मनपा मिळकत कर विभाग विविध माहिती परिपत्रके

विविध माहिती परिपत्रके व जाहीर प्रकटन

1 सन 2021-22 कर व करेतर बाबींचे दरपत्रक
2 मिळकतीचे कारयोग्य मूल्य निश्चितीकामीचे दराबाबत
3 बिगरपरवाना निवासी बांधकामांचे अवैध बांधकाम शास्तीकर समायोजनबाबत
4 सन 2019-2020 कर व करेत्तर बाबींचे दरपत्रक
5 अवैध बांधकाम शास्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने कमी करण्याबाबतचे परीपत्रक
6 अवैध बांधकाम शास्ती पूर्वलक्षी प्रभावाने कमी करण्याबाबतचे (शासन निर्णय)
7 मिळकतकर अभय योजना बाबत जाहिर आवाहन
8 मिळकत सर्वेक्षण बाबत जाहीर अवाहन
9 मालमत्ता कर स्वे.फिट नुसार दर २०१८-१९
10 संन २०१८-१९ मिळकत कर व करेत्तर बाबींचे दरपत्रक
11 मिळकतकर व फ्लोरेज कर संबंधी जाहिर प्रकटन
12 एकरकमी मिळकत कराचा ऑनलाइन भरणाकरणाऱ्यास सूट
13 अविवाहित शहीद झालेल्या सैनिकांच्या नावे असलेल्या मिळकत करात सूट
14 शौर्यपदक धारक व माजी सैनिकांच्या विधवांना मालमत्ता करात सुट देणे बाबत