उप आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांची माहिती

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्रीमती. स्मिता गंगाराम झगडे स्थानिक संस्था कर
भ्रमणध्वनी 7887893077 सुरक्षा
ई-मेल s.zagade@pcmcindia.gov.in  

 

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. विठ्ठल भालचंद्र जोशी सामान्य प्रशासन
भ्रमणध्वनी 8928323916 दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण
ई-मेल vb.joshi@pcmcindia.gov.in -

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. सचिन भानुदास ढोले आकाशचिन्ह व परवाना
भ्रमणध्वनी 9930388277 पशुवैद्यकीय
ई-मेल s.dhole@pcmcindia.gov.in अतिक्रमण निर्मूलन

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. चंद्रकांत पोपट इंदलकर कायदा
भ्रमणध्वनी 02067331548  
ई-मेल c.indalkar@pcmcindia.gov.in  

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. मनोज नंदकुमार लोणकर मध्य.भांडार
भ्रमणध्वनी 9922501288  
ई-मेल m.lonkar@pcmcindia.gov.in  

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. सुभाष बबन इंगळे उद्यान
भ्रमणध्वनी 9820352795  
ई-मेल sb.ingle@pcmcindia.gov.in  

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. अजय राजाराम चारठाणकर आरोग्य
भ्रमणध्वनी 9130062999  
ई-मेल a.charthankar@pcmcindia.gov.in  

 

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्री. संदिप दादासाहेब खोत शिक्षण विभाग
भ्रमणध्वनी 7722060926  
ई-मेल s.khotr@pcmcindia.gov.in