Recruitment

Jobs @ PCMC

PCMC is looking for candidates for following post's

Sr. No. Advertisement Posting date
1 विद्यार्थ्यांकरिता परदेशात कौशल्य विकासासंबंधीत जाहीर प्रकटन. 21-06-2024
2 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध डॉक्टरांची पदे भरणेकामी 19-06-2024
3 कागदपत्र पडताळणी २ रा टप्पा राबविणेबाबत. जाहिर निवेदन व (Cut Off)- जाहिरात क्र.१८४/२०२२ 14-06-2024
4 गट अ मधील प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक व गट ब मधील सहाय्यक प्राध्यापक दरमहा एकत्रीत करार/कंत्रीटी पध्दतीने ३ वर्षे कालावधिकरीता भरणेबाबतची जाहिरात प्रसिध्दीबाबत 14-06-2024
5 मानधन तात्पुरत्या स्वरुपात विविध डांक्टरांची पदे भरणेबाबत जाहिरात 13-06-2024
6 Recruitment under CIHFW societyof NHM 11-06-2024
7 लिपिक पदावरील निवड रद्द करणेबाबत 10-06-2024
8 लिपिक (गट क) संवर्गामध्ये सरळसेवा प्रवेश / नामनिर्देशनाने नियुक्ती देणेबाबत 10-06-2024
9 लिपिक (गट क) संवर्गामध्ये सरळसेवा प्रवेश / नामनिर्देशनाने नियुक्ती देणेबाबत 10-06-2024
10 Medical post recruitment under NUMH advt. No.656/2024 10-06-2024
11 Selection and waiting list of post of the counsellor 07-06-2024
12 walk in interview for the post of receruiment at Divyanga Bhavan 07-06-2024
13 एकत्रित मानधनावर करार पध्दतीने सहाय्यक शिक्षक नेमणूका करणेबाबत 07-06-2024
14 जाहिरात क्रमांक ६७०/२०२४ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत 16-05-2024
15 जाहीरात क्रमांक ६७०/२०२४ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन-महिला उमेदवारांच्या उंची व वजनाबाबत 08-05-2024
16 जाहीरात क्रमांक ६७०/२०२४ अग्निशमन विमोचक/फायरमन रेस्क्युअर या पदासाठी Online अर्ज भरणेकामी लिंक 26-04-2024
17 जाहीरात जाहिरात क्रमांक ६७०/२०२४ अग्निशमन विमोचक/फायरमन रेस्कयुअर 23-04-2024
18 प्राथमिक शिक्षक मानधन तत्वावर भरणेबाबत. 13-03-2024
19 दिव्यांग भवन फाऊंडेशन Walk-in Interview स्थगित करणेबाबत 20-03-2024
20 प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना समुपदेशन करणेकामी “समुपदेशक” पदे 15-03-2024
21 विद्यार्थ्यांकरिता परदेशात कौशल्य विकासासंबंधीत जाहीर प्रकटन. 14-02-2024
22 Recruitment under NUHM 15-03-2024
23 Recruitment of Human Resource for Operation of Divyang Bhavan 13-03-2024
24 Recruitment on contract for the post of teachers 13-03-2024
25 बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालय सल्लागार निवड व प्रतिक्षा यादी 11-03-2024
26 प्रसिध्दीपत्रक - शिक्षक भरती प्रकियेतील पिंपरी चिंचवड महानगपालिकेतील माध्यमिक शिक्षण विभागासाठी उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीबाबत 04-03-2024
27 Appointment of consultant on contract for PCMC Zoo 28-02-2024
28 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- समाजसेवक 20-02-2024
29 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- लिपिक 20-02-2024
30 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 20-02-2024
31 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- कनिष्ठ अभियंता (वि) 20-02-2024
32 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- कनिष्ठ अभियंता (स्था) 20-02-2024
33 जाहिरात क्रमांक 184/2022- अँनिमल किपर- अपात्र उमेदवारांची यादी 20-02-2024
34 जाहिरात क्रमांक 184/2022- विभागीय अग्निशमन अधिकारी- अपात्र उमेदवारांची यादी 20-02-2024
35 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी- अपात्र उमेदवारांची यादी 20-02-2024
36 जाहिरात क्रमांक 184/2022- उमेदवारांची निवड यादी व एकत्रित (Consolidated) प्रतिक्षा यादी गुणवत्तेनुसार अंतिमरित्या प्रसिद्ध कऱणेबाबत.- विधी अधिकारी 20-02-2024
37 Recruitment on contract under NUHM fro part time work 13-01-2024
38 Recruitment of Human Resource for Operation of Divyang Bhavan 02-01-2024
39 Recruitment on contract for the post of Deputy Engineer 01-01-2024
40 Various Medical post Walk in Interview Advt. No.41/2023-24 29-12-2023
41 Recruitment on 1 year contract in SAIC institute of PCMC 22-12-2023
42 शिकाऊ उमेदवारांची अधिनियम १९६१ अंतर्गत नेमणूक आदेश व प्रतीक्षा यादी 22-12-2023
43 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ पुर्वचारित्र्य वर्तणुक पडताळणी व शारिरीक पात्रता तपासणी बाबत जाहिर निवेदन 15-12-2023
44 Medical post recruitment on contract 14-12-2023
45 १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत पॉलिक्लिनिक (Polyclinic) करिता विशेषज्ञ (Part Time) रिक्त पदभरती अंतर्गत उमेदवारांना आवाहन पत्र व निवड यादी 11-12-2023
46 जाहिरात क्रमांक 184/2022 चे अनुषंगाने कागदपत्रे पडताळणीचा दुसरा टप्पा राबविणेबाबत जाहिर निवेदन - उमेदवार यादी व अंतिम गुणरेषा (Cut Off) 07-12-2023
47 जाहिरात क्रमांक 184/2022 चे अनुषंगाने कागदपत्रे पडताळणीचा दुसरा टप्पा राबविणेबाबत जाहिर निवेदन 04-12-2023
48 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
49 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. समाजसेवक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-12-2023
50 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. विधी अधिकारी पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
51 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. कनिष्ठ अभियंता विद्युत पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
52 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
53 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. विभागीय अग्निशमन अधिकारी अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
54 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. कोर्ट लिपिक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-12-2023
55 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. लिपिक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
56 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
57 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. अँनिमल किपर पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी तसेच अपात्र उमेदवारांची यादी 01-12-2023
58 जाहिरात क्रमांक 184/2022 सरळसेवा भरती बाबत. अतिरिक्त कायदा सल्लागार पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-12-2023
59 १५ व्या वित्त आयोग अंतर्गत पॉलिक्लिनिक (Polyclinic) करिता विशेषज्ञ (Part Time) पदभरती अंतर्गत उमेदवारांना आवाहन 09-11-2023
60 Apply for selection of trainee ITI students on contract of one year 22-11-2023
61 Recruitment on contract for post of divyang bhavan 01-11-2023
62 एकत्रित मानधनावर तातपुरत्या स्वरूपात शाळेमध्ये बालवाडी शिक्षक भरती बाबत 30-10-2023
63 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात शाळेंमध्ये कला शिक्षक भरणेबाबत 20-10-2023
64 Recruitment cancellation details 11-10-2023
65 About recruitment for polyclinic under NIHAFW 09-10-2023
66 दिव्यांग भवन फाऊंडेशन येथील अधिकारी / कर्मचारी यांची भरती करणेकामी 05-10-2023
67 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर्स निवड व प्रतिक्षा यादी 19-09-2023
68 जाहिरात क्रमांक 184/2022- कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) ) पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
69 जाहिरात क्रमांक 184/2022 - कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
70 जाहिरात क्रमांक 184/2022 - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
71 जाहिरात क्रमांक 184/2022 - लिपिक पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
72 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत जाहिरात १६१/२०२३ निवड व प्रतीक्षा यादी 05-09-2023
73 Walk in Interview for Prof. Asst. Prof posts under the Medical dept. of YCMH 05-09-2023
74 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुर्ण वेळ) या पदाची निवड, प्रतिक्षा यादी व सुचनापत्र 04-09-2023
75 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल 30-08-2023
76 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल 30-08-2023
77 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा 30-08-2023
78 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – लिपिक पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल 30-08-2023
79 राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमांतर्गत पदभरतीची अंतिम गुणवत्ता यादी व सुचनापत्र 23-08-2023
80 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीची अंतिम गुणवत्ता यादी व सुचनापत्र 23-08-2023
81 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात वरिष्ठ निवासी पदावर नियुक्ती आद 23-08-2023
82 आरोग्य व‍िभागामार्फत न‍िर‍िक्षक पदासाठी द‍ि.९/६/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या थेट मुलाखतीमधील उम 21-08-2023
83 आरोग्य व‍िभागामार्फत आरोग्य सहाय्यक पदासाठी द‍ि.९/६/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या थेट मुलाखतीमधी 21-08-2023
84 जाहिरात क्र.184/2022- उमेदवारांचे कागदपत्रे पडताळणीबाबत जाहिर निवेदन 17-08-2023
85 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर्स पदे भरणेबाबत 10-08-2023
86 NUHM पदभरतीची प्राथमिक गुणवत्ता यादी 10-08-2023
87 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीची प्राथमिक गुणवत्ता यादी व निवेदन 10-08-2023
