परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 मनपाच्या विविध विभागांसाठी आवश्यक वाषिक पाई साहित्याची मागणी सन २०१९-२० करिता परिपत्रक बघा
2 निरुपयोगी भंगार साहित्य परिपत्रक बघा
3 पावसाळी साधने वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
4 मे साईश्रध्दा एंटर, मे ओमकार एंटर शिवसमर्थ एंटर या तीन फर्मवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणेबाबत परिपत्रक बघा
5 गणवेष वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
6 गणवेष वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
7 मुदतबाहय आणि दावा न सांगितलेल्या ठेवी/अनामत रक्कमा व्यपगत करण्याबाबत. परिपत्रक बघा
8 निविदा उघडणे रजिस्टरबाबत परिपत्रक बघा
9 साहित्य खरेदीबाबत परिपत्रक बघा
10 विविध विभागाच्या निविदा उघडणेच्या कामकाजाबाबत परिपत्रक बघा
11 वार्षिक साठा पडताळणी करणेकामी दि. १/४/२०१६ ते ५/४/२०१६ पर्यंतचे सर्व काठारांचे कामकाज बंद बाबत. परिपत्रक बघा
12 निरुपयोगी भंगार साहित्य जमा करणेबाबत परिपत्रक बघा
13 गणवेश साहित्य उपलब्धतेबाबत परिपत्रक बघा
14 सन २०१४-१५ व २०१५-१६ करिता गणवेष खरेदीकामी माहिती पाठविणेबाबत परिपत्रक बघा
15 सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वर्षासाठी महिला शिपाई कर्मचा-यांना छत्री वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
16 सन २०१३-१४ व २०१४-१५ करिता मनपा कर्मचा-यांना गमबुट खरेदीबाबत.... परिपत्रक बघा
17 मनपाचे विविध विभागाकडील सुस्थितीत, अतिरिक्त (जादा), वापर न झालेले फर्निचर साहित्याबाबत परिपत्रक बघा
18 फर्निचर साहित्य मागणी बाबत परिपत्रक बघा
19 परिपत्रक पावसाळी साहित्याबाबत. परिपत्रक बघा
20 टेंडर मुदतवाढ परिपत्रक बघा
21 पुरुष व महिला कर्मचा-यांकरिता रेनसुट/रेनकोट वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
22 निरोपयोगी भंगार साहित्य जमा करणेबाबत. परिपत्रक बघा
23 फर्निचर साहित्य मागणीबाबत परिपत्रक बघा
24 सन २०१४ च्या डायरी वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
25 अभिलेख नष्ट करणेबाबत ( रिकामी पोती) परिपत्रक बघा
26 अभिलेख नष्ट करणेबाबत परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 महानगरपालिकेतील महत्वाचे कागदपत्रे नस्ती स्कॅनींग व डिजीटायझेशन करून जतन करणेबाबत आदेश बघा
2 विकास कामांच्या / साहित्य खरेदीच्या को-या निविदा संच विक्री दर व वार्षिक दरवाढीबाबत आदेश बघा
3 आषाढी पालखी सोहळा २०१६ मुर्ती खरेदी प्रकरणी निविदाकांराना ठेकेदार नोंदणी यादीतुन काढुन टाकणेबाबत आदेश बघा
4 आषाढी पालखी सोहळा २०१६ मुर्ती खरेदी प्रकरणी निविदाकांराना ठेकेदार नोंदणी यादीतुन काढुन टाकणेबाबत आदेश बघा
5 साहित्य खरेदीच्या /को-या निविदा संच विक्री दर व वार्षिक दरवाढीबाबत आदेश बघा
6 लिलाव आदेश बघा
7 प्रिंटर वाटपाबाबत आदेश बघा
8 साहित्य खरेदीच्या को-या निविदा संच विक्री दराबाबत आदेश बघा