विभाग

विभाग - माहिती व तंत्रज्ञान विभाग

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : निळकंठ धोंडीराम पोमण

हुद्दा : मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी

ई-मेल : n.poman@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501908

विभागाची माहिती

पत्ता : ४ था मजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगर पालिका मुंबई पुणे महामार्ग, पिंपरी पुणे ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67331120

Extension : 1120

ई-मेल : egov@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 24

तपशील : १. विविध विभांगांचे संगणकीकरण
२. मनपातील विविध विभांगाना गरजेनुसार भांडार विभागामार्फत संगणक यंत्रणा पुरविणे .
३. विविधसंस्थाकडुन ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाकरिता सॉफ्टवेअर तयार करुन घेणे.
४. ई-गव्हर्नन्स विभागामध्ये प्रशासकीय नियत्रण ठेवणे.
५. कर्मचा-यांना संगणक विषयक प्रशिक्षण करावयाचे काम.
६. संगणकीय नेटवर्किंग व इंटरनेट पुरविणे