दि. 1 जानेवारी 2013 पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश

दि. 1 जानेवारी 2013 पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश

अनु कमांक विषय आदेश / परिपत्रक क्रमांक दिनांक प्रकार
1 निसर्गकवी बहिणाबाई चौधरी प्राणीसंग्रहालय विभागाचे कामकाजाबाबत. प्रशा/२/कावि/५७२/२०२१ 14-06-2021 आदेश
2 COVID -19 कोरोना आजाराच्या तीस-या संभाव्य येणा-या लाटेसंदर्भात (Third wave of Corona) घ्यावयाची काळजी व तातडीने करावयाच्या उपाययोजना.... प्रशा/1/कावि/691/2021 12-06-2021 आदेश
3 कनिष्ठ अभियंता (पर्यावरण) अभिनामाची पदे समावेशनाने भरणेबाबत. प्रशा/३/कावि/८०७/२०२१ 11-06-2021 आदेश
4 कनिष्ठ अभियंता (वाहतूक नियोजन) अभिनामाची पदे समावेशनाने भरणेबाबत. प्रशा/३/कावि/८०८/२०२१ 11-06-2021 आदेश
5 श्री.पोटे खंडु देवजी, सफाई कामगार (संगणक क्रमांक 5218) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/३७०/२०२१ 11-06-2021 आदेश
6 घरबांधणी/ भूखंड/ घरदुरूस्ती/ राहत्या घराचे नवीव बांधकाम करून विस्तार करणेकामी घरविस्तार अग्रिम यांच्या अग्रिम मर्यादेत सुधारणा करणेबाबत. प्रशा/१५/कावि/१८६/२०२१ 11-06-2021 आदेश
7 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.भुतकर मनोज वसंतराव, पदनाम-कार्यालयीन अधिक्षक, (संगणक क्रमांक 1579) प्रशा/४/कावि/७६५/२०२१ 11-06-2021 आदेश
8 ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पदावरील पदोन्नती नियमित करणेबाबत. प्रशा/१/कावि/५१८/२०२१ 11-06-2021 आदेश
9 ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पदावरील पदोन्नती नियमित करणेबाबत. प्रशा/१/कावि/५१९/२०२१ 11-06-2021 आदेश
10 उपअभियंता (विद्यूत) पदावरील पदोन्नतीबाबत प्रशा/2/कावि/568/2021 11-06-2021 आदेश
11 वाढीव शैक्षणिक अर्हतेची माहिती सादर करणेबाबत प्रशा/4/कावि/774/2021 11-06-2021 आदेश
12 आरोग्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत प्रशा/1/कावि/687/2021 11-06-2021 आदेश
13 श्री.मंजाळ रामा गोळ्या, गटरकुली (संगणक क्रमांक 3422) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/५७६/२०२१ 10-06-2021 आदेश
14 श्रीमती.लोखंडे बेबी दत्तात्रय, सफाई कामगार, (संगणक क्रमांक ७०५१) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/५९१/२०२१ 10-06-2021 आदेश
15 श्री. हिले मोघा पांडूरंग, कंपोस्ट कुली, (संगणक क्रमांक २२०३) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/३४८/२०२१ 10-06-2021 आदेश
16 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.मापारी दिलीप धोंडीबा, पदनाम-रखवालदार, (संगणक क्रमांक 5624) प्रशा/५/कावि/५९३/२०२१ 10-06-2021 आदेश
17 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्रीमती.वेताळे सुमन शिवराम, पदनाम-सफाई कामगार, (संगणक क्रमांक २३३१) प्रशा/५/कावि/५७१/२०२१ 10-06-2021 आदेश
18 कोरोना विषाणू Covid 19 प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाय महापालिका कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या उपस्थितीवर मर्यादित कालावधीसाठी घातलेले निर्बंध शिथिल करणेबाबत. प्रशा/१/कावि/६८३/२०२१ 10-06-2021 आदेश
19 COVID - 19 चे कामकाजामधून कार्यमुक्त करणेबाबत प्रशा/4/कावि/773/2021 10-06-2021 आदेश
20 मा.खासदार , आमदार सन्मा.मंत्री महोदय, पदाधिकारी, नगरसदस्य यांचेकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर / तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवालाबाबत प्रशा/10ब/कावि/340/2021 10-06-2021 आदेश
21 कोरोना विषाणू COVID-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.कडील उपलब्ध करुन घेण्यात आलेल्या कर्मचा-यांना कार्यमुक्त करणेबाबत प्रशा/5/कावि/600/2021 10-06-2021 आदेश
22 कार्यकारी अभियंता (विद्युत) पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/२/कावि/५५३/२०२१ 09-06-2021 आदेश
23 कोरोना विषाणू COVID-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. कडील कर्मचारी उपलब्ध करुन देणेबाबत. प्रशा/५/कावि/५९९/२०२१ 09-06-2021 आदेश
24 नियुक्ती नियमित करणेबाबत. श्री.गणेश अजिनाथ रोकडे - गटरकुली प्रशा/७/कावि/५६४/२०२१ 09-06-2021 आदेश
25 श्री.विनायक प्रमोद रजपूत, लिपिक यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/७/कावि/४९/२०२१ 09-06-2021 आदेश
26 सह शहर अभियंता (वि/यां) पदाचे कामकाजाबाबत. प्रशा/१/कावि/६५३/२०२१ 08-06-2021 आदेश
27 कोरोना विषाणू COVID - 19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.कडील उपलब्ध करुन घेण्यात आलेल्या कर्मचा-यांना कार्यमुक्त करणेबाबत प्रशा/5/कावि/598/2021 08-06-2021 आदेश
