परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतनदराबाबत दिनांक ०१/०१/२०२० ते ३१/०६/२०२० परिपत्रक बघा
2 सीएआर व त्यावरील कामगार विम्याची कपात डब्ल्यूसी शासकीय विमा निधीबाबत परिपत्रक बघा
3 कंत्राटी कामगार / शिकाऊ उमेदवारांचे (Apprentice Act 1961) किमान वेतन दराबाबत परिपत्रक बघा
4 कंत्राटी कामगार/शिकाऊ उमेदवारांचे(Apprentice Act1961)किमान वेतन दराबाबत (दि ०१/०१/२०१९ते३०/०६/२०१९) परिपत्रक बघा
5 कंत्राटी कामगार / शिकाऊ उमेदवारांचे (Apprentice Act 1961) किमान वेतन दराबाबत परिपत्रक बघा
6 कामगार / शिकाऊ उमेदवारांचे (Apprentice Act 1961) किमान वेतन दराबाबत. परिपत्रक बघा
7 कामगार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत. परिपत्रक बघा
8 किमान वेतन दर परिपत्रक बघा
9 भविष्य निर्वाह निधी कायदयाची पुर्तता करणेबाबत. परिपत्रक बघा
10 ठेकेदाराकडे काम करणा-या कंत्राटी कामगारांना वेतन अदा करण्याबाबत परिपत्रक बघा
11 कॉन्ट्रॅक्ट लेबर अक्ट १९७० चे कलम १२ नुसार लायसन्स घेणे बंधनकारक असलेबाबत परिपत्रक बघा
12 कामगार कायदयातील तरतुदीचे पालन करण्याबाबत परिपत्रक बघा
13 इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर नियम १९९८ अंतर्गत १ टक्का उपकर वसुलीबाबत परिपत्रक बघा
14 भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ चे अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
15 ठेकेदारी पद्धतीने देण्यात येणा-या कामाबाबत परिपत्रक बघा
16 नियुक्त करण्यात येणा-या कामगाराचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्याबाबत परिपत्रक बघा
17 कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ ची पुर्तता करणेबाबत परिपत्रक बघा
18 कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ ची पुर्तता करणेबाबत परिपत्रक बघा
19 कामगार कायदयाची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत परिपत्रक बघा
20 कामगार कायदयाच्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
21 कंत्राटी कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीबाबत परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 कंत्राटी कामगांराचे किमान वेतन दराबाबत. आदेश बघा
2 कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन दराबाबत (दि. ०१.०४.२०१८ पासून) आदेश बघा
3 कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन दर व भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीबाबत आदेश बघा