क्षेत्रीय कार्यालय

image

क्षेत्रीय कार्यालय

अ क्षेत्रीय कार्यालय नकाशा
ब क्षेत्रीय कार्यालय नकाशा
क क्षेत्रीय कार्यालय नकाशा
ड क्षेत्रीय कार्यालय नकाशा
इ क्षेत्रीय कार्यालय नकाशा
फ क्षेत्रीय कार्यालय नकाशा
ग क्षेत्रीय कार्यालय नकाशा
ह क्षेत्रीय कार्यालय नकाशा

अ क्षेत्रीय कार्यालय

संत ज्ञानेश्वर चौक, निगडी प्राधिकरण
निगडी ४११०४४


Phone no.+91-020-27646621 Mo.9922501453/454
e mail:- azone@pcmcindia.gov.in
प्रभाग क्र. समाविष्ट भाग
१०
संत ज्ञानेश्वरनगर ( म्हाडा ), मोरवाडी, लालटोपीनगर, अमृतेश्वर कॉलनी, इंदिरानगर, सरस्वती विश्व विद्यालय परिसर, आंबेडकर नगर, एच.डी.एफ.सी. कॉलनी, दत्तनगर, विद्यानगर, शाहुनगर, वृंदावन सोसायटी, संभाजीनगर इत्यादी.
१४
चिंचवड स्टेशन, महावीर पार्क, मोहननगर, रामनगर, काळभोरनगर, ऐश्वर्यम सोसायटी, शुभश्री सोसायटी, जयगणेश व्हिजन, विवेकनगर, विठ्ठलवाडी, बजाज ऑटो, दत्तवाडी, तुळजाईवस्ती इत्यादी.
१५
आकुर्डी गावठाण, गंगानगर, वाहतुकनगरी, सेक्टर नं २४, २५, २६, २७, २७अ, २८, सिंधुनगर, परमार पार्क, स्वप्नपुर्ती सोसायटी, केंद्रिय वसाहत, एल.आय.सी. , एक्साईज, इत्यादी.
१९
विजयनगर, न्यु एस.के.एफ. कॉलनी, उद्योगनगर, क्वीन्स टाऊन, सुदर्शननगर, श्रीधरनगर, आनंदनगर, भोईर कॉलनी, गावडे पार्क, एम्पायर इस्टेट, विसडम पार्क, डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर कॉलनी भाग, भिमनगर, निराधारनगर, सम्राट अशोकनगर, माता रमाबाई आंबेडकरनगर, बौद्धनगर, वाल्मिकीनगर, सॅनिटरी चाळ, भाटनगर, भाजी मंडई, पिंपरी कॅम्प इत्यादी.

ब क्षेत्रीय कार्यालय

लोकमान्य हॉस्पिटल जवळ, चिंचवड रेल्वे स्टेशन समोर,
चिंचवडगाव ४११०३३


Phone no.+91-020-27350153 Mo.9922501455/456
e mail:- bzone@pcmcindia.gov.in
प्रभाग क्र. समाविष्ट भाग
१६
वाल्हेकरवाडी भाग, गुरुद्वारा नॅनोहोम सोसायटी, शिंदे वस्ती, रॉयल कासा सोसायटी, सेक्टर क्र.२९, रावेत, नंदगिरी सोसायटी, विकासनगर, क्रिस्टल सिटी, मामुर्डी, किवळे इत्यादी.
१७
दळवीनगर, प्रेमलोक पार्क, भोईरनगर, गिरिराज सोसायटी, रेल विहार सोसायटी, शिवनगरी, नागसेनगर, आहेरनगर, वाल्हेकरवाडी गावठाण, चिंचवडेनगर, बळवंतनगर, बिजलीनगर इत्यादी
१८
एस.के.एफ. कॉलनी, रस्टन कॉलनी, पवना नगर, वेताळनगर, चिंचवड गावठाण, केशवनगर, तानाजीनगर, काकडे पार्क, मोरया राज पार्क, दर्शन हॉल, माणिक कॉलनी, लक्ष्मीनगर, यशोपुरम सोसायटी इत्यादी.
२२
काळेवाडी, विजयनगर, निर्मलनगर, आदर्शनगर, पवनानगर, ज्योतिबानगर भाग, नढेनगर इत्यादी.

