महापालिका निवडणूक २०२२ माहिती व जाहीर प्रकटन

image

महापालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ माहिती व जाहीर प्रकटन

  प्रारूप /अंतिम प्रभागनिहाय आरक्षण
  नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण सोडत जाहिर सूचना
  अंतिम मतदार यादी बाबत जाहीर प्रकटन
 
प्रभाग क्र
अंतिम मतदार यादी
प्रभाग क्र
अंतिम मतदार यादी
प्रभाग क्र. १ प्रभाग क्र. २४
प्रभाग क्र. २ प्रभाग क्र. २५
प्रभाग क्र. ३ प्रभाग क्र. २६
प्रभाग क्र. ४ प्रभाग क्र. २७
प्रभाग क्र. ५ प्रभाग क्र. २८
प्रभाग क्र. ६ प्रभाग क्र. २९
प्रभाग क्र. ७ प्रभाग क्र. ३०
प्रभाग क्र. ८ प्रभाग क्र. ३१
प्रभाग क्र. ९ प्रभाग क्र. ३२
प्रभाग क्र. १० प्रभाग क्र. ३३
प्रभाग क्र. ११ प्रभाग क्र. ३४
प्रभाग क्र. १२ प्रभाग क्र. ३५
प्रभाग क्र. १३ प्रभाग क्र. ३६
प्रभाग क्र. १४ प्रभाग क्र. ३७
प्रभाग क्र. १५ प्रभाग क्र. ३८
प्रभाग क्र. १६ प्रभाग क्र. ३९
प्रभाग क्र. १७ प्रभाग क्र. ४०
प्रभाग क्र. १८ प्रभाग क्र. ४१
प्रभाग क्र. १९ प्रभाग क्र. ४२
प्रभाग क्र. २० प्रभाग क्र. ४३
प्रभाग क्र. २१ प्रभाग क्र. ४४
प्रभाग क्र. २२ प्रभाग क्र. ४५
प्रभाग क्र. २३ प्रभाग क्र. ४६
 

मुळ प्रारूप मतदार यादी

प्रभाग क्र
मतदार यादी
प्रभाग क्र
मतदार यादी
प्रभाग क्र. १ प्रभाग क्र. २४
प्रभाग क्र. २ प्रभाग क्र. २५
प्रभाग क्र. ३ प्रभाग क्र. २६
प्रभाग क्र. ४ प्रभाग क्र. २७
प्रभाग क्र. ५ प्रभाग क्र. २८
प्रभाग क्र. ६ प्रभाग क्र. २९
प्रभाग क्र. ७ प्रभाग क्र. ३०
प्रभाग क्र. ८ प्रभाग क्र. ३१
प्रभाग क्र. ९ प्रभाग क्र. ३२
प्रभाग क्र. १० प्रभाग क्र. ३३
प्रभाग क्र. ११ प्रभाग क्र. ३४
प्रभाग क्र. १२ प्रभाग क्र. ३५
प्रभाग क्र. १३ प्रभाग क्र. ३६
प्रभाग क्र. १४ प्रभाग क्र. ३७
प्रभाग क्र. १५ प्रभाग क्र. ३८
प्रभाग क्र. १६ प्रभाग क्र. ३९
प्रभाग क्र. १७ प्रभाग क्र. ४०
प्रभाग क्र. १८ प्रभाग क्र. ४१
प्रभाग क्र. १९ प्रभाग क्र. ४२
प्रभाग क्र. २० प्रभाग क्र. ४३
प्रभाग क्र. २१ प्रभाग क्र. ४४
प्रभाग क्र. २२ प्रभाग क्र. ४५
प्रभाग क्र. २३ प्रभाग क्र. ४६

 

 

अंतिम प्रभाग रचना २०२२

परिशिष्ट क, अधिसूचना
अंतिम प्रभाग रचनेमधील प्रत्येक प्रभागनिहाय आरक्षण
परिशिष्ट क्रमांक १

परिशिष्ट क्रमांक २

अंतिम प्रभाग रचना शहराचा एकत्रित नकाशा
प्रभाग क्र
अंतिम नकाशा
प्रभाग क्र
अंतिम नकाशा
प्रभाग क्र. १ प्रभाग क्र. २४
प्रभाग क्र. २ प्रभाग क्र. २५
प्रभाग क्र. ३ प्रभाग क्र. २६
प्रभाग क्र. ४ प्रभाग क्र. २७
प्रभाग क्र. ५ प्रभाग क्र. २८
प्रभाग क्र. ६ प्रभाग क्र. २९
प्रभाग क्र. ७ प्रभाग क्र. ३०
प्रभाग क्र. ८ प्रभाग क्र. ३१
प्रभाग क्र. ९ प्रभाग क्र. ३२
प्रभाग क्र. १० प्रभाग क्र. ३३
प्रभाग क्र. ११ प्रभाग क्र. ३४
प्रभाग क्र. १२ प्रभाग क्र. ३५
प्रभाग क्र. १३ प्रभाग क्र. ३६
प्रभाग क्र. १४ प्रभाग क्र. ३७
प्रभाग क्र. १५ प्रभाग क्र. ३८
प्रभाग क्र. १६ प्रभाग क्र. ३९
प्रभाग क्र. १७ प्रभाग क्र. ४०
प्रभाग क्र. १८ प्रभाग क्र. ४१
प्रभाग क्र. १९ प्रभाग क्र. ४२
प्रभाग क्र. २० प्रभाग क्र. ४३
प्रभाग क्र. २१ प्रभाग क्र. ४४
प्रभाग क्र. २२ प्रभाग क्र. ४५
प्रभाग क्र. २३ प्रभाग क्र. ४६
 
प्रारूप प्रभाग रचना :हरकती सुनावणीबाबत जाहीर प्रकटन
जाहीर सूचना
प्रारूप प्रभाग रचना अधिसूचना (मराठी)
प्रारूप प्रभाग रचना शहराचा एकत्रित नकाशा
प्रभाग क्र. प्रारूप नकाशा पहा
प्रभाग क्र. १ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. २ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ३ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ४ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ५ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ६ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ७ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ८ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ९ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. १० नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ११ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. १२ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. १३ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. १४ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. १५ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. १६ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. १७ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. १८ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. १९ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. २० नकाशा पहा
प्रभाग क्र. २१ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. २२ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. २३ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. २४ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. २५ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. २६ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. २७ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. २८ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. २९ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ३० नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ३१ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ३२ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ३३ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ३४ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ३५ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ३६ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ३७ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ३८ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ३९ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ४० नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ४१ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ४२ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ४३ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ४४ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ४५ नकाशा पहा
प्रभाग क्र. ४६ नकाशा पहा

 

  सार्वत्रिक निवडणूक २०१७ बाबतची माहिती