विभाग

विभाग - जल:निसारण

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : रामदास तांबे

हुद्दा : मुख्य अभियंता - २

ई-मेल : r.tambe@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501725

विभागाची माहिती

पत्ता : १ मजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, मुंबई-पुणे रस्ता पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 02067333333

Extension : 1402

ई-मेल : water@pcmcindia.gov.in

तपशील :

तपशिल – तक्रार निवारण

  1. सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या ड्रेनेज लाईनची देखभाल करणे, चोकअप करणे, नवीन लाईन टाकणे इत्यादी.
  2. सांडपाणी एकत्रित करून त्याची योग्य विल्हेवाट करणे MPCB च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सांडपाणी व मैला यावर योग्य प्रक्रीया करून विल्हेवाट लावणे.
  3. सांडपाणी प्रक्रीया प्रकल्प गरजेनुसार वाढविणे

खालीलप्रमाणे नागरिकांनी त्यांचे प्रभागात मनपाने नेमणुक केलेल्या कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांचेशीच संपर्क साधून तक्रारीचे निवारण करुन घ्यावे.

क्र. कार्यकारी अभियंता उप अभियंता कनिष्ठ अभियंता प्रभाग क्रमांक व वर्णन क्षेञी. कार्या
1 श्री. अनिल राऊत
९९२२५०१८०९
 श्री.सुधीर मोरे
९९२२५०१९४९
 श्री.स्वामी जंगम
९९२२५०११४९
 १४  मोहन नगर, काळभोर नगर  अ
श्री. संजय शितोळे
९९२२५०११२१
१५  आकुर्डी गावठाण
श्री. संदिप खोत
९९२२५०१४४०
१०  मोरवाडी
१९  उद्यांग नगर, बी- ब्लॉक, श्रीधर नगर, चिंचवड
श्री.दामू तापकीर
७२१८५११७३९
श्री.अभिजीत गनबोटे
९९२२५०११४४
 १२ तळवडे, १ - चिखली  फ
श्री. ऋषिकेश कांबळे
८६६९९९२६२८
 १३ निगडी, यमुनानगर
श्री.सुभाष राठोड
९९२२५०११३७
 ११ अंजठानगर, कृष्णानगर
2 श्री. ओहोळ विनय
९९२२५०१७५३
 श्री. विजय जाधव
९९२२५०१७९६
 श्री.अनिल भोईर
९९२२५०१३६७
 २६  पिंपळे निलख, विशाल नगर  ड
श्रीमती. मनाली स्वामी
८३८००५९४३५
२८  पिंपळे सौदागर
श्रीमती. वंदना मोरे
८३८००५९४२१
२९  पिंपळे गुरव, सुदर्शननगर
श्री.संदिप पाडवी
८३८००५९४२८
२५  वाकड, ताथवडे, पुनावळे
 श्री. विजय जाधव
९९२२५०१७९६
 श्रीमती. धनश्री हांडे
९९२११६७२८४
 ३१
३२
 किर्ती नगर, गणेश नगर
सांगवी, पी.डब्ल्यु कॉ.
 ह
 श्रीमती. अश्विनी ढोले
७७५५९१००४०
 ३०  कासारवाडी फुगेवाडी, दापोडी
 श्री. मामीडवार नामदेव
९९२२५०२३२६
 २०  वल्लभ नगर, संत तुकाराम नगर
श्री.मनोहर जावराणी
९९२२५०१७५५
 श्री.दिपक करपे
९९२२५०११२४
 श्री. अमर जाधव
८३८००५९४३०
 २२
१६
 काळेवाडी
किवळे, मामुर्डी
 ब
 श्रीमती. वर्षा कदम
७७२२०६०९२२
 १८
१७
 चिंचवड गावठाण
वाल्हेकरवाडी, चिंचवडे नगर
 श्री. अभिजीत दाढे
९८९००२०१४९
 १६
१७
 रावेत
श्रीमती. मोमीन जाहिरा
९९२२५०१७६१
 श्री.राजेंद्र डुंवरे
९९२२५०१८१५
 श्री. चंद्रकांत पाटील
९९२२९२८२१८
 २३  थेरगाव, पडवळनगर  ग
 श्री. अमित दिक्षित
८३८००५९४३१
 २४  अदित्य बिर्ला, बेलठिकानगर
 २१  पिंपरीगाव,जिजामाताहौ.
 श्री. धनाजी नखाते
९८९०१३७१४४
 २७  रहाटणी
श्री. देसले विलास नामदेव
९९२२५०१७४८
 श्री.शिवराज वाडकर
९९२२५०१९७३
 श्रीमती. रचना दळवी
९८६०५०५५४२
 २  चिखली, बो-हाडेवाडी  क
 श्री. संदिप लोहकरे
८४०८९४५०५०
श्रीमती. निलिमा सोनवणे
(स्थापत्य सहाय्यक)
९६०४७५७३९७
 ८  इंद्रायणी नगर, बालाजी नगर
 ६  धावडे वस्ती, चक्रपाणी
 ९  स्वप्न नगरी, अजमेरा
 श्री.सुनिल बेळगांवकर
९९२२५०१६६३
 ३  मोशी, चऱ्होली, डुडूळगांव  ई
 ४  दिघी, बोपखेल
 श्रीमती. प्रियंका म्हस्के
९५२७८८७९१९
 ५  सॅन्डविक कॉ. भोसरी
 ७  भोसरी गावठाण