क क्षेत्रीय कार्यालय
हॉकी स्टेडियम शेजारी, नेहरूनगर,
भोसरी पुणे ४११०२६


Phone no.+91-020-27121288 Mo.9922501457/458
e mail:- czone@pcmcindia.gov.in
प्रभाग क्र. समाविष्ट भाग
चिखली गावठाण भाग, रिव्हर रेसिडेन्सी, क्रिस्टल सिटी, स्वराज रेसिडेन्सी, गंधर्व एक्सलन्स, बनकर वस्ती, बो-हाडेवाडी, वुड्स व्हिला, जाधववाडी, राजे शिवाजीनगर, कुदळवाडी भाग इत्यादी.
धावडे वस्ती, भगत वस्ती, गुळवे वस्ती, चक्रपाणी वसाहत भाग, पांडवनगर, रोशल गार्डन परिसर, सद्गुरुनगर इत्यादी.
जय गणेश साम्राज्य, जलवायु विहार, केंद्रिय विहार, महाराष्ट्र कॉलनी, इंद्रायणीनगर, खंडे वस्ती, गवळीमाथा, बालाजीनगर इत्यादी.
टाटा मोटर्स, यशवंतनगर, विठ्ठलनगर, उद्यमनगर, स्वप्ननगरी, अंतरिक्ष सोसायटी, अजमेरा सोसायटी, वास्तुउद्योग, मासुळकर कॉलनी, महिंद्रा रॉयल, खराळवाडी, गांधीनगर, नेहरुनगर इत्यादी.

ड क्षेत्रीय कार्यालय
औंध-रावेत रोड, रहाटणी,
रहाटणी ४११०१७


Phone no.+91-020-27277898 Mo.9922501459/460
e mail:- dzone@pcmcindia.gov.in
प्रभाग क्र. समाविष्ट भाग
२५
माळवडी, पुनावळे, पंढारे वस्ती, काटे वस्ती, नवले वस्ती, ताथवडे, अशोकानगर, निंबाळकरनगर, भुमकरवस्ती, वाकड काळ-खडक, मुंबोजानगर, मानेवस्ती, भुजबळ वस्ती, वाकडकर वस्ती, केमसे वस्ती, रोहन तरंग सोसायटी, प्रिस्टाईन सोसायटी, स्वरा प्राईड रेसिडेन्सी इत्यादी.
२६
पिंपळे निलख, विशालनगर, पार्कस्ट्रिट, कस्पटेवस्ती, अनमोल रेसिडेन्सी, धनराज पार्क, दत्तमंदिर परिसर, अण्णाभाऊ साठेनगर, वेणुनगर भाग, रक्षक सोसायटी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादी.
२८
फाईव्ह गार्डन, शिवार गार्डन, प्लॅनेट मिलेनीयम, कापसे लॉन्स, रामनगर, पिंपळे सौदागर, कुणाल आयकॉन, रोझ लॅंड, गोविंद गार्डन इत्यादी .
२९
कल्पतरु इस्टेट, क्रांतीनगर, काशिद पार्क, गगनगिरी पार्क, जवळकरनगर, शिवनेरी कॉलनी, गुलमोहर कॉलनी, ओंकार कॉलनी, गोकुळनगरी, भालेकरनगर, पिंपळे गुरव, सुदर्शन नगर, वैदुवस्ती इत्यादी.

इ क्षेत्रीय कार्यालय

पत्ता:- पांजरपोळ संस्थे समोर,
नाशिक रोड, भोसरी ४११०३९


Phone no.+91-20-27230412 Mo.8605822777/8605722777
e mail:- ezone@pcmcindia.gov.in
प्रभाग क्र. समाविष्ट भाग
मोशी गावठाण, गंधर्व नगरी, संत ज्ञानेश्वरनगर भाग, साई मंदिर परिसर, गोखलेमळा, अलंकापुरम सोसायटी, वडमुखवाडी, काळजेवाडी, ताजणेमळा, चोविसावाडी, च-होली, डुडूळगाव इत्यादी.
भाग-1 दिघी, गजानन महाराज नगर, भारतमातानगर, गायकवाडनगर, भंडारी स्कायलाईन, समर्थनगर, कृष्णानगर इत्यादी भाग-2 व्ही.एस.एन.एल. गणेशनगर, रामनगर, बोपखेल गावठाण.
रामनगर, संत तुकारामनगर, गुरुदत्त कॉलनी, गंगोत्री पार्क, सावंतनगर, महादेवनगर, गवळीनगर, श्रीराम कॉलनी, संत ज्ञानेश्वरनगर, चक्रपाणी वसाहत भाग इत्यादी.
शितलबाग, सेंच्युरी एन्का कॉलनी, सुविधा पार्क, आपटे कॉलनी, सॅंडविक कॉलनी, खंडोबा माळ, गव्हाणे वस्ती, भोसरी गावठाण, लांडेवाडी, शांतीनगर इत्यादी.

