भरती प्रक्रिया

भरती प्रक्रिया

कागदपत्र पडताळणी २ रा टप्पा राबविणेबाबत. जाहिर निवेदन व (Cut Off)- जाहिरात क्र.१८४/२०२२

मानधन तात्पुरत्या स्वरुपात विविध डांक्टरांची पदे भरणेबाबत जाहिरात

दिव्यांग भवन फाऊंडेशन येथील ३१ पदांची भरती Walk-in Interview
एकत्रित मानधनावर करार पध्दतीने सहाय्यक शिक्षक नेमणूका करणेबाबत
जाहिरात क्रमांक ६७०/२०२४ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन
ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत
जाहीरात क्रमांक ६७०/२०२४ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन-महिला उमेदवारांच्या उंची व वजनाबाबत
जाहीरात क्रमांक ६७०/२०२४
अग्निशमन विमोचक/फायरमन रेस्क्युअर या पदासाठी Online अर्ज भरणेकामी लिंक क्लिक करा
जाहीरात जाहिरात क्रमांक ६७०/२०२४
अग्निशमन विमोचक/फायरमन रेस्कयुअर या पदाची सविस्तर जाहिरात
 
जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- समाजसेवक
जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- लिपिक
जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक
जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- कनिष्ठ अभियंता (वि)
जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- कनिष्ठ अभियंता (स्था)
जाहिरात क्रमांक 184/2022- अँनिमल किपर- अपात्र उमेदवारांची यादी
जाहिरात क्रमांक 184/2022- विभागीय अग्निशमन अधिकारी- अपात्र उमेदवारांची यादी
जाहिरात क्रमांक 184/2022- उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी- अपात्र उमेदवारांची यादी
जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- विधी अधिकारी

जाहीर निवेदन

Online recruitment of Medical post advt. no.454/2023

 
जाहिरात क्र.१८४/२०२२ पुर्वचारित्र्य वर्तणुक पडताळणी व शारिरीक पात्रता तपासणी बाबत जाहिर निवेदन
जाहिरात क्रमांक 184/2022 चे अनुषंगाने कागदपत्रे पडताळणीचा दुसरा टप्पा राबविणेबाबत जाहिर निवेदन - उमेदवार यादी व अंतिम गुणरेषा (Cut Off)
जाहिरात क्रमांक 184/2022 चे अनुषंगाने कागदपत्रे पडताळणीचा दुसरा टप्पा राबविणेबाबत जाहिर निवेदन

 

  जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी अपात्र उमेदवारांची यादी
  जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. समाजसेवक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी
  जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. विधी अधिकारी पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी
  जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. कनिष्ठ अभियंता विद्युत पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी
  जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी
  जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. विभागीय अग्निशमन अधिकारी अपात्र उमेदवारांची यादी
  जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. कोर्ट लिपिक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी
  जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. लिपिक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी
  जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी
  जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. अँनिमल किपर पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी
  जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. अतिरिक्त कायदा सल्लागार पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी
 
दिव्यांग भवन फाऊंडेशन येथील अधिकारी / कर्मचारी यांची भरती करणेकामी
जाहिरात क्रमांक 184/2022- कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) ) पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन
जाहिरात क्रमांक 184/2022 - कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन
जाहिरात क्रमांक 184/2022 - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन
जाहिरात क्रमांक 184/2022 - लिपिक पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन
जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल
जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल
जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल
जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – लिपिक पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल
 
जाहिरात क्र.184/2022- उमेदवारांचे कागदपत्रे पडताळणीबाबत जाहिर निवेदन
लिपिक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य व कनिष्ठ अभियंता, विद्युत या पदांचे निकालाबाबत.

दि.26/05/2023 ते दि.28/05/2023 या कालावधीत झालेल्या ऑनलाईन परिक्षेचा पदनिहाय निकाल जाहिरात क्र.184/2022 अनुषंगाने जाहिर निवेदन

 
वाय सी एम एच मधे दरमहा एकत्रित विद्यावेतनावर तात्पुरत्या स्वरूपात वरिष्ठ निवासी पदे भारणेबाबत
 
उत्तरतालिका (answer key) व हरकत व अर्जाबाबत जाहीर निवेदन जाहिरात क्र. १८४/२०२२
 
जाहिरात क्रमांक- १८४/२०२२ दिनांक १७/०७/२०२३ रोजीच्या ऑनलाईन परिक्षेच्या प्रवेशपत्राची (Admit Card) लिंक
उत्तरतालिका (Answer key) व हरकत अर्जाबाबत जाहीर निवेदन जाहिरात क्र १८४/२०२२

वैदकीय भरती जाहिरात ७९/२०२३ बाबत जाहीर प्रकटन

जाहिरात क्रमांक ७९/२०२३ YCMH दरमहा एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरण्याबाबत

Online link

http://103.224.247.134:8080/PCMCRecruitment/

 

जाहिरात क्र.184/2022- ऑनलाईन परिक्षा प्रवेशपत्र (Admit Card)

Help Line No. 7353293111

जाहिरात क्रं. १८४/२०२२ अंतर्गत जाहीर प्रकटन क्रमांक ०२/२०२३
Help Desk Number व Held Desk Email
जाहिरात क्र. १८४/२०२२ मधील पदांच्या जागा व आरक्षण बाबत जाहीर निवेदन
 
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. ए.एन.एम. पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. फार्मासिस्ट पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. एक्स रे टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. साख्यिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. लॅब टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी
 
जाहिरात क्र. १२६५/२०२१ स्टाफनर्स पदासाठी उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत जाहीर निवेदन
 
कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदाच्या लेखी परीक्षे बाबत
 
आयटीआय मोरवाडी येथील निदेशक पदे तासिका तत्वावर भरणेबाबत ऑनलाइन लिंक
 
जाहिरात क्रमांक ३४५/२०२२ प्रसिद्धीपत्रक
विविध वैद्यकीय पदांवरील भरती बाबत प्रसिद्धीपत्रक
 
जाहिरात क्र. ३४५/२०२२
जाहिरात क्र. ३४५/२०२२ - यशवंतराव चव्हाण स्मृती रूग्णालयाकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मानधनावर विविध डॉक्टरांची पदे भरणेबाबत ऑनलाईन नोंदणी करा
 
जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदनऑनलाईन परिक्षा शुल्काबाबत
जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – ऑनलाईन अर्ज करण्यास मुदतवाढ
जाहिरात १८४/२०२२ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन लिपिक टंकलेखनाबाबत
जाहिरात १८४/२०२२ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन वयोमर्यादेबाबत
ऑनलाईन नोंदणी करा