List of Circulars published from 01 Jan 2013

List of Circulars published from 01 Jan 2013

अनु कमांक विषय आदेश / परिपत्रक क्रमांक दिनांक प्रकार
1 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.भोसले शशिकांत विश्वनाथ, पदनाम- मल्टी पर्पज वर्कर (संगणक क्रमांक 7105) प्रशा/3अ/कावि/148/2022 27-06-2022 आदेश
2 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.गव्हाणे रामदास सखाराम, पदनाम- वाहन चालक (संगणक क्रमांक 1703) प्रशा/3अ/कावि/137/2022 24-06-2022 आदेश
3 सशस्त्रसेना ध्वजदिन निधी २०२१ माजी सैनिकांच्या मदतीसाठी कर्मचाऱ्यांचे वेतनामधून निधी कपात करणेबाबत. प्रशा/११/कावि/१७४/२०२२ 24-06-2022 आदेश
4 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.मुळे नंदकुमार मारुती, पदनाम- मुख्य लिपिक, (संगणक क्रमांक 1702) प्रशा/4/कावि/554/2022 24-06-2022 आदेश
5 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.धाकड राजेंद्र लिलाचंद, पदनाम- उपलेखापाल, (संगणक क्रमांक 6221) प्रशा/4/कावि/555/2022 24-06-2022 आदेश
6 सी.सी.टी.व्ही. सर्व्हेलन्स प्रकल्पाचे कामकाजाबाबत. प्रशा/२/कावि/५१०/२०२२ 23-06-2022 आदेश
7 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत. श्री.सतिश लक्ष्मण कदम- जिवरक्षक कम मदतनीस विभाग क्रीडा विभाग, संगणक क्र.10977 प्रशा/१५/कावि/३५८/२०२२ 23-06-2022 आदेश
8 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.अघाव रामकृष्ण निवृत्ती, पदनाम- कार्यालय अधिक्षक (संगणक क्रमांक 253) प्रशा/4/कावि/524/2022 22-06-2022 आदेश
9 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.शेलूकर प्रभाकर सदाशिव, पदनाम- कार्यालय अधिक्षक (संगणक क्रमांक 5456) प्रशा/4/कावि/531/2022 22-06-2022 आदेश
10 श्रीमती.वाघचौरे सुरेखा सुरेंद्र, सफाई कामगार (संगणक क्रमांक 7939) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/5/कावि/689/2022 22-06-2022 आदेश
11 श्रीम.गोहर रेखा मेरु, सफाई सेवक (संगणक क्रमांक 6892) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत. प्रशा/5/कावि/545/2022 22-06-2022 आदेश
12 श्री.विनोद नामदेव साबळे, शिपाई यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/6अ/कावि/281/2022 22-06-2022 आदेश
13 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.भालेराव उल्हास लक्ष्मण, पदनाम-कनिष्ठ अभि.विद्युत (संगणक क्रमांक 6022) प्रशा/३अ/कावि/११८/२०२२ 21-06-2022 आदेश
14 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.जाधव प्रकाश चिमणराव, पदनाम-इले.मोटार पंप ऑपरेटर (संगणक क्रमांक 5180) प्रशा/३अ/कावि/११९/२०२२ 21-06-2022 आदेश
15 कार्यकारी अभियंता (वि) पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्याबाबत प्रशा/2/कावि/495/2022 21-06-2022 आदेश
16 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.वागतकर मनोरंजन किसनराव, पदनाम-स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (संगणक क्रमांक 416) प्रशा/३अ/कावि/११५/२०२२ 20-06-2022 आदेश
17 तपासणी पथक नियुक्ती बाबत. प्रशा/तप १३/कावि/२८८/२०२२ 20-06-2022 आदेश
18 सह शहर अभियंता (वि) संवर्गातील अधिका-यांचे कामकाज वाटपाबाबत प्रशा/2/कावि/489/2022 20-06-2022 आदेश
19 सहाय्यक संचालक नगररचना संवर्गातील अधिका-याचे कामकाज वाटपाबाबत प्रशा/2/कावि/487/2022 20-06-2022 आदेश
20 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.म्हात्रे दिपक ज्ञानोबा, पदनाम- सफाई कामगार (संगणक क्रमांक 8517) प्रशा/5/कावि/684/2022 20-06-2022 आदेश
21 श्री.तेलगू हनुमंत नरसय्या , पदनाम- गटरकुली (संगणक क्रमांक 3238) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत प्रशा/5/कावि/666/2022 20-06-2022 आदेश
22 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.शेंडगे गोकुळ बलभीम, पदनाम- सुरक्षा सुपरवायझर (संगणक क्रमांक 5401) प्रशा/5/कावि/683/2022 20-06-2022 आदेश
