तक्रार नोंदणीचे विविध पर्याय

image

तक्रार नोंदणी

क्र. उपलब्ध पर्याय माहिती तक्रार नोंदणी
1
मनपा संकेतस्थळावरील अर्ज
2
ई-मेल (sarathi@pcmcindia.gov.in)
3
एस.एम.एस (9922501450)
4
व्हॉट्सअँप (9922501450)
5
सारथी कॉल सेंटर (8888006666)