List of Circulars published from 01 Jan 2013

List of Circulars published from 01 Jan 2013

अनु कमांक विषय आदेश / परिपत्रक क्रमांक दिनांक प्रकार
1 श्रीमती.सोनाली रजनीकांत यांची सक्तीने सेवानिवृत्त केलेली कारवाई रद्द करून “आया” पदावर नियुक्ती करण्याबाबत. प्रशा/९/कावि/५४३/२०१९ 19-08-2019 आदेश
2 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.माळी मारूती गणपत, पदनाम- आरेखक (संगणक क्रमांक 356) प्रशा/३अ/कावि/१९९/२०१९ 19-08-2019 आदेश
3 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत श्री.मिलींद जगतराव पाटील, पदनामफायरमन, विभाग- अग्नशामक, संगणक क्रमांक 9426 प्रशा/१५/कावि/२५६/२०१९ 19-08-2019 आदेश
4 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.शिनगारे भारत हिरामण, पदनाम- शिपाई (संगणक क्रमांक 1130) प्रशा/५/कावि/७०६/२०१९ 19-08-2019 आदेश
5 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.गव्हाणे दत्तात्रय वामन, पदनाम- रखवालदार (संगणक क्रमांक 5643) प्रशा/५/कावि/७०४/२०१९ 19-08-2019 आदेश
6 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.बिरलिंगे किसन नारायण, पदनाम- रखवालदार (संगणक क्रमांक 5620) प्रशा/५/कावि/७०५/२०१९ 19-08-2019 आदेश
7 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.हरिभक्त रमेश जयवंत, पदनाम- वीजतंत्री (संगणक क्रमांक 6029) प्रशा/३अ/कावि/१९७/२०१९ 19-08-2019 आदेश
8 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत श्री.ईश्वर रामप्रसाद चावरीया, पदनाम- सफाई कामगार विभाग- ज.शु.के. से.नं.२३, विद्युत, संगणक क्रमांक 8319 प्रशा/१५/कावि/२५०/२०१९ 16-08-2019 आदेश
9 श्री.चितळे मंगेश पांडूरंग- सहाय्यक आयुक्त यांच्या वैद्यकीय रजा कालावधीमधील अतिरिक्त पदभाराबाबत. प्रशा/१/कावि/६३१/२०१९ 14-08-2019 आदेश
10 डॉ.आष्टीकर प्रविण श्रीराम- सहा.आयुक्त यांचे कर्तव्य कालावधीतील अतिरिक्त पदभाराबाबत. प्रशा/१/कावि/६३२/२०१९ 14-08-2019 आदेश
11 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.कुदळे कैलास रघुनाथ- वायरमन, (संगणक क्रमांक 1240) प्रशा/३अ/कावि/१९८/२०१९ 14-08-2019 आदेश
12 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत श्री.हनुमंत गोविंद चौधरी, पदनाम- वाहन चालक, विभाग- क क्षेत्रिय कार्यालय, संगणक क्रमांक 10192 प्रशा/१५/कावि/२४३/२०१९ 13-08-2019 आदेश
13 आर्थिक स्वरुपाचे कामकाजा बाबत. प्रशा/४/कावि/७३६/२०१९ 13-08-2019 आदेश
14 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.गंगावणे रमेश नामदेव- मजूर, (संगणक क्रमांक 2666) प्रशा/५/कावि/६८९/२०१९ 13-08-2019 आदेश
15 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.तरवडे भक्तिप्रसाद ज्ञानेश्वर, पदनाम- मख्य लिपिक, (संगणक क्रमांक 355) प्रशा/४/कावि/८८०/२०१९ 13-08-2019 आदेश
16 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत श्री.शहाजी बाळासाहेब कोपनर, पदनाम- फायरमन विभाग- अग्निशामक, संगणक क्रमांक 10569 प्रशा/१५/कावि/२२६/२०१९ 09-08-2019 आदेश
17 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत श्री.रोकडे आजिनाथ धोंडीबा, पदनाम- गटरकुली, (संगणक क्रमांक 2322) प्रशा/५/कावि/६७०/२०१९ 09-08-2019 आदेश
18 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत श्री.पाटील सुर्यकांत गणपतराव, पदनाम- फायरमन, (संगणक क्रमांक 8703) प्रशा/५/कावि/५५६/२०१९ 09-08-2019 आदेश