88 लिपिक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य व कनिष्ठ अभियंता, विद्युत या पद 07-08-2023
89 दि.26/05/2023 ते दि.28/05/2023 या कालावधीत झालेल्या ऑनलाईन परिक्षेचा पदनिहाय निकाल जाहिरात क्र.184/2022 अनुषंगान 07-08-2023
90 जा.क्र.184/2022 लिपिक, स्था. अभि. सहा. कनिष्ठ अभियंता (स्था.) व कनिष्ठ अभियंता (वि.) या पदांच्या उत्तरताल 21-07-2023
91 Recruitment on contract on various medical posts 20-07-2023
92 राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी NAPS महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी MAPS, BOAT NATS इ. योजनेचे संपूर्ण कामकाज करणे 14-07-2023
93 जाहिरात क्रमांक- १८४/२०२२ - दिनांक १७/०७/२०२३ रोजीच्या ऑनलाईन परिक्षेच्या प्रवेशपत्राची (Admit Card) 06-07-2023
94 जाहिरात क्र. 184/2022 उत्तरतालिका (Answer Key) व हरकत अर्जा बाबत जाहिर निवेदन 04-07-2023
95 Recruitment under NTEP of various medical posts 03-07-2023
96 Recruitment under NHM of various medical posts 03-07-2023
97 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्दु माध्यम सहाय्यक शिक्षक न 14-06-2023
98 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात मराठी माध्यम सहाय्यक शिक्षक न 14-06-2023
99 माध्यमिक शिक्षण विभाग- जाहिरात क्रमांक 01/2023 अंतिम निवड यादी 14-06-2023
100 जाहिरात क्र.1/2023 - एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उमेदवारांची अंतरिम निवड यादी प्रसिध्द 08-06-2023
101 Walk in Interview for the Specialist Medical post on contract 02-06-2023
102 Medical recruitment Advt. no.79/2023 Public Notice 01-06-2023
103 Recruitment on contract for Health and sanitation related post 29-05-2023
104 Recruitment on various medical post on contract 23-05-2023
105 जाहिरात क्र.184/2022- ऑनलाईन परिक्षा प्रवेशपत्र (Admit Card) 18-05-2023
106 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहाय्यक शिक्षक बी.एस्सी.बी.एड, बी.ए.बी.एड. व बी. पी. एड. उत् 18-05-2023
107 ASHA workers recruotment orders selection and waiting list 15-05-2023
108 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे नोकर भरती बाबत जाहीर प्रकटन- UPSC पुर्व परीक्षा असलेल्या उमेदवारांनी अर् 09-05-2023
109 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे नोकर भरती बाबत जाहीर निवेदन- समाजसेवक पदाचे ऑनलाईन परिक्षा दिनांक व वे 09-05-2023
110 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे अनुषंगाने जाहिर निवेदन- Help Desk Number व Help Desk Email 04-05-2023
111 WALK IN INTERVIEW for medical posts 28-04-2023
112 जाहिरात क्र.184/2022 बाबत निवेदन - जागा,आरक्षण,पदांचा अभ्यासक्रम,परीक्षा वेळापत्रक व प्रवेशपत्र 27-04-2023
113 Recruitment of Asha Volunteer Posts under National Health Mission 12-04-2023
114 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
115 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. ए.एन.एम. पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
116 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. फार्मासिस्ट पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
117 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. एक्स रे टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
118 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. साख्यिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
119 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. लॅब टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
120 Medical post on 3 years contract recruitment 16-03-2023
121 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन, स्टाफनर्स पदासाठी उमेदवारांची कागदपत्रे पड 08-02-2023
122 कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदाच्या लेखी परीक्षे बाबत 31-01-2023
123 प्राथमिक शिक्षण विभाग एकत्रित मानधन उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी 13-01-2023
124 Regarding Breeding Checkers Recruitment, Selection and Waiting List under National insect Disease Program 06-01-2023
125 Regading filling the post of Instructor and Technician in ITI Morwadi on hourly basis 29-12-2022
126 Regarding filling up the posts of Breeding Checkers under National Insect Disease Control Programme 14-12-2022
127 Recruitment of specialist medical post walk in interview 14-12-2022
128 Public notice about various medical post on contract 12-12-2022
129 Regarding filling up of various posts of doctors on temporary basis on consolidated emoluments per month 02-12-2022
130 Regarding appointment of Assistant Teachers and Grauate Teachers on consolidated emoluments 30-11-2022
131 Recruitment of Garden Officer on contract of 6 months selection list 21-11-2022
132 उद्यान अधिकारी पद मानधनावर भरणेकामी उमेदवारांनी मुलाखतीस उपस्थित राहणे बाबत 14-10-2022
133 Selection and waiting list of Asha Swayamsevika Post 14-10-2022
134 Veterinary Department selection and a waiting list of candidates 07-10-2022
135 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – ऑनलाईन परिक्षा शुल्काबाबत 19-09-2022
136 Date extention for the online recruitment advt no.184/2022 08-09-2022
137 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – लिपिक टंकलेखनाबाबत 29-08-2022
138 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – वयोमर्यादेबाबत 23-08-2022
139 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत पासा शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षणार्थिंच्या नेमणूकी बाबत. 22-08-2022
140 पशुवैद्यकीय विभागातील हंगामी भरती बाबत 19-08-2022
141 आशा स्वयंसेविका भरती बाबत 19-08-2022
142 जाहिरात क्र.184/2022 - Online Application Link 19-08-2022
143 जाहिरात क्र.184/2022 18-08-2022
144 Obtained marks of candidates appear for exam conducted on 19/07/2022 for the post of dentist 04-08-2022
145 Instructions for the contractual recruitment of ANM post 05-08-2022
146 जाहिरात क्र.1265/2021 निवेदन- उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी करणेबाबत. 01-08-2022
147 List of candiodates selected on post of Samuha Sanghatak 29-07-2022
148 6 months contract recruitment of sanitary inspector 27-07-2022
149 दंतरोग पदासाठी प्राप्त उमेदवारांची लेखी परीक्षा दि १९/०७/२०२२ रोजी घेण्याबाबत 13-07-2022
150 List of selected candidates for the post of Gardner on contract 06-07-2022
151 Recruitment of Director post on contract for savitribai phule institute 06-07-2022
152 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन 05-07-2022
153 Advt.71/2022 written exam result of Health dept. 04-07-2022
154 WALK IN INTERVIEW for various medical post 01-07-2022
155 Advertisement for appointment of psychiatric medical officers 01-07-2022
156 Regarding publication of notification letter for recruitment of Health Worker ANM under National Health Mission 30-06-2022
157 Regarding temporary appointment on monthly honorarium under National Health Mission National Tuberculosis Eradication Program 30-06-2022
158 Selection list of Medical Officers 30-06-2022
159 जाहिरात क्रमांक १२६५/२०२१ च्या अनुषंगाने दि. २५/०६/२०२२ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा पदनिहा 28-06-2022
160 Veternery department walk in interview selection and waiting list 28-06-2022
161 उद्यान विभाग जाहिरात ०१/२०२२ उद्यान अधिकारी पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी 28-06-2022
162 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहा.शिक्षक - निवड यादी 24-06-2022
163 To publish merit list for the post of gardener 24-06-2022
164 corrigendum of health dept advt. no.71 23-06-2022
165 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्दु शिक्षक नेमणूकीबाबत - निवड यादी 21-06-2022
166 Advt.no.53 dt.30/05/2022 list of selected candidates 21-06-2022
167 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 चे अनुषंगाने जाहिर निवेदन. 21-06-2022
168 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण अंतर्गत भरती प्रक्रिया 15-06-2022
169 walk in interview for medical post 14-06-2022
170 Recruitment by Health dept. on contract 13-06-2022
171 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१मधील रिक्त पदे भरणेबाबत- प्रवेशपत्र(Admit Card) Downlond करणेबाबत link 11-06-2022
172 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन - प्रवेशपत्र(Admit Card) व हेल्पलाईन क्रमांक 10-06-2022
173 Reruitment on contract for the post of garden officer and gardner 08-06-2022
174 जाहिरात क्र.01/2022 - एकत्रित मानधनावर सहाय्यक शिक्षक नेमणूका करणेबाबत 03-06-2022
175 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन 05-06-2022
176 Recruitment on contract aby veterinary department 31-05-2022
177 Selection and waiting list of ANM recruitment under NHM 27-05-2022
178 Recruitment for the post of Samuha Sangtak on contract 24-05-2022
179 Recruitment on contract under NTEP 20-05-2022
