Recruitment

Jobs @ PCMC

PCMC is looking for candidates for following post's

Sr. No. Advertisement Posting date
1 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर्स निवड व प्रतिक्षा यादी 19-09-2023
2 जाहिरात क्रमांक 184/2022- कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) ) पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
3 जाहिरात क्रमांक 184/2022 - कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
4 जाहिरात क्रमांक 184/2022 - स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
5 जाहिरात क्रमांक 184/2022 - लिपिक पदावरील उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी बाबत. जाहीर निवेदन 14-09-2023
6 राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत जाहिरात १६१/२०२३ निवड व प्रतीक्षा यादी 05-09-2023
7 Walk in Interview for Prof. Asst. Prof posts under the Medical dept. of YCMH 05-09-2023
8 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी (पुर्ण वेळ) या पदाची निवड, प्रतिक्षा यादी व सुचनापत्र 04-09-2023
9 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल 30-08-2023
10 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल 30-08-2023
11 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा 30-08-2023
12 जाहिरात क्रमांक 184/2022 – जाहीर निवेदन – लिपिक पदाच्या ऑनलाईन परीक्षेचा निकाल 30-08-2023
13 राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमांतर्गत पदभरतीची अंतिम गुणवत्ता यादी व सुचनापत्र 23-08-2023
14 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीची अंतिम गुणवत्ता यादी व सुचनापत्र 23-08-2023
15 यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयाकरीता तात्पुरत्या स्वरुपात वरिष्ठ निवासी पदावर नियुक्ती आद 23-08-2023
16 आरोग्य व‍िभागामार्फत न‍िर‍िक्षक पदासाठी द‍ि.९/६/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या थेट मुलाखतीमधील उम 21-08-2023
17 आरोग्य व‍िभागामार्फत आरोग्य सहाय्यक पदासाठी द‍ि.९/६/२०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या थेट मुलाखतीमधी 21-08-2023
18 जाहिरात क्र.184/2022- उमेदवारांचे कागदपत्रे पडताळणीबाबत जाहिर निवेदन 17-08-2023
19 राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत ब्रिडींग चेकर्स पदे भरणेबाबत 10-08-2023
20 NUHM पदभरतीची प्राथमिक गुणवत्ता यादी 10-08-2023
21 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत पदभरतीची प्राथमिक गुणवत्ता यादी व निवेदन 10-08-2023
22 लिपिक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य व कनिष्ठ अभियंता, विद्युत या पद 07-08-2023
23 दि.26/05/2023 ते दि.28/05/2023 या कालावधीत झालेल्या ऑनलाईन परिक्षेचा पदनिहाय निकाल जाहिरात क्र.184/2022 अनुषंगान 07-08-2023
24 जा.क्र.184/2022 लिपिक, स्था. अभि. सहा. कनिष्ठ अभियंता (स्था.) व कनिष्ठ अभियंता (वि.) या पदांच्या उत्तरताल 21-07-2023
25 Recruitment on contract on various medical posts 20-07-2023
26 राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी NAPS महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवारी MAPS, BOAT NATS इ. योजनेचे संपूर्ण कामकाज करणे 14-07-2023
27 जाहिरात क्रमांक- १८४/२०२२ - दिनांक १७/०७/२०२३ रोजीच्या ऑनलाईन परिक्षेच्या प्रवेशपत्राची (Admit Card) 06-07-2023
28 जाहिरात क्र. 184/2022 उत्तरतालिका (Answer Key) व हरकत अर्जा बाबत जाहिर निवेदन 04-07-2023
29 Recruitment under NTEP of various medical posts 03-07-2023
30 Recruitment under NHM of various medical posts 03-07-2023
31 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्दु माध्यम सहाय्यक शिक्षक न 14-06-2023
32 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात मराठी माध्यम सहाय्यक शिक्षक न 14-06-2023
33 माध्यमिक शिक्षण विभाग- जाहिरात क्रमांक 01/2023 अंतिम निवड यादी 14-06-2023
34 जाहिरात क्र.1/2023 - एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उमेदवारांची अंतरिम निवड यादी प्रसिध्द 08-06-2023
35 Walk in Interview for the Specialist Medical post on contract 02-06-2023
36 Medical recruitment Advt. no.79/2023 Public Notice 01-06-2023
37 Recruitment on contract for Health and sanitation related post 29-05-2023
38 Recruitment on various medical post on contract 23-05-2023
39 जाहिरात क्र.184/2022- ऑनलाईन परिक्षा प्रवेशपत्र (Admit Card) 18-05-2023
40 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात सहाय्यक शिक्षक बी.एस्सी.बी.एड, बी.ए.बी.एड. व बी. पी. एड. उत् 18-05-2023
41 ASHA workers recruotment orders selection and waiting list 15-05-2023
42 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे नोकर भरती बाबत जाहीर प्रकटन- UPSC पुर्व परीक्षा असलेल्या उमेदवारांनी अर् 09-05-2023
43 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे नोकर भरती बाबत जाहीर निवेदन- समाजसेवक पदाचे ऑनलाईन परिक्षा दिनांक व वे 09-05-2023
44 जाहिरात क्र.१८४/२०२२ चे अनुषंगाने जाहिर निवेदन- Help Desk Number व Help Desk Email 04-05-2023
45 WALK IN INTERVIEW for medical posts 28-04-2023
46 जाहिरात क्र.184/2022 बाबत निवेदन - जागा,आरक्षण,पदांचा अभ्यासक्रम,परीक्षा वेळापत्रक व प्रवेशपत्र 27-04-2023
47 Recruitment of Asha Volunteer Posts under National Health Mission 12-04-2023
48 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
49 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. ए.एन.एम. पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
50 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. फार्मासिस्ट पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
51 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. एक्स रे टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
52 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. साख्यिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
53 जाहिरात क्र 1265/2021 मधील रिक्त पदे भरणेबाबत. लॅब टेक्निशियन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-03-2023
54 Medical post on 3 years contract recruitment 16-03-2023
55 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन, स्टाफनर्स पदासाठी उमेदवारांची कागदपत्रे पड 08-02-2023
56 कनिष्ठ निवासी दंतरोग पदाच्या लेखी परीक्षे बाबत 31-01-2023
57 प्राथमिक शिक्षण विभाग एकत्रित मानधन उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी 13-01-2023
58 Regarding Breeding Checkers Recruitment, Selection and Waiting List under National insect Disease Program 06-01-2023
59 Regading filling the post of Instructor and Technician in ITI Morwadi on hourly basis 29-12-2022
60 Regarding filling up the posts of Breeding Checkers under National Insect Disease Control Programme 14-12-2022
61 Recruitment of specialist medical post walk in interview 14-12-2022
62 Public notice about various medical post on contract 12-12-2022
63 Regarding filling up of various posts of doctors on temporary basis on consolidated emoluments per month 02-12-2022
64 Regarding appointment of Assistant Teachers and Grauate Teachers on consolidated emoluments 30-11-2022
65 Recruitment of Garden Officer on contract of 6 months selection list 21-11-2022
66 उद्यान अधिकारी पद मानधनावर भरणेकामी उमेदवारांनी मुलाखतीस उपस्थित राहणे बाबत 14-10-2022
67 Selection and waiting list of Asha Swayamsevika Post 14-10-2022
68 Veterinary Department selection and a waiting list of candidates 07-10-2022
69 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – ऑनलाईन परिक्षा शुल्काबाबत 19-09-2022
70 Date extention for the online recruitment advt no.184/2022 08-09-2022
71 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – लिपिक टंकलेखनाबाबत 29-08-2022
72 जाहिरात क्र.184/2022 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन – वयोमर्यादेबाबत 23-08-2022
73 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत पासा शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षणार्थिंच्या नेमणूकी बाबत. 22-08-2022
74 पशुवैद्यकीय विभागातील हंगामी भरती बाबत 19-08-2022
75 आशा स्वयंसेविका भरती बाबत 19-08-2022
76 जाहिरात क्र.184/2022 - Online Application Link 19-08-2022
77 जाहिरात क्र.184/2022 18-08-2022
78 Obtained marks of candidates appear for exam conducted on 19/07/2022 for the post of dentist 04-08-2022
79 Instructions for the contractual recruitment of ANM post 05-08-2022
