फेरीवाले सर्वेक्षण

फेरीवाले याचे सर्वेक्षण बाबतच्या प्रभागनिहाय याद्या

जाहीर प्रकटन

जाहीर प्रकटन

दि. ०७ नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत  यादीमधील पथ विक्रेत्यांनी  संबंधित
क्षेत्रिय कार्यालयामध्ये कागदपत्रे सादर करावीत.