विविध हेल्पलाईन क्रमांक

image

हेल्पलाईन क्रमांक

 

अनुक्रमांक हेल्पलाईन संपर्क क्रमांक
1

बेड व्यवस्थापन
(खाजगी किंवा शासकीय रुग्णालयात बेड मिळणेबाबत)

02067331151
02067331152
2
रुग्णवाहिका 02067332101
02067331154
108
3
ऑक्सिजन बाबत 7768005888
4
प्लाझ्मा / ब्लड डोनेशन बाबत

020-67332389
7768809111

5
स्वास्थ हेल्पलाईन
(होम आयसोलेशन नागरिकांना मदत हवी असल्यास)

02067331141
02067331142

6
विभागीय आयुक्तां कडील माहिती https://divcommpunecovid.com/ccsbeddashboard/hsr
7
शववाहिनीसाठी 02067331155
8
मनपा सारथी हेल्पलाईन 8888006666