दि. 1 जानेवारी 2013 पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश

दि. 1 जानेवारी 2013 पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश

अनु कमांक विषय आदेश / परिपत्रक क्रमांक दिनांक प्रकार
1 श्री.वाघमारे रमेश तुकाराम,गटरकुली (संगणक क्रमांक 2509 यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. साप्रवि/५/कावि/१७८/२०२३ 27-03-2023 आदेश
2 सण अग्रिम मंजुरीबाबत. साप्रवि/७/कावि/९५/२०२३ 25-03-2023 आदेश
3 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.निपुंगे राजेंद्र वसंतराव, पदनाम- वीज पर्यवेक्षक, (संगणक क्रमांक 6181) साप्रवि/३अ/कावि/८३/२०२३ 24-03-2023 आदेश
4 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.साठे चंद्रकांत गणपत, पदनाम- रखवालदार, (संगणक क्रमांक 5537) साप्रवि/५/कावि/१७६/२०२३ 24-03-2023 आदेश
5 ग्रंथपाल कम लिपिक पदावरुन लिपिक पदावर सेवा वर्ग/समायोजनाबाबत. साप्रवि/४/कावि/२३६/२०२३ 24-03-2023 आदेश
6 सेवानिलंबित करून विभागीय चौकशी सुरू करण्याबाबत. श्री.सचिन आनंदा डोळस, सफाई कामगार साप्रवि/९अ/कावि/७४/२०२३ 24-03-2023 आदेश
7 सेवानिलंबित करून विभागीय चौकशी सुरू करण्याबाबत. श्री.दिलीप भावसिंग आडे, अनुरेखक साप्रवि/९/कावि/१४६/२०२३ 24-03-2023 आदेश
8 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.देठे प्रविणकुमार शिवराम, पदनाम- लेखापाल, (संगणक क्रमांक 108) साप्रवि/४/कावि/२१८/२०२३ 23-03-2023 आदेश
9 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.इदनानी नरेशकुमार कृपालदास, पदनाम- कार्यालय अधिक्षक, (संगणक क्रमांक 1078) साप्रवि/४/कावि/१६५/२०२३ 23-03-2023 आदेश
10 पारपत्र ना हरकत प्रमाणपत्र (नविन व नुतनीकरण) साप्रवि/२२/कावि/२०४/२०२३ 23-03-2023 आदेश
11 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.नढे तुकाराम दशरथ, पदनाम- वाहन चालक, (संगणक क्रमांक 4286) साप्रवि/३अ/कावि/८१/२०२३ 23-03-2023 आदेश
12 लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीबाबत सुधारीत तरतूदी. साप्रवि/६/कावि/१८८/२०२३ 23-03-2023 आदेश
13 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.आडसुळे अशोक नागो, पदनाम- उप अभियंता विद्युत, (संगणक क्रमांक 1178) साप्रवि/१/कावि/१७९/२०२३ 23-03-2023 आदेश
14 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श् डॉ.साळवे पवन वसंतराव , पदनाम- वैद्यकीय अधिकारी, (संगणक क्रमांक 4805) साप्रवि/१/कावि/१६२/२०२३ 23-03-2023 आदेश
15 श्री.रोहीत महेंद्र साकळे, सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. साप्रवि/६अ/कावि/१२०/२०२३ 23-03-2023 आदेश
16 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्रीमती.येडवे जया सुधाकर, पदनाम- स्टाफ नर्स, (संगणक क्रमांक 4724) साप्रवि/३अ/कावि/७७/२०२३ 21-03-2023 आदेश
17 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्रीमती.भोसले निशा दयाराम, पदनाम- सिस्टर इनचार्ज, (संगणक क्रमांक 4720) साप्रवि/३अ/कावि/७८/२०२३ 21-03-2023 आदेश
18 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्रीमती.ठोंबरे विशाखा शैलेंद्र, पदनाम- लेखापाल, (संगणक क्रमांक 110) साप्रवि/४/कावि/१८१/२०२३ 21-03-2023 आदेश
19 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.शिंदे अशोक बाळू, पदनाम- शिपाई, (संगणक क्रमांक 5808) साप्रवि/५/कावि/१३८/२०२३ 21-03-2023 आदेश
20 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.पगारे डेव्हीड वसंतराव, पदनाम- एक्स रे टेक्निशियन, (संगणक क्रमांक 4420) साप्रवि/३अ/कावि/७०/२०२३ 20-03-2023 आदेश
21 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.ढुमणे अनिल भानुदास, पदनाम- लॅब टेक्निशियन, (संगणक क्रमांक 4410) साप्रवि/३अ/कावि/७१/२०२३ 20-03-2023 आदेश
22 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्रीमती.पवार सीमा पद्माकर, पदनाम- स्टाफ नर्स, (संगणक क्रमांक 4716) साप्रवि/३अ/कावि/७५/२०२३ 20-03-2023 आदेश
23 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.पवार सुभाष फकीरा, पदनाम- क्रिडा पर्यवेक्षक, (संगणक क्रमांक 7838) साप्रवि/४/कावि/१८०/२०२३ 20-03-2023 आदेश
24 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.कुर्तकोटी सुनिल माधव, पदनाम- लेखापाल, (संगणक क्रमांक 1076) साप्रवि/४/कावि/१८२/२०२३ 20-03-2023 आदेश
