परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 शिपाई / प्रयोगशाळा परिचर कर्मचारी कामकाजाबाबत परिपत्रक बघा
2 जाहिरात क्र.01/2022 - एकत्रित मानधनावर सहाय्यक शिक्षक नेमणूका करणेबाबत परिपत्रक बघा
3 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग १२ वर्ष सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लागू परिपत्रक बघा
4 सहा.शिक्षकांना सेवासातत्य दिलेबाबत परिपत्रक बघा
5 विद्यालयातील कामकाजाबाबत... परिपत्रक बघा
6 स्थायी अग्रीमधन रक्कमेबाबत... परिपत्रक बघा
7 शिक्षक मागणी व उपस्थितीबाबत.. परिपत्रक बघा
8 कार्यालयीन शिस्तिबाबत... परिपत्रक बघा
9 मुख्य कार्यालयामधुन टपाल घेवून जाणेबाबत.. परिपत्रक बघा
10 २६ - जानेवारी - २०१९ बिस्कीटांचे वाटप करणेबाबत. परिपत्रक बघा
11 दि.२२/०१/२०१९ रोजी शिक्षक /मुख्याध्यापक सभेबाबत. परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्री.उनवणे अशोक विष्णू (मुख्याध्यापक) सं.क्र.5934 आदेश बघा
2 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्रीम.गुंजेकर मधुमती गौरीशंकर (मुख्याध्यापक) सं.क्र.7402 आदेश बघा
3 मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नती नियमित करणेबाबत आदेश बघा
4 मुख्याध्यापक पदाची सेवाजेष्ठता यादी दि.31/12/2022 अखेर प्राथमिक यादी आदेश बघा
5 सहाय्यक शिक्षक पदाची (B.Ed.) दि.31/12/2022 अखेर प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत आदेश बघा
6 उप शिक्षक (D.Ed.) पदाची दि.31/12/2022 अखेर प्राथमिक सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत आदेश बघा
7 मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नतीबाबत आदेश बघा
8 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग १२ वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लाग आदेश बघा
9 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग 24 वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लाग आदेश बघा
10 मुख्याध्यापक कर्मचारी कामकाजाबाबत आदेश बघा
11 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावरील शिक्षकांना मुदतवाढ देणेबाबत आदेश बघा
12 श्री.राठोड बाबासाहेब अंबादास, मुख्याध्यापक यांचा मुख्याध्यापक पदावरील परिविक्षाधीन कालावधी वाढविणे आदेश बघा
13 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग १२ वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लाग आदेश बघा
14 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्री.कदम चंद्रशेंखर तुकाराम (मुख्याध्यापक) सं.क्र.5899 आदेश बघा
15 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्रीम.कदम अंजली श्रीधर (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.5936 आदेश बघा
16 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्रीम.शिंदे पुष्पा विठ्ठलराव (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.7401 आदेश बघा
17 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्रीम.शिंदे पुष्पा विठ्ठलराव (सहाय्यक शिक्षिका) सं.क्र.7401 आदेश बघा
18 श्री.साबळे राजकुमार संपत्ती, शिपाई यांच्या विनावेतनी रजेबाबत आदेश बघा
19 सहाय्यक शिक्षक कर्मचारी बदलीबाबत आदेश बघा
20 मानधन कर्मचारी शिक्षक बदलीबाबत आदेश बघा
21 सहा.शिक्षक पदावरील कर्मचा-यांच्या नियतकालीन बदल्यांबाबत.... आदेश बघा
22 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदावरील कर्मचा-यांच्या नियतकालीन बदल्यांबाबत आदेश बघा
