परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 कार्यालयीन शिस्तिबाबत... परिपत्रक बघा
2 मुख्य कार्यालयामधुन टपाल घेवून जाणेबाबत.. परिपत्रक बघा
3 २६ - जानेवारी - २०१९ बिस्कीटांचे वाटप करणेबाबत. परिपत्रक बघा
4 दि.२२/०१/२०१९ रोजी शिक्षक /मुख्याध्यापक सभेबाबत. परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 श्रीम.गायकवाड पद्रमजा दिलिप सहा.शिक्षिका सं.क्र.५९५८ स्वेच्छा निवृत्ती करणेबाबत.. आदेश बघा
2 श्रीम.पठारे निर्मला दत्तात्रय (सहा.शिक्षिका) मा.वि.संततुकारामनगर नियतवयोमानानुसार सेवनिवृत्तीबीबत. आदेश बघा
3 श्री.काकडे जगदीश दिंगबर सहा.शिक्षक मा.वि.निगडी यांचे नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. आदेश बघा
4 श्रीम.कांबळे ऊत्तरा अनंत मुख्याध्यापिका संगणक क्र.५९७९ मा.वि.खराळवाडी यांचे सेवानिवृत्तीबाबत आदेश बघा
5 श्री.उपासणी विनय माधव मुख्याध्यापक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. आदेश बघा
6 श्री.शिंगाडे विलास तुकाराम सहा.शिक्षक यांना सक्त ताकिद देणेबाबत..... आदेश बघा
7 ३१/१२/२०१८ अखेर सहा शिक्षक पदाची सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत आदेश बघा
8 ३१/१२/२०१८ अखेर मुख्याध्यापक अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.. आदेश बघा
9 ऊपशिक्षक (डी.एड.) पदावरील दि.३१/१२/२०१८ अखेर शिक्षकांची सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्धीबाबत. आदेश बघा
10 मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त पदभार देणेबाबत,श्री.सोकटे विलास वामन मा.वि.संततुकारामनगर आदेश बघा
11 श्री.गांजुरे देवानंद पांडुरंग सहा.शिक्षक यांना सक्त ताकीद देणेबाबत. आदेश बघा
12 श्री.गेंगजे सी.एच. लिपिक यांना सक्त ताकीद देणेबाबत. आदेश बघा
13 तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन शिक्षकांना ३०/०४/२०१९ पर्यत मुदतवाढ देणेबाबत... आदेश बघा
14 मा.वि.भोसरी श्री.कुलकर्णी सुधीर मधुकर सहा.शिक्षक यांना नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त करणेबाबत. आदेश बघा
15 मुख्याध्यापिका श्रीम.हगवणे संध्या दत्तात्रय मा.वि.केशवनगर यांना नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त करणेबाब आदेश बघा
16 श्रीम.हेमा नितीन वैशंपायन सहा.शिक्षिका मा.वि.सं.तु.नगर यांना नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त करणेबाबत. आदेश बघा
17 श्री.शिंदे सौदागर धर्मराज मुख्याध्यापक मा.वि.थेरगाव यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. आदेश बघा
18 प्र.मुख्याध्यापक नेमणुक सं.तु.नगर आदेश बघा
19 परीक्षा प्रमुख नेमणुकीबाबत आदेश बघा
20 श्रीम.रांगणेकर माधुरी नंदकिशोर मुख्याध्यापिका ( मा.वि.संततुकारामनगर)नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश बघा
21 श्रीम.रत्नपारखी सुनंदा सुधिर (सहा.शिक्षिका) मा.वि.नेहरूनगर यांना स्वेच्छानिवृत्तीबाबत आदेश बघा
22 माध्यमिक विद्यालय खराळवाडी मुख्याध्यापिका यांना कार्यालयीन कामकाजात निष्काळजीपणाबाबत नोटीस. आदेश बघा
23 मा.वि.खराळवाडी लिपिक श्री. गेंगजे सी.एच. यांना कामकाजात हलगर्जीपणाबाबत ज्ञापन आदेश बघा
24 श्री.शिंगाडे विलास तुकाराम(सहा.शिक्षक)मा.वि.भोसरी कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केलेबाबत नोटीस आदेश बघा
25 श्री.शिंगाडे विलास तुकाराम (सहा.शिक्षक)यांची १२ वर्ष वेतननिश्चिती आदेश रद्द करणेबाबत... आदेश बघा
26 श्री.तुपे राजेंद्र पुंजाहरी माध्यमिक विद्यालय काळभोरनगर यांना दंडात्मक शास्ती करणेबाबत आदेश बघा
27 श्री.गांजुरे यांना कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केलेबाबत कारणे दाखवा नोटीस आदेश बघा
28 नियत वयोमानानुसार सेवानुवृत्ती श्रीमती बोरावके विशाखा विलास सहाय्यक शिक्षिका माध्यमिक विद्यालय भोसरी आदेश बघा
29 नियत वयोमानुसार सेवानिवृत्ती श्री शिराळ सुरेश वासुदेव मुख्याध्यापक माध्यमिक विद्यालय लांडेवाडी भोसरी आदेश बघा
30 सहाय्यक शिक्षक स्थानांतरणबाबत आदेश बघा