80 जाहिरात क्र.1265/2021 निवेदन- उमेदवारांची कागदपत्रे पडताळणी करणेबाबत. 01-08-2022
81 List of candiodates selected on post of Samuha Sanghatak 29-07-2022
82 6 months contract recruitment of sanitary inspector 27-07-2022
83 दंतरोग पदासाठी प्राप्त उमेदवारांची लेखी परीक्षा दि १९/०७/२०२२ रोजी घेण्याबाबत 13-07-2022
84 List of selected candidates for the post of Gardner on contract 06-07-2022
85 Recruitment of Director post on contract for savitribai phule institute 06-07-2022
86 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन 05-07-2022
87 Advt.71/2022 written exam result of Health dept. 04-07-2022
88 WALK IN INTERVIEW for various medical post 01-07-2022
89 Advertisement for appointment of psychiatric medical officers 01-07-2022
90 Regarding publication of notification letter for recruitment of Health Worker ANM under National Health Mission 30-06-2022
91 Regarding temporary appointment on monthly honorarium under National Health Mission National Tuberculosis Eradication Program 30-06-2022
92 Selection list of Medical Officers 30-06-2022
93 जाहिरात क्रमांक १२६५/२०२१ च्या अनुषंगाने दि. २५/०६/२०२२ रोजी झालेल्या ऑनलाईन परीक्षेचा पदनिहा 28-06-2022
94 Veternery department walk in interview selection and waiting list 28-06-2022
95 उद्यान विभाग जाहिरात ०१/२०२२ उद्यान अधिकारी पदासाठी पात्र उमेदवारांची यादी 28-06-2022
96 माध्यमिक विद्यालयासाठी एकत्रित मानधनावर सहा.शिक्षक - निवड यादी 24-06-2022
97 To publish merit list for the post of gardener 24-06-2022
98 corrigendum of health dept advt. no.71 23-06-2022
99 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात उर्दु शिक्षक नेमणूकीबाबत - निवड यादी 21-06-2022
100 Advt.no.53 dt.30/05/2022 list of selected candidates 21-06-2022
101 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 चे अनुषंगाने जाहिर निवेदन. 21-06-2022
102 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय क्षयरोग दुरीकरण अंतर्गत भरती प्रक्रिया 15-06-2022
103 walk in interview for medical post 14-06-2022
104 Recruitment by Health dept. on contract 13-06-2022
105 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१मधील रिक्त पदे भरणेबाबत- प्रवेशपत्र(Admit Card) Downlond करणेबाबत link 11-06-2022
106 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन - प्रवेशपत्र(Admit Card) व हेल्पलाईन क्रमांक 10-06-2022
107 Reruitment on contract for the post of garden officer and gardner 08-06-2022
108 जाहिरात क्र.01/2022 - एकत्रित मानधनावर सहाय्यक शिक्षक नेमणूका करणेबाबत 03-06-2022
109 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन 05-06-2022
110 Recruitment on contract aby veterinary department 31-05-2022
111 Selection and waiting list of ANM recruitment under NHM 27-05-2022
112 Recruitment for the post of Samuha Sangtak on contract 24-05-2022
113 Recruitment on contract under NTEP 20-05-2022
114 Walk in Interview for ANM 02-05-2022
115 जाहिरात क्र.१२६५/२०२१ चे अनुषंगाने जाहीर निवेदन- उमेदवारांच्या लेखी परिक्षेऐवजी ऑनलाईन पद्धत 29-04-2022
116 selection and waiting list from veterinary department 28-04-2022
117 Regarding temporary appointment on temporary basis on monthly honorarium under National Health Mission 19-04-2022
118 Regarding filling the post on temporary basis for 6 months 12-04-2022
119 जाहिरात क्र.1063/2021 चे अनुषंगाने निवेदन कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य) 11-04-2022
120 जाहीरात क्रमांक 1455/2022 शैक्षणिक अर्हता व अर्ज सादर करणेकामी मुदतवाढ देणेबाबत. जाहीर निवेदन. 23-03-2022
121 जाहिरात क्र.1265/2021 टी.बी. अँन्ड चेस्ट फिजिशियन पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी. 21-03-2022
122 जाहिरात क्रमांक 1455/2022, एकत्रित माधनावर सल्लागार पद भरणेबाबत. 17-03-2022
123 Cancelation of recruitment process for the post of ANM 15-03-2022
124 Walk in Interview for ANM 08-03-2022
125 Regarding publication of candidate notice for recruitment under National Health Mission. 15-02-2022
126 Walk in Interview of medical posts 08-02-2022
127 शिकाउ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महानगरपालिका अस्थायी आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवार प्रशिक्षण 02-02-2022
128 Writeen exam marks for residential dentist post 27-01-2022
129 Selection list for the post of veterinary officer on contract 31-01-2022
130 Recruitment of Divisional Technical Expert in Swachh Servekshan 2022 18-01-2022
131 Recruitment on contract for PGI institute 19-01-2022
132 Recruitment under NHM 10-01-2022
133 Recruitment on contract for veterinary department 10-01-2022
134 Dental dept. post on contract selection list and exam details 07-01-2022
135 Order of joining of various medical post on contract 20-12-2021
136 राष्ट्रीय आरोग्य भरती निवड व प्रतीक्षा यादी 14-12-2021
137 जाहिरात क्रमांक 1265/2021 11-12-2021
138 Walk in Interview of medical posts 03-12-2021
139 Recruitment of various medical post on contract 02-12-2021
140 Recruitment on contract for Swachh Maharashtra (urban) mission 23-11-2021
141 walk in interview for the various medical posts 15-11-2021
142 जाहिरात क्रमांक 1063/2021 च्या अनुषंगाने निवेदन कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 28-10-2021
143 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता - स्थापत्य पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 27-10-2021
144 Advt. for Selection of Trainee candidates for 2021-22 25-10-2021
145 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- माळी पदाची निवड यादी 23-10-2021
146 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- अँनिमल किपर पदाची निवड यादी 23-10-2021
147 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-लाईव्ह स्टॉक सपरवायझर पदाची निवड यादी 23-10-2021
148 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-आरोग्य सहाय्यक पदाची निवड यादी 23-10-2021
149 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-निरीक्षक पदाची निवड यादी 23-10-2021
150 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-परवाना निरीक्षक पदाची निवड यादी 23-10-2021
151 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सुपरवायझर पदाची निवड यादी 23-10-2021
152 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
153 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-उद्यान अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
154 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी 23-10-2021
155 Recruitment order under NUHM of ASHA worker 13-10-2021
156 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- माळी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
157 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- अँनिमल किपर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
158 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- लाईव्ह स्टॉक सुपरवाझर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
159 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- आरोग्य सहाय्यक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
160 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन- निरिक्षक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
161 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-परवाना निरिक्षक पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
162 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सुपरवायझर पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
163 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
164 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-उद्यान अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
165 जाहिरात क्र.-1063/2021 निवेदन-पशुवैद्यकीय अधिकारी पदासाठी कागदपत्र तपासणीबाबत. 11-10-2021
166 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 05-10-2021
167 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - माळी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
168 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - ऐनिमल किपर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
