विभाग

विभाग - लेखा विभाग

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.जितेंद्र विश्वनाथ कोळंबे

हुद्दा : मुख्य लेखाअधिकारी

ई-मेल : j.kolambe@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9850062963

विभागाची माहिती

पत्ता : तळमजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मुंबई पुणे रस्ता पिंपरी 411018

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1502

ई-मेल : account@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 48

तपशील : महापालिकेमध्ये लेखा विभागाची भुमिका • वार्षिक अंदाजपत्रक व सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करणे • सर्व प्रकारच्या बिलांची अदायगी करणे • सर्व प्रकारच्या जमा रक्कमांचे कामकाज • जमा व खर्चाचे ताळमेळ • महापालिकेमार्फत ठेवण्यात येणा-या ठेवींचे नियोजन