180 Walk in Interview for ANM 02-05-2022
181 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन- उमेदवारांच्या लेखी परिक्षेऐवजी ऑनलाईन पद्धत 29-04-2022
182 selection and waiting list from veterinary department 28-04-2022
183 Regarding temporary appointment on temporary basis on monthly honorarium under National Health Mission 19-04-2022
184 Regarding filling the post on temporary basis for 6 months 12-04-2022
185 जाहिरात क्र.1063/2021 चे अनुषंगाने निवेदन कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) 11-04-2022
186 जाहीरात क्रमांक 1455/2022 शैक्षणिक अर्हता व अर्ज सादर करणेकामी मुदतवाढ देणेबाबत. जाहीर निवेदन. 23-03-2022
187 जाहिरात क्र.1265/2021 टी.बी. अँन्ड चेस्ट फिजिशियन पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी. 21-03-2022
188 जाहिरात क्रमांक 1455/2022, एकत्रित माधनावर सल्लागार पद भरणेबाबत. 17-03-2022
189 Cancelation of recruitment process for the post of ANM 15-03-2022
190 Walk in Interview for ANM 08-03-2022
191 Regarding publication of candidate notice for recruitment under National Health Mission. 15-02-2022
192 Walk in Interview of medical posts 08-02-2022
193 शिकाउ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महानगरपालिका अस्थायी आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण 02-02-2022
194 Writeen exam marks for residential dentist post 27-01-2022
195 Selection list for the post of veterinary officer on contract 31-01-2022
196 Recruitment of Divisional Technical Expert in Swachh Servekshan 2022 18-01-2022
197 Recruitment on contract for PGI institute 19-01-2022
198 Recruitment under NHM 10-01-2022
199 Recruitment on contract for veterinary department 10-01-2022
200 Dental dept. post on contract selection list and exam details 07-01-2022
201 Order of joining of various medical post on contract 20-12-2021
202 राष्ट्रीय आरोग्य भरती निवड व प्रतीक्षा यादी 14-12-2021
203 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 11-12-2021
204 Walk in Interview of medical posts 03-12-2021
205 Recruitment of various medical post on contract 02-12-2021
206 Recruitment on contract for Swachh Maharashtra (urban) mission 23-11-2021
207 walk in interview for the various medical posts 15-11-2021
208 जाहिरात क्रमांक 1063/2021 च्या अनुषंगाने निवेदन कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 28-10-2021
209 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता - स्थापत्य पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 27-10-2021
210 Advt. for Selection of Trainee candidates for 2021-22 25-10-2021
211 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- माळी पदाची निवड यादी 23-10-2021
212 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- अँनिमल किपर पदाची निवड यादी 23-10-2021
213 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-लाईव्ह स्टॉक सपरवायझर पदाची निवड यादी 23-10-2021
214 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-आरोग्य सहाय्यक पदाची निवड यादी 23-10-2021
215 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-निरीक्षक पदाची निवड यादी 23-10-2021
216 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-परवाना निरीक्षक पदाची निवड यादी 23-10-2021
217 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सुपरवायझर पदाची निवड यादी 23-10-2021
218 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
219 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-उद्यान अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
220 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
221 Recruitment order under NUHM of ASHA worker 13-10-2021
222 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- माळी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
223 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- अँनिमल किपर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
224 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- लाईव्ह स्टॉक सुपरवाझर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
225 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- आरोग्य सहाय्यक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
226 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- निरिक्षक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
227 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-परवाना निरिक्षक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
228 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सुपरवायझर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
229 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
230 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-उद्यान अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
231 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-पशुवैद्यकीय अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
232 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 05-10-2021
233 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - माळी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
234 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - ऐनिमल किपर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
235 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
236 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - आरोग्य सहाय्यक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
237 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - निरीक्षक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
238 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - परवाना निरीक्षक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
239 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - सुपरवायझर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
240 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
241 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - उ्दयान अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
242 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
243 जाहिर निवेदन- जाहिरात क्रमांक - 1063/2021 बाबत. 18-09-2021
244 Selection list and waiting list of neurosurgeon and plastic surgeon 06-09-2021
245 जाहिरात क्रमांक 73/2019 मधील न्यूरो सर्जन व प्लॅस्टीक सर्जन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसि 06-09-2021
246 Advt. No.1063/2021 (Recruitment of various post on contract) 02-09-2021
247 Recruitment of teacher on contract for the year 2021-22 30-08-2021
248 Recruitment advt. no,904 selection and waiting list of candidates 04-08-2021
249 Advt 884, list of marks for the post of residential dentist 22-07-2021
250 Selection list of candidates for the post of Law officer on contract 12-07-2021
251 selectionn list of candidates which interviw take place on 18/09/2020 05-07-2021
252 Recruitment of Health Nurses (ANMs), Lab Technicians and Pharmacists under National Health Mission 05-07-2021
253 Interview schedule for various teaching post by PGI institute YCMH 01-07-2021
254 List of eligible / non eligible list of candidates for the post on contract of Legal Officer 30-06-2021
255 Recruitment on contract for the post of residencial detist 25-06-2021
256 ASHA workers post recruitment under NIHM 19-06-2021
257 Recruitment of various medical post on contract 17-06-2021
258 Recruitment of Low officer on contract 16-06-2021
259 list of selected and waiting list candidates for medical post under NNM 16-06-2021
260 various medical post on Recruitment on contract of 3 years at YCMH 08-06-2021
261 Walk in Interview under recruitment on contract of NUHM 04-06-2021
262 Recruitment on contract for medical institute of YCMH 04-06-2021
263 Recruitment of various medical post on contract 24-05-2021
264 Recruitment on contract of technical staff for fire fighting work 21-05-2021
265 WALK IN INTERVIEW for the post of ANM on contract 11-05-2021
266 Walk in Interview for various Medical Officers post on contract 26-04-2021
267 Recruitment of medical officers on contract 08-04-2021
268 Order for the contract recruitment of dentist under Medical Department 05-04-2021
269 Order on contract recruitment of Madical Officcers and Staff Nurse 01-04-2021
270 Order for Contract recruitment for Medical Dept for the post of lab Technician 31-03-2021
271 वैद्यकीय विभागासाठी एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांना नियुक् 15-03-2021
272 वैद्यकीय विभागासाठी वर्ग १ व २ तांत्रिक संवर्गातील विविध पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स 01-03-2021
273 एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांना दोन महिने नियुक्ती बाबत 25-02-2021