169 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - लाईव्ह स्टॉक सुपरवायझर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
170 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - आरोग्य सहाय्यक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
171 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - निरीक्षक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
172 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - परवाना निरीक्षक पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
173 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - सुपरवायझर पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
174 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - सहाय्यक उद्यान अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
175 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - उ्दयान अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
176 जाहिरात क्र. - 1063/2021 निवेदन - पशुवैद्यकीय अधिकारी पदाचे उमेदवारांची गुणयादी 02-10-2021
177 जाहिर निवेदन- जाहिरात क्रमांक - 1063/2021 बाबत. 18-09-2021
178 Selection list and waiting list of neurosurgeon and plastic surgeon 06-09-2021
179 जाहिरात क्रमांक 73/2019 मधील न्यूरो सर्जन व प्लॅस्टीक सर्जन पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसि 06-09-2021
180 Advt. No.1063/2021 (Recruitment of various post on contract) 02-09-2021
181 Recruitment of teacher on contract for the year 2021-22 30-08-2021
182 Recruitment advt. no,904 selection and waiting list of candidates 04-08-2021
183 Advt 884, list of marks for the post of residential dentist 22-07-2021
184 Selection list of candidates for the post of Law officer on contract 12-07-2021
185 selectionn list of candidates which interviw take place on 18/09/2020 05-07-2021
186 Recruitment of Health Nurses (ANMs), Lab Technicians and Pharmacists under National Health Mission 05-07-2021
187 Interview schedule for various teaching post by PGI institute YCMH 01-07-2021
188 List of eligible / non eligible list of candidates for the post on contract of Legal Officer 30-06-2021
189 Recruitment on contract for the post of residencial detist 25-06-2021
190 ASHA workers post recruitment under NIHM 19-06-2021
191 Recruitment of various medical post on contract 17-06-2021
192 Recruitment of Low officer on contract 16-06-2021
193 list of selected and waiting list candidates for medical post under NNM 16-06-2021
194 various medical post on Recruitment on contract of 3 years at YCMH 08-06-2021
195 Walk in Interview under recruitment on contract of NUHM 04-06-2021
196 Recruitment on contract for medical institute of YCMH 04-06-2021
197 Recruitment of various medical post on contract 24-05-2021
198 Recruitment on contract of technical staff for fire fighting work 21-05-2021
199 WALK IN INTERVIEW for the post of ANM on contract 11-05-2021
200 Walk in Interview for various Medical Officers post on contract 26-04-2021
201 Recruitment of medical officers on contract 08-04-2021
202 Order for the contract recruitment of dentist under Medical Department 05-04-2021
203 Order on contract recruitment of Madical Officcers and Staff Nurse 01-04-2021
204 Order for Contract recruitment for Medical Dept for the post of lab Technician 31-03-2021
205 वैद्यकीय विभागासाठी एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांना नियुक् 15-03-2021
206 वैद्यकीय विभागासाठी वर्ग १ व २ तांत्रिक संवर्गातील विविध पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर हंगामी स 01-03-2021
207 एकत्रीत मानधनावर विविध तांत्रीत संवर्गातील पदावरील कर्मचा-यांना दोन महिने नियुक्ती बाबत 25-02-2021
208 Selection list of post of veterinary doctor post on contract 25-02-2021
209 Details of marks exam conducted on 07/02/21 for post of Samuha Sanghatak 15-02-2021
210 Various medical consultants on contract 15-02-2021
211 Appointment orders for the post of Lab technician, ward boy , female ward helper etc 15-02-2021
212 Post of veterneary doctor on contract 09-02-2021
213 Regarding Appointment Order of Breeding checkers 08-02-2021
214 List of eligible candidates for samuha sanghtak written exam 22-01-2021
215 The list of selected candidates of exam conducted on 23/12/2020 and 24/12/2020 28-01-2021
216 ब्रिडींग चेकर्स पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 27-01-2021
217 Recruitment orders for various medical post for YCMH 27-01-2021
218 Selection list of candidate exam conducted on 07-12-2020 25-01-2021
219 List of non eligible candidates for samuha sanghtak written exam 22-01-2021
220 Appointment of Breeding Checkers 21-01-2021
221 Marks obtained by candidates for exam conducted by medical dept. on contractual recruitment 21-01-2021
222 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन २०२०-२१ 13-01-2021
223 YCMH recruitment on contract written exam mark details 05-01-2021
224 waiting list of candidate on contract for bahinabai choudhari zoo 04-01-2021
225 Recruitment on contract 29-12-2020
226 Medical Dept- List of candidates eligible for written exam on recruitment on contract 21-12-2020
227 Medical Department public notice regarding recruitment on contract 19-12-2020
228 Medical Dept. public notice regarding recruitment on contract 17-12-2020
229 YCMH - List of eligible / non eligible cadidates for written exam of recruitment on contract 17-12-2020
230 Exam time table for recruipment by YCMH 16-12-2020
231 Recruitments of various Post in Pimpri Chinchwad Smart City Ltd 10-12-2020
232 Walk in Interview for veterinary doctor and curator post on contract 09-12-2020
233 Recruitment under Medical Department of various medical posts on contract 08-12-2020
234 Recruitment on contract for various medical posts 08-12-2020
235 List of selected candidates for Senior and Junior Resident, Medical Officer Post 07-12-2020
236 Corrigendum of doctors recruitment on contract advt. no.568 11-11-2020
237 Recruitment on contract for various medical posts 06-11-2020
238 Recruitment on contract for the post of samuha sanghatak 22-10-2020
239 List of selected candidates for HDU and ICU units on contract 18-09-2020
240 Recruitment of various medical posts on temporary/contract basis for Covid Hospital 12-09-2020
241 Recruitment order on contract post of medcal officer, dentist etc... 09-09-2020
242 Recruitment of teaching staff on contract 07-09-2020
243 Regarding appointment of Asha Swayam Sevika under National Health Mission 25-08-2020
244 Appointment of Assistant Consultant for CSR Implementation in PCMC 14-08-2020
245 Recruitment on medical post for ICU and HDU on contract 01-08-2020
246 आशा स्वयंसेविका पदभरतीचा आदेश व निवड यादी 28-07-2020
247 Data Entry Operator Recruitment on contract basis 25-07-2020
248 Recruitment on contract 10-07-2020
249 Walk in interview for occupational Therapist and physiotherapist 09-07-2020
250 Recruitment of Ward Boy and Ward Aaya on contract 07-07-2020
251 जाहिर निवेदन- वैद्यकीय अधिकारी पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 18-06-2020
252 वैद्यकीय अधिकारी पद भरणेबाबत जाहिर निवेदन / उमेदवारांची गुण तक्ता व गैरहजर उमेदवारांची यादी 10-06-2020
253 Recruitment on contract of various medical posts 06-06-2020
254 Regarding appointment of Asha Swayam Sevika 22-05-2020
255 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी भरती प्रक्रियेबाबत उमेदवारांसाठी सर्वसाधारण सूचना 11-05-2020
256 जाहिरात क्र.347/2020 - वैद्यकीय अधिकारी (गट - ब) पदे सरळसेवेने भरणेबाबत 09-05-2020
257 Recruitment of Medical post on contract 05-05-2020
258 List of candidates on contract for post of Staff nurse 23-04-2020
259 Recruitment of Medical post on contract 18-04-2020
260 आरक्षणातील बदल व वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या परीक्षेतील बदलाबाबत 27-03-2020
