विभाग

विभाग - लेखा विभाग

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री. जितेन्द्र कोळंबे

हुद्दा : मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

ई-मेल : j.kolambe@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9850062963

विभागाची माहिती

पत्ता : तळमजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मुंबई पुणे रस्ता पिंपरी 411018

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1502

ई-मेल : account@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 48

तपशील : महापालिकेमध्ये लेखा विभागाची भुमिका
• वार्षिक अंदाजपत्रक व सुधारीत अंदाजपत्रक तयार करणे
• सर्व प्रकारच्या बिलांची अदायगी करणे
• सर्व प्रकारच्या जमा रक्कमांचे कामकाज
• जमा व खर्चाचे ताळमेळ
• महापालिकेमार्फत ठेवण्यात येणा-या ठेवींचे नियोजन