विभाग

विभाग - अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय - १

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.विकास ढाकणे

हुद्दा : अतिरिक्त आयुक्त १

ई-मेल : adcom@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 02067333333

विभागाची माहिती

पत्ता : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भवन, मुख्य इमारत ४ था मजला पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1103

ई-मेल : adcom@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 7

तपशील : अतिरिक्त आयुक्त-१ यांना संपूर्ण अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज

१ प्रशासन
२ स्थापत्य मुख्यालय
३ स्थापत्य (उद्यान)
४ स्थापत्य (क्रीडा)
५ स्थापत्य (प्रकल्प)
६ शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
७ माध्यमिक शिक्षण विभाग
८ अग्निशमन विभाग
९ उद्यान व वृक्षसंवर्धन विभाग
१० आरोग्य विभाग, (स्वच्छ भारत/ महाराष्ट्र अभियान सह)
११ क्रीडा विभाग
१२ बांधकाम व परवानगी विभाग
१३ माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
१४ आपत्ती व्यवस्थापन विभाग
१५ वैद्यकीय विभाग
१६ यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय
१७ पशुवैद्यकीय