274 Selection list of post of veterinary doctor post on contract 25-02-2021
275 Details of marks exam conducted on 07/02/21 for post of Samuha Sanghatak 15-02-2021
276 Various medical consultants on contract 15-02-2021
277 Appointment orders for the post of Lab technician, ward boy , female ward helper etc 15-02-2021
278 Post of veterneary doctor on contract 09-02-2021
279 Regarding Appointment Order of Breeding checkers 08-02-2021
280 List of eligible candidates for samuha sanghtak written exam 22-01-2021
281 The list of selected candidates of exam conducted on 23/12/2020 and 24/12/2020 28-01-2021
282 ब्रिडींग चेकर्स पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 27-01-2021
283 Recruitment orders for various medical post for YCMH 27-01-2021
284 Selection list of candidate exam conducted on 07-12-2020 25-01-2021
285 List of non eligible candidates for samuha sanghtak written exam 22-01-2021
286 Appointment of Breeding Checkers 21-01-2021
287 Marks obtained by candidates for exam conducted by medical dept. on contractual recruitment 21-01-2021
288 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन २०२०-२१ 13-01-2021
289 YCMH recruitment on contract written exam mark details 05-01-2021
290 waiting list of candidate on contract for bahinabai choudhari zoo 04-01-2021
291 Recruitment on contract 29-12-2020
292 Medical Dept- List of candidates eligible for written exam on recruitment on contract 21-12-2020
293 Medical Department public notice regarding recruitment on contract 19-12-2020
294 Medical Dept. public notice regarding recruitment on contract 17-12-2020
295 YCMH - List of eligible / non eligible cadidates for written exam of recruitment on contract 17-12-2020
296 Exam time table for recruipment by YCMH 16-12-2020
297 Recruitments of various Post in Pimpri Chinchwad Smart City Ltd 10-12-2020
298 Walk in Interview for veterinary doctor and curator post on contract 09-12-2020
299 Recruitment under Medical Department of various medical posts on contract 08-12-2020
300 Recruitment on contract for various medical posts 08-12-2020
301 List of selected candidates for Senior and Junior Resident, Medical Officer Post 07-12-2020
302 Corrigendum of doctors recruitment on contract advt. no.568 11-11-2020
303 Recruitment on contract for various medical posts 06-11-2020
304 Recruitment on contract for the post of samuha sanghatak 22-10-2020
305 List of selected candidates for HDU and ICU units on contract 18-09-2020
306 Recruitment of various medical posts on temporary/contract basis for Covid Hospital 12-09-2020
307 Recruitment order on contract post of medcal officer, dentist etc... 09-09-2020
308 Recruitment of teaching staff on contract 07-09-2020
309 Regarding appointment of Asha Swayam Sevika under National Health Mission 25-08-2020
310 Appointment of Assistant Consultant for CSR Implementation in PCMC 14-08-2020
311 Recruitment on medical post for ICU and HDU on contract 01-08-2020
312 आशा स्वयंसेविका पदभरतीचा आदेश व निवड यादी 28-07-2020
313 Data Entry Operator Recruitment on contract basis 25-07-2020
314 Recruitment on contract 10-07-2020
315 Walk in interview for occupational Therapist and physiotherapist 09-07-2020
316 Recruitment of Ward Boy and Ward Aaya on contract 07-07-2020
317 जाहिर निवेदन- वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 18-06-2020
318 वैद्यकीय अधिकारी पद भरणेबाबत जाहिर निवेदन / उमेदवारांची गुण तक्ता व गैरहजर उमेदवारांची यादी 10-06-2020
319 Recruitment on contract of various medical posts 06-06-2020
320 Regarding appointment of Asha Swayam Sevika 22-05-2020
321 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेबाबत उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना 11-05-2020
322 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी (गट - ब) पदे सरळसेवेने भरणेबाबत 09-05-2020
323 Recruitment of Medical post on contract 05-05-2020
324 List of candidates on contract for post of Staff nurse 23-04-2020
325 Recruitment of Medical post on contract 18-04-2020
326 आरक्षणातील बदल व वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या परीक्षेतील बदलाबाबत 27-03-2020
327 जाहिरात क्र.73/2019 मधील अ.क्र.51 ते 71 वरील पदांकरीता निवेदन 27-03-2020
328 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुकीबाबत. 16-03-2020
329 samuha sanghatak selected and waiting list candidates 12-03-2020
330 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 05-03-2020
331 Recruitment of garden curator on contract 06-02-2020
332 जाहिरात क्र.७३/२०१९ या भरती बाबत जाहीर निवेदन व उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्धी ब 27-02-2020
333 Selection list of various medial posts as per advt 265/2020 dated 1/02/2020 20-02-2020
334 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 20-02-2020
335 Recruitment order of data entry operator at YCMH on contract 15-02-2020
336 Request for proposal for selection of 2 legal experts 15-02-2020
337 Dental recruitment written exam notification 13-02-2020
338 Recruitment on contract of various medical posts 10-02-2020
339 Recruitment on contract of various medical posts 04-02-2020
340 List of candidates for staff nurse on contract 01-02-2020
341 List of selected and merit list candidates for various medical posts 28-01-2020
342 Result of exam conducted on 19/01/2020 for samuha sanghatak 28-01-2020
343 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 21-01-2020
344 Recruitment under National Health Mission 17-01-2020
345 List of eligible and non-eligible candidates and exam details for post of Samuha Sanghatak 08-01-2020
346 Recruitment under NTEP on contract 16-01-2020
347 Advt No 152/2019 Patra Apatra List 10-01-2020
348 List of eligible and non-eligible candidates of Male / Female helpers on contract 10-01-2020
349 List of eligible and non-eligible candidates for post of farmasist 04-01-2020
350 Oppointment of trainer on contract for COPA, IM asnd WM trades under ITI 04-01-2020
351 Regarding appointment of various posts on contract basis in Medical Department. 04-01-2020
352 List of eligible and non-eligible candidates for post of x-ray Technician 02-01-2020
353 List of eligible and non-eligible candidates for post of MSW 02-01-2020
354 List of eligible and non-eligible candidates for post of lab Technician 02-01-2020
355 List of eligible and non-eligible candidates for post of Dialysis Technician 02-01-2020
356 List of eligible and non-eligible candidates for post of Blood Bank technician 02-01-2020
357 List of eligible and non-eligible candidates for post of Blood Bank counsellor 02-01-2020
358 List of non-eligible candidates under temporary recrutment on Dec 2019 01-01-2020
359 List of eligible candidates under temporary recrutment on Dec 2019 01-01-2020
360 Scheduled written exam dated 26 and 27 got postponded 24-12-2019
361 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 21-12-2019
362 Recruitment on contract for six month of medical posts 21-12-2019
363 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 20-12-2019
364 ASHA post under NHM List of selected and waiting list candidates 20-12-2019
365 Recruitment on contract for various medical posts 11-12-2019
366 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 09-12-2019
367 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 06-12-2019
368 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 04-12-2019
369 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
370 निवदेन - जाहिरात क्र.73/2019 (मौखिक मुलाखत व कागदपत्र तपासणीबाबत) 25-11-2019
371 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
372 Walk in interview for ASHA post under NHM 14-11-2019
373 जाहिर निवेदन – जाहिरात क्र.73/2019 च्या अनुषंगाने जाहिर निवेदन 14-10-2019
374 शिक्षु उमेदवार नेमणूक २०१९ जाहिर प्रकटन दुरुस्ती 24-09-2019
375 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 19-09-2019
376 जाहिरात क्र. ७३/२०१९- शैक्षणिक अर्हता व अटी-शर्ती 18-09-2019
377 जाहिरात क्र. ७३/२०१९ 13-09-2019
378 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 13-09-2019
379 Appointment of SAMUHA SANGHATAK on contract 09-09-2019
380 List of selected and waiting list candidates on contract for curator post 10-09-2019
381 Requirement of technical workers for fire department on 6 months contract 31-08-2019
382 Various consultant post on contract 22-08-2019
383 Recruitment on contract for various medical post on residencial terms 02-08-2019