261 जाहिरात क्र.73/2019 मधील अ.क्र.51 ते 71 वरील पदांकरीता निवेदन 27-03-2020
262 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुकीबाबत. 16-03-2020
263 samuha sanghatak selected and waiting list candidates 12-03-2020
264 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 05-03-2020
265 Recruitment of garden curator on contract 06-02-2020
266 जाहिरात क्र.७३/२०१९ या भरती बाबत जाहीर निवेदन व उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी प्रसिद्धी ब 27-02-2020
267 Selection list of various medial posts as per advt 265/2020 dated 1/02/2020 20-02-2020
268 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 20-02-2020
269 Recruitment order of data entry operator at YCMH on contract 15-02-2020
270 Request for proposal for selection of 2 legal experts 15-02-2020
271 Dental recruitment written exam notification 13-02-2020
272 Recruitment on contract of various medical posts 10-02-2020
273 Recruitment on contract of various medical posts 04-02-2020
274 List of candidates for staff nurse on contract 01-02-2020
275 List of selected and merit list candidates for various medical posts 28-01-2020
276 Result of exam conducted on 19/01/2020 for samuha sanghatak 28-01-2020
277 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 21-01-2020
278 Recruitment under National Health Mission 17-01-2020
279 List of eligible and non-eligible candidates and exam details for post of Samuha Sanghatak 08-01-2020
280 Recruitment under NTEP on contract 16-01-2020
281 Advt No 152/2019 Patra Apatra List 10-01-2020
282 List of eligible and non-eligible candidates of Male / Female helpers on contract 10-01-2020
283 List of eligible and non-eligible candidates for post of farmasist 04-01-2020
284 Oppointment of trainer on contract for COPA, IM asnd WM trades under ITI 04-01-2020
285 Regarding appointment of various posts on contract basis in Medical Department. 04-01-2020
286 List of eligible and non-eligible candidates for post of x-ray Technician 02-01-2020
287 List of eligible and non-eligible candidates for post of MSW 02-01-2020
288 List of eligible and non-eligible candidates for post of lab Technician 02-01-2020
289 List of eligible and non-eligible candidates for post of Dialysis Technician 02-01-2020
290 List of eligible and non-eligible candidates for post of Blood Bank technician 02-01-2020
291 List of eligible and non-eligible candidates for post of Blood Bank counsellor 02-01-2020
292 List of non-eligible candidates under temporary recrutment on Dec 2019 01-01-2020
293 List of eligible candidates under temporary recrutment on Dec 2019 01-01-2020
294 Scheduled written exam dated 26 and 27 got postponded 24-12-2019
295 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 21-12-2019
296 Recruitment on contract for six month of medical posts 21-12-2019
297 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 20-12-2019
298 ASHA post under NHM List of selected and waiting list candidates 20-12-2019
299 Recruitment on contract for various medical posts 11-12-2019
300 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 09-12-2019
301 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षु उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 06-12-2019
302 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 04-12-2019
303 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
304 निवदेन - जाहिरात क्र.73/2019 (मौखिक मुलाखत व कागदपत्र तपासणीबाबत) 25-11-2019
305 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 26-11-2019
306 Walk in interview for ASHA post under NHM 14-11-2019
307 जाहिर निवेदन – जाहिरात क्र.73/2019 च्या अनुषंगाने जाहिर निवेदन 14-10-2019
308 शिक्षु उमेदवार नेमणूक २०१९ जाहिर प्रकटन दुरुस्ती 24-09-2019
309 शिक्षु उमेदवार जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 19-09-2019
310 जाहिरात क्र. ७३/२०१९- शैक्षणिक अर्हता व अटी-शर्ती 18-09-2019
311 जाहिरात क्र. ७३/२०१९ 13-09-2019
312 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत जाहिर प्रकटन सप्टेबर २०१९ 13-09-2019
313 Appointment of SAMUHA SANGHATAK on contract 09-09-2019
314 List of selected and waiting list candidates on contract for curator post 10-09-2019
315 Requirement of technical workers for fire department on 6 months contract 31-08-2019
316 Various consultant post on contract 22-08-2019
317 Recruitment on contract for various medical post on residencial terms 02-08-2019
318 Appointment of Senoiur and Juniour residencial doctors on contract at YCMH 20-08-2019
319 Appointment of animal curator on contract of 6 months 05-08-2019
320 Appointment of senior and junior residency posts (temporarily) in YCMH 02-08-2019
321 एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात विविध पॅरामेडीकल पदावर नियुक्ती आदेश 30-07-2019
322 Appointment of teacher of hourly basis system 23-07-2019
323 List of selected candidates from walk in interview of veterinary doctor and staff 23-07-2019
324 Appointment order for contractual post of staff nurse 20-07-2019
325 पशुवैद्दकिय पदासाठी हंगामी स्वरूपातील भरती 08-07-2019
326 Recruitment of hourly based visiting faculty 04-07-2019
327 List of eligible candidates of Advt. no. 328 for recruitment on contract 28-06-2019
328 Hiring of Personnel on Contract basis at YCM 18-06-2019
329 Recruitment on various PG Institute post on contract 14-06-2019
330 Appointment of land acquisition coordinator on contract 17-06-2019
331 Appointment of Consultant for CSR Implementation in PCMC 01-06-2019
332 Regarding recruitment of additional law adviser and law officer in law department 29-05-2019
333 Fireman on 6 months contract 28-05-2019
334 Recruitment of various medical post on contract 28-05-2019
335 Recruitment on contract selection list exam 27-05-2019
336 List of selected candidates from walk in interview and exam dated 16/02/2019 27-05-2019
337 Recruitment on contract post, merit and selection list of candidates 27-05-2019
338 Selection of Orthopedic Surgeon & Orthopedic and physician ineligible candidates list 27-05-2019
339 List of selected candidates for Staff Nurse to collect order under CIHFWS 08-03-2019
340 List of selected candidates from walk in interview of NUHM 01-03-2019
341 Medical post on contract under NIHM programe 22-02-2019
342 Oppointment of curator on contract 18-02-2019
343 Walk in interview for medical posts 18-02-2019
344 Medical post on contract 06-02-2019
345 Order for candidates of waiting list of YCMH medical posts on contract 01-02-2019
346 Residential medical post on contract 29-01-2019
347 Regarding appointment of various posts for Yashwantrao Chavan Memorial Hospital, temporarily for six months. 01-07-2019
348 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-12-2018
349 ASHA swayamsevika recruitment details 26-12-2018
350 List of selected and waiting list candidates for Samuha sanghatak and Samudai sanghatak 19-12-2018
351 Walk interview for medical posts at YCMH 14-12-2018
352 List of selected and waiting list candidates under NIHM's ASHA programe 10-12-2018
353 Recruitment of teachers on contract 07-12-2018
354 Recruitment of teachers for primary school on 6 months contract 07-12-2018
355 Recruitment of vehicle drivers for fire department 03-12-2018
356 Regarding appointing director on hourly basis for Wireman (WM), Instrument Mechanic(IM) & Computer Operator and Programming Assistant (COPA) 11-12-2018
357 Recruitment on 6 months contract for fire bridge department 17-11-2018
358 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर “पासा” शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक कर 31-10-2018
359 Recruitment of medical post on contract 29-10-2018
360 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूकबाबत. 29-10-2018
