगी
85 कायदा
86 सार्वजनिक वाचनालय
87 नागरवस्ती विकास
88 नियोजन
89 प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह
90 अंकुशराव लांडगे प्रेक्षागृह
91 जनता संपर्क अधिकारी
92 सुरक्षा
93 परवाना विभाग
94 झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन
95 झो.नि.पु (स्थापत्य)
96 क्रीडा
97 मध्यवर्ती भांडार
98 वृक्षरोपण व संवर्धन
99 पशुवैद्यकीय
100 पाणीपुरवठा से.२३
101 कार्यशाळा
102 वाय.सी.एम. हॉस्पिटल
103 भू.ग.यो. (विदयुत)