Birth and Death Certificate

Birth and Death Certificate

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हददीतील दवाखाना/रुग्णालये (खाजगी/शासकीय) यामध्ये जन्म अथवा मृत्यु झालेल्या व्यक्तीचे जन्म अथवा मृत्युचे दाखले मिळणेचे ठिकाण दर्शविणारी माहीती

अ.क्र खाजगी रुग्णालयाचे नाव  पत्ता जन्म मृत्यु दाखले मिळणेचे ठिकाण
1 जिजामाता रुग्णालय जिजामाता रुग्णालय, पिंपरी, पुणे  उपनिबंधक जन्म मृत्यु नोंदणी, जिजामाता रुग्णालय, जयहिंद हायस्कुल समोर, पिंपरी, पुणे ४११०१७.
2 अश्विनी नर्सिंग होम साईचौक, साईमंदीर जवळ, पिंपरी, पुणे 
3 कौशल हॉस्पिटल प्लॉट नं.१०५,  पिंपरी कॉलनी, काळेवाडी पुला जवळ, पिंपरी, पुणे 
4 वाबळे हॉस्पिटल प्लॉट नं.२४६,  पिंपरी कॉलनी, पिंपरी रेल्वेस्टेशन जवळ, पिंपरी, पुणे 
5 स्त्री हॉस्पिटल विजयनगर,  सेवा विकास बँके समोर, काळेवाडी, पिंपरी, पुणे ४११०१७.
6 कृष्णा हॉस्पिटल काळेवाडी दवाखान्यामागे, ज्योतिबानगर, काळेवाडी, पिंपरी, पुणे 
7 वीर हॉस्पिटल अष्टविनायक कॉलनी, ज्योतिबानगर, काळेवाडी, पिंपरी, पुणे ४११०१७.
8 मेडीलाईफ मल्टीस्पेशालीटी हॉस्पीटल  ज्योतिबा मंदीरा मागे, अल्फान्सो शाळेजवळ, काळेवाडी, पुणे १७.
9 आशादीप हॉस्पीटल तापकीर चौक, काळेवाडी, पुणे १७
10 अंजली हॉस्पीटल डिलक्स मॉल समोर, पिंपरी, पुणे १७.

जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालय - प्राधीकरण दवाखाना

अ.क्र खाजगी रुग्णालयाचे नाव  पत्ता जन्म मृत्यु दाखले मिळणेचे ठिकाण
1 श्रध्दा हॉस्पीटल से नं २४/१४४ प्राधीकरण  उपनिबंधक जन्म मृत्यु नोंदणी,  प्राधीकरण दवाखाना, सिंधुनगर, एल आय जी कॉलनी, से नं २५
2 माटे हॉस्पीटल  से नं २८/२८६, प्राधीकरण
3 संजीवन क्लीनीक ऍ़ण्ड नर्सींग होम विकासनगर किवळे
4 आयुर्वेदीक हॉस्पीटल प्राधीकरण
5 डॉ सुनील वानखेडे हॉस्पीटल विकासनगर किवळे
6 धन्वंतरी हॉस्पीटल्‍ प्राधीकरण
7 माऊली हॉस्पीटल विकासनगर किवळे
8 साळुंखे हॉस्पीटल प्राधीकरण निगडी
9 शेंडे हॉस्पीटल से २५, प्राधीकरण
10 वरद हॉस्पीटल कोतवालनगर, किवळे
11 पाटवेकर हॉस्पीटल से नं २२५,  प्राधीकरण 

जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालय - आकुर्डी रुग्णालय

अ.क्र खाजगी रुग्णालयाचे नाव  पत्ता जन्म मृत्यु दाखले मिळणेचे ठिकाण
नवजीवन हॉस्पिटल गणराज कॉम्प्लेक्स, आकुर्डीगांव, पुणे ३५ उपनिबंधक जन्म मृत्यु नोंदणी, आकुर्डीगांव, मनपा शाळेच्या मागे, पुणे मुंबई हायवे जवळ, आकुर्डी, पुणे ३५.
घोलप हॉस्पिटल जाधववाडी, चिखली
इंद्रायणी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल जाधववाडी, चिखली
स्टार हॉस्पिटल मुंबई-पुणे रस्ता, आकुर्डी, पुणे ३५.
साई नर्सिंग होम आकुर्डी रुग्णालयासमोर, आकुर्डी, पुणे.
धनश्री हॉस्पिटल संभाजीनगर, चिंचवड, पुणे १९
मातोश्री हॉस्पिटल शिवाजी चौक, चिखली
चेतना हॉस्पिटल संभाजीनगर, चिंचवड, पुणे १९
सुविधा नर्सिंग होम सेंट उर्सिला स्कुल समोर, आकुर्डी, पुणे ३५.
१० नागेश्वर हॉस्पिटल चिखलीगांव, पुणे
११ साई मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल कोयनानगर, चिंचवड, पुणे १९
१२ लोटस हॉस्पिटल कुदळवाडी, चिखली
१३ गंगोञी हॉस्पिटल जाधववाडी, चिखली
१४ संजीवनी हॉस्पिटल संभाजीनगर, चिंचवड, पुणे १९
१५ राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय मोहननगर, चिंचवड, पुणे १९
१६ साई-तुलसी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल मोहननगर, चिंचवड, पुणे १९
१७ श्री वुमन्स हॉस्पिटल साने चौक, चिंचवड, पुणे १९.
१८ युनिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल चिंचवडस्टेशन, चिंचवड, पुणे १९
१९ यमुनानगर हॉस्पिटल ओटास्किम, निगडी, पुणे.
२० रन्ना हॉस्पिटल यमुनानगर, निगडी, पुणे.
२१ मातृसेवा हॉस्पिटल कृष्णानगर, चिंचवड, पुणे १९
२२ रन्ना दानप्पा नर्सिंग होम यमुनानगर, निगडी, पुणे.
२३ अश्वमेध हॉस्पिटल पुर्णानगर, चिंचवड, पुणे
२४ गुरुगणेश हॉस्पिटल चिखली रस्ता, चिंचवड, पुणे १९
२५ घाडगे हॉस्पिटल चिंचवड, पुणे १९
२६ मयुर हॉस्पिटल चिखली रस्ता, चिंचवड, पुणे १९
२७ श्री हॉस्पिटल रामदास नगर, चिखली, पुणे ४१२११४
२८ आश्विनी हॉस्पिटल ऍ़ण्ड एन्डोस्कोपी सेंटर कृष्णानगर, चिखली रस्ता, चिंचवड, पुणे १९
२९ धन्वंतरी क्लिनिक ऍण्ड नर्सिंग होम रुपीनगर, तळवडे.
३० श्रीनिवास हॉस्पिटल यमुनानगर, निगडी, पुणे.
३१ गोसावी हॉस्पिटल रुपीनगर, तळवडे.
३२ समर्थ हॉस्पिटल देहु-आळंदी रस्ता,तळवडेगांव.
३३ श्री सदगुरु हॉस्पिटल, तळवडे रुपीनगर, तळवडे.
३४ श्रीराज हॉस्पिटल रुपीनगर, तळवडे.

जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालय - फुगेवाडी दवाखाना 

अ.क्र खाजगी रुग्णालयाचे नाव  पत्ता जन्म मृत्यु दाखले मिळणेचे ठिकाण
१) शेहेरनाज मेडीकेर हॉस्पिटल कासारवाडी पुणे-३४ उपनिबंधक जन्म मृत्यु नोंदणी,  फुगेवाडी दवाखाना, जुना जकात नाका
२) डॉ.बगाडे स्त्रीरोग प्रसूती हॉस्पिटल  दापोडी पुणे-१२ 
३) मोरया हॉस्पिटल पिंपळे गुरव रोड  दापोडी पुणे-१२
४) स्नेहबंध मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल   दापोडी पुणे-१२
५) आयुष नर्सिंग होम बोपखेल पुणे ३१ 
६) लुंकड हॉस्पिटल  दापोडी पुणे-१२
७) मॉंक्स नेरो हॉस्पिटल  कासारवाडी पुणे-३४

उपनिबंधकाचे नाव -  ----------
जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालय - थेरगाव रुग्णालय 