384 Appointment of Senoiur and Juniour residencial doctors on contract at YCMH 20-08-2019
385 Appointment of animal curator on contract of 6 months 05-08-2019
386 Appointment of senior and junior residency posts (temporarily) in YCMH 02-08-2019
387 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध पॅरामेडीकल पदावर नियुक्ती आदेश 30-07-2019
388 Appointment of teacher of hourly basis system 23-07-2019
389 List of selected candidates from walk in interview of veterinary doctor and staff 23-07-2019
390 Appointment order for contractual post of staff nurse 20-07-2019
391 पशुवैद्दकिय पदासाठी हंगामी स्वरूपातील भरती 08-07-2019
392 Recruitment of hourly based visiting faculty 04-07-2019
393 List of eligible candidates of Advt. no. 328 for recruitment on contract 28-06-2019
394 Hiring of Personnel on Contract basis at YCM 18-06-2019
395 Recruitment on various PG Institute post on contract 14-06-2019
396 Appointment of land acquisition coordinator on contract 17-06-2019
397 Appointment of Consultant for CSR Implementation in PCMC 01-06-2019
398 Regarding recruitment of additional law adviser and law officer in law department 29-05-2019
399 Fireman on 6 months contract 28-05-2019
400 Recruitment of various medical post on contract 28-05-2019
401 Recruitment on contract selection list exam 27-05-2019
402 List of selected candidates from walk in interview and exam dated 16/02/2019 27-05-2019
403 Recruitment on contract post, merit and selection list of candidates 27-05-2019
404 Selection of Orthopedic Surgeon & Orthopedic and physician ineligible candidates list 27-05-2019
405 List of selected candidates for Staff Nurse to collect order under CIHFWS 08-03-2019
406 List of selected candidates from walk in interview of NUHM 01-03-2019
407 Medical post on contract under NIHM programe 22-02-2019
408 Oppointment of curator on contract 18-02-2019
409 Walk in interview for medical posts 18-02-2019
410 Medical post on contract 06-02-2019
411 Order for candidates of waiting list of YCMH medical posts on contract 01-02-2019
412 Residential medical post on contract 29-01-2019
413 Regarding appointment of various posts for Yashwantrao Chavan Memorial Hospital, temporarily for six months. 01-07-2019
414 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-12-2018
415 ASHA swayamsevika recruitment details 26-12-2018
416 List of selected and waiting list candidates for Samuha sanghatak and Samudai sanghatak 19-12-2018
417 Walk interview for medical posts at YCMH 14-12-2018
418 List of selected and waiting list candidates under NIHM's ASHA programe 10-12-2018
419 Recruitment of teachers on contract 07-12-2018
420 Recruitment of teachers for primary school on 6 months contract 07-12-2018
421 Recruitment of vehicle drivers for fire department 03-12-2018
422 Regarding appointing director on hourly basis for Wireman (WM), Instrument Mechanic(IM) & Computer Operator and Programming Assistant (COPA) 11-12-2018
423 Recruitment on 6 months contract for fire bridge department 17-11-2018
424 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-10-2018
425 Recruitment of medical post on contract 29-10-2018
426 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 29-10-2018
427 Selection of Music Teachers on contract Basis 08-10-2018
428 Special recruitment drive of medial post 17-10-2018
429 Walk in Interview under NHM 17-10-2018
430 Consultancy post on contract 12-10-2018
431 Temporary recruitment of Samuha Sanghatak 05-10-2018
432 SUpply of services Additional law consultant and Law officer on contract 04-10-2018
433 List of mark obtained for walk in interview 03-10-2018
434 Result of Medical post walk in interview 03-10-2018
435 List of selected Candidates of veterinarian and Biologist cum Education officer on contract Basis 29-09-2018
436 Recruitment for Professor and Asst. professor 28-09-2018
437 Recruitment for proposed PG institute 28-09-2018
438 List of selected Candidates of Teachers on contract Basis 24-09-2018
439 Temparay basis recruitment for Group A Dean 21-09-2018
440 Temparay basis recruitment for Group A Professor, Associate Professor and Group B Asst. Professor 21-09-2018
441 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात CMO & Shift Duty वैद्यकिय अधिकारी पदे भरणेबाबत 19-09-2018
442 Appointment of Consultant on contract for Effective Implementation & Monitoring of Citizen Engagement Programs and Social Media Campaigns under CTO 17-09-2018
443 Temporary post for veterinary department 11-09-2018
444 List of selected candidate for post of curator 11-09-2018
445 Regarding Temporarily Recruitment on Contract basis in verious Hospital of PCMC 10-09-2018
446 Appointment of fireman on contract of 6 months period 05-09-2018
447 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन सप्टेबर २०१८ 03-09-2018
448 Appointment for Yashwantrao Chavan Memorial Hospital on temperary basis for a period of 6 months 13-08-2018
449 Appointment of curator for Bahinabai Chaudhari pranisangrahalay 01-08-2018
450 Senior and junior medical residential post on contract 20-07-2018
451 Recruitment of Marathi medium teacher on 6 months contract 21-07-2018
452 Urdu teacher on 6 months contract for urdu medium of Municipal Corporation 17-07-2018
453 Appointment of Dean for Yashwantrao Chavhan Memorial Hospital on Contract basis 13-07-2018
454 Appointment on post of staff nurse for the candidates of waiting list on temporary basis 03-07-2018
455 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 21-06-2018
456 Recruitment under YCMH PGI institute on 3 years contract 14-06-2018
457 List of candidates for offer letter on contract at YCMH 07-06-2018
458 List Of candidates for post of Animal keeper 30-05-2018
459 List of various technician post on contract 24-05-2018
460 Highring of Staff Nurses at Yashwantrav Chavan Hospital on temperary basis for a period of 6 months 19-05-2018
461 List of candidates for post of Animal keeper on contract 16-05-2018
462 Animal Keeper 05-05-2018
463 Various medical post recruitment on contract 27-04-2018
464 Drivers for Ambulance on contract 26-04-2018
465 Appointment for CSR expert on contract 26-04-2018
466 Skin specialist on contract 25-04-2018
467 Various medical post on contract 25-04-2018
468 About appointment letter to join under NUHM 23-04-2018
469 Contract Recruitment under corporation integrated health programme 09-04-2018
470 वैद्यकिय विभागामार्फत दि. १५ ते १७ या कालावधीमध्ये झालेल्या परीक्षेची गुणानमुक्रम यादी 04-04-2018
471 Merit list of exam conducted on 17 March 2018 03-04-2018
472 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 16-03-2018
473 Medical posts on contract 14-03-2018
474 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 01-03-2018
475 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 07-03-2018
476 walk in interview for the vacant posts of Professors. Associate Professors and Assistant Professors at YCMH 09-02-2018
477 Recruitment on contract for fire department 07-02-2018
478 Temporary recruitment on Residential post at YCMH 02-02-2018
479 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
480 निवेदन - जाहिरात क्रमांक 802/2017 मधील विविध पदांची अपात्र उमेदवारांची यादी 01-02-2018
481 जाहिरात क्र.802/2017 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-02-2018
482 जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
483 Regarding appointment of Fireman on contract basis for 6 months. 31-01-2018
484 Medical posts on contract 18-01-2018
485 Recruitment of Disaster management officer on 6 month contract basic 09-01-2018
486 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कामगार कल्याण अधिकारी पदाकरीता 20-12-2017
487 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कागदपत्रे तपासणीसाठी उपस्थित र 11-12-2017
488 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल 11-12-2017
489 Details of various posts appointment’s 04-12-2017
490 दि.०३/१२/२०१७ लेखी परिक्षा Answer Key 03-12-2017
491 Appointment of lecturers of per period basic for COPA Trade 23-11-2017
492 Notification - Group A and Group B - Recruitment - Written Exam - Admit Card 20-11-2017
493 Final selection list of candidates for YCMH 18-11-2017
494 Final Result YCMH of ANM, Dialysis Technicion and Pharmacist 17-11-2017
495 जाहिरात प्रकटन- नोव्हेंबर २०१७ 16-11-2017
496 List of selected candidates and waiting list and of YCMH 13-11-2017
