आयुक्तांची माहिती

आयुक्तांची माहिती

श्री. श्रावण हर्डीकर (भा.प्र.से)

नाव:- श्री. श्रावण हर्डीकर (भा.प्र.से)
शिक्षण:- B.E.(Instrumentation)
कार्यालयाचा पत्ता :- चौथा मजला,
मनपा मुख्य प्रशासकीय इमारत
मुंबई- पुणे महामार्ग,
पिंपरी ४११०१८
ई-मेल s.hardikar@pcmcindia.gov.in