अ.क्र खाजगी रुग्णालयाचे नाव  पत्ता जन्म मृत्यु दाखले मिळणेचे ठिकाण
1 अंकुर हॉस्पिटल 16 no. thergaon उपनिबंधक जन्म मृत्यु नोंदणी,      थेरगाव रुग्णालय, मनपा पाण्याच्या टाकीजवळ, गुजरनगर, थेरगाव पुणे ३३
2 श्री.आनंद मेमोरिअल हॉस्पिटल Anand Park thergaon
3 वात्सल्य हॉस्पिटल dangechowk, Thergaon
4 फिनिक्स हॉस्पिटल Kalewadi phata,Thergaon 
5 माया हॉस्पिटल Jay Malhar Nagar Thergaon
6 माहेर हॉस्पिटल wakad phata Wakad rd
7 अपेक्स हॉस्पिटल Kalewadi phata,Thergaon 
8 गव्हाणे हॉस्पिटल Gujar nagar thergaon
9 रेणुका नर्सिंग होम kalewadi phata thergaon
10 अदित्य बिर्ला हॉस्पिटल Dattnagar thergaon
11 शिर्के हॉस्पिटल 16 no. thergaon
12 अक्षय नर्सिंग होम Ashoka Soc. Thergaon
13 विठ्ठल हॉस्पिटल dangechowk, Thergaon
14 लोटस हॉस्पिटल 16 no. thergaon
15 भोईर हॉस्पिटल dangechowk, Thergaon
16 पोलारिस हेंल्थ केअर wakad dattanagar rd
17 आश्विनी नर्सिंग होम kaspate wasti wakad
18 श्वास हॉस्पिटल Ashoka Soc. Thergaon
19 विशाल हॉस्पिटल Jay Mlhar Nagar Thergaon
20 मातोश्री हॉस्पिटल Laxman nagar thergaon 
21 स्पंदन हॉस्पिटल dangechowk, Thergaon
22 सेवा हॉस्पिटल Dagdu patil nagar thergaon 
23 C.T.हॉस्पिटल 16 no. thergaon
24 तिकोने हॉस्पिटल kalewadi phata thergaon
25 खिंवसरा पाटील रुग्णालय Laxman nagar thergaon 
26 पल्स हॉस्पिटल  THERGAON
27 साईज्योती हॉस्पिटल  dangechowk, Thergaon
28 श्री.हॉस्पिटल  THERGAON
29 सूर्या मदर & चाईल्ड केअर  BHUJBAL CHOWK WAKAD
30 गोल्डन केअर हॉस्पिटल  BHUMKARWASTI WAKAD
31 ग्लोबल हॉस्पिटल  WAKAD ROAD KALEWADI FATA
32 लाईफ Point Multi speshiality Hospitl BANGLORE HIGHWAY RD WAKAD

जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालय - सांगवी रुग्णालय 

अ.क्र खाजगी रुग्णालयाचे नाव  पत्ता जन्म मृत्यु दाखले मिळणेचे ठिकाण
1 श्री. हॉस्पीटल जुनी सांगवी    उपनिबंधक जन्म मृत्यु नोंदणी,       सांगवी रुग्णालय, सांगवी मनपा शाळेशेजारी, सांगवी पुणे २७
2 माकन हॉस्पीटल जुनी सांगवी
3 तनुश्री हॉस्पीटल जुनी सांगवी
4 सेवा हॉस्पीटल जुनी सांगवी
5 सांगवी हॉस्पीटल जुनी सांगवी
6 खांडगे हॉस्पीटल जुनी सांगवी
7 ओझेन हॉस्पीटल जुनी सांगवी
8 धनश्री हॉस्पीटल नवी सांगवी
9 वैजयंती गायकवाड हॉस्पीटल नवी सांगवी
10 सखी मॅटनिटी होम, नवी सांगवी
11 बडगे हॉस्पीटल नवी सांगवी
12 सुदर्शन हॉस्पीटल,  नवी सांगवी
13 नवजीवन हॉस्पीटल, नवी सांगवी
14 श्रीकुपा हॉस्पीटल नवी सांगवी
15 श्री समर्थ मल्टिस्पे. हॉस्पीटल नवी सांगवी
16 डॉ. कोकाटे हॉस्पीटल नवी सांगवी
17 डॉ.बोरा हॉस्पीटल नवी सांगवी
18 साई मल्टिस्पे. हॉस्पीटल नवी सांगवी
19 लाईफ केअर हॉस्पीटल नवी सांगवी
20 आयुष हॉस्पीटल नवी सांगवी
21 श्री समर्थ हॉस्पीटल नवी सांगवी
22 ओम स्त्री क्लिनिक नवी सांगवी
23 पारस हॉस्पीटल नवी सांगवी
24 आर.के. सोनवणे (श्री हॉस्पीटल)  नवी सांगवी
25 ऍ़पल हॉस्पीटल पिंपळे निलख
26 आयुष हॉस्पीटल पिंपळे निलख
27 जीवनदीप हॉस्पीटल पिंपळे निलख
28 सखी नर्सिगहोम पिंपळे निलख
29 अथर्व नर्सिग होम पिंपळे निलख
30 श्रध्दा हॉस्पीटल पिंपळे गुरव
31 विश्वमाऊली हॉस्पीटल पिंपळे गुरव
32 पुजा हॉस्पीटल पिंपळे गुरव
33 बेंडे हॉस्पीटल पिंपळे गुरव
34 मंगलमुर्ती हॉस्पीटल पिंपळे गुरव
35 संजिवनी हॉस्पीटल पिंपळे गुरव
36 ऑयकॉन हॉस्पीटल पिंपळे गुरव
37 मातोश्री हॉस्पीटल पिंपळे गुरव
38 औंध जनरल हॉस्पीटल/ औंध टी.बी. हॉस्पीटल औंध-सांगवी रोड, औध

जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालय - भोसरी रुग्णालय 

अ.क्र खाजगी रुग्णालयाचे नाव  पत्ता जन्म मृत्यु दाखले मिळणेचे ठिकाण
आ दिशक्‍ ती हॉस्पिटल , मोशी मोशी    उपनिबंधक जन्म मृत्यु नोंदणी,    भोसरी रुग्णालय, भाजी मंडई समोर, पी सी एम टी चौकाजवळ, गव्हाणे वस्ती, भोसरी पुणे ३९
गौरी हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
बुरुटे हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
आई मॅटर्निटी हॉस्पीटल,  भोसरी
डॉ. साबळे हॉस्पिटल मोशी, पुणे. मोशी
पाटील नर्सिग होम, भोसरी, पुणे. भोसरी
मातोश्री प्रसृतीगृह हॉस्पिटल,  दिघी
कुलकर्णी हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
श्री मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
१० कामठे हॉस्पिटल, दिघी, पुणे. दिघी
११ अंकुर हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
१२ पुजा नर्सिग होम, भोसरी, पुणे. भोसरी
१३ संत ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, मोशी,  मोशी
१४ मंगुडकर हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
१५ डॉ. चिट्टे मॅटर्निटी व जनरल हॉस्पिटल, भोसरी,  भोसरी
१६ संजिवन हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
१७ श्री जनरल हॉस्पिटल, दिघी, पुणे. दिघी
१८ कृष्णा जनरल हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
१९ संतकृपा हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
२० पाटसकर हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
२१ देवकर हॉस्पिटल, च-होली, पुणे. च-होली
२२ श्री साई हॉस्पिटल, दिघी, पुणे. दिघी
२३ निदान हॉस्पिटल, मोशी, पुणे. मोशी
२४ ओम हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
२५ साई गणेश हॉस्पिटल, भोसरी,  भोसरी
२६ रोडे हॉस्पिटल, दिघी, पुणे. दिघी
२७ इंगळे हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. दिघी
२८ पोटे हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
२९ शतायु हॉस्पिटल, मोशी, पुणे मोशी
३० लेखा हॉस्पिटल  
३१ संत ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, भोसरी,  भोसरी
३२ भिमाशंकर मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, मोशी, पुणे मोशी
३३ वात्सल्य चिल्ड्रन हॉस्पिटल, . भोसरी
३४ हेल्थ पल्स हॉस्पिटल, भोसरी,  भोसरी
३५ श्री हॉस्पिटल, मोशी, पुणे. मोशी
३६ श्री हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
३७ देसाई हॉस्पीटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
३८ आल्हाट  नर्सिग होम, भोसरी,  भोसरी
३९ प्रितम हॉस्पिटल, भोसरी, पुणे. भोसरी
४० पुणे इंटरनॅशनल बर्न हॉस्पिटल,  भोसरी
४१ मंकीकर हॉस्पीटल, भोसरी, पुणे. भोसरी

जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालय - तालेरा रुग्णालय 

अ.क्र खाजगी रुग्णालयाचे नाव  पत्ता जन्म मृत्यु दाखले मिळणेचे ठिकाण
1 भट क्लिनीक चिंचवड, पुणे ३३    उपनिबंधक जन्म मृत्यु नोंदणी,     तालेरा रुग्णालय, तानाजी नगर, चिंचवडगाव, पुणे ३३
2 हिरेमठ नर्सिग होम काकडे पार्क जवळ, तानाजीनगर,चिंचवड
3 मोरया हॉस्पीटल चिंचवड मेन बस स्टॉप जवळ, चिंचवड
4 अंकुर नर्सिग होम चिंचवड, पुणे ३३
5 पानवलकर हॉस्पीटल बिजलीनगर रोड,चिंचवड ३३
6 स्वामी समर्थ हॉ. बिजलीनगर रोड,चिंचवड ३३
7 कामत हॉस्पीटल चाफेकर चौक,चिंचवड ३३
8  ओम हॉस्पीटल इंदिरा नगर, भोईर नगर, चिचंवड ३३
9 लोकमान्य हॉस्पीटल चिंचवड टेल्को शेजारी,चिंचवड ३३
10 खैरे हॉस्पीटल चाफेकर चौक,चिंचवड ३३
11 चैतन्य हॉस्पीटल चाफेकर चौक,चिंचवड ३३
12  आसलकर हॉस्पीटल चिंचवड 
13 पारस क्लिनीक चिंचवड, पुणे ३३
14   ओजस हॉस्पीटल रावेत
15 धन्वंतरी हॉस्पीटल चिंतामणी चौक, वाल्हेकरवाडी,चिंचवड
16 संजीवनी हॉस्पीटल चिंचवड 
17 दाते हॉस्पीटल पिंपरी चिंचवड लिंक रोड,चिचंवड

जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालय - पिंपरी वाघेरे दवाखाना

SR  NO HOSP  NAME  DOCTORS NAME  जन्म मृत्यु दाखले मिळणेचे ठिकाण
1 अमृत हॉस्पीटल डॉ तुषार खैरनार    उपनिबंधक जन्म मृत्यु नोंदणी,     पिंपरी वाघेरे दवाखाना, पिंपरी वाघेरे गाव, मनपा शाळेसमोर, शिवाजी महाराज पुतळयाशेजारी पिंपरीगाव पुणे १७
2 किर्ती हॉस्पीटल डॉ राजेंद्र सुजनीयाल
3 लोटस हॉस्पीटल डॉ शिव अगरवाल
4 हिलींग टच हॉस्पीटल डॉ प्रसाद भातलवंडे
5 गॅलक्सी हॉस्पीटल डॉ प्रतिभा चव्हाण
6 मेट्रेा हॉस्पीटल डॉ माधुरी शिंगाले
7 खलाणे हॉस्पीटल डॉ तुषार खलाणे
8 आर्शीवाद हॉस्पीटल डॉ मनीषा तांबेकर

जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालय - वायसीएम रुग्णालय

अ.क्र खाजगी रुग्णालयाचे नाव  पत्ता जन्म मृत्यु दाखले मिळणेचे ठिकाण
1 डॉ. डी.वाय.पाटील हॉस्पीटल संत तुकाराम नगर, पिंपरी पुणे १८    उपनिबंधक जन्म मृत्यु नोंदणी,  वायसीएम रुग्णालय, संत तुकाराम नगर, पिंपरी १८
2 स्वामिनाथन हॉस्पीटल पिंपरी रेल्वे स्टेशन जवळ, पिंपरी पुणे १८
3 प्रेम क्लिनीक अजमेरा पिंपरी पुणे १८
4 साफल्य नर्सिग होम गोकूळ हॉटेल जवळ, पिंपरी पुणे १८
5 निरामय हॉस्पीटल चिंचवड स्टेशन जवळ, पिंपरी पुणे १९
6 डॉ.चव्हाण हॉस्पीटल पिंपरी पुणे १८
7 लाईफ केअर हॉस्पीटल मोरवाडी पिंपरी पुणे १८
8 नेव्हील हॉस्पीटल पिंपरी पुणे १८
9 रुबी केअर हॉस्पीटल (वाय.सी.एम) संत तुकाराम नगर, पिंपरी पुणे १८
10 ओम हॉस्पीटल खराळवाडी पिंपरी पुणे १८
11     सुश्रृत हॉस्पीटल                 ( डॉ. खान) कामनगर, पिंपरी पुणे १८
12 श्री स्वामी समर्थ नर्सिग होम पिंपरी पुणे १८
13 देव हॉस्पीटल पिंपरी पुणे १८
14 एच ए हॉस्पीटल पिंपरी पुणे १८
15 साळवेकर हॉस्पीटल नेहरुनगर पिंपरी पुणे १८
16 सुश्रृत हॉस्पीटल ( डॉ. कानिटकर) चिंचवड स्टेशन जवळ, पिंपरी पुणे १९
17 जनसेवा क्लिनीक पिंपरी पुणे १८
18 आशिर्वाद क्लिनीक पिंपरी पुणे १८
19 अवंतिका नर्सिंग होम मासुळकर कॉलनी, पिंपरी पुणे १८
20 प्रचिती क्लिनीक पिंपरी पुणे १८
21 आयुष हॉस्पिटल नेहरुनगर पिंपरी पुणे १८
22 अक्षय  क्लिनीक संत तुकाराम नगर, पिंपरी पुणे १८
23 उत्कर्ष क्लिनीक अजमेरा पिंपरी पुणे १८
24       जनशील हॉस्पीटल                 ( ज्ञानजाई हॉस्पीटल)  नेहरुनगर पिंपरी पुणे १८
25 अमृता क्लिनीक नेहरुनगर पिंपरी पुणे १८
26 नानल हॉस्पीटल पिंपरी पुणे १८
27 पी.सी.आय.पी.हॉस्पिटल,       पिंपरी १८ पिंपरी पुणे १८