19 गोपनिय अहवाल सादर करणेबाबत. प्रशा/२२/कावि/१५९/२०१९ 08-08-2019 आदेश
20 घरबांधणी अग्रिम मंजुरीबाबत. श्री.अनुप रमेश भोसले, पदनाम- मिटर निरिक्षक विभाग जशुके से.नं.२३ पा.पु. कर्मचारी संगणक क्र.८८९९ प्रशा/१५/कावि/२३८/२०१९ 08-08-2019 आदेश
21 श्री.धरत सुरेश ज्ञानदेव, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांचे महापालिका दप्तरी नावात बदल करणेबाबत. (संगणक क्रमांक 417) प्रशा/३अ/कावि/१९४/२०१९ 08-08-2019 आदेश
22 ज्येष्ठ वैद्यकीय अधिकारी पदावरील पदोन्नतीबाबत. प्रशा/१/कावि/६१५/२०१९ 08-08-2019 आदेश
23 खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याबाबत. श्री.रोहिदास शंकर पवार, सफाई सेवक प्रशा/९अ/कावि/२०३/२०१९ 08-08-2019 आदेश
24 संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे ज्ञान प्रमाणपत्राबाबत. प्रशा/४/कावि/८७६/२०१९ 07-08-2019 आदेश
25 श्री.माडे राजेश सदानंद, कार्यालय अधिक्षक (संगणक क्रमांक ९९९) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/४/कावि/७३७/२०१९ 07-08-2019 आदेश
26 श्री.राहूल रामचंद्र नवले, पदनाम- सहाय्यक भांडारपाल यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/७/कावि/४६८/२०१९ 06-08-2019 आदेश
27 श्री.प्रतिक रविंद्र जाधव, पदनाम- स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांची नियुक्ती नियमित करणेबाबत. प्रशा/७/कावि/४६२/२०१९ 06-08-2019 आदेश
28 राज्यातील सर्व प्रशासकीय कामकाजामध्ये ‘अपंग’ या शब्दाऐवजी ‘दिव्यांग’ या शब्दाचा वापर करणेबाबत. प्रशा/२/कावि/१५५/२०१९ 03-08-2019 आदेश
29 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्रीमती. तेलारे संध्या मोहन, पदनाम- स्टाफ नर्स, (संगणक क्रमांक 4016) प्रशा/३अ/कावि/१९०/२०१९ 03-08-2019 आदेश
30 घरबांधणी अग्रिम मंजूरीबाबत. श्री.महेश शामराव चौधरी, पदनाम- फायरमन विभाग- अग्निशामक, कर्मचारी संगणक क्र.9423 प्रशा/१५/कावि/२२४/२०१९ 03-08-2019 आदेश
31 घरबांधणी अग्रिम मंजूरीबाबत. श्री.विठ्ठल मधुकर घुसे, पदनाम- फायरमन विभाग- अग्निशामक, कर्मचारी संगणक क्र.9526 प्रशा/१५/कावि/२२५/२०१९ 03-08-2019 आदेश
32 कार्यकारी अभियंता(स्था.) पदाचे अतिरिक्त कार्यभार/पदभाराबाबत. प्रशा/१/कावि/५९४/२०१९ 02-08-2019 आदेश
33 लिपिक पदावरील नियुक्ती रद्द करुन गट ड च्या मुळ पदावर पदावनत करून खातेनिहाय चौकशी सुरू करणेबाबत. प्रशा/९/कावि/४६१/२०१९ 01-08-2019 आदेश
34 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.दौंडकर शांताराम तुकाराम, पदनाम- वाहन चालक, (संगणक क्रमांक 1635) प्रशा/३अ/कावि/१७३/२०१९ 01-08-2019 आदेश
35 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्रीमती.देवले प्रीती रमेश, पदनाम- स्टाफ नर्स, (संगणक क्रमांक 4718) प्रशा/३अ/कावि/१८५/२०१९ 01-08-2019 आदेश
36 श्री.सुनिल वाघमारे, सहाय्यक आयुक्त, वर्ग 1 यांना सहाय्यक आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका या पदावर रुजू करुन घेणेबाबत प्रशा/2/कावि/237/2019 01-08-2019 आदेश
37 सहाय्यक आयुक्त पदाचे कामकाज वाटपाबाबत प्रशा/1/कावि/593/2019 01-08-2019 आदेश
38 श्री.पवार श्रावण चिमनलाल , वाहन चालक (संगणक क्रमांक 1650) यांना स्वेच्छा सेवानिवृत्ति मंजूर करणेबाबत. प्रशा/३अ/कावि/१८३/२०१९ 01-08-2019 आदेश
39 नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तिबाबत. श्री.सुरकुले हरिभाऊ बापू, पदनाम- मुख्य वाहन चालक, (संगणक क्रमांक 5389) प्रशा/३अ/कावि/१८९/२०१९ 01-08-2019 आदेश