दि. 1 जानेवारी 2013 पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश

दि. 1 जानेवारी 2013 पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश

अनु कमांक विषय आदेश / परिपत्रक क्रमांक दिनांक प्रकार
1 लेखाधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत. प्रशा/१/कावि/१५३०/२०२० 11-08-2020 आदेश
2 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील मा.पदाधिकारी/अधिकारी यांना खाजगी वाहन वापराकरीता खर्च अनुज्ञेय करणेबाबत. प्रशा/११/कावि/३२१/२०२० 10-08-2020 आदेश
3 सशस्त्रसेना ध्वजदिन २०१९ निधी माजी सैनिकांच्या मदतीसाठी कर्मचाऱ्यांचे वेतनातून निधी कपात करणेबाबत. प्रशा/११/कावि/३२२/२०२० 10-08-2020 आदेश
4 नियुक्ती नियमित करणेबाबत. श्रीमती.जयश्री विजय तंबाखे, पदनाम- सहाय्यक शिक्षक प्रशा/४/कावि/५८२/२०२० 10-08-2020 आदेश
5 अधिसंख्य पदावर नेमणुकीबाबत., श्री.संभू राहूल पुरूषोत्तम- वीज पर्यवेक्षक प्रशा/३/कावि/६८१/२०२० 07-08-2020 आदेश
6 उपअभियंता(स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीबाबत. श्री.मोरे चंद्रकांत आनंदा प्रशा/१/कावि/१५०३/२०२० 07-08-2020 आदेश
7 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.नेमाडे दिलीप भगवान, पदनाम- मुख्य लिपिक, (संगणक क्रमांक 211) प्रशा/४/कावि/६७०/२०२० 07-08-2020 आदेश
8 श्रीमती.गांधीले रंजना दिलीप, मुकादम (संगणक क्रमांक 7372) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/६०७/२०२० 06-08-2020 आदेश
9 कोरोना विषाणू COVID-19 प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना महानगरपालिका कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत प्रशा/1/कावि/1488/2020 06-08-2020 आदेश
10 नियमित पदोन्नतीस अपात्र अथवा प्रत्यक्ष पदोन्नतीस नकार दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत दिलेला लाभ काढून घेणेबाबत. प्रशा/१४/कावि/२५५/२०२० 06-08-2020 आदेश
11 श्री.खासनिस दिपक दत्तात्रय यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत प्रशा/5/कावि/569/2020 05-08-2020 आदेश
12 कोरोना विषाणू COVID-19 प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना. महानगरपालिका कार्यत्रेत्रातील खाजगी रुग्णालयांमार्फत आकारण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय बीलांचे पुर्व लेखापरिक्षण करणेबाबत. प्रशा/१/कावि/१४८६/२०२० 04-08-2020 आदेश