उप आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांची माहिती

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्रीमती. स्मिता गंगाराम झगडे स्थानिक संस्था कर
भ्रमणध्वनी 7887893077 सुरक्षा
ई-मेल s.zagade@pcmcindia.gov.in  

 

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. विठ्ठल भालचंद्र जोशी दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण
भ्रमणध्वनी 8928323916 माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
ई-मेल vb.joshi@pcmcindia.gov.in नागरी सुविधा केंद्र

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. सचिन भानुदास ढोले अतिक्रमण निर्मूलन
भ्रमणध्वनी 9930388277 पशुवैद्यकीय
ई-मेल s.dhole@pcmcindia.gov.in