परिपत्रक माहिती

परिपत्रक माहिती

क्रमांक तपशील परिपत्रक
1 निविदा प्रक्रियेबाबत परिपत्रक परिपत्रक बघा
2 निविदा अटी व शर्तीबाबत.... परिपत्रक बघा
3 महसुल मुद्रांक अधिनियम परिपत्रक परिपत्रक बघा
4 सॉफ्टवेअरव्दारे अनुपालन पूर्ततेबाबत परिपत्रक परिपत्रक बघा
5 लेखापरिक्षणातील प्रलंबित आक्षेपांचे अनुपालनाबाबत परिपत्रक बघा
6 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या लेखापरिक्षणातील प्रलंबित आक्षेपांच्या पुर्ततेबाबत.... परिपत्रक बघा
7 मुख्य लेखापरिक्षण विभागाच्या संगणक प्रणालीच्या वापर करण्याबाबत परिपत्रक बघा
8 निविदा कालावधीबाबत.... परिपत्रक बघा
9 मनपाच्या लेखापरिक्षणातील प्रलंबित आक्षेपांच्या पुर्तते बाबत परिपत्रक बघा
10 मुदत बाह्या व दाव न सांगितलेल्या अनामत रकमा व्यपगत करण्य़ाबाबत परिपत्रक बघा
11 वार्षिक खरेदासाठी मागविण्यात येणा-या निविदेतील नमुन्यात दर खरेदी समितीने प्रस्तावित करणेबाबत.... परिपत्रक बघा
12 मुख्य लेखा परिक्षण कार्यालयाकडे लेखा परिक्षणासाठी रेकॉर्ड उपलब्धतेबाबत. परिपत्रक बघा
13 ठेकेदार नोंदणी नस्त्यांचे लेखा पर‍िक्षणाबाबत. परिपत्रक बघा
14 ऑडीट सॉफ्टवेअर वापराबाबतची माहितीसुची. (ऑडीट स‍िस्ट‍ीम मोड्यूल युझर मॅन्यूअल)) परिपत्रक बघा
क्रमांक तपशील आदेश
माहिती उपलब्ध नाही