प्रधान मंत्री आवास योजना- सर्व गृहनिर्माण (शहरी)

Pradhan Mantri Awas Yojana -Housing for All (Urban)

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रभाग अ, ब,क, ड, इ, फ, ग, ह कार्यक्षेत्रामध्ये जमिनधारक / विकासक यांनी खाजगी जमिनीवर पंतप्रधान आवास योजनेत PPP धोरण आधारीत AHP घटकांतर्गत परवडणारी घरे बांधणेकामी प्रस्ताव सादर करणे.

मुख्य निविदा नोटीस पहा

क्षेत्रीय कार्यालय नुसार निविदा माहिती