25 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.ढोरे पुरुषोत्तम जनार्दन, पदनाम- मुख्य लिपिक, (संगणक क्रमांक 1864) साप्रवि/४/कावि/२०५/२०२३ 20-03-2023 आदेश
26 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्रीम.सुनसुना ओमी राजू पदनाम- सफाई सेवक, (संगणक क्रमांक 4530) साप्रवि/५/कावि/१५६/२०२३ 20-03-2023 आदेश
27 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.बोडके सुदाम बाबुराव, पदनाम- शिपाई, (संगणक क्रमांक 7014) साप्रवि/५/कावि/१६५/२०२३ 20-03-2023 आदेश
28 श्री.गाडेकर संतोष आनंदा, पदनाम- गटरकुली, (संगणक क्रमांक 2123) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. साप्रवि/५/कावि/१६२/२०२३ 20-03-2023 आदेश
29 घरबांधणी अग्रिम मंजूरीबाबत. श्रीम.योगिता निलेश पाटील पदनाम- लिपिक विभाग- अ क्षेत्रिय कार्यालय, संगणक क्र. 9443 साप्रवि/१५/कावि/७४/२०२३ 20-03-2023 आदेश
30 श्री.कांबळे सुनिल हरीभाऊ, गटरकुली (संगणक क्रमांक 7569) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. साप्रवि/५/कावि/१३६/२०२३ 17-03-2023 आदेश
31 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.कदम अरुण रामचंद्र, पदनाम- रखवालदार, (संगणक क्रमांक 5517) साप्रवि/५/कावि/१५२/२०२३ 17-03-2023 आदेश
32 श्रीमती.सौदे माया तेजपाल, सफाई कामगार (संगणक क्रमांक 7098) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. साप्रवि/५/कावि/१५५/२०२३ 17-03-2023 आदेश
33 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.लोंढे भगवान बाबुराव, पदनाम- लिफ्टमन, (संगणक क्रमांक 6300) साप्रवि/५/कावि/१५४/२०२३ 17-03-2023 आदेश
34 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.नागपुरे राजेद्र श्रावण- ज्युनियर टेक्निकल असि., (संगणक क्रमांक 824) साप्रवि/३अ/कावि/६३/२०२३ 16-03-2023 आदेश
35 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.थिगळे तानाजी रामराव- पदनाम- सहा.कार्य व्यवस्थापक., (संगणक क्रमांक 5109) साप्रवि/३अ/कावि/६८/२०२३ 16-03-2023 आदेश
36 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.व्हटे महादेव मन्मथअप्पा, पदनाम- स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक., (संगणक क्रमांक 453) साप्रवि/३अ/कावि/६९/२०२३ 16-03-2023 आदेश
37 जुनी पेंशन योजना अनुज्ञेय असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी तात्काळ कर्तव्यावर रुजू होणेबाबत जुनी पेंशन योजना अनुज्ञेय असलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांनी तात्काळ कर्तव्यावर रुजू होणेबाबत 15-03-2023 आदेश
38 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.मुकेबील हबीबहरुण हबीबअली, पदनाम-इले.मोटार पंप ऑपरेटर, (संगणक क्रमांक 6269) साप्रवि/३अ/कावि/६४/२०२३ 13-03-2023 आदेश
39 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.गरड शंकर दशरथ, पदनाम- इले.मोटार पंप ऑपरेटर, (संगणक क्रमांक 5190) साप्रवि/३अ/कावि/६५/२०२३ 13-03-2023 आदेश
40 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.शेंडकर शरद मुरलीधर- इले.मोटार पंप ऑपरेटर, (संगणक क्रमांक 6219) साप्रवि/३अ/कावि/६६/२०२३ 13-03-2023 आदेश
41 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.बनसुडे मच्छिंद्र पांडूरंग- वीज पर्यवेक्षक, (संगणक क्रमांक 5082) साप्रवि/३अ/कावि/६७/२०२३ 13-03-2023 आदेश
42 दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाबाबत- परिपत्रक साप्रवि/तप/कावि/२४८/२०२३ 13-03-2023 आदेश
43 दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाबाबत- आदेश साप्रवि/तप/कावि/२४९/२०२३ 13-03-2023 आदेश
44 श्री.सचिन बलवीरसिंग भुंबक, सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. साप्रवि/६अ/कावि/६७/२०२३ 10-03-2023 आदेश
45 श्री.अंकुश प्रकाश भोईर, सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. साप्रवि/६अ/कावि/१२१/२०२३ 10-03-2023 आदेश
46 श्री.महेश राजू पवार, स्प्रे कुली यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. साप्रवि/६अ/कावि/९८/२०२३ 10-03-2023 आदेश
47 श्रीम.पुष्पा महादेव अडागळे, सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. साप्रवि/६अ/कावि/१४/२०२३ 10-03-2023 आदेश