23 प्रयोगशाळा परीचर पदावरील कर्मचा-यांच्या नियतकालीन बदल्यांबाबत आदेश बघा
24 मुख्याध्यापक पदावरील कर्मचा-यांच्या नियतकालीन बदल्यांबाबत आदेश बघा
25 सक्त ताकीद देणेबाबत.... श्री.नंदू शिवराम जगताप, सहाय्यक शिक्षक आदेश बघा
26 श्री.साबळे राजकुमार संपत्ती, शिपाई, मा.वि.नेहरुनगर यांना दंडात्मक शास्ती करणेबाबत आदेश बघा
27 ए.टी.डी. वेतनश्रेणीत काम करणा-या सहाय्यक शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर वेतनश्रेणी देणेबाबत... आदेश बघा
28 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहा.शिक्षक नेमणुकीबाबत आदेश बघा
29 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्दु शिक्षक नेमणूकीबाबत आदेश बघा
30 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्रीम.शेख जरीना चॉँदबाशा संगणक क्र.५७५३ मुख्याध्यापिका आदेश बघा
31 श्री.शेळकंदे यमा दगडू, सहाय्यक शिक्षक सक्त ताकीद देणेबाबत आदेश बघा
32 श्री.नाडेकर बुधा काशिनाथ, मुख्याध्यापक सक्त ताकीद देणेबाबत आदेश बघा
33 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्री.इंगवले अंकुश बजाबा (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.7884 आदेश बघा
34 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्री.अनिल रमेश जाधव स.क्र.5882 आदेश बघा
35 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्रीम.शोभा बाळासाहेब पाटील (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.7888 आदेश बघा
36 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्री.इंगळे हनुमंत लक्ष्मण (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.5931 आदेश बघा
37 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्री.पठाण मुस्ताकखान झुंबरभाई (सहाय्यक शिक्षक) सं.क्र.5816 आदेश बघा
38 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्रीम.बगाटे अनिता बाळकराम (मुख्याध्यापिका) सं.क्र.5956 आदेश बघा
39 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्री.सुरेश यशवंतराव बुधकर (मुख्याध्यापक) सं.क्र.5900 आदेश बघा
40 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... श्री.जरांडे पंढरीनाथ भागुजी (सहाय्यक शिक्षक) स.क्र.7403 आदेश बघा
41 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत....श्रीम.गौसीया शारीकुर खान (सहा.शिक्षिका) सं.क्र.5917 आदेश बघा
42 माध्यमिक शिक्षण विभागाकरीता परीक्षा प्रमुख नेमणूक करणेबाबत आदेश बघा
43 चट्टोपाध्याय आयोगानुसार एकाच पदावर सलग १२ वर्ष सेवा झालेल्या शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ लागू आदेश बघा
44 सन २०२१ - २०२२ तात्पुरत्या स्वरुपात एकत्रित मानधनावर शिक्षक भरती अंतिम निवड यादी आदेश बघा
45 मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नतीबाबत आदेश बघा
46 मुख्याध्यापक पदावरील पदोन्नतीबाबत आदेश बघा
47 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहा.शिक्षक नेमणुकीबाबत आदेश बघा
48 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहा.शिक्षक नेमणुकीबाबत. आदेश बघा
49 पिंपरी चिंचवड मनपाक्षेत्रातील शाळांमध्ये इयत्ता 8 वी ते 12 वीचे वर्ग दि.04/10/21 पासून चालू करणेबाबत आदेश बघा
50 श्रीम.शोभा बाबासाहेब भोसले,सहाय्यक शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्रमांक-७८८७ आदेश बघा
51 श्री.मारणे हनुमंत नथोबा,मुख्याध्यापक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्रमांक-७८८६ आदेश बघा