361 Selection of Music Teachers on contract Basis 08-10-2018
362 Special recruitment drive of medial post 17-10-2018
363 Walk in Interview under NHM 17-10-2018
364 Consultancy post on contract 12-10-2018
365 Temporary recruitment of Samuha Sanghatak 05-10-2018
366 SUpply of services Additional law consultant and Law officer on contract 04-10-2018
367 List of mark obtained for walk in interview 03-10-2018
368 Result of Medical post walk in interview 03-10-2018
369 List of selected Candidates of veterinarian and Biologist cum Education officer on contract Basis 29-09-2018
370 Recruitment for Professor and Asst. professor 28-09-2018
371 Recruitment for proposed PG institute 28-09-2018
372 List of selected Candidates of Teachers on contract Basis 24-09-2018
373 Temparay basis recruitment for Group A Dean 21-09-2018
374 Temparay basis recruitment for Group A Professor, Associate Professor and Group B Asst. Professor 21-09-2018
375 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात CMO & Shift Duty वैद्यकिय अधिकारी पदे भरणेबाबत 19-09-2018
376 Appointment of Consultant on contract for Effective Implementation & Monitoring of Citizen Engagement Programs and Social Media Campaigns under CTO 17-09-2018
377 Temporary post for veterinary department 11-09-2018
378 List of selected candidate for post of curator 11-09-2018
379 Regarding Temporarily Recruitment on Contract basis in verious Hospital of PCMC 10-09-2018
380 Appointment of fireman on contract of 6 months period 05-09-2018
381 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन सप्टेबर २०१८ 03-09-2018
382 Appointment for Yashwantrao Chavan Memorial Hospital on temperary basis for a period of 6 months 13-08-2018
383 Appointment of curator for Bahinabai Chaudhari pranisangrahalay 01-08-2018
384 Senior and junior medical residential post on contract 20-07-2018
385 Recruitment of Marathi medium teacher on 6 months contract 21-07-2018
386 Urdu teacher on 6 months contract for urdu medium of Municipal Corporation 17-07-2018
387 Appointment of Dean for Yashwantrao Chavhan Memorial Hospital on Contract basis 13-07-2018
388 Appointment on post of staff nurse for the candidates of waiting list on temporary basis 03-07-2018
389 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 21-06-2018
390 Recruitment under YCMH PGI institute on 3 years contract 14-06-2018
391 List of candidates for offer letter on contract at YCMH 07-06-2018
392 List Of candidates for post of Animal keeper 30-05-2018
393 List of various technician post on contract 24-05-2018
394 Highring of Staff Nurses at Yashwantrav Chavan Hospital on temperary basis for a period of 6 months 19-05-2018
395 List of candidates for post of Animal keeper on contract 16-05-2018
396 Animal Keeper 05-05-2018
397 Various medical post recruitment on contract 27-04-2018
398 Drivers for Ambulance on contract 26-04-2018
399 Appointment for CSR expert on contract 26-04-2018
400 Skin specialist on contract 25-04-2018
401 Various medical post on contract 25-04-2018
402 About appointment letter to join under NUHM 23-04-2018
403 Contract Recruitment under corporation integrated health programme 09-04-2018
404 वैद्यकिय विभागामार्फत दि. १५ ते १७ या कालावधीमध्ये झालेल्या परीक्षेची गुणानमुक्रम यादी 04-04-2018
405 Merit list of exam conducted on 17 March 2018 03-04-2018
406 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 16-03-2018
407 Medical posts on contract 14-03-2018
408 शिक्षु प्रशिक्षणार्थी अधिनियम १९६१ अंतर्गत शिक्षणार्थी शिक्षु उमेदवारांची महापालिका आस्थ 01-03-2018
409 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 07-03-2018
410 walk in interview for the vacant posts of Professors. Associate Professors and Assistant Professors at YCMH 09-02-2018
411 Recruitment on contract for fire department 07-02-2018
412 Temporary recruitment on Residential post at YCMH 02-02-2018
413 शिकाऊ उमेदवार जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
414 निवेदन - जाहिरात क्रमांक 802/2017 मधील विविध पदांची अपात्र उमेदवारांची यादी 01-02-2018
415 जाहिरात क्र.802/2017 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-02-2018
416 जाहिरात प्रकटन जानेवारी २०१८ 01-02-2018
417 Regarding appointment of Fireman on contract basis for 6 months. 31-01-2018
418 Medical posts on contract 18-01-2018
419 Recruitment of Disaster management officer on 6 month contract basic 09-01-2018
420 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कामगार कल्याण अधिकारी पदाकरीता 20-12-2017
421 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेच्या भरतीबाबत- कागदपत्रे तपासणीसाठी उपस्थित र 11-12-2017
422 निवेदन- दि.०३/१२/२०१७ रोजी झालेल्या लेखी परीक्षेचा निकाल 11-12-2017
423 Details of various posts appointment’s 04-12-2017
424 दि.०३/१२/२०१७ लेखी परिक्षा Answer Key 03-12-2017
425 Appointment of lecturers of per period basic for COPA Trade 23-11-2017
426 Notification - Group A and Group B - Recruitment - Written Exam - Admit Card 20-11-2017
427 Final selection list of candidates for YCMH 18-11-2017
428 Final Result YCMH of ANM, Dialysis Technicion and Pharmacist 17-11-2017
429 जाहिरात प्रकटन- नोव्हेंबर २०१७ 16-11-2017
430 List of selected candidates and waiting list and of YCMH 13-11-2017
431 जाहिरात क्रमांक ८०२/२०१७ भरतीबाबत जाहिर निवेदन 09-11-2017
432 COPA PASA recruitment for 1 year 03-11-2017
433 Appointment of Teacher on hourly basis In ITI,Morwadi for COPA trade 02-11-2017
434 Various medical Recruitment on contract 23-10-2017
435 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाचे भरतीबाबत निवेदन 17-10-2017
436 Advertisement No.802/2017 28-09-2017
437 Post on contract for six month समाज सेवक व समुह संघटक 26-09-2017
438 Walk - In -Interview for various medical posts 20-09-2017
439 Requirement of teaching faculty on hourly basic 04-09-2017
440 जाहिर प्रकटन- सप्टेबर २०१७- शिकाऊ उमेदवार अधिनियम- १९६१ अंतर्गत शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणुका क 01-09-2017
441 Recruitment for proposed Post Graduate Institute of YCMH 24-08-2017
442 Computer trainer on contract 22-08-2017
443 Appointment of medical post at YCMH 21-08-2017
444 List of shortlisted candidates who’s interview conducted on 30/03/2017 09-08-2017
445 Selection list of Animal Keeper 21-07-2017
446 Extention for walk in interview for Animal keeper post 18-07-2017
447 Result of Veternary related post on contract 18-07-2017
448 Veterinary related post on contract 12-07-2017
449 शिक्षु प्रशिक्षणार्थि नेमणूक अधिनियम १९६१ अंतर्गत उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत. 27-06-2017
450 जाहीरात प्रकटन- शिक्षु प्रशिक्षणार्थि उमेदरावांच्या नेमणुका बाबत. 09-06-2017
451 Requirement of driver on contract for fire brigade dept. 26-05-2017
452 Appointment of Music teacher on contract basis 23-05-2017
453 List of marklist of driver on contract basis 22-05-2017
454 Selection list of candidates for drivers on contract 22-05-2017
455 List of selected candidates for various posts of YCMH 11-05-2017
456 Appointment of lecturer on hourly basis for Hospital House Keeping trade for ITI Morwadi 05-05-2017
457 List of eligeble candidates for the post of Driver on contract basis 05-05-2017
458 Various medical post recruitment on contract 25-04-2017
459 Notice about list of Asha Swayamsevika selection 24-04-2017
460 Recrutmnet for Driver on temporary basis in YCMH Ambulance Dept. 18-04-2017
461 List of Asha Swayamsevika selection 03-04-2017
462 Marks obtain in interview conducted between 15to 18 march 23-03-2017
463 Result of walk in Interview conducted on 15 to 18 March 2017 20-03-2017
464 Filling of various posts for temporary period of 364 days as per Government Scale. 18-03-2017
465 Recruitment on contract for various hospitals of PCMC 06-03-2017
