List of Circulars published from 01 Jan 2013

List of Circulars published from 01 Jan 2013

अनु कमांक विषय आदेश / परिपत्रक क्रमांक दिनांक प्रकार
1 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.उगले वसंत रामजी, पदनाम- लेखाधिकारी, (संगणक क्रमांक 928) साप्रवि/१/कावि/३८५/२०२३ 08-06-2023 आदेश
2 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.टिके दिगंबर यशवंत, पदनाम- वाहन चालक, (संगणक क्रमांक 8139) साप्रवि/३अ/कावि/१४२/२०२३ 08-06-2023 आदेश
3 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.कोतवडेकर संदिप पांडुरंग, पदनाम- आरोग्य निरिक्षक, (संगणक क्रमांक 2284) साप्रवि/३अ/कावि/१४०/२०२३ 08-06-2023 आदेश
4 लेखाधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार सोपविणेबाबत साप्रवि/1/कावि/405/2023 06-06-2023 आदेश
5 स्थानांतरणासह कामकाज वाटपाबाबत. साप्रवि/२/कावि/३१९/२०२३ 06-06-2023 आदेश
6 आषाढीवारी पालखी सोहळा सन 2023....ग्रुप कमांडर, Incident Commander/Dy.Incident Commander व इतर अधिकारी /कर्मचा-यांच्या नियुक्तीबाबत साप्रवि/२/कावि/२७८/२०२३ 06-06-2023 आदेश
7 कार्यकारी अभियंता (वि) पदाचे अतिरिक्त पदभाराबाबत साप्रवि/२/कावि/२८९/२०२३ 06-06-2023 आदेश
8 पिंपरी चिंचव़ड म.न.पा.च्या वैद्यकीय अधिकारी (MBBS) गट ब या पदावर सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्ती देणे बाबत. साप्रवि/१/कावि/४०७/२०२३ 06-06-2023 आदेश
9 वैद्यकीय अधिकारी पदाकरीता झालेली निवड रद्द करणे बाबत. साप्रवि/१/कावि/४०८/२०२३ 06-06-2023 आदेश
10 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर एक्स रे टेक्निशियन या पदावर सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्ती देणे बाबत. साप्रवि/३/कावि/७५१/२०२३ 06-06-2023 आदेश
11 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर फार्मासिस्ट या पदावर सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्ती देणे बाबत. साप्रवि/३/कावि/७५२/२०२३ 06-06-2023 आदेश
12 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर लॅब टेक्निशियन या पदावर सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्ती देणे बाबत. साप्रवि/३/कावि/७५०/२०२३ 06-06-2023 आदेश
13 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर ए.एन.एम. या पदावर सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्ती देणे बाबत. साप्रवि/३/कावि/७४९/२०२३ 06-06-2023 आदेश
14 उपअभियंता (विद्युत) पदावरील पदोन्नतीबाबत. साप्रवि/2/कावि/324/2023 06-06-2023 आदेश
15 सहाय्यक आयुक्त संवर्गातील कामकाज वाटपाबाबत/कार्यभाराबाबत..... साप्रवि/2/कावि/325/2023 06-06-2023 आदेश
16 श्री. यशवंत डांगे, मुख्याधिकारी गट-अ यांना सहायक आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या पदावर रुजू करुन घेणेबाबत. साप्रवि/2/कावि/326/2023 06-06-2023 आदेश
17 महानगरपालिका संविदा कामकाजाबाबत. साप्रवि/२/कावि/३२७/२०२३ 06-06-2023 आदेश
18 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.कुंजीर जयकिसन बाबुराव, पदनाम- मुख्य लिपिक, (संगणक क्रमांक 1171) साप्रवि/४/कावि/४२२/२०२३ 05-06-2023 आदेश
19 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.पडवळ राजेंद्र बापुराव, पदनाम- मजूर, (संगणक क्रमांक 6199) साप्रवि/५/कावि/३४०/२०२३ 05-06-2023 आदेश
20 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.हुलावळे शशिकांत ज्ञानोबा, पदनाम- मजूर, (संगणक क्रमांक 6072) साप्रवि/५/कावि/३४१/२०२३ 05-06-2023 आदेश
21 अतिरिक्त कामकाज सोपविणेबाबत साप्रवि/1/कावि/401/2023 02-06-2023 आदेश
22 श्री.किरणकुमार मोरे, मुख्याधिकारी गट ब यांना प्रशासन अधिकारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या पदावर रुजू करुन घेणेबाबत साप्रवि/2/कावि/311/2023 02-06-2023 आदेश
23 श्री.उमाकांत गायकवाड सहाय्यक आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांना महापालिका सेवेतून कार्यमुक्त करण्यााबाबत साप्रवि/2/कावि/318/2023 02-06-2023 आदेश
24 आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदावर पदोन्नतीबाबत साप्रवि/2/कावि/316/2023 02-06-2023 आदेश
25 अतिरिक्त आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदाचे अतिरिक्त पदभाराबाबत साप्रवि/2/कावि/317/2023 02-06-2023 आदेश
26 मुख्य आरोग्य निरीक्षक पदावरील पदोन्नतीबाबत साप्रवि/३/कावि/७४३/२०२३ 01-06-2023 आदेश
27 दि. ०३/०६/२०२३ रोजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या. व कामगार कल्याण निधी यांच्या वार्षिक सभेस मनपा सभासदांना बायोमेट्रिक थम्ब/ फेस रिडींग मधुन सवलत मिळणेबाबत..... साप्रवि/तप/१३अ/कावि/५३३/२०२३ 01-06-2023 आदेश
28 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.चौगुले राजेंद्र फकीरा, पदनाम- उपलेखापाल, (संगणक क्रमांक 7825) साप्रवि/४/कावि/४१३/२०२३ 01-06-2023 आदेश
29 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीबाबत. श्री.नैनार वसंता वडिवेल, पदनाम- सफाई कामगार, (संगणक क्रमांक 3740) साप्रवि/५/कावि/३२५/२०२३ 01-06-2023 आदेश