सह आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्यांची माहिती

  अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज
नाव श्रीमती आशादेवी मारुती दुर्गुडे मध्यवर्ती भांडार
भ्रमणध्वनी 8888844210 आपत्ती व्यवस्थापण
ई-मेल a.durgude@pcmcindia.gov.in नागरी सुविधा केंद्र