466 Walk in Interview for ASHA volunteers 27-02-2017
467 Medical department selected and waiting list of candidates 28-02-2017
468 Appointment of lecturer for wireman (VM) trade on contract 30-11--0001
469 Result of written exam for dental 04-01-2017
470 List of eligible candidates for walk in interview for contract post 31-12-2016
471 curator and veterinary officer on contract 29-12-2016
472 Hourly basis faculty required 27-12-2016
473 Recruitment of instructor for Wireman cader on hourly basis for ITI,Morwadi 21-11-2016
474 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2016
475 Recruitment on contract for ITI computer instructor 15-10-2016
476 Recruitment on contract for Registar and Houseman post 10-10-2016
477 निवेदन - आरोग्य निरीक्षक पदाची निवड व प्रतिक्षा यादी 07-10-2016
478 Vehicle drivers and fireman on 6 months contract 06-10-2016
479 Recruitment on contract under PCMCIHFWS 22-09-2016
480 NUHM under joining letter to the selected candidates at YCMH 12-09-2016
481 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 18-08-2016
482 Teachers on contract 18-08-2016
483 Recruitment on contract basis for various medical posts in YCMH 18-08-2016
484 Animal friend’s appointment on contract 04-08-2016
485 List of selected members under NUHM 01-08-2016
486 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील आरोग्य निरीक्षक पदाकरीता अपात्र उमेदवारांची यादी 01-08-2016
487 निवेदन - जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची अपात्र यादी 01-08-2016
488 जाहिरात क्र.239/2015 मधील विविध पदांची निवड व प्रतिक्षा यादी 01-08-2016
489 Various medical posts on contract 22-07-2016
490 निवेदन- कनिष्ठ अभियंता (विद्यूत) भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 05-07-2016
491 Walk in Interview for medical posts under NUHM 27-06-2016
492 Appointment of teachers on clock hours basis 22-06-2016
493 Faculty on contract for ITI 27-05-2016
494 निवेदन- अस्थिरोग तज्ञ पदासाठी कागदपत्रे तपासणीकामी उमेदवारांची दुसरी यादी 13-05-2016
495 अस्थिरोग तज्ञ, भूलतज्ञ व फिजीशियन पदासाठी अपात्र ठरलेल्या उमेदवरांची यादी 30-04-2016
496 Orthopedic, Surgeon Selection List 30-04-2016
497 Recruitment on contract for ANM post 02-05-2016
498 Recruitment for YCMH blood bank 02-05-2016
499 Asha volunteer recruitment letter 28-04-2016
500 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 26-04-2016
501 List of selected candidates for staff nurse on contract 05-04-2016
502 List of candidates selected under ASHA scheme 30-03-2016
503 Result of walk in interview dated 27/02/2016 and 28/02/2016 30-03-2016
504 निवेदन- भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 15-03-2016
505 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखी परिक्षेचा निकाल 05-03-2016
506 Details of marks of interview taken for Medical post on 28 Feb 2016 29-02-2016
507 Details of marks of interview taken for Medical post on 27 Feb 2016 29-02-2016
508 Cleark recruitment under RCH 24-02-2016
509 Exam result for staffnurse, farmasist and helper 20-02-2016
510 Answer key for dentist post exam 09-02-2016
511 Answer key for various medical post on contract 09-02-2016
512 Various medical posts on 6 month contract list of candidates 08-02-2016
513 Staffnurse (G.N.M) on contract for YCMH 08-02-2016
514 About written exam for the posts for YCMH 01-02-2016
515 Various medical posts on contract 27-01-2016
516 Marks obtained for drivers under recruitment on contract 14-01-2016
517 Temporary recruitment on various medical posts 04-01-2016
518 Temporary recruitment for houseman and registrar 04-01-2016
519 ASHA volunteers registration 29-12-2015
520 क्रीडा विभागाकरीता एकत्रित मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपात नेमणुका 18-12-2015
521 निवेदन - दि. २०/१२/२०१५ रोजीच्या विविध पदांच्या लेखी परिक्षांची ANSWER KEY 20-12-2015
522 निवेदन-नोकरभरतीबाबत 09-12-2015
523 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
524 Recruitment of temporary teacher for secondary on click hour basis 21-10-2015
525 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका आस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2015
526 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदावरील कर्मचा-यांची निवड व प्रतिक्षा - दुसरी यादी 30-09-2015
527 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची नावे व कारणे-दुसरी यादी 30-09-2015
528 निवेदन - स्थापत्य अभियांत्रिकी पदाबाबत 30-09-2015
529 List of non-eligible candidates for post of Driver 23-09-2015
530 List of eligible candidates for post of Driver 23-09-2015
531 जाहीरात क्रमांक – २८६/२०१५ (शिकाऊ उमेदवार नेमणुकीबाबत) 05-09-2015
532 Recruitment on contract for Ambulance drivers 31-08-2015
533 जाहिरात क्रमांक २३९-२०१५ 28-07-2015
534 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक अशा अपात्र उमेदवारांची नावे व कारणे 14-07-2015
535 Final list of various medical posts on contract 21-07-2015
536 Contractual recruitment of various medical posts 21-07-2015
537 Final list recruited on contract under CIHM 17-07-2015
538 Staffnurse interview details 16-07-2015
539 About staffnurse recruitment 13-07-2015
540 NUHM recruitment notice 10-07-2015
541 Final and waiting list of various medical post 07-07-2015
542 Recruitment under RCH 04-07-2015
543 Selected and waiting list of candidates for recruitment under NUHM 04-07-2015
544 कनिष्ठ अभियंता व स्थापत्य अभि. सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची दुसरी यादी 03-07-2015
545 Walk in Interview for YCMH various posts 02-07-2015
546 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
547 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
548 सर्व्हेअर पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 29-06-2015
549 Interview for the post of Ragistar and Houseman 22-06-2015
550 Various medical posts on contract 19-06-2015
551 स्टाफनर्स मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
552 दरमहा एकत्रीत मानधनावर तात्पुरत्या स्वरूपाची (हंगामी) विविध पदे भरणेबाबत 10-06-2015
553 Recruitment of staff nurse on contract 06-06-2015
554 Walk in Interview for medical and data entry opt posts on contract 04-06-2015
555 ENT specialist on contract 29-05-2015
556 Medical post on contract 29-05-2015
557 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
558 सर्व्हेअर भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
559 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य भरतीबाबत कागदपत्रे तपासणीसाठी उमेदवारांची यादी 13-05-2015
560 कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्थापत्य अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल. 20-04-2015
561 निवेदन - कनिष्ठ अभियंता(स्था.), स्था. अभि. सहाय्यक व सर्व्हेअर पदाच्या Answer Key बाबत निर्णय. 20-04-2015
562 दि.१२/४/२०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या लेखापाल पदाच्या लेखी परीक्षेच्या गुणांची यादी 13-04-2015
563 कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य अभि. सहाय्यक, सर्व्हेअर पदाची लेखी परिक्षा दि. 29-03-15 ची ANSWER KEY 29-03-2015
564 कनिष्ठ अभियंता,स्था. अभि.सहाय्यक,सर्व्हेअर पदासाठी लेखी परीक्षेची बैठक व्यवस्था दि.29/03/15 28-03-2015
565 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 26-03-2015
566 निवेदन - नोकरभरतीबाबत 18-03-2015
567 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
568 कनिष्ठ अभियंता पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
569 सर्व्हेअर पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 16-03-2015
570 रखवालदार पदाची अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 09-03-2015
571 Drivers selection and waiting list 02-03-2015
572 Temporary recruitment of RCH for post of accounts officer 02-03-2015
573 Recruitment under Revised National Tuberculosis programe 07-02-2015
574 Recruitment Notice 07-02-2015
575 RCH recruitment result 03-02-2015
