जाहिरात माहिती

जाहिरात माहिती

अनधिकृत जाहिरात फलक दिसल्यास त्याचा फोटो काढून skysign@pcmcindia.gov.in या इमेल वर पाठवा
1

अनधिकृत जाहिरात तक्रार नोंदवा (माहिती पुरवा)

अथवा

१८००२३३०६६६ या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करा

2
3 मा.उच्च न्यायालयाचे आदेश
4 संन २०१५-१६ साठी आकाशचिन्ह परवाना फि चे दर
5

संन २०१५-१६ चे आकाशचिन्ह जाहिरात कर व जागा भाड़े

6 अनधिकृत जाहिरात तक्रार निवारण क्षेत्रीय कार्यालय निहाय गठीत समिती
 

अनधिकृत जाहिरात तक्रार निवारण क्षेत्रीय कार्यालय निहाय अधिकारी व कर्मचारी

1 अ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी अतिक्रमण पथक नियुक्ती करणेबाबत प्रशा/२/कावि/३८४/२०१५ 05-10-2015 आदेश
2 ब क्षेत्रीय कार्यालयासाठी अतिक्रमण पथक नियुक्ती करणेबाबत प्रशा/२/कावि/३८५/२०१५ 05-10-2015 आदेश
3 क क्षेत्रीय कार्यालयासाठी अतिक्रमण पथक नियुक्ती करणेबाबत प्रशा/२/कावि/३८६/२०१५ 05-10-2015 आदेश
4 ड क्षेत्रीय कार्यालयासाठी अतिक्रमण पथक नियुक्ती करणेबाबत प्रशा/२/कावि/३८७/२०१५ 05-10-2015 आदेश
5 इ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी अतिक्रमण पथक नियुक्ती करणेबाबत प्रशा/२/कावि/३८८/२०१५ 05-10-2015 आदेश
6 फ क्षेत्रीय कार्यालयासाठी अतिक्रमण पथक नियुक्ती करणेबाबत प्रशा/२/कावि/३८९/२०१५ 05-10-2015 आदेश