दि. 1 जानेवारी 2013 पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश

दि. 1 जानेवारी 2013 पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश

अनु कमांक विषय आदेश / परिपत्रक क्रमांक दिनांक प्रकार
1 श्रीम.कांबळे भिमीता उत्तम, आया यांच्या नावात बदल करण्याबाबत. प्रशा/५/कावि/४४८/२०१९ 18-07-2019 आदेश
2 महानगरपालिकेचे भोसरी रूग्णालय व जिजामाता रूग्णालयाचे सक्षणीकरण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांबाबत. प्रशा/१/कावि/५४१/२०१९ 17-07-2019 आदेश
3 श्री.टाकर्डे सुपडा लक्ष्मण- वाहन चालक यांची बदली रद्द करणेबाबत. प्रशा/३/कावि/६४०/२०१९ 17-07-2019 आदेश
4 नियुक्ती नियमित करणेबाबत. श्रीम. प्रेमा संतोष सुडके- सफाई कामगार प्रशा/७/कावि/४१२/२०१९ 17-07-2019 आदेश
5 नियुक्ती नियमित करणेबाबत. श्री.संतोष अभिमन्यू गायकवाड, पदनाम- मजूर प्रशा/७/कावि/५०१/२०१९ 17-07-2019 आदेश
6 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.गायकवाड तुकाराम सखाराम, पदनाम- मुख्य लिपिक, (संगणक क्रमांक 5556) प्रशा/४/कावि/७१०/२०१९ 15-07-2019 आदेश
7 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.कापसे अरूण काशिनाथ, पदनाम- मुख्य लिपिक, (संगणक क्रमांक 1062) प्रशा/४/कावि/६९४/२०१९ 15-07-2019 आदेश
8 श्री.आव्हाड भागवत विश्वनाथ, मुकादम (संगणक क्रमांक 3185) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/५३१/२०१९ 15-07-2019 आदेश
9 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील मा.पदाधिकारी/अधिकारी यांना खाजगी वाहन वापराकरीता खर्च अनुज्ञेय करणेबाबत. प्रशा/११/कावि/५४५/२०१९ 15-07-2019 आदेश
10 विभाग प्रमुखांचे रजा प्रशिक्षण कालावधीतील अतिरिक्त पदभाराबाबत. प्रशा/२/कावि/१५४/२०१९ 12-07-2019 आदेश
11 वैद्यकीय अधिकारी पदावरील नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/१/कावि/४७८/२०१९ 12-07-2019 आदेश
12 एल.जी.एस. प्रशिक्षण सत्र जून २०१९ करीता कर्मचाऱ्यांची निवड करणेबाबत. प्रशा/११/कावि/५३८/२०१९ 11-07-2019 आदेश
13 नियुक्ती नियमित करणेबाबत. श्रीमती. निकिता अनिल कांबळे, पदनाम- शिपाई प्रशा/७/कावि/२१३/२०१९ 11-07-2019 आदेश
14 नियुक्ती नियमित करणेबाबत. श्री.प्रज्वल सुनिल पाचपिंडे, पदनाम- शिपाई प्रशा/७/कावि/३९५/२०१९ 11-07-2019 आदेश
15 महानगरपालिकेचे भोसरी रूग्णालय व जिजामाता रुग्णालयाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकांबाबत. प्रशा/१/कावि/५३३/२०१९ 10-07-2019 आदेश
16 एल.जी.एस. प्रशिक्षण सत्र जून २०१९ करीता कर्मचाऱ्यांची निवड करणेबाबत. प्रशा/११/कावि/१०३/२०१९ 10-07-2019 आदेश
17 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्रीमती.बुट्टे शांताबाई शिवाजी, पदनाम- मजूर, (संगणक क्रमांक 1792) प्रशा/५/कावि/५६१/२०१९ 10-07-2019 आदेश
18 नियुक्ती पुढे चालू ठेवणेबाबत. श्रीमती.स्मिता सुहास कुलकर्णी, पदनाम- लिपिक प्रशा/७/कावि/२६१/२०१९ 10-07-2019 आदेश
19 वैद्यकीय अधिकारी पदावरील नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/१/कावि/५३४/२०१९ 10-07-2019 आदेश