28 मा.श्री. उत्तम प्रकाश केंदळे, सभापती- क्रीडा कला सांस्कृतिक समिती यांना खाजगी वाहन वापराकरीता खर्च अनुज्ञेय करणेबाबत. प्रशा/११/कावि/२७९/२०२१ 08-06-2021 आदेश
29 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.निघोजकर संजय भिमाजी, पदनाम-आरेखक, (संगणक क्रमांक 1323) प्रशा/३अ/कावि/११२/२०२१ 08-06-2021 आदेश
30 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्रीमती.चांदणे मार्गारेट प्रविण, पदनाम- आया, (संगणक क्र.8653) प्रशा/५/कावि/५७५/२०२१ 07-06-2021 आदेश
31 श्री.कदम राजू बाबुराव, कचराकुली (संगणक क्रमांक 3444) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/५७६/२०२१ 07-06-2021 आदेश
32 कोविड -१९ च्या अनुषंगाने वॉररूम कामकाजाकरीता नेमणुक केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. प्रशा/४/कावि/७३५/२०२१ 07-06-2021 आदेश
33 कोरोना विषाणू COVID - 19 प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी करावयाचे उपाययोजना पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.कडील कर्मचारी उपलब्ध करुन देणेबाबत प्रशा/5/कावि/587/2021 07-06-2021 आदेश
34 क्रिडा पर्यवेक्षक पदावरील पदोन्नतीबाबत प्रशा/4/कावि/740/2021 07-06-2021 आदेश
35 कार्यकारी अभियंता (वाहतूक नियोजन) पदावरील पदोन्नतीबाबत प्रशा/2/कावि/547/2021 07-06-2021 आदेश
36 सह शहर अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीबाबत प्रशा/2/कावि/548/2021 07-06-2021 आदेश
37 ग्रंथालय प्रमुख पदावर पदोन्नतीबाबत प्रशा/2/कावि/549/2021 07-06-2021 आदेश
38 समाज विकास अधिकारी पदावरील पदोन्नतीबाबत प्रशा/2/कावि/550/2021 07-06-2021 आदेश
39 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील मा.पदाधिकारी/अधिकारी यांना खाजगी वाहन वापराकरीता खर्च अनुज्ञेय करणेबाबत. (श्री.कुंदन अंबादास गायकवाड- सभापती फ प्रभाग समिती) प्रशा/११/कावि/२७६/२०२१ 07-06-2021 आदेश
40 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.काटे शांताराम भाऊ, पदनाम- प्रमुख अग्निशमन विमोचन (लिडींग फायरमन), (संगणक क्रमांक 322) प्रशा/३अ/कावि/९६/२०२१ 07-06-2021 आदेश
41 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.बोरकर सुनिल शिवाजीराव, पदनाम-गाळणी ऑपरेटर, (संगणक क्रमांक 6167) प्रशा/३अ/कावि/१०१/२०२१ 07-06-2021 आदेश
42 महापालिका सेवेचा राजीनामा मंजूरीबाबत. श्री.कुलकर्णी अक्षय विजयकुमार, स्टाफनर्स (संगणक क्रमांक 11334) प्रशा/३अ/कावि/१०५/२०२१ 04-06-2021 आदेश
43 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.लंगोटे देवराम कृष्णा, पदनाम- रखवालदार, (संगणक क्र.5630) प्रशा/५/कावि/५७९/२०२१ 04-06-2021 आदेश
44 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.जाधव अनिल रामचंद्र, पदनाम- मजूर, (संगणक क्र.5346) प्रशा/५/कावि/५८०/२०२१ 04-06-2021 आदेश
45 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.बंडागळे प्रदीप राजाराम, पदनाम- लेखाधिकारी, (संगणक क्र.468) प्रशा/१/कावि/६२४/२०२१ 03-06-2021 आदेश
46 कोरोना विषाणू COVID - 19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि.कडील कर्मचारी उपलब्ध करुन देणेबाबत प्रशा/5/कावि/584/2021 03-06-2021 आदेश
47 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.मोहिती नारायण विठ्ठल, पदनाम- सुरक्षा सुपरवायझर, (संगणक क्र.4013) प्रशा/५/कावि/५६०/२०२१ 02-06-2021 आदेश
48 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.बोराडे महेंद्र शंकरराव, पदनाम- मिटर निरिक्षक, (संगणक क्र.712) प्रशा/४/कावि/६८८/२०२१ 02-06-2021 आदेश
49 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.राजपुत गुलाब शांताराम, पदनाम- मुख्य लिपिक, (संगणक क्र.5143) प्रशा/४/कावि/७१०/२०२१ 02-06-2021 आदेश
50 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.सांडभोर अनिल दगडू, पदनाम- वायरमन, (संगणक क्र.5162) प्रशा/३अ/कावि/१०४/२०२१ 02-06-2021 आदेश
51 कनिष्ठ अभियंता (मेकॅनिक) रिक्त पदाच्या अतिरिक्त पदभाराबाबत. प्रशा/३/कावि/७५१/२०२१ 01-06-2021 आदेश
52 श्रीमती.बांबे शांताबाई शंकर, सफाई कामगार (संगणक क्रमांक 6620) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/३६९/२०२१ 01-06-2021 आदेश
53 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.काटे शेखर सुखदेव, पदनाम- मुकादम, (संगणक क्र.673) प्रशा/५/कावि/५३४/२०२१ 01-06-2021 आदेश
54 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत. श्री.जाधव वामन मारुती, पदनाम- रखवालदार, (संगणक क्र.7005) प्रशा/५/कावि/५५९/२०२१ 01-06-2021 आदेश