52 श्रीम.वैद्य विणा प्रविण,सहा.शिक्षक यांचे स्वेच्छा सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
53 श्री.शिंदे प्रभाकर ताराचंद,सहा.शिक्षक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
54 श्रीम.जाधव दिप्ती दत्तकुमार,सहा.शिक्षक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.७८८५ आदेश बघा
55 श्री.चव्हाण हिम्मत गंगाराम,सहा.शिक्षक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.५९३० आदेश बघा
56 श्री.एकशिंगे विठ्ठल हरिभाऊ,मुख्याध्यापक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत..संगणक क्र. ५९५५ आदेश बघा
57 श्रीम.तेलंग सुमन सुभाष,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.५७५७ आदेश बघा
58 श्रीम.सय्यद फरहतआरा इनायतअली,सहा.शिक्षक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृ्त्तीबाबत..संगणक क्र.५९१४ आदेश बघा
59 श्री.पाटोळे शांताराम राजाराम,सहा.शिक्षक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृ्त्तीबाबत..संगणक क्र.५७५९ आदेश बघा
60 श्रीम.उंडाळे नलिनी कृष्णदास,मुख्याध्यापक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.५८४५ आदेश बघा
61 श्री.शिराळ सुरेश वासुदेव,मुख्याध्यापक यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत..संगणक क्र.५९४६ आदेश बघा
62 श्री.बोरावके विशाखा विलास,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत..संगणक क्र.५८६७ आदेश बघा
63 श्रीम.शेख फौजिया शफिक,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.५९७२ आदेश बघा
64 श्रीम.जाळिंद्रे गीता संजीव,मुख्याध्यापक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत...संगणक क्र.५८८७ आदेश बघा
65 मुख्याध्यापक पदोन्नतीबाबत... आदेश बघा
66 श्रीम. चौधरी अश्विनी मिलिंद,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत..संगणक क्र.-५६७४ आदेश बघा
67 श्रीम.शेटे हेमलता शशिकांत,सहा.शिक्षिका सेवानिवृत्ती आदेश आदेश बघा
68 श्री.देशमुख राम त्रिंबकराव,सहा.शिक्षक सेवानिवृत्ती आदेश आदेश बघा
69 श्री.देशमुख राम त्रिंबकराव,सहा.शिक्षक सेवानिवृत्ती दुरूस्ती आदेश आदेश बघा
70 श्रीम.शिंदे पुष्पा हरिचंद्र,मुख्याध्यापिका सेवानिवृत्ती आदेश आदेश बघा
71 श्री.माने लक्ष्मण रंगराव,सहा.शिक्षक सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र. ५७९१ आदेश बघा
72 श्रीम.कदम सुधा बाळासाहेब,मुख्याध्यापक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र.५७३३ आदेश बघा
73 श्रीम.यादव रोहीणी सुभाष,सहा.शिक्षक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र.५७९४ आदेश बघा
74 श्रीम.कुसळ अलका ज्ञानोबा,मुख्याध्यापिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र. ५७७८ आदेश बघा
75 श्री.गाडेकर बाळु बापु,सहा.शिक्षक यांचा नियत वयोमानानुसार सेवानिवृ्त्ती आदेश संगणक क्र.५८७२ आदेश बघा
76 श्री.टोके मुकुंद मुरलीधर.सहा.शिक्षक यांचा नियत वयोमानानुसार सेवानिवृ्त्ती आदेश संगणक क्र. ५८६८ आदेश बघा
77 श्रीम.जोगदंड रत्नमाला चंद्रकांत,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र. ५८५१ आदेश बघा
78 श्रीम. इंगळे मंदाकिनी रमेश,सहा.शिक्षिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश संगणक क्र. ५८०१ आदेश बघा
79 श्रीम. शिंदे माया रंगराव,सहा.शिक्षिका स्वेच्छानिवृ्त्ती आदेश संगणक क्र. ५७५२ आदेश बघा
80 श्री.रोकडे मुरलीधर दामोदर,सहा.शिक्षक नियत वयोमानानुसार आदेश संगणक क्र. ५८१८ आदेश बघा
