परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
माहिती उपलब्ध नाही/td>
क्रमांक तपशील आदेश
1 सुधारीत इमारत ना हरकत दाखला शुल्क आदेश बघा
2 मनपा क्षेत्रातील अनाधिकृत भंगार व्यावसायिक, गोडावून चे अग्न‍िशमन व पाणी फवारणी यांचे कामकाजाकरीता स आदेश बघा
3 उंच इमारतीं व अन्य उद्योगधंदे व्यवसायकरीता अग्न‍िशमन सेवा शुल्क सुधारित दर निश्चिती बाबत आदेश बघा
4 दिपावली सणासाठी अग्न‍िशामक सुरक्ष‍ितता उपाययोजना बाबत आदेश बघा