576 Recruitment Advertisement No. 473/2015 02-02-2015
577 जाहीर निवेदन - रखवालदार पद भरतीबाबत 28-01-2015
578 भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबतचे निवेदन ( जाहिरात क्र. ३०१, दि. ०४/०२/२०१३ रोजी बाबत) 13-01-2015
579 वाहनचालकांचे कामकाजाबाबत 12-12-2014
580 Selection list of Apprenticeship candidate (Admin Dept.) 14-10-2014
581 ITI Trainee candidates for apprentices 10-10-2014
582 Various medical post on contract 11-09-2014
583 जाहीर निवेदन - सी.पी.एस.परीक्षेबाबत 11-09-2014
584 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 10-09-2014
585 List of selected candidates of Medical posts 09-09-2014
586 समूह संघटक बाबत जाहिर प्रकटन 06-09-2014
587 Eligible candidates for post of Driver on contract 25-08-2014
588 Application for CPS and PG diploma courses 23-08-2014
589 Eligible candidates for walk in interview 23-08-2014
590 Corrigendum for walk in interview 23-08-2014
591 CMO and Dentist selection list 20-08-2014
592 List of selected candidates for lab technician and word boy 20-08-2014
593 List of eligible drivers 12-08-2014
594 List of post's to recruit on contract 05-08-2014
595 Security officer on contract 05-08-2014
596 pharmasist on contract 02-08-2014
597 list of candidates for post of Ward boy 02-08-2014
598 list of candidates for post of Lab Technician 02-08-2014
599 list of candidates for post of Dentist 02-08-2014
600 list of candidates for post of CMO 02-08-2014
601 Answer key of exam dated 29/07/2014 01-08-2014
602 List of selected candidates of medical post on contract 01-08-2014
603 Various medical post on contract 31-07-2014
604 CMO post on contract 19-07-2014
605 Dentist on contract 19-07-2014
606 विविध टेक्निशियन व पॅरामेडीकल संवर्गातील पदे दरमहा एकत्रित मानधनावर 21-07-2014
607 Medical officer (MBBS ) selection list 15-07-2014
608 List of selected candidates for Specialist Medical Officer 15-07-2014
609 List of selected candidates for post of A.N.M. 11-07-2014
610 Pharmacist selected and waiting list 09-07-2014
611 About written exam of Houseman and Registrar 30-06-2014
612 Various mendical post on contract 26-06-2014
613 रखवालदार पदाची निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 25-06-2014
614 रखवालदार पदाची लेखी परिक्षा दिनांक 08-06-2014 ची ANSWER KEY 25-06-2014
615 About Pharmacist recruitment 11-06-2014
616 जाहीर निवेदन - वैद्यकीय आस्थापनेवरील पदांबाबत 16-06-2014
617 जाहीर निवेदन - सी.एस.एस.डी टेक्निशियन संवर्गातील पदे भरतीबाबत 10-06-2014
618 जाहीर निवेदन - बायोमेडीकल असिस्टंट इंजिनिअर संवर्गातील पद भरतीबाबत 10-06-2014
619 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षेच्या निकालाबाबत 09-06-2014
620 Corrigendum for Medical recruitment (Pharmacists) 02-06-2014
621 Corrigendum for Medical recruitment 26-05-2014
622 Temporary post by medical department 22-05-2014
623 जाहिर निवेदन - रखवालदार पदाच्या लेखी परीक्षा बाबत 22-05-2014
624 रखवालदार पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 22-05-2014
625 Various medical posts 20-05-2014
626 जाहीर निवेदन - रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणी सुधारीत निकाल 07-04-2014
627 रखवालदार पदासाठी गुणवत्ता यादीतील अंतिम पात्र उमेदवाराचे गुण ( कट ऑफ गुण) 01-03-2014
628 रखवालदार पदासाठी शारीरिक क्षमता चाचणीनंतर लेखी परीक्षेस अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परीक्ष 01-03-2014
629 रखवालदार पदासंदर्भात शारीरिक क्षमता चाचणी निकाल 28-02-2014
630 CPS Answer Key 26-02-2014
631 Recruitment on contract for Science Park 12-02-2014
632 Interview for ANM post 11-02-2014
633 Application for C.P.S. , P.G. Diploma Courses 08-02-2014
634 Medical Dept.- Recruitment on contract 05-02-2014
635 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट लायब्ररीयन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केलेबाबत निवेदन 04-02-2014
636 मेडीकल रेकॉर्ड असिस्टंट टेक्निशियन संवर्गातील भरती प्रक्रीया रद्द केले बाबत निवेदन 04-02-2014
637 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष (दुरुस्तीप्रत)-रखवालदार पदे भरती 03-02-2014
638 Temporary recruitment of accountant under CIHMFWS 01-02-2014
639 माजी सैनिक उमेदवारांच्या शारीरिक क्षमता चाचणी बाबत निकष-रखवालदार पदे भरती 01-02-2014
640 जाहीर निवेदन-रखवालदार पदे भरतीबाबत 01-02-2014
641 Result- Security officer 30-01-2014
642 सर्जन पदासाठी भरती २०१४ - जाहीर सूचना 28-01-2014
643 वैद्यकीय अधिकारी भरती २०१४ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 28-01-2014
644 Recurtment for the post of watchmen physical Criteria of Gents and Ladies 20-01-2014
645 निवेदन-वैद्यकीय अधिकारी भरतीबाबत 27-01-2014
646 वैद्यकीय अधिकारी पदे भरतीबाबत जाहीर निवेदन 26-01-2014
647 वैद्यकीय अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २५-१-२०१४ ची ANSWER KEY 25-01-2014
648 वैद्यकीय अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 25-01-2014
649 रखवालदार पदे भरती करणेकामी मेडीकल फीटनेसबाबत सर्टीफीकेट चा नमुना 24-01-2014
650 रखवालदार पदे भरतीबाबत पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी 20-01-2014
651 जाहीर प्रकटन - रखवालदार पदे भरतीबाबत 18-01-2014
652 Pediatric surgeon on contract 21-01-2014
653 गट अ व ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर अपात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
654 सर्जन पदावरील मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
655 वैद्यकीय अधिकारी लेखी परीक्षेस पात्र उमेदवारांची यादी 21-01-2014
656 रखवालदार पदे भरतीबाबत शारिरिक क्षमता चाचणीचे वेळापत्रक 20-01-2014
657 Recruitment of CMO post for Talera hospital 20-01-2014
658 Result-walk in interview dated 13/12/2013 17-01-2014
659 A.N.M recruitment 17-01-2014
660 एक्स-रे टेक्निशियन, ई.सी.जी.टेक्निशियन, फिजिओथेरपिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 13-01-2014
661 Helpline operators interview result 13-01-2014
662 फिजिओथेरपिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
663 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
664 एक्स-रे टेक्निशियन पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-01-2014
665 फिजिओथेरपिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
666 ई.सी.जी. टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
667 एक्स-रे टेक्निशियन पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१-२०१४-ANSWER KEY 12-01-2014
668 Changes in the Place & Time of Interviews held from Medical dept 11-01-2014
669 गट 'अ' व गट 'ब' संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर रिक्त पदे भरण्यासाठी जाहिरात 06-01-2014
670 क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट या पदाचे निवेदन 06-01-2014
671 Walk in Interview for medical post result 6 jan 2014 06-01-2014
672 PMPML is looking for following candidates on contractual basis 01-01-2014
673 Walk in Interview for medical post result 03-01-2014
674 Temporary recruitment for various medical posts’ 03-01-2014
675 E.C.G. Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
676 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants revised list 03-01-2014
677 प्रयोगशाळा सहाय्यक भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
678 ए.एन.एम. भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 31-12-2013
679 X-Ray Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
680 Physiotherapist post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
681 E.C.G.Technician post eligible-non eligible applicants list 31-12-2013
682 निवेदन-ए.एन.एम. व प्रयोगशाळा सहायय्यक पदे भरती निकालाबाबत 30-12-2013
683 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
684 ए.एन.एम. पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 29-12-2013
685 प्रयोगशाळा सहाय्यक पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
686 ए.एन.एम. पदाची लेखी परिक्षा दिनांक २९-१२-२०१३-ANSWER KEY 29-12-2013
687 Call center operators on contract basic 23-12-2013
688 Walk in Interview - Temporary post for medical (YCMH) 23-12-2013