497 जाहिरात क्रमांक ८०२/२०१७ भरतीबाबत जाहिर निवेदन 09-11-2017
498 COPA PASA recruitment for 1 year 03-11-2017
499 Appointment of Teacher on hourly basis In ITI,Morwadi for COPA trade 02-11-2017
500 Various medical Recruitment on contract 23-10-2017
501 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाचे भरतीबाबत निवेदन 17-10-2017
502 Advertisement No.802/2017 28-09-2017
503 Post on contract for six month समाज सेवक व समुह संघटक 26-09-2017
504 Walk - In -Interview for various medical posts 20-09-2017
505 Requirement of teaching faculty on hourly basic 04-09-2017
506 जाहिर प्रकटन- सप्टेबर २०१७- शिकाऊ उमेदवार अधिनियम- १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुका क 01-09-2017
507 Recruitment for proposed Post Graduate Institute of YCMH 24-08-2017
508 Computer trainer on contract 22-08-2017
509 Appointment of medical post at YCMH 21-08-2017
510 List of shortlisted candidates who’s interview conducted on 30/03/2017 09-08-2017
511 Selection list of Animal Keeper 21-07-2017
512 Extention for walk in interview for Animal keeper post 18-07-2017
513 Result of Veternary related post on contract 18-07-2017
514 Veterinary related post on contract 12-07-2017
515 शिक्षु प्रशिक्षणार्थि नेमणूक अधिनियम १९६१ अंतर्गत उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 27-06-2017
516 जाहीरात प्रकटन- शिक्षु प्रशिक्षणार्थि उमेदरावांच्या नेमणुका बाबत. 09-06-2017
517 Requirement of driver on contract for fire brigade dept. 26-05-2017
518 Appointment of Music teacher on contract basis 23-05-2017
519 List of marklist of driver on contract basis 22-05-2017
520 Selection list of candidates for drivers on contract 22-05-2017
521 List of selected candidates for various posts of YCMH 11-05-2017
522 Appointment of lecturer on hourly basis for Hospital House Keeping trade for ITI Morwadi 05-05-2017
523 List of eligeble candidates for the post of Driver on contract basis 05-05-2017
524 Various medical post recruitment on contract 25-04-2017
525 Notice about list of Asha Swayamsevika selection 24-04-2017
526 Recrutmnet for Driver on temporary basis in YCMH Ambulance Dept. 18-04-2017
527 List of Asha Swayamsevika selection 03-04-2017
528 Marks obtain in interview conducted between 15to 18 march 23-03-2017
529 Result of walk in Interview conducted on 15 to 18 March 2017 20-03-2017
530 Filling of various posts for temporary period of 364 days as per Government Scale. 18-03-2017
531 Recruitment on contract for various hospitals of PCMC 06-03-2017
532 Walk in Interview for ASHA volunteers 27-02-2017
533 Medical department selected and waiting list of candidates 28-02-2017
534 Appointment of lecturer for wireman (VM) trade on contract 30-11--0001
535 Result of written exam for dental 04-01-2017
536 List of eligible candidates for walk in interview for contract post 31-12-2016
537 curator and veterinary officer on contract 29-12-2016
538 Hourly basis faculty required 27-12-2016
539 Recruitment of instructor for Wireman cader on hourly basis for ITI,Morwadi 21-11-2016
540 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2016
541 Recruitment on contract for ITI computer instructor 15-10-2016
542 Recruitment on contract for Registar and Houseman post 10-10-2016
543 निवेदन - आरोग्य निरीक्षक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 07-10-2016
544 Vehicle drivers and fireman on 6 months contract 06-10-2016
545 Recruitment on contract under PCMCIHFWS 22-09-2016
546 NUHM under joining letter to the selected candidates at YCMH 12-09-2016
547 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 18-08-2016
548 Teachers on contract 18-08-2016
549 Recruitment on contract basis for various medical posts in YCMH 18-08-2016
550 Animal friend’s appointment on contract 04-08-2016
551 List of selected members under NUHM 01-08-2016
552 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील आरोग्य निरीक्षक पदाकरीता अपात्र उमेदवारांची यादी 01-08-2016
553 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची अपात्र यादी 01-08-2016
554 जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-08-2016
555 Various medical posts on contract 22-07-2016
556 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता (विद्यूत) भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 05-07-2016
557 Walk in Interview for medical posts under NUHM 27-06-2016
558 Appointment of teachers on clock hours basis 22-06-2016
559 Faculty on contract for ITI 27-05-2016
560 निवेदन- अस्थिरोग तज्ञ पदासाठी कागदपत्रे तपासणीकामी उमेदवारांची दुसरी यादी 13-05-2016
561 अस्थिरोग तज्ञ, भूलतज्ञ व फिजीशियन पदासाठी अपात्र ठरलेल्या उमेदवरांची यादी 30-04-2016
562 Orthopedic, Surgeon Selection List 30-04-2016
563 Recruitment on contract for ANM post 02-05-2016
564 Recruitment for YCMH blood bank 02-05-2016
565 Asha volunteer recruitment letter 28-04-2016
566 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 26-04-2016
567 List of selected candidates for staff nurse on contract 05-04-2016
568 List of candidates selected under ASHA scheme 30-03-2016
569 Result of walk in interview dated 27/02/2016 and 28/02/2016 30-03-2016
570 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 15-03-2016
571 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेचा निकाल 05-03-2016
572 Details of marks of interview taken for Medical post on 28 Feb 2016 29-02-2016
573 Details of marks of interview taken for Medical post on 27 Feb 2016 29-02-2016
574 Cleark recruitment under RCH 24-02-2016
575 Exam result for staffnurse, farmasist and helper 20-02-2016
576 Answer key for dentist post exam 09-02-2016
577 Answer key for various medical post on contract 09-02-2016
578 Various medical posts on 6 month contract list of candidates 08-02-2016
579 Staffnurse (G.N.M) on contract for YCMH 08-02-2016
580 About written exam for the posts for YCMH 01-02-2016
581 Various medical posts on contract 27-01-2016
582 Marks obtained for drivers under recruitment on contract 14-01-2016
583 Temporary recruitment on various medical posts 04-01-2016
584 Temporary recruitment for houseman and registrar 04-01-2016
585 ASHA volunteers registration 29-12-2015
586 क्रीडा विभागाकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुका 18-12-2015
587 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजीच्या विविध पदांच्या लेखी परिक्षांची ANSWER KEY 20-12-2015
588 निवेदन-नोकरभरतीबाबत 09-12-2015
589 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
590 Recruitment of temporary teacher for secondary on click hour basis 21-10-2015
591 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
592 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदावरील कर्मचा-यांची निवड व प्रतिक्षा - दुसरी यादी 30-09-2015
593 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची नावे व कारणे-दुसरी यादी 30-09-2015
594 निवेदन - स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाबाबत 30-09-2015
595 List of non-eligible candidates for post of Driver 23-09-2015
596 List of eligible candidates for post of Driver 23-09-2015
597 जाहीरात क्रमांक – २८६/२०१५ (शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत) 05-09-2015
598 Recruitment on contract for Ambulance drivers 31-08-2015
599 जाहिरात क्रमांक २३९-२०१५ 28-07-2015
600 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक अशा अपात्र उमेदवारांची नावे व कारणे 14-07-2015
601 Final list of various medical posts on contract 21-07-2015
602 Contractual recruitment of various medical posts 21-07-2015
603 Final list recruited on contract under CIHM 17-07-2015
604 Staffnurse interview details 16-07-2015
605 About staffnurse recruitment 13-07-2015
606 NUHM recruitment notice 10-07-2015
607 Final and waiting list of various medical post 07-07-2015
608 Recruitment under RCH 04-07-2015
609 Selected and waiting list of candidates for recruitment under NUHM 04-07-2015
610 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची दुसरी यादी 03-07-2015
611 Walk in Interview for YCMH various posts 02-07-2015
612 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
613 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
614 सर्व्हेअर पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
615 Interview for the post of Ragistar and Houseman 22-06-2015
616 Various medical posts on contract 19-06-2015
617 स्टाफनर्स मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
618 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
619 Recruitment of staff nurse on contract 06-06-2015
