दि. 1 जानेवारी 2013 पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश

दि. 1 जानेवारी 2013 पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश

अनु कमांक विषय आदेश / परिपत्रक क्रमांक दिनांक प्रकार
1 श्री.गोसावी सुरेश तुकाराम, गटरकुली (संगणक क्रमांक 7608) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/९३३/२०१९ 18-11-2019 आदेश
2 नियुक्ती नियमित करणेबाबत. श्री.सुभाष ईश्वर गायकवाड, पदनाम- मजूर प्रशा/७/कावि/७१७/२०१९ 18-11-2019 आदेश
3 डॉ.मुळे कांचन आण्णाराव, वैद्यकीय अधिकारी यांचा महापालिका सेवेचा राजीनामा मंजूरीबाबत. (संगणक क्र.10596) प्रशा/१/कावि/८५८/२०१९ 18-11-2019 आदेश
4 सहाय्यक आयुक्त / प्रशासन अधिकारी पदावरील अधिका-याचे कामकाज वाटप / अतिरिक्त पदभाराबाबत प्रशा/१/कावि/८५७/२०१९ 16-11-2019 आदेश
5 नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्तीबाबत..... डॉ.देशमुख मनोज मोहन (संगणक क्र.४८००) प्रशा/१/कावि/८४७/२०१९ 16-11-2019 आदेश
6 श्री.पवार श्रीधर शांताराम यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत.... (संगणक क्र.१०९) प्रशा/१/कावि/८३१/२०१९ 16-11-2019 आदेश
7 नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्री. देठे संजय प्रेमचंद, पदनाम-लॅब टेक्निशियन, (संगणक क्रमांक 4317) प्रशा/३अ/कावि/२४७/२०१९ 15-11-2019 आदेश
8 नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्रीमती ढोबळे अलका बाळु , पदनाम – सफाई कामगार, (संगणक क्रमांक २१५६) प्रशा/०५/कावि/८८९/२०१९ 15-11-2019 आदेश
9 श्री.वाघमारे प्रभाकर ‍ भिकाराम, “सफाई सेवक” यांच्या नावात बदल करण्याबाबत. प्रशा/०५कावि/९२१/२०१९ 14-11-2019 आदेश
10 श्री.झनकर प्रशांत चिंतामण, लेखाधिकारी यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत…. (संगणक क्रमांक-१००) प्रशा/०१/कावि/८४८/२०१९ 14-11-2019 आदेश
11 श्री.वडमारे लाला दाजीबा, गटरकूली (संगणक क्रमांक 2025) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/८९१/२०१९ 13-11-2019 आदेश
12 नियुक्ती नियमित करणेबाबत. श्री.गंगाराम शंकर तांबे, पदनाम- मजूर प्रशा/७/कावि/६४३/२०१९ 11-11-2019 आदेश
13 कनिष्ठ अभियंता, विद्युत पदावरील नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/३अ/कावि/२३२/२०१९ 08-11-2019 आदेश
14 नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्री.पवार बजरंग आनंदा, (संगणक क्र.७२४३) प्रशा/५/कावि/९०८/२०१९ 07-11-2019 आदेश
15 नियत वयोमानानूसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्री.गाजरे रामदास धोंडीबा (संगणक क्र.७२१३) प्रशा/५/कावि/९०९/२०१९ 07-11-2019 आदेश
16 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.ब्रहमे सदानंद भगवान, पदनाम- मुख्य लिपिक, (संगणक क्रमांक 105) प्रशा/४/कावि/१११६/२०१९ 06-11-2019 आदेश
17 सार्वजनिक सुट्टयांचे पगाराबाबत. प्रशा/५/कावि/९१०/२०१९ 04-11-2019 आदेश
18 श्री.शिरसाठ विजय भिमराव, गटरकुली (संगणक क्रमांक 3824) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. प्रशा/५/कावि/८९४/२०१९ 04-11-2019 आदेश
19 सेवानिलंबन रद्द करून वेतनवाढ स्थगित करणेबाबत. श्री.विनोद तानाजी शिंदे, मुख्य लिपिक प्रशा/९/कावि/६८३/२०१९ 04-11-2019 आदेश