मुख्य पृष्ठ प्रशासन

प्रशासन

अनु कमांक नाव
1 सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण
2 कर्मचारी व त्यांचे विभाग
3 आय.एस.ओ माहिती
4 दि. १ जानेवारी २०१३ पासून प्रसिद्ध केलेले आदेश
5 सेवा जेष्ठता यादी
6
करारनामा व गहाणखत
वाहन अग्रिम फॉर्म २० (करारनामा)
संगणक अग्रिम फॉर्म २० (करारनामा)
वाहन अग्रिम फॉर्म २१ (गहाणखत)
संगणक अग्रिम फॉर्म २१ (गहाणखत)
वाहन कर्ज अंतर्गत बोजा चढविणे (फॉर्म क्र.३४ )
वाहन कर्ज अंतर्गत बोजा रद्द करणे (फॉर्म क्र.३५ )
घरबांधणी अग्रिम मिळणेबाबत कर्मचा-यांचा वैयक्तिक अर्ज
घरबांधणी अग्रिम मिळणेबाबत विभागाचा अर्ज
घरबांधणी अर्ज (English Form) - Annexure - I
१० पती / पत्नीच्या सेवेबाबत तसेच इतर वित्तीय संस्थेकडून घरबांधणी अग्रिम घेतले नसलेबाबतचे रु. १००/- चे स्टॅम्पपेपरवर नोटराईज्ड प्रतिज्ञापत्र
११ घरबांधणी अग्रिम वसूली बाबतचे रु १००/- चे स्टॅम्पपेपरवर नोटराईज्ड संमतीपत्र ( विहित नमुन्यातील)
१२ लहान कुटंबाचे बाबतीत रु १००/- चे स्टॅम्पपेपरवर नोटराईज्ड प्रति५ापत्र ( विहित नमुन्यातील)
१३ वर्ग ४ चे कर्मचा-यांसाठी धनादेश बांधकाम व्यावसायिकाचे नावे काढणेबाबत र.रु. १००/- चे स्टॅम्पपेपरवर नोटराईज्ड संमतीपत्र

महापालिके विषयी

विज्ञान विश्वाची सफर घडविणार 'सायन्स पार्क'

'सारथी' माहिती पुस्तिका

महानगरपालिकेच्या फेसबुक पेज चे अनावरण

इतर माहिती

विविध कामांचे दिलेले आदेश व करार

आर्थिक वर्ष नुसार विविध विभागांनी दिलेले कामाचे आदेश पहा

© हे पिंपरी चिंचवड  महानगर पालिकेचे  अधिकृत संकेतस्थळ आहे. सर्व हक्क सुरक्षित. संकेत स्थळ पाहण्यासाठी शक्यतो मोझीला फायर फॉव्स १२.०.१ व पुढील प्रत वापरावी.

संकेतस्थळावरील माहिती अंतिमतः संबंधित विभागांकडून तपासून अथवा खात्री करून ग्राह्य समजावी

::: | powered by IT Dept.PCMC | :::