उद्यान विभाग भरती प्रक्रिया

भरती प्रक्रिया

 
जाहिरात क्र.1265/2021 निवेदन- उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी करणेबाबत प्रसिद्धी दि. ०१/०८/२०२२

जाहिरात क्रमांक १२६५/२०२१ च्या अनुषंगाने दि. २५/०६/२०२२ रोजी झालेल्या
ऑनलाईन परीक्षेचा पदनिहाय निकाल

ऑनलाईन परीक्षे बाबतचे निवेदन
अनु क्र
पदाचे नाव
निकाल
वैदकीय अधिकारी निकाल पहा
स्टाफनर्स निकाल पहा
सांख्यिकी सहाय्यक निकाल पहा
लॅब टेक्निशियन निकाल पहा
एक्स रे टेक्निशियन निकाल पहा
फार्मासिस्ट निकाल पहा
ए.एन.एम. निकाल पहा