23 महापालिका सेवेचा राजीनामा मंजूरीबाबत.... श्री.खांडेकर अमोल लक्ष्मण, रखवालदार (संगणक क्र.९८६४) प्रशा/5/कावि/619/2022 20-06-2022 आदेश
24 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.तांबोळी हसन रमझान, पदनाम- मजूर (संगणक क्रमांक 5288) प्रशा/5/कावि/674/2022 20-06-2022 आदेश
25 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.तावडे भगवान विक्रम, पदनाम- मजूर (संगणक क्रमांक 5260) प्रशा/5/कावि/682/2022 20-06-2022 आदेश
26 श्री.सागर किसन वाकचौरे, लिपिक यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/३२२/२०२२ 17-06-2022 आदेश
27 आषाढीवारी पालखी सोहळा सन २०२२ ग्रुप कमांडर Incident Commander/ Dy.Incident Commander व इतर अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती बाबत. प्रशा/२/कावि/४८०/२०२२ 16-06-2022 आदेश
28 श्री.गणेश भागवत फडतरे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/२६७/२०२२ 15-06-2022 आदेश
29 श्री.रवि कांतीलाल मुरगुंड, सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/२४९/२०२२ 15-06-2022 आदेश
30 श्रीम.सुप्रिया राजू तळवार, मजूर यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/२०१/२०२२ 15-06-2022 आदेश
31 श्रीम.शोभा रामदास राखपसरे, सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/२७०/२०२२ 15-06-2022 आदेश
32 श्रीम.शिवमाला महादेव वाघमारे, सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/१७३/२०२२ 15-06-2022 आदेश
33 श्री.राहूल पंढरीनाथ शिंदे, सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/२३३/२०२२ 15-06-2022 आदेश
34 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत. श्री.सतिश लक्ष्मण कदम पदनाम- जिवरक्षक कम मदतनीस विभाग- क्रीडा विभाग, संगणक क्र.10977 प्रशा/१५/कावि/३५८/२०२२ 15-06-2022 आदेश
35 श्री.माने सुधीर शिवाजीराव, मुख्य लिपिक (संगणक क्रमांक 5076) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/४/कावि/५१३/२०२२ 14-06-2022 आदेश
36 सिस्टर इनचार्ज पदावरील पदोन्नती नियमित करणेबाबत. प्रशा/३अ/कावि/९९/२०२२ 13-06-2022 आदेश
37 परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत योजनेच्या सभासदांचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदानाबाबत. प्रशा/१८/कावि/३९८/२०२२ 13-06-2022 आदेश
38 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत. श्री.चंद्रकांत सुर्यभान जाधव पदनाम- वाहनचालक विभाग- फ क्षेत्रिय कार्यालय, स्थापत्य विभाग संगणक क्रमांक 10698 प्रशा/१५/कावि/३३२/२०२२ 13-06-2022 आदेश
39 खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याबाबत. श्री.कसाळे सिताराम दत्तात्रय, सफाई कामगार प्रशा/९अ/कावि/१३९/२०२२ 10-06-2022 आदेश
40 खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याबाबत. श्री.निलेश शंकर बिर्दा, मजूर प्रशा/९अ/कावि/१४१/२०२२ 10-06-2022 आदेश
41 खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याबाबत. श्री.सचिन बाळकृष्ण परदेशी, मजूर प्रशा/९अ/कावि/१४०/२०२२ 10-06-2022 आदेश
42 वेतनवाढ स्थगित करणेबाबत. श्री.कापसे अभिजित तुकाराम, मजूर प्रशा/९अ/कावि/१३८/२०२२ 10-06-2022 आदेश
43 उपलेखापाल पदावरील पदोन्नती नियमित करणेबाबत. प्रशा/४/कावि/४६१/२०२२ 10-06-2022 आदेश
44 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्रीमती.माने निर्मला दिपक पदनाम- लॅब टेक्निशियन (संगणक क्र.4058) प्रशा/५/कावि/११६/२०२२ 09-06-2022 आदेश
45 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.कात्रे रामराव रामदास ,पदनाम- वीजतंत्री (संगणक क्र.6042) प्रशा/५/कावि/१०८/२०२२ 09-06-2022 आदेश
46 श्री.शुभम अविनाश मागाडे- सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/२२०/२०२२ 09-06-2022 आदेश
47 श्री.विजय राजपाल चावरिया- सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/२१७/२०२२ 09-06-2022 आदेश
48 श्रीम.पुष्पा मारूती आंबवणे- सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/२११/२०२२ 09-06-2022 आदेश
