विभाग

विभाग - सामान्य प्रशासन विभाग

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.विठ्ठल भालचंद्र जोशी

हुद्दा : उप आयुक्त

ई-मेल : vb.joshi@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9767890567

विभागाची माहिती

पत्ता : 4 मजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मुंबई पुणे रस्ता पिंपरी 411018

संपर्क क्रमांक : 67331123

Extension : 1123

ई-मेल : prashasan@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 66

तपशील : • महानगरपालिका आस्थापनेवरील वर्ग १ ते ४ मधील रिक्त पदे सरळसेवेने पदोन्नतीने भरणे.
• एकाच ठिकाणी जास्त सेवा कालावधी झालेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या बदल्या करणे.
• गैरवर्तणूक करणा-या कर्मचा-यांची खातेनिहाय चौकशी करुन योग्य त्या शिक्षा बजाविणे.
• महानगरपालिकेच्या स्थायी आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी / कर्मचा-यांचे सेवा प्रवेश नियम तयार करणे
• महानगरपालिकेच्या सर्व कर्मचा-यांची माहिती संगणक प्रणालीमध्ये अद्यावत ठेवणे, तसेच गोपनीय अहवाल अद्यावत ठेवणे, सेवाजेष्ठता याद्या प्रसिध्द करणे.
• महानगरपालिका सेवेमध्ये सरळसेवेने / पदोन्नतीने भरती करताना मागासवर्ग कर्मचा-यांना न्याय देणेच्या दृष्टीने स्वंतत्रपणे मागासवर्ग कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.
• महानगरपालिका आस्थापनेवर असलेल्या सफाई संवर्गातील कर्मचा-यांच्या वारसांना लाड समितीच्या शिफारसीनुसार व वर्ग ३, ४ कर्मचारी सेवेत असताना मयत झाल्यास त्यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देणे.
• महानगरपालिकेतील अधिकारी / कर्मचा-यांच्या कामकाजात सुधारणा होणेच्या दृष्टीने प्रशासन विभागाच्या तपासणी पथकाकडुन वेळोवेळी तपासणी करणे.
• महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांकरीता आवश्यकतेप्रमाणे वर्ग १ ते ४ चे मनुष्यबळ पुरविणे. विभागाच्या आवश्यकतेनुसार नवीन पदे निर्माण करणे.
• महानगरपालिकेच्या सर्व अधिकारी / कर्मचा-यांना घरबांधणी कर्ज, घरबांधणी विस्तार कर्ज, घरबांधणी दुरुस्ती कर्ज , संगणक कर्ज, वाहनकर्ज या सुविधा पुरविणे
• महापालिकेतील अधिकारी/कर्मचा-यांच्या अधिकारी व कर्मचा-यांच्या क्षमता व कौशल्यामध्ये वाढ होण्यासाठी विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणाकरिता नेमणूका करणे, शिकाऊ उमेदवारांच्या नेमणूका करणे.
• मनपामधील वर्ग १ ते ४ मधील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या प्रशासकीय व आस्थापनाविषयक सर्व बाबी चे कामकाज

नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा
• महानगरपालिका आस्थापनेवरील वर्ग १ ते ४ मधील अधिकारी / कर्मचा-यांची सरळसेवेने भरती करताना जास्तीत जास्त नागरिकांना माहिती मिळण्याकरीता महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर भरती जाहिरात प्रसिध्द केली जाते व जाहिरातीनुसार पात्र व अपात्र ठरलेल्या अर्जाचा तपशील, परिक्षेचा निकाल, निवडयादी, प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द केली जाते.

उल्लेखनिय कार्य
• महानगरपालिकेच्या स्थायी आस्थापनेवरील सर्व अधिकारी / कर्मचा-यांचे सेवा प्रवेश नियम तयार करणे.
• २ नवीन प्रभागांची निर्मिती
• प्रशासनाकडील अभिलेखाचे वर्गीकरण करणे
• मनपा आस्थापनेवरील रिक्त जागा भरणे

मनपाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवाविषयक बाबी कार्यक्षमतेने हाताळण्यात येत आहेत.