भरती प्रक्रिया

भरती प्रक्रिया

जाहिरात क्रमांक ७९/२०२३ YCMH दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरण्याबाबत

Online link

http://103.224.247.134:8080/PCMCRecruitment/

 

जाहिरात क्र.184/2022- ऑनलाईन परिक्षा प्रवेशपत्र (Admit Card)

Help Line No. 7353293111

जाहिरात क्रं. १८४/२०२२ अंतर्गत जाहीर प्रकटन क्रमांक ०२/२०२३
Help Desk Number व Held Desk Email
जाहिरात क्र. १८४/२०२२ मधील पदांच्या जागा व आरक्षण बाबत जाहीर निवेदन
 
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. ए.एन.एम. पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. फार्मासिस्ट पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. एक्स रे टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. साख्यिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. लॅब टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
 
जाहिरात क्र. १२६५/२०२१ स्टाफनर्स पदासाठी उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत जाहीर निवेदन
 
कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदाच्या लेखी परीक्षे बाबत
 
आयटीआय मोरवाडी येथील निदेशक पदे तासिका तत्वावर भरणेबाबत ऑनलाइन लिंक
 
जाहिरात क्रमांक ३४५/२०२२ प्रसिद्धीपत्रक
विविध वैद्यकीय पदांवरील भरती बाबत प्रसिद्धीपत्रक
 
जाहिरात क्र. ३४५/२०२२
जाहिरात क्र. ३४५/२०२२ - यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालयाकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर विविध डॉक्टरांची पदे भरणेबाबत ऑनलाईन नोंदणी करा
 
जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदनऑनलाईन परिक्षा शुल्काबाबत
जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदतवाढ
जाहिरात १८४/२०२२ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन लिपिक टंकलेखनाबाबत
जाहिरात १८४/२०२२ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन वयोमर्यादेबाबत
ऑनलाईन नोंदणी करा