81 सेवाजेष्ठता यादी सन २०२० मुख्याध्यापक आदेश बघा
82 सेवाजेष्ठता यादी सन २०२० डि.एड.सहा.शिक्षक आदेश बघा
83 सेवाजेष्ठता यादी सन २०२० बी.एड.शिक्षक आदेश बघा
84 मुख्याध्यापक पदावरील नेमणुका नियमित करणेबाबत... आदेश बघा
85 श्री.जाधव रंगनाथ गजानन,सहा.शिक्षक यांचा सेवानिवृत्ती आदेश आदेश बघा
86 श्री. चौधरी पोपट बालाजी,मुख्याध्यापक यांचा सेवानिवृत्ती आदेश आदेश बघा
87 श्री.दगडे चिंतामण रामचंद्र नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.. आदेश बघा
88 श्रीम. शिंदे उज्वला कैलास नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
89 श्री. कुंभार रघुनाथ दादासाहेब,सहा. शिक्षक यांचे नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत सं.क्र.७४०५ आदेश बघा
90 श्री.जगताप दत्तात्रय विठ्ठल,सहा. शिक्षक यांचे नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत सं.क्र.७८९८ आदेश बघा
91 श्री. गजरमल आनंद जनाजी सहा. शिक्षक नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
92 श्री.दळवी हनुमंत बाळा,मुख्याध्यापक नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
93 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत, श्री.वाखारे मधुकर नानाभाउ संगणक क्र.-५७४८ आदेश बघा
94 श्रीम.बैरागी पदमावती देविदास (सहा.शिक्षका) नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत सं.क्र. ५८०२ आदेश बघा
95 श्रीम.खतीब रेहाना सलीम सं.क्र. ५९१५ नियत नयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
96 मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती बाबत..... आदेश बघा
97 श्री.साळुंके जनार्दन गोविंद मुख्याध्यापक नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत... आदेश बघा
98 श्री.गरदडे अर्जुन म्हस्कू सहा.शिक्षक नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत आदेश बघा
99 श्रीम.जरीना चॉदबाशा शेख सहा.शिक्षिका यांची मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती बाबत. आदेश बघा
100 श्रीम.कांबळे अलका ज्ञानेश्वर मुख्याध्यापिका सं.क्र.५७४० नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत.. आदेश बघा
101 श्रीम.चांदगुडे सुनंदा विठ्ठलराव सहा.शिक्षिका यांचे नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत सं. क्र.५९८१ आदेश बघा
102 श्रीम.रोटे सुरेखा लक्ष्मण मुख्याध्यापिका नियत वयोमानानुसार सेवानिवृतीबाबत सं.क्र.५८७३ आदेश बघा
103 मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नतीबाबत.. आदेश बघा
104 श्रीम.भोले इंदिरा शंकरराव मुख्याध्यापिका यांचा सेवानिवृत्ती दुरूस्ती आदेश आदेश बघा
105 श्रीम.पानसरे सुजाता संजय मुख्याध्यापक पदावर पदोन्नती बाबत.. आदेश बघा
106 मुख्याध्यापक बदली व प्र.मुख्याध्यापक नेमणूक आदेश बघा
107 श्रीम.उमा नारायण कुलकर्णी सं क्र.५९९८ नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्ती बाबत.. आदेश बघा
108 श्रीम.इंदिरा शंकर भोले सं.क्र. ५७५१ नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत.... आदेश बघा
109 श्री.गायकवाड रघुनाथ पांडुरंग मुख्याध्यापक नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत... आदेश बघा
110 सहा.शिक्षक पदावरील शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत. आदेश बघा
111 माध्यमिक विद्यालयांकरीता तपासणी पथक नेमणूकीबाबत. आदेश बघा
112 श्रीम.गायकवाड पद्रमजा दिलिप सहा.शिक्षिका सं.क्र.५९५८ स्वेच्छा निवृत्ती करणेबाबत.. आदेश बघा