689 Final result of data entry operator exam 23-12-2013
690 ए.एन.एम पदे भरतीबाबत जाहिर निवेदन 19-12-2013
691 ए.एन.एम पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
692 प्रयोगशाळा साहाय्यक पदाचे लेखी परिक्षेसाठी पात्र / अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी 13-12-2013
693 स्टाफनर्स पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 11-12-2013
694 स्टाफनर्स भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 10-12-2013
695 निवेदन-स्टाफनर्स भरती निकालाबाबत 09-12-2013
696 स्टाफनर्स पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 07-12-2013
697 स्टाफनर्स पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०७-१२-२०१३-ANSWER KEY 07-12-2013
698 Groundman and Sports teacher interview details 02-12-2013
699 Security post on 6 month’s contract 22-11-2013
700 Staffnurse post eligible-non eligible applicants list 21-11-2013
701 वायरमन व हॉस्पीटल हाऊसकिपींग निदेशक निवड यादी 16-11-2013
702 लिपिक पदेभरती रद्द केलेबाबत 07-11-2013
703 list of selected and waiting list candidates for clerk position under CIHWF 01-11-2013
704 Data entry operator on contract 31-10-2013
705 दिनांक ०५-१०-१३ रोजी प्रशासन अधिकारी पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळाले 23-10-2013
706 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
707 फार्मासिस्ट पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुणांचा यादी 23-10-2013
708 कनिष्ठ अभियंता विद्युत पदे भरण्याकामी लेखी व मौखिक मुलाखतीस उमेदवारांना मिळालेल्या एकुण गुण 23-10-2013
709 फार्मासिस्ट भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
710 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 22-10-2013
711 निवेदन-कनिष्ठ अभियंता,विद्युत व फार्मासिस्ट पदाबाबत 21-10-2013
712 Final result of RNTCP for post of STS and TBHV 21-10-2013
713 Eligible candidates - Wiremen Instructor and Hospital House Keeping Instructor on contract 21-10-2013
714 फार्मासिस्ट पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
715 फार्मासिस्ट पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
716 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 19-10-2013
717 कनिष्ठ अभियंता,विद्युत पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १९-१०-२०१३-ANSWER KEY 19-10-2013
718 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाबत 15-10-2013
719 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवाराची नेमणूक करणेबाब 08-10-2013
720 जनरेटर ऑपरेटर भरती २०१३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 14-10-2013
721 जनरेटर ऑपरेटर पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 12-10-2013
722 जनरेटर ऑपरेटर पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १२-१०-२०१३-ANSWER KEY 12-10-2013
723 जनरेटर ऑपरेटर पदे भरतीबाबत-जाहीर निवेदन 11-10-2013
724 Medical department selected candidates list 10-10-2013
725 Wiremen Instructor and Hospital House Keeping Instructor on contract 07-10-2013
726 प्रशासन अधिकारी भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 05-10-2013
727 प्रशासन अधिकारी पदाची लेखी परिक्षा दिनांक ०५-१०-२०१३-ANSWER KEY 05-10-2013
728 प्रशासन अधिकारी पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 05-10-2013
729 शिकाऊ उमेदवार अधिनियम १९६१ अंतर्गत महापालिका अस्थापनेवर शिकाऊ उमेदवारांची नेमणूक करणेबाबत 04-10-2013
730 Pharmacist post eligible-non eligible applicants list 04-10-2013
731 Junior Engineer (Electric) post eligible-non eligible applicants list 04-10-2013
732 Various posts on contract for medical department 01-10-2013
733 Genrator Operator post eligible-non eligible applicants list for Written Test 27-09-2013
734 नगरसचिव पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 26-09-2013
735 Helpline operators interview-2 result 24-09-2013
736 हॉस्पिटल हाऊस किपींग निदेशक 20-09-2013
737 नगरसचिव या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
738 नगरसचिव या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
739 प्रशासन अधिकारी या पदास अपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
740 प्रशासन अधिकारी या पदास पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक १९/०९/२०१३ रोजीची सुधारीत यादी 19-09-2013
741 प्रशासन अधिकारी पदासाठीचे (परिक्षा दिनांका बाबत) जाहीरनिवेदन 17-09-2013
742 आया पदे भरती २०१३-निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 17-09-2013
743 आया पदाच्या मौखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 15-09-2013
744 आया पदाची लेखी परिक्षा दिनांक १५-०९-२०१३-ANSWER KEY 15-09-2013
745 Security supervisor 13-09-2013
746 शिकाऊ उमेदवारीसाठी करावयाच्या अर्जाचा नमुना - जाहिरात 11-09-2013
747 वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक 10-09-2013
748 Recruitment of various medical posts on temporary 07-09-2013
749 Call center operators on contract basic 07-09-2013
750 आया पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 07-09-2013
751 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (प्रशासन अधिकारी) 05-09-2013
752 जाहिरात क्र.९३/२०१३ बाबत निवेदन (नगरसचिव) 05-09-2013
753 निवेदन-आया पदासाठी भरतीबाबत 05-09-2013
754 Hospital house keeping Instructor 05-09-2013
755 Temporary recruitment of Clerk under CIHFW 03-09-2013
756 Aya post eligible-non eligible applicants list 03-09-2013
757 Final result of RNTCP 30-08-2013
758 Proposal from health / research agencies or NGO's 29-08-2013
759 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सर 19-08-2013
760 निवेदन-नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी या पदांच्या लेखी परिक्षेचा अभ्यासक्रम व गुणविभागणी 23-08-2013
761 कनिष्ठ अभियंता,स्थापत्य पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 19-08-2013
762 Sports teacher and ground eligible and non-eligible list of candidates 17-08-2013
763 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) लेखी परिक्षा दिनांक 17-08-2013 ANSWER KEY 17-08-2013
764 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) मैखिक मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 17-08-2013
765 Result-Sports teacher and ground man temporary recruitment 16-08-2013
766 कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) भरतीबाबत जाहिर निवेदन 07-08-2013
767 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आस्थापनेवरील नगरसचिव, प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवेने भरणेबाबत नि 03-08-2013
768 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्य आस्थापनेवरील नगरसचिव व प्रशासन अधिकारी पदे सरळसेवा प्रवेशाने 29-07-2013
769 Sports teacher and ground man temporary recruitment 30-07-2013
770 Junior Engineer (Civil) post eligible-non eligible applicants list 29-07-2013
771 NGO/PP scheme under CIHFW (Third Advt.) 23-07-2013
772 Helpline operators interview result 19-07-2013
773 समाजसेवक पदाकरीता मौखिक मुलाखतीस उपस्थित असलेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या सरासरी गुणांची या 15-07-2013
774 समाजसेवक पदे भरती २०१३ - निवड यादी व प्रतिक्षा यादी 15-07-2013
775 समाजसेवक पदाचे मुलाखतीसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचे परिक्षा क्रमांक 14-07-2013
776 समाजसेवक पदे भरणेबाबत लेखी स्पर्धा परिक्षा-Answer Key 14-07-2013
777 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेची नमुना उत्तरपत्रिका 12-07-2013
778 समाजसेवक पदाकरीता लेखी परिक्षेस उपस्थित राहाणा-या उमेदवारांसाठी सुचना 12-07-2013
779 Call center operators on contract basic 01-07-2013
780 Social Worker post eligible-non eligible applicants list 28-06-2013
781 NGO/PP scheme under CIHFW 18-06-2013
782 About NGO/PP scheme 07-05-2013
783 Recruitment process cancellation of Municipal secretary post 10-05-2013
784 Written Exam Result for Assistant Security Officer 09-05-2013
785 Coordinator for disaster management 09-05-2013
786 Municipal secretary list of eligible-non eligible applicants 26-04-2013
787 Asst. security post eligible-non eligible applicants list 26-04-2013
788 Veterinary officer and livestock supervisor 28-03-2013