20 श्री.अ.मा.भालकर, अधीक्षक अभियंता(स्थापत्य) यांना रुजू करून घेणेबाबत. प्रशा/२/कावि/१३३/२०१९ 10-07-2019 आदेश
21 महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील कर्मचारी अन्य शासकीय कार्यालयात काम करीत असलेस त्यांची माहिती पाठविणे बाबत. प्रशा/२/कावि/१३२/२०१९ 09-07-2019 आदेश
22 श्रीमती.रसाळ विजया दत्तात्रय, सफाई कामगार (संगणक क्रमांक 6626) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/३८७/२०१९ 08-07-2019 आदेश
23 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्रीमती. सावंत रसिका श्रीकांत, पदनाम- सिस्टर इनचार्ज, (संगणक क्रमांक 4640) प्रशा/३अ/कावि/१६९/२०१९ 08-07-2019 आदेश
24 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.टाकर्डे सुपडा लक्ष्मण, पदनाम- वाहन चालक, (संगणक क्रमांक 5169) प्रशा/३अ/कावि/१७१/२०१९ 08-07-2019 आदेश
25 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.ठोंबरे नितिन शंकरराव, पदनाम- मुख्य लिपिक, (संगणक क्रमांक 4179) प्रशा/४/कावि/६७४/२०१९ 08-07-2019 आदेश
26 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.भोसले सुमेध शंकर, पदनाम- मुख्य लिपिक, (संगणक क्रमांक 1979) प्रशा/४/कावि/६७३/२०१९ 08-07-2019 आदेश
27 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.कांबळे सुनिल गोविंद, पदनाम- उपलेखपाल, (संगणक क्रमांक 872) प्रशा/४/कावि/६१२/२०१९ 08-07-2019 आदेश
28 एल.जी.एस.व एल.एस.जी.डी. कोर्स उत्तीर्ण झाल्याने अनुक्रमे एक व दोन आगाऊ वेतनवाढ मंजूर करणेबाबत. प्रशा/११/कावि/५२४/२०१९ 06-07-2019 आदेश
29 मा.स्थायी समिती सभा बैठक व्यवस्था पुनर्रचना करणेबाबत. प्रशा/२/कावि/१२८/२०१९ 03-07-2019 आदेश
30 उपमुख्यलेखापाल(अंतर्गत) पदाचे अतिरिक्त पदभाराबाबत. प्रशा/१/कावि/५२२/२०१९ 03-07-2019 आदेश
31 डॉ.आष्टीकर प्रविण श्रीराम, सहाय्यक आयुक्त यांच्या अर्जित रजा कालावधीमधील अतिरिक्त पदभाराबाबत. प्रशा/१/कावि/५२१/२०१९ 03-07-2019 आदेश
32 वाहन चालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. प्रशा/३/कावि/५९८/२०१९ 03-07-2019 आदेश
33 सुरक्षा सुपरवाझर पदावरील पदोन्नती नियमित करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/४३४/२०१९ 03-07-2019 आदेश
34 नियुक्ती पुढे चालू ठेवणेबाबत. श्री.किशोर भाऊदास कुचेकर, पदनाम- सफाई कामगार प्रशा/७/कावि/३५८/२०१९ 02-07-2019 आदेश
35 अधिष्ठाता या पदाचा समावेश वाहन वाटप धोरणात करणेबाबत. प्रशा/११/कावि/५१२/२०१९ 01-07-2019 आदेश
36 कार्यकारी अभियंता (वि.) पदाचे कामकाजाबाबत. प्रशा/१/कावि/५१४/२०१९ 01-07-2019 आदेश
37 खातेनिहाय चौकशी सुरु करण्याबाबत....श्री.विजय काळूराम जाधव - उपअभियंता, श्री.सुनिलदत्त लहानू नरोटे – उपअभियंता प्रशा/९/कावि/४०१/२०१९ 01-07-2019 आदेश
38 विनापरवाना गैरहजर राहणा-या अधिकारी / कर्मचा-यांवर कारवाई करणेबाबत प्रशा/९अ/कावि/१४५/२०१९ 01-07-2019 आदेश
39 खातेनिहाय चौकशी रद्द करण्याबाबत. कै.साखरे खंडु चिंतामण, शिपाई प्रशा/९अ/कावि/१४३/२०१९ 01-07-2019 आदेश
40 श्री.दुष्यंत कुलदीप जाधव, पदनाम- लिपिक यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/७/कावि/१८७/२०१९ 01-07-2019 आदेश