क्षेत्रीय कार्यालय

पत्ता:- नवनगर विकास प्राधिकरण कार्यालयाची जुनी इमारत लोकमान्य टिळक चौक, निगडी ४११०४४


Phone no.+91-20-27230410
Mo.8605422888/8605522888
e mail:- fzone@pcmcindia.gov.in

प्रभाग क्र. समाविष्ट भाग
चिखली गावठाण भाग, पाटीलनगर, गणेशनगर, मोरे वस्ती भाग, सोनवणे वस्ती इत्यादी.
११
नेवाळे वस्ती, हरगुडे वस्ती, कुदळवाडी भाग, कृष्णानगर, शरदनगर, कोयनानगर, महात्मा फुलेनगर, पुर्णानगर, स्वस्त घरकुल प्रकल्प, अजंठानगर, दुर्गानगर,शिवतेज नगर इत्यादी.
१२
तळवडे गावठाण, एम.आय.डी.सी.आय.टी.पार्क, ज्योतिबा मंदिर परिसर, सहयोगनगर, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, म्हेत्रे वस्ती भाग, ताम्हाणे वस्ती भाग इत्यादी.
१३
निगडी गावठाण, सेक्टर २२- ओटास्कीम, यमुनानगर, माता अमृतानंदमयी मठ परिसर, श्रीकृष्ण मंदिर परिसर, साईनाथनगर इत्यादी.

क्षेत्रीय कार्यालय

पत्ता:- करसंकलन कार्यालय व शेजारील माध्यमिक विद्यालय नवीन इमारत ,थेरगांव


Phone no.7887879555
Mo. 7887879555
e mail:- gzone@pcmcindia.gov.in
प्रभाग क्र. समाविष्ट भाग
२१
मिलिंदनगर, सुभाषनगर, गौतमनगर, आदर्शनगर, इंदीरानगर, शास्त्रीनगर, बलदेवनगर, गणेशनगर, जिजामाता हॉस्पीटल, संजय गांधीनगर, वैभवनगर, अशोक थिएटर, वैष्णोदेवी मंदिर परिसर, मासुळकर पार्क, पिंपरीगाव, तपोवन मंदिर, बालमळ चाळ, कैलासनगर, ज्ञानेश्वरनगर, डॉ.बाबसाहेब आंबेडकर कॉलनी भाग इत्यादी.
२३
प्रसुनधाम, गंगा आशियाना, कुणाल रेसिडेन्सी, स्विस काऊंटी, थेरगाव गावठाण, पडवळनगर भाग, अशोका सोसायटी, साईनाथनगर, समर्थ कॉलनी इत्यादी.
२४
आदित्य बिर्ला हॉस्पीटल, दत्तनगर, पद्मजी पेपरमिल, ग्रिन्स हाऊसींग सोसायटी, गंगा ओशियन मिडोज, पडवळनगर भाग, गणेशनगर, म्हातोबानगर, प्रथम सोसायटी, क्रांतीनगर, महाराष्ट्र कॉलनी, यशदा कॉलनी, गुजरनगर, मंगलनगर, बेलठिकानगर भाग इत्यादी.
२७
तापकीरनगर, श्रीनगर, शिवतीर्थनगर, बळिराम गार्डन, रहाटणी गावठाण, तांबेशाळा परिसर, सिंहगड कॉलनी, रायगड कॉलनी, लक्ष्मीबाई तापकीर शाळा परिसर, एस.एन.बी.पी.स्कुल परिसर, रॉयल ऑरेंज काऊंटी, आकाशगंगा सोसायटी इत्यादी.

क्षेत्रीय कार्यालय

पत्ता:- कासारवाडी येथील महिला आय.टी.आय इमारत


Phone no.020-27142503/04
Mo.
e mail:- hzone@pcmcindia.gov.in
प्रभाग क्र. समाविष्ट भाग
२०
विशाल थिएटर परिसर, एच.ए. कॉलनी, महेशनगर, संत तुकारामनगर, महात्मा फुलेनगर, वल्लभनगर, लांडेवाडी झोपडपट्टी, सी.आय.आर.टी., पार्श्वनाथ सोसायटी, कासारवाडी भाग, अग्रसेन नगर, कुंदननगर भाग इत्यादी.
३०
शंकरवाडी भाग, सरीता संगम सोसायटी, शास्त्रीनगर, केशवनगर, कासारवाडी भाग, कुंदननगर भाग, फुगेवाडी, संजयनगर, दापोडी, सिद्धार्थनगर, गणेशनगर, सुंदरबाग कॉलनी, एस.टी.वर्क शॉप इत्यादी.
३१
भाग-१ राजीव गांधीनगर, गजानन महाराज नगर, किर्ती नगर, विनायकनगर, गणेशनगर, कवडेनगर, गांगार्डेनगर भाग, विद्यानगर भाग इत्यादी. भाग-२ ऊरो रुग्णालय.
३२
सांगवी गावठाण, मधुबन सोसायटी, ढोरेनगर, जयमालानगर, संगमनगर, पी.डब्ल्यु.डी. कॉलनी, एस.टी.कॉलनी, कृष्णानगर, साईराज रेसिडेन्सी, शिवदत्तनगर, इत्यादी.