भरती प्रक्रिया

भरती प्रक्रिया

कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदाच्या लेखी परीक्षे बाबत
 
आयटीआय मोरवाडी येथील निदेशक पदे तासिका तत्वावर भरणेबाबत ऑनलाइन लिंक
 
जाहिरात क्रमांक ३४५/२०२२ प्रसिद्धीपत्रक
विविध वैद्यकीय पदांवरील भरती बाबत प्रसिद्धीपत्रक
 
जाहिरात क्र. ३४५/२०२२
जाहिरात क्र. ३४५/२०२२ - यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालयाकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर विविध डॉक्टरांची पदे भरणेबाबत ऑनलाईन नोंदणी करा
 
जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदनऑनलाईन परिक्षा शुल्काबाबत
जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदतवाढ
जाहिरात १८४/२०२२ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन लिपिक टंकलेखनाबाबत
जाहिरात १८४/२०२२ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन वयोमर्यादेबाबत
ऑनलाईन नोंदणी करा