620 Walk in Interview for medical and data entry opt posts on contract 04-06-2015
621 ENT specialist on contract 29-05-2015
622 Medical post on contract 29-05-2015
623 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
624 सर्व्हेअर भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
625 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
626 कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्थापत्य अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल. 20-04-2015
627 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्था. अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या Answer Key बाबत निर्णय. 20-04-2015
628 दि.१२/४/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखापाल पदाच्या लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी 13-04-2015
629 कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभि. सहाय्यक, सर्व्हेअर पदाची लेखी परिक्षा दि. 29-03-15 ची ANSWER KEY 29-03-2015
630 कनिष्ठ अभियंता,स्था. अभि.सहाय्यक,सर्व्हेअर पदासाठी लेखी परीक्षेची बैठक व्यवस्था दि.29/03/15 28-03-2015
631 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 26-03-2015
632 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 18-03-2015
633 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
634 कनिष्ठ अभियंता पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
635 सर्व्हेअर पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
636 रखवालदार पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 09-03-2015
637 Drivers selection and waiting list 02-03-2015
638 Temporary recruitment of RCH for post of accounts officer 02-03-2015
639 Recruitment under Revised National Tuberculosis programe 07-02-2015
640 Recruitment Notice 07-02-2015
641 RCH recruitment result 03-02-2015
642 Recruitment Advertisement No. 473/2015 02-02-2015
643 जाहीर निवेदन - रखवालदार पद भरतीबाबत 28-01-2015
644 भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबतचे निवेदन ( जाहिरात क्र. ३०१, दि. ०४/०२/२०१३ रोजी बाबत) 13-01-2015
645 वाहनचालकांचे कामकाजाबाबत 12-12-2014
646 Selection list of Apprenticeship candidate (Admin Dept.) 14-10-2014
647 ITI Trainee candidates for apprentices 10-10-2014
648 Various medical post on contract 11-09-2014
649 जाहीर निवेदन - सी.पी.एस.परीक्षेबाबत 11-09-2014
650 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 10-09-2014
651 List of selected candidates of Medical posts 09-09-2014
652 समूह संघटक बाबत जाहिर प्रकटन 06-09-2014
653 Eligible candidates for post of Driver on contract 25-08-2014
654 Application for CPS and PG diploma courses 23-08-2014
655 Eligible candidates for walk in interview 23-08-2014
656 Corrigendum for walk in interview 23-08-2014
657 CMO and Dentist selection list 20-08-2014
658 List of selected candidates for lab technician and word boy 20-08-2014
659 List of eligible drivers 12-08-2014
660 List of post's to recruit on contract 05-08-2014
661 Security officer on contract 05-08-2014
662 pharmasist on contract 02-08-2014
663 list of candidates for post of Ward boy 02-08-2014
664 list of candidates for post of Lab Technician 02-08-2014
665 list of candidates for post of Dentist 02-08-2014
666 list of candidates for post of CMO 02-08-2014
667 Answer key of exam dated 29/07/2014 01-08-2014
668 List of selected candidates of medical post on contract 01-08-2014
669 Various medical post on contract 31-07-2014
670 CMO post on contract 19-07-2014
671 Dentist on contract 19-07-2014
672 विविध टेक्निशियन व पॅरामेडीकल संवर्गातील पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर 21-07-2014
673 Medical officer (MBBS ) selection list 15-07-2014
674 List of selected candidates for Specialist Medical Officer 15-07-2014
675 List of selected candidates for post of A.N.M. 11-07-2014
676 Pharmacist selected and waiting list 09-07-2014
677 About written exam of Houseman and Registrar 30-06-2014
678 Various mendical post on contract 26-06-2014
679 रखवालदार पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 25-06-2014
680 रखवालदार पदाची लेखी परिक्षा दिनांक 08-06-2014 ची ANSWER KEY 25-06-2014
681 About Pharmacist recruitment 11-06-2014
682 जाहीर निवेदन - वैद्यकीय आस्थापनेवरील पदांबाबत 16-06-2014
683 जाहीर निवेदन - सी.एस.एस.डी टेक्निशियन संवर्गातील पदे भरतीबाबत 10-06-2014
684 जाहीर निवेदन - बायोमेडीकल असिस्टंट इंजिनिअर संवर्गातील पद भरतीबाबत 10-06-2014
685 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षेच्या निकालाबाबत 09-06-2014
686 Corrigendum for Medical recruitment (Pharmacists) 02-06-2014
687 Corrigendum for Medical recruitment 26-05-2014
688 Temporary post by medical department 22-05-2014
689 जाहिर निवेदन - रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षा बाबत 22-05-2014
690 रखवालदार पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 22-05-2014
691 Various medical posts 20-05-2014
692 जाहीर निवेदन - रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणी सुधारीत निकाल 07-04-2014
693 रखवालदार पदासाठी गुणवत्ता यादीतील अंतिम पात्र उमेदवाराचे गुण ( कट ऑफ गुण) 01-03-2014
694 रखवालदार पदासाठी शारीरिक क्षमता चाचणीनंतर लेखी परीक्षेस अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परीक्ष 01-03-2014
695 रखवालदार पदासंदर्भात शारीरिक क्षमता चाचणी निकाल 28-02-2014
696 CPS Answer Key 26-02-2014
697 Recruitment on contract for Science Park 12-02-2014
698 Interview for ANM post 11-02-2014
699 Application for C.P.S. , P.G. Diploma Courses 08-02-2014
700 Medical Dept.- Recruitment on contract 05-02-2014
701 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट लायब्ररीयन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबत निवेदन 04-02-2014
702 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट टेक्निशियन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केले बाबत निवेदन 04-02-2014
703 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष (दुरुस्तीप्रत)-रखवालदार पदे भरती 03-02-2014
704 Temporary recruitment of accountant under CIHMFWS 01-02-2014
705 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष-रखवालदार पदे भरती 01-02-2014
706 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदे भरतीबाबत 01-02-2014
707 Result- Security officer 30-01-2014
708 सर्जन पदासाठी भरती २०१४ - जाहीर सूचना 28-01-2014
709 वैद्यकीय अधिकारी भरती २०१४ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-01-2014
710 Recurtment for the post of watchmen physical Criteria of Gents and Ladies 20-01-2014
711 निवेदन-वैद्यकीय अधिकारी भरतीबाबत 27-01-2014
712 वैद्यकीय अधिकारी पदे भरतीबाबत जाहीर निवेदन 26-01-2014
713 वैद्यकीय अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २५-१-२०१४ ची ANSWER KEY 25-01-2014
714 वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 25-01-2014
715 रखवालदार पदे भरती करणेकामी मेडीकल फीटनेसबाबत सर्टीफीकेट चा नमुना 24-01-2014
716 रखवालदार पदे भरतीबाबत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 20-01-2014
717 जाहीर प्रकटन - रखवालदार पदे भरतीबाबत 18-01-2014
718 Pediatric surgeon on contract 21-01-2014
719 गट अ व ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर अपात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
720 सर्जन पदावरील मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
721 वैद्यकीय अधिकारी लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
722 रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक 20-01-2014
723 Recruitment of CMO post for Talera hospital 20-01-2014
724 Result-walk in interview dated 13/12/2013 17-01-2014
725 A.N.M recruitment 17-01-2014
726 एक्स-रे टेक्निशियन, ई.सी.जी.टेक्निशियन, फिजिओथेरपिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 13-01-2014
727 Helpline operators interview result 13-01-2014
728 फिजिओथेरपिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
729 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
730 एक्स-रे टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
731 फिजिओथेरपिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
732 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
733 एक्स-रे टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
734 Changes in the Place & Time of Interviews held from Medical dept 11-01-2014
735 गट 'अ' व गट 'ब' संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात 06-01-2014
736 क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट या पदाचे निवेदन 06-01-2014
737 Walk in Interview for medical post result 6 jan 2014 06-01-2014
738 PMPML is looking for following candidates on contractual basis 01-01-2014
739 Walk in Interview for medical post result 03-01-2014