49 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाची टक्केवारीची माहिती संकलित करणेबाबत (डाटा एंट्री- संगणक चालक नेमणूक) सार्व.नि.२०२२/कावि/१२८/२०२२ 08-06-2022 आदेश
50 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाची टक्केवारीची माहिती संकलित करणेबाबत (क्षेत्रीय अधिकारी) सार्व.नि.२०२२/कावि/१२७/२०२२ 08-06-2022 आदेश
51 महानगरपालिकेतील अधिकारी / कर्मचारी यांना बॅटरी इलेक्ट्रीक व्हेईकल (BEV’s) वाहनासाठी देण्यात येणा-या वाहन अग्रिमाबाबत प्रशा/१७/कावि/१५७/२०२२ 08-06-2022 आदेश
52 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री. वाघेरे अंकुश नामदेव पदनाम- मजूर (संगणक क्र.३१८६) प्रशा/५/कावि/६३८/२०२२ 08-06-2022 आदेश
53 मध्यवर्ती पूर नियंत्रण कक्षाचे कामकाजाबाबत प्रशा/४/कावि/४४०/२०२२ 08-06-2022 आदेश
54 श्री.प्रविण दत्तात्रय पिंपळे-वायरमन यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/१७०/२०२२ 08-06-2022 आदेश
55 श्री.अक्षय शंकर पवार- सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/६अ/कावि/२१९/२०२२ 08-06-2022 आदेश
56 सहा.उद्यान निरिक्षक पदावरील पदोन्नतीबाबत प्रशा/४/कावि/५११/२०२२ 07-06-2022 आदेश
57 सहाय्यक आयुक्त तथा क्षेत्रीय अधिकारी यांना अधिकार प्रदान करणेबाबत प्रशा/२/कावि/४५१/२०२२ 07-06-2022 आदेश
58 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री. देशमुख विकास जगन्नाथ पदनाम- रखवालदार (संगणक क्र.८०२७) प्रशा/५/कावि/६४६/२०२२ 07-06-2022 आदेश
59 सहाय्यक संचालक, नगररचना संवर्गातील अधिका-यांचे कामकाज वाटपाबाबत प्रशा/२/कावि/४४५/२०२२ 06-06-2022 आदेश
60 सह शहर अभियंता (वि) संवर्गातील अधिका-यांचे कामकाज वाटपाबाबत प्रशा/२/कावि/४४८/२०२२ 06-06-2022 आदेश
61 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाची टक्केवारीची माहिती संकलित करणेबाबत - 205 विधानसभा मतदारसंघासाठी नेमणूक सार्व/नि/2022/कावि/124/2022 06-06-2022 आदेश
62 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाची टक्केवारीची माहिती संकलित करणेबाबत - 206 विधानसभा मतदारसंघासाठी नेमणूक सार्व.नि.2022/कावि/125/2022 06-06-2022 आदेश
63 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाची टक्केवारीची माहिती संकलित करणेबाबत - 207 विधानसभा मतदारसंघासाठी नेमणूक सार्व.नि.2022/कावि/126/2022 06-06-2022 आदेश
64 सुधारीत वाहन वाटप धोरणाबाबत प्रशा/११/कावि/१३९/२०२२ 06-06-2022 आदेश
65 आषाढीवारी पालखी सोहळा सन २०२२ करीता समन्वय अधिकारी नियुक्तीबाबत प्रशा/२/कावि/४४६/२०२२ 06-06-2022 आदेश
66 स्वतंत्र पेन्शन कक्ष सुरु करणेबाबत प्रशा/४/कावि/४४१/२०२२ 06-06-2022 आदेश
67 श्रीमती माकर वनिता दिपक, स्टाफ नर्स (संगणक क्र.४८०७) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत प्रशा/३अ/कावि/१०४/२०२२ 03-06-2022 आदेश
68 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्रीमती गायकवाड निर्मला दिलीप पदनाम- असि.मेट्रन (संगणक क्र.४४७५) प्रशा/१/कावि/२७५/२०२२ 03-06-2022 आदेश
69 वायरमन पदावरील पदोन्नती नियमित करणेबाबत प्रशा/३अ/कावि/११३/२०२२ 03-06-2022 आदेश
70 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री. हेंबाडे मोहन बबन पदनाम- माळी (संगणक क्र.१७५४) प्रशा/५/कावि/३४२/२०२२ 02-06-2022 आदेश
71 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री. काळे लक्ष्मण तुळशीराम पदनाम- कार्यालय अधिक्षक (संगणक क्र.4432) प्रशा/४/कावि/४७७/२०२२ 02-06-2022 आदेश
72 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री. खताळ दाजी नामदेव पदनाम- वीजपर्यवेक्षक (संगणक क्र.११९९) प्रशा/३अ/कावि/१०५/२०२२ 02-06-2022 आदेश
73 श्री.साठे दिलीप नामदेव, मुकादम (संगणक क्र.1944) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ती मंजूर करणेबाबत प्रशा/५/कावि/५८८/२०२२ 02-06-2022 आदेश
74 श्री.रवी रणधीर सिंध, सफाई कामगार यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत प्रशा/६अ/कावि/१७५/२०२२ 01-06-2022 आदेश