विभाग

विभाग - मुख्यलेखापरिक्षण

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.आमोद अप्पाजी कुंभोजकर

हुद्दा : मुख्य लेखापरीक्षक

ई-मेल : a.kumbhojkar@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9850441020

विभागाची माहिती

पत्ता : तळमजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मुंबई पुणे रस्ता पिंपरी 411018

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1501

ई-मेल : audit@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 42

तपशील : 1) वित्तीय अभिप्राय 2) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अन्वये मनपाकडील सर्व विभागांचे आर्थिक बाबी व इतर बाबींचे लेखापरिक्षण कामकाज करणे