740 Temporary recruitment for various medical posts’ 03-01-2014
741 E.C.G. Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
742 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
743 प्रयोगशाळा सहाय्यक भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
744 ए.एन.एम. भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
745 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
746 Physiotherapist post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
747 E.C.G.Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
748 निवेदन-ए.एन.एम. व प्रयोगशाळा सहायय्यक पदे भरती निकालाबाबत 30-12-2013
749 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
750 ए.एन.एम. पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
751 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
752 ए.एन.एम. पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
753 Call center operators on contract basic 23-12-2013
754 Walk in Interview - Temporary post for medical (YCMH) 23-12-2013
755 Final result of data entry operator exam 23-12-2013
756 ए.एन.एम पदे भरतीबाबत जाहिर निवेदन 19-12-2013
757 ए.एन.एम पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
758 प्रयोगशाळा साहाय्यक पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
759 स्टाफनर्स पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 11-12-2013
760 स्टाफनर्स भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 10-12-2013
761 निवेदन-स्टाफनर्स भरती निकालाबाबत 09-12-2013
762 स्टाफनर्स पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 07-12-2013
763 स्टाफनर्स पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०७-१२-२०१३-ANSWER KEY 07-12-2013
764 Groundman and Sports teacher interview details 02-12-2013
765 Security post on 6 month’s contract 22-11-2013
766 Staffnurse post eligible-non eligible applicants list 21-11-2013
767 वायरमन व हॉस्पीटल हाऊसकिपींग निदेशक निवड यादी 16-11-2013
768 लिपिक पदेभरती रद्द केलेबाबत 07-11-2013
769 list of selected and waiting list candidates for clerk position under CIHWF 01-11-2013
770 Data entry operator on contract 31-10-2013
771 दिनांक ०५-१०-१३ रोजी प्रशासन अधिकारी पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळाले 23-10-2013
772 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
773 फार्मासिस्ट पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
774 कनिष्ठ अभियंता विद्युत पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुण 23-10-2013
775 फार्मासिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
776 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
777 निवेदन-कनिष्ठ अभियंता,विद्युत व फार्मासिस्ट पदाबाबत 21-10-2013
778 Final result of RNTCP for post of STS and TBHV 21-10-2013
779 Eligible candidates - Wiremen Instructor and Hospital House Keeping Instructor on contract 21-10-2013
780 फार्मासिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
781 फार्मासिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
782 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
783 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
784 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2013
785 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाब 08-10-2013
786 जनरेटर ऑपरेटर भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 14-10-2013
787 जनरेटर ऑपरेटर पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-10-2013
788 जनरेटर ऑपरेटर पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१०-२०१३-ANSWER KEY 12-10-2013
789 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरतीबाबत-जाहीर निवेदन 11-10-2013
790 Medical department selected candidates list 10-10-2013
791 Wiremen Instructor and Hospital House Keeping Instructor on contract 07-10-2013
792 प्रशासन अधिकारी भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 05-10-2013
793 प्रशासन अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०५-१०-२०१३-ANSWER KEY 05-10-2013
794 प्रशासन अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 05-10-2013
795 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 04-10-2013
796 Pharmacist post eligible-non eligible applicants list 04-10-2013
797 Junior Engineer (Electric) post eligible-non eligible applicants list 04-10-2013
798 Various posts on contract for medical department 01-10-2013
799 Genrator Operator post eligible-non eligible applicants list for Written Test 27-09-2013
800 नगरसचिव पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 26-09-2013
801 Helpline operators interview-2 result 24-09-2013
802 हॉस्पिटल हाऊस किपींग निदेशक 20-09-2013
803 नगरसचिव या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
804 नगरसचिव या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
805 प्रशासन अधिकारी या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
806 प्रशासन अधिकारी या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
807 प्रशासन अधिकारी पदासाठीचे (परिक्षा दिनांका बाबत) जाहीरनिवेदन 17-09-2013
808 आया पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 17-09-2013
809 आया पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 15-09-2013
810 आया पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १५-०९-२०१३-ANSWER KEY 15-09-2013
811 Security supervisor 13-09-2013
812 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 11-09-2013
813 वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक 10-09-2013
814 Recruitment of various medical posts on temporary 07-09-2013
815 Call center operators on contract basic 07-09-2013
816 आया पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 07-09-2013
817 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (प्रशासन अधिकारी) 05-09-2013
818 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (नगरसचिव) 05-09-2013
819 निवेदन-आया पदासाठी भरतीबाबत 05-09-2013
820 Hospital house keeping Instructor 05-09-2013
821 Temporary recruitment of Clerk under CIHFW 03-09-2013
822 Aya post eligible-non eligible applicants list 03-09-2013
823 Final result of RNTCP 30-08-2013
824 Proposal from health / research agencies or NGO's 29-08-2013
825 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सर 19-08-2013
826 निवेदन-नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी या पदांच्या लेखी परिक्षेचा अभ्यासक्रम व गुणविभागणी 23-08-2013
827 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 19-08-2013
828 Sports teacher and ground eligible and non-eligible list of candidates 17-08-2013
829 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) लेखी परिक्षा दिनांक 17-08-2013 ANSWER KEY 17-08-2013
830 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) मैखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 17-08-2013
831 Result-Sports teacher and ground man temporary recruitment 16-08-2013
832 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरतीबाबत जाहिर निवेदन 07-08-2013
833 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आस्थापनेवरील नगरसचिव, प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवेने भरणेबाबत नि 03-08-2013
834 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्य आस्थापनेवरील नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने 29-07-2013
835 Sports teacher and ground man temporary recruitment 30-07-2013
836 Junior Engineer (Civil) post eligible-non eligible applicants list 29-07-2013
837 NGO/PP scheme under CIHFW (Third Advt.) 23-07-2013
838 Helpline operators interview result 19-07-2013
839 समाजसेवक पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सरासरी गुणांची या 15-07-2013
840 समाजसेवक पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 15-07-2013
841 समाजसेवक पदाचे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 14-07-2013
842 समाजसेवक पदे भरणेबाबत लेखी स्पर्धा परिक्षा-Answer Key 14-07-2013
843 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 12-07-2013
844 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेस उपस्थित राहाणा-या उमेदवारांसाठी सुचना 12-07-2013
845 Call center operators on contract basic 01-07-2013
846 Social Worker post eligible-non eligible applicants list 28-06-2013
847 NGO/PP scheme under CIHFW 18-06-2013
848 About NGO/PP scheme 07-05-2013
849 Recruitment process cancellation of Municipal secretary post 10-05-2013
850 Written Exam Result for Assistant Security Officer 09-05-2013
851 Coordinator for disaster management 09-05-2013
852 Municipal secretary list of eligible-non eligible applicants 26-04-2013
853 Asst. security post eligible-non eligible applicants list 26-04-2013
854 Veterinary officer and livestock supervisor 28-03-2013