113 श्रीम.पठारे निर्मला दत्तात्रय (सहा.शिक्षिका) मा.वि.संततुकारामनगर नियतवयोमानानुसार सेवनिवृत्तीबीबत. आदेश बघा
114 श्री.काकडे जगदीश दिंगबर सहा.शिक्षक मा.वि.निगडी यांचे नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. आदेश बघा
115 श्रीम.कांबळे ऊत्तरा अनंत मुख्याध्यापिका संगणक क्र.५९७९ मा.वि.खराळवाडी यांचे सेवानिवृत्तीबाबत आदेश बघा
116 श्री.उपासणी विनय माधव मुख्याध्यापक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. आदेश बघा
117 श्री.शिंगाडे विलास तुकाराम सहा.शिक्षक यांना सक्त ताकिद देणेबाबत..... आदेश बघा
118 ३१/१२/२०१८ अखेर सहा शिक्षक पदाची सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत आदेश बघा
119 ३१/१२/२०१८ अखेर मुख्याध्यापक अंतिम सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.. आदेश बघा
120 ऊपशिक्षक (डी.एड.) पदावरील दि.३१/१२/२०१८ अखेर शिक्षकांची सेवाजेष्ठता यादी प्रसिद्धीबाबत. आदेश बघा
121 मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त पदभार देणेबाबत,श्री.सोकटे विलास वामन मा.वि.संततुकारामनगर आदेश बघा
122 श्री.गांजुरे देवानंद पांडुरंग सहा.शिक्षक यांना सक्त ताकीद देणेबाबत. आदेश बघा
123 श्री.गेंगजे सी.एच. लिपिक यांना सक्त ताकीद देणेबाबत. आदेश बघा
124 तात्पुरत्या स्वरूपात मानधन शिक्षकांना ३०/०४/२०१९ पर्यत मुदतवाढ देणेबाबत... आदेश बघा
125 मा.वि.भोसरी श्री.कुलकर्णी सुधीर मधुकर सहा.शिक्षक यांना नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त करणेबाबत. आदेश बघा
126 मुख्याध्यापिका श्रीम.हगवणे संध्या दत्तात्रय मा.वि.केशवनगर यांना नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त करणेबाब आदेश बघा
127 श्रीम.हेमा नितीन वैशंपायन सहा.शिक्षिका मा.वि.सं.तु.नगर यांना नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त करणेबाबत. आदेश बघा
128 श्री.शिंदे सौदागर धर्मराज मुख्याध्यापक मा.वि.थेरगाव यांचे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. आदेश बघा
129 प्र.मुख्याध्यापक नेमणुक सं.तु.नगर आदेश बघा
130 परीक्षा प्रमुख नेमणुकीबाबत आदेश बघा
131 श्रीम.रांगणेकर माधुरी नंदकिशोर मुख्याध्यापिका ( मा.वि.संततुकारामनगर)नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती आदेश बघा
132 श्रीम.रत्नपारखी सुनंदा सुधिर (सहा.शिक्षिका) मा.वि.नेहरूनगर यांना स्वेच्छानिवृत्तीबाबत आदेश बघा
133 माध्यमिक विद्यालय खराळवाडी मुख्याध्यापिका यांना कार्यालयीन कामकाजात निष्काळजीपणाबाबत नोटीस. आदेश बघा
134 मा.वि.खराळवाडी लिपिक श्री. गेंगजे सी.एच. यांना कामकाजात हलगर्जीपणाबाबत ज्ञापन आदेश बघा
135 श्री.शिंगाडे विलास तुकाराम(सहा.शिक्षक)मा.वि.भोसरी कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केलेबाबत नोटीस आदेश बघा
136 श्री.शिंगाडे विलास तुकाराम (सहा.शिक्षक)यांची १२ वर्ष वेतननिश्चिती आदेश रद्द करणेबाबत... आदेश बघा
137 श्री.तुपे राजेंद्र पुंजाहरी माध्यमिक विद्यालय काळभोरनगर यांना दंडात्मक शास्ती करणेबाबत आदेश बघा
138 श्री.गांजुरे यांना कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केलेबाबत कारणे दाखवा नोटीस आदेश बघा
139 नियत वयोमानानुसार सेवानुवृत्ती श्रीमती बोरावके विशाखा विलास सहाय्यक शिक्षिका माध्यमिक विद्यालय भोसरी आदेश बघा
140 नियत वयोमानुसार सेवानिवृत्ती श्री शिराळ सुरेश वासुदेव मुख्याध्यापक माध्यमिक विद्यालय लांडेवाडी भोसरी आदेश बघा
141 सहाय्यक शिक्षक स्थानांतरणबाबत आदेश बघा