48 श्री.स्वप्निल सुरेश निकम, सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. साप्रवि/६अ/कावि/१५९/२०२३ 10-03-2023 आदेश
49 मनपा मुख्य इमारतीमधील दि.08/02/2023 रोजी सकाळी 10 वाजताच्या हजेरीपत्रक/ फिरती रजिस्टरच्या तपासणीबाबत साप्रवि/तप/१३/कावि/२३८/२०२३ 09-03-2023 आदेश
50 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.चव्हाण राजीव महादेव, पदनाम-मजूर, (संगणक क्रमांक 377) साप्रवि/५/कावि/११०/२०२३ 09-03-2023 आदेश
51 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.भालेकर चंद्रकांत निवृत्ती, पदनाम-शिपाई, (संगणक क्रमांक 1351) साप्रवि/५/कावि/१०९/२०२३ 09-03-2023 आदेश
52 घरबांधणी अग्रिम मंजूरीबाबत....श्री.समीर दत्तात्रय जगताप पदनाम – वाहचालक , संगणक क्र.10190 साप्रवि/१५/कावि/८४/२०२३ 09-03-2023 आदेश
53 घरबांधणी अग्रिम मंजूरीबाबत....श्री.अक्षय दत्तात्रय टोके पदनाम – लिपिक , संगणक क्र.11371 साप्रवि/१५/कावि/४०/२०२३ 09-03-2023 आदेश
54 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.कल्हापूरे शिवाजी विष्णू, पदनाम-मजूर, (संगणक क्रमांक 573) साप्रवि/५/कावि/९९/२०२३ 09-03-2023 आदेश
55 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.जेधे मानसिंग खंडेराव, पदनाम-मजूर, (संगणक क्रमांक 4302) साप्रवि/५/कावि/११९/२०२३ 08-03-2023 आदेश
56 लिपिक पदावरून पदावनत करून गट ड मधील मुळ पदावर नेमणुक देणेबाबत. साप्रवि/४/कावि/१५३/२०२३ 03-03-2023 आदेश
57 अधिसंख्य पदावर वर्ग करणेत आलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सेवा विषयक/ सेवा निवृत्ती विषयक लाभ मंजूर करणेबाबत. साप्रवि/५/कावि/१०३/२०२३ 03-03-2023 आदेश
58 प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.) अंतर्गत मानधन तत्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबत. साप्रवि/४/कावि/१५५/२०२३ 03-03-2023 आदेश
59 प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (आर.सी.एच.) अंतर्गत मानधन तत्वावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याबाबत. साप्रवि/४/कावि/१५४/२०२३ 03-03-2023 आदेश
60 श्री.सुनिल भानुदास खुडे, सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत.... साप्रवि/६अ/कावि/६६/२०२३ 03-03-2023 आदेश
61 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. डॉ.जावळे वर्षा राजेंद्र-वैद्यकीय अधिकारी, (संगणक क्रमांक 4238) साप्रवि/१/कावि/१४९/२०२३ 02-03-2023 आदेश
62 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.भोसले अरुण दिनकर, पदनाम- वाहन चालक, (संगणक क्रमांक 2276) साप्रवि/३अ/कावि/४७/२०२३ 01-03-2023 आदेश
63 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्रीमती.वारंग निशिगंधा नंदकिशोर, पदनाम- दूरध्वनी पर्यवेक्षक, (संगणक क्रमांक 5070) साप्रवि/३अ/कावि/४८/२०२३ 01-03-2023 आदेश
64 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.भोईर अनिल मारुती, पदनाम-प्लंबर, (संगणक क्रमांक 6164) साप्रवि/३अ/कावि/४९/२०२३ 01-03-2023 आदेश
65 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्रीमती.पोतदार विजया जनार्दन, पदनाम- सिस्टर इनचार्ज, (संगणक क्रमांक 4731) साप्रवि/३अ/कावि/६०/२०२३ 01-03-2023 आदेश
66 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.घुबे संजय श्रीकृष्ण, पदनाम- कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), संगणक क्रमांक 1603 साप्रवि/१/कावि/५०/२०२३ 01-03-2023 आदेश
67 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.करंजखेले दिलीप अनंत, पदनाम- पर्यवेक्षक अन्न, (संगणक क्रमांक 36) साप्रवि/१/कावि/१५०/२०२३ 01-03-2023 आदेश
68 अतिरिक्त आयुक्त पिंपरी चिंचवड म.न.पा. यांचेकडील विभागनिहाय कामकाज वाटपा बाबत. साप्रवि/२/कावि/११९/२०२३ 01-03-2023 आदेश
69 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.शिंदे पांडूरंग बबन, पदनाम- मजूर, (संगणक क्रमांक 6775) साप्रवि/५/कावि/९७/२०२३ 01-03-2023 आदेश
70 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्रीमती.शिंदे विठाबाई धोंडीबा, पदनाम- सफाई कामगार, (संगणक क्रमांक 6755) साप्रवि/५/कावि/९८/२०२३ 01-03-2023 आदेश
71 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत. श्री.राजेश सुरेश पुजारी, पदनाम- शिपाई विभाग- लेखा विभाग, संगणक क्र.11406 साप्रवि/१५/कावि/७७/२०२३ 01-03-2023 आदेश