परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 Dhanvantari Swasthya Yojana- 2013 , Meeting Minutes_14/06/2019 परिपत्रक बघा
2 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना-२०१३, सभावृत्तांत दिं २५/१०/२०१८ परिपत्रक बघा
3 कर्मचारी माहिती सादर करणेाबाबत परिपत्रक बघा
4 मनपा शिक्षण विभाग शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी याना धन्वंतरी योजना लागू करणेबाबत परिपत्रक बघा
5 धन्वंतरी स्वास्थ योजना- २०१३ , सभावृत्तांत दि १२/०३/ २०१८ परिपत्रक बघा
6 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना धोरण २०१३ - सभावृत्तांत दिं २६/१०/२०१७ परिपत्रक बघा
7 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना धोरण २०१३ - सभावृत्तांत दिं १२/०६/२०१७ परिपत्रक बघा
8 वात्सल्य मदर एॅन्ड चाईल्ड केअर हॉस्पीटल, भोसरी यांचेकडील धन्वंतरी वैद्यकीय उपचार स्थगित केले बाबत परिपत्रक बघा
9 के.ई.एम हॉस्पीटल, पुणे यांनी धन्वंतरी योजनेअंतर्गत वैद्यकीय उपचार सुरु केलेबाबत परिपत्रक बघा
10 धन्वंतरी योजना - रेफरचिट घेवुन उपचार घेणे बाबत परिपत्रक बघा
11 दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पीटल, एरंडवणे पुणे यांनी धन्वंतरी योजना उपचार तात्पुरते स्थगित ठेवलेबाबत परिपत्रक बघा
12 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना धोरण २०१३ - सभावृत्तांत दिं .१०/११/२०१६ परिपत्रक बघा
13 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना 2013 चे अंमलबजावणीबाबत...प्रतिज्ञापत्र ( नमुनाा अ ) परिपत्रक बघा
14 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना धोरण 2013 माह‍िती सादर करणे प्रतिज्ञापत्र व सभासदत्व नाकारणेबाबत परिपत्रक बघा
15 मेट्रो हॉस्पीटल, रहाटणी यांचेकडील धन्वंतरी योजनेअंतर्गत उपचार तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित ठेवणे बाबत परिपत्रक बघा
16 सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना धन्वंतरी स्वास्थ्य योजनेचे सभासद करुन घेणेबाबत परिपत्रक बघा
17 विनापरवाना किंवा वैदयकीय कारणास्तव गैरहजर असलेल्या कर्मचा-यांच्या धन्वंतरी कपातीबाबत परिपत्रक बघा
18 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना २०१३ नुसार दिं ०४/०८/२०१६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या परिपत्रकातील दुरुस्ती बाबत परिपत्रक बघा
19 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना अंमलबजावणी उपाययोजनाबाबत -प.क्रं ४८५ दिं ०४/०८/२०१६ परिपत्रक बघा
20 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना-२०१३, सभावृत्तांत दिं १२/०२/२०१६ परिपत्रक बघा
21 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना-२०१३, सभावृत्तांत दिं ०४/०६/२०१६ परिपत्रक बघा
22 धन्वंतरी स्वास्थ्य़ योजना - २०१३, सभावृत्तांत दिं २९/०९/२०१५ परिपत्रक बघा
23 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना 2013 चे अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
24 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना 2013 चे अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
25 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना धोरण - २०१३ अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
26 धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना 2013 चे अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
1 धन्वंतरी योजना - रेफरचिट घेवुन उपचार घेणे बाबत आदेश बघा
2 धन्वंतरी स्वास्थ्य याेजना समिती गठीत करणेबाबत. आदेश बघा