परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 फ्लेक्स प्रिंटीग छपाई बाबत आवश्यक मागणी परिपत्रक बघा
2 मनपाच्या विविध विभागांना त्यांच्या आवश्यकतेप्रमाणे झेरॉक्स प्रती काढणेबाबत परिपत्रक बघा
3 मनपाच्या विविध विभागांसाठी आवश्यक वाषिक पाई साहित्याची मागणी सन २०१९-२० करिता परिपत्रक बघा
4 निरुपयोगी भंगार साहित्य परिपत्रक बघा
5 पावसाळी साधने वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
6 मे साईश्रध्दा एंटर, मे ओमकार एंटर शिवसमर्थ एंटर या तीन फर्मवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करणेबाबत परिपत्रक बघा
7 गणवेष वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
8 गणवेष वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
9 मुदतबाहय आणि दावा न सांगितलेल्या ठेवी/अनामत रक्कमा व्यपगत करण्याबाबत. परिपत्रक बघा
10 निविदा उघडणे रजिस्टरबाबत परिपत्रक बघा
11 साहित्य खरेदीबाबत परिपत्रक बघा
12 विविध विभागाच्या निविदा उघडणेच्या कामकाजाबाबत परिपत्रक बघा
13 वार्षिक साठा पडताळणी करणेकामी दि. १/४/२०१६ ते ५/४/२०१६ पर्यंतचे सर्व काठारांचे कामकाज बंद बाबत. परिपत्रक बघा
14 निरुपयोगी भंगार साहित्य जमा करणेबाबत परिपत्रक बघा
15 गणवेश साहित्य उपलब्धतेबाबत परिपत्रक बघा
16 सन २०१४-१५ व २०१५-१६ करिता गणवेष खरेदीकामी माहिती पाठविणेबाबत परिपत्रक बघा
17 सन २०१२-१३ व २०१३-१४ या वर्षासाठी महिला शिपाई कर्मचा-यांना छत्री वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
18 सन २०१३-१४ व २०१४-१५ करिता मनपा कर्मचा-यांना गमबुट खरेदीबाबत.... परिपत्रक बघा
19 मनपाचे विविध विभागाकडील सुस्थितीत, अतिरिक्त (जादा), वापर न झालेले फर्निचर साहित्याबाबत परिपत्रक बघा
20 फर्निचर साहित्य मागणी बाबत परिपत्रक बघा
21 परिपत्रक पावसाळी साहित्याबाबत. परिपत्रक बघा
22 टेंडर मुदतवाढ परिपत्रक बघा
23 पुरुष व महिला कर्मचा-यांकरिता रेनसुट/रेनकोट वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
24 निरोपयोगी भंगार साहित्य जमा करणेबाबत. परिपत्रक बघा
25 फर्निचर साहित्य मागणीबाबत परिपत्रक बघा
26 सन २०१४ च्या डायरी वाटपाबाबत परिपत्रक बघा
27 अभिलेख नष्ट करणेबाबत ( रिकामी पोती) परिपत्रक बघा
28 अभिलेख नष्ट करणेबाबत परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 महानगरपालिकेतील महत्वाचे कागदपत्रे नस्ती स्कॅनींग व डिजीटायझेशन करून जतन करणेबाबत आदेश बघा
2 विकास कामांच्या / साहित्य खरेदीच्या को-या निविदा संच विक्री दर व वार्षिक दरवाढीबाबत आदेश बघा
3 आषाढी पालखी सोहळा २०१६ मुर्ती खरेदी प्रकरणी निविदाकांराना ठेकेदार नोंदणी यादीतुन काढुन टाकणेबाबत आदेश बघा
4 आषाढी पालखी सोहळा २०१६ मुर्ती खरेदी प्रकरणी निविदाकांराना ठेकेदार नोंदणी यादीतुन काढुन टाकणेबाबत आदेश बघा
5 साहित्य खरेदीच्या /को-या निविदा संच विक्री दर व वार्षिक दरवाढीबाबत आदेश बघा
6 लिलाव आदेश बघा
7 प्रिंटर वाटपाबाबत आदेश बघा
8 साहित्य खरेदीच्या को-या निविदा संच विक्री दराबाबत आदेश बघा