List of Circulars published from 01 Jan 2013

List of Circulars published from 01 Jan 2013

अनु कमांक विषय आदेश / परिपत्रक क्रमांक दिनांक प्रकार
1 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील मा.पदाधिकारी/अधिकारी यांना खाजगी वाहन वापराकरीता खर्च अनुज्ञेय करणेबाबत. प्रशा/११/कावि/४७२/२०२० 21-10-2020 आदेश
2 दंडात्मक शास्ती कारवाई करणेबाबत. १) श्री.बाबासाहेब राऊ राठोड, आरोग्य निरिक्षक, २) श्री.राजू मामचंद बेद, मुख्य आरोग्य निरिक्षक प्रशा/९/कावि/८१५/२०२० 21-10-2020 आदेश
3 खातेनिहाय चौकशी रद्द करणेबाबत. कै.वाधवानी दिलीप लधाराम- आरोग्य निरिक्षक प्रशा/९/कावि/८१०/२०२० 20-10-2020 आदेश
4 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. डॉ.शामकुंवर प्रतिभा भजनदास, बालरोग तज्ञ (संगणक क्रमांक 4457) प्रशा/१/कावि/१८००/२०२० 20-10-2020 आदेश
5 श्री.फडतरे भागवत भाऊ, मुकादम (संगणक क्रमांक 2551) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर कऱणेबाबत. प्रशा/५/कावि/८००/२०२० 16-10-2020 आदेश
6 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.कदम अशोक एकनाथ, पदनाम- उपलेखापाल, (संगणक क्रमांक 562) प्रशा/४/कावि/९५२/२०२० 16-10-2020 आदेश
7 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.तेलंगी बबलू भिमराव, पदनाम- उपलेखापाल, (संगणक क्रमांक 5084) प्रशा/४/कावि/९५३/२०२० 15-10-2020 आदेश
8 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील सहाय्यक आयुक्त पदावर कार्यरत असलेल्या अधिका-यांचे उप आयुक्त या शासन मान्य पदावरील समावेशनाबाबत प्रशा/२/कावि/४९१/२०२० 14-10-2020 आदेश
9 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतील सहाय्यक आयुक्त पदावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेल्या अधिका-यांचे उप आयुक्त या शासन मान्य पदावरील समावेशनाबाबत प्रशा/२/कावि/४९२/२०२० 14-10-2020 आदेश
10 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत—श्री.निकम दिलीप एकनाथराव प्रशा/५/कावि/८४८/२०२० 13-10-2020 आदेश
11 नियुक्ती नियमित करणेबाबत....श्री.कुमार संजय वाजे प्रशा/७/कावि/६५६/२०२० 13-10-2020 आदेश
12 कार्यकारी अभियंता (स्था) पदावरील पदोन्नती नियमित करणेबाबत प्रशा/2/कावि/476/2020 12-10-2020 आदेश
13 नियुक्ती पुढे चालू ठेवणेबाबत....श्री.पराग बबन साळुंके प्रशा/७/कावि/५५१/२०२० 12-10-2020 आदेश
14 श्री.तुपे प्रविण भागुजी, सह शहर अभियंता (वि/यां) तथा अतिरिक्त आयुक्त (३) यांचे रजा कालावधीतील अतिरिक्त पदभाराबाबत प्रशा/१/कावि/१७७५/२०२० 09-10-2020 आदेश
15 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत—श्री.ढोरे नारायण आत्माराम प्रशा/४/कावि/९२६/२०२० 09-10-2020 आदेश
16 नियुक्ती नियमित करणेबाबत....श्री.मोहित संजय भोसले प्रशा/७/कावि/६०७/२०२० 09-10-2020 आदेश
17 नियुक्ती नियमित करणेबाबत....श्री.कल्याण विनायक घारे प्रशा/७/कावि/६१४/२०२० 09-10-2020 आदेश
18 श्रीमती बोडस अंजली चंद्रशेखर, यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत प्रशा/४/कावि/९२२/२०२० 08-10-2020 आदेश
19 श्रीमती वडागळे वैशाली अनिल, यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत प्रशा/५/कावि/७८०/२०२० 08-10-2020 आदेश
20 श्री.जगताप रविंद्र मुरलीधर, यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत प्रशा/५/कावि/७८१/२०२० 08-10-2020 आदेश
21 श्री.राजेंद्र कुदळे व इतर वि.पिंपरी चिंचवड म.न.पा. मे.औद्योगिक न्यायालय, पुणे येथील तक्रार (ULC) क्र.171-2020 मधील दि.30/09/2020 रोजीचा आदेश प्रशा/१४/कावि/३९५/२०२० 07-10-2020 आदेश
22 वैद्यकीय कारणास्तव असमर्थ असल्याने कर्तव्य-मुक्त (सेवानिवृत्त) करणेबाबत. श्री.पालखे राम लक्ष्मण, पदनाम- कचराकुली (संगणक क्रमांक 10540) प्रशा/५/कावि/८२२/२०२० 07-10-2020 आदेश
23 श्रीमती मोरे रत्नमाला विजयकुमार, यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत प्रशा/५/कावि/७६५/२०२० 07-10-2020 आदेश
24 श्रीमती लोंढे लता आण्णा, यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत प्रशा/५/कावि/८०७/२०२० 07-10-2020 आदेश
25 दंडात्मक शास्ती कारवाई करणेबाबत. श्री.विजय एकनाथ पाचारणे- उपशिक्षक २) श्रीमती.प्रियंका सचिन केदारी- उपशिक्षक ३) श्रीम.मंगल सोमनाथ लांडे- उपशिक्षक प्रशा/९/कावि/७६३/२०२० 05-10-2020 आदेश
26 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.जाधव संजयय रमेश, पदनाम- निदेशक, (संगणक क्रमांक 5691) प्रशा/३अ/कावि/१८५/२०२० 05-10-2020 आदेश
27 मा.खासदार,आमदार,सन्मा.मंत्री महोदय, पदाधिकारी, नगर सदस्य यांचेकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांवर/तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालाबाबत. प्रशा/१०ब/कावि/५१६/२०२० 01-10-2020 आदेश