विभाग

विभाग - अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय - १

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.विकास ढाकणे

हुद्दा : अतिरिक्त आयुक्त १

ई-मेल : adcom@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 02067333333

विभागाची माहिती

पत्ता : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भवन, मुख्य इमारत ४ था मजला पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1103

ई-मेल : adcom@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 7

तपशील : मा. अतिरिक्त आयुक्त १ यांना संपूर्ण अधिकार दिलेले विभाग / कामकाज
प्रशासन
स्थापत्य मुख्यालय
स्थापत्य उद्यान
शिक्षण मंडळ (प्राथमिक)
माध्यमिक शिक्षण
झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन स्थापत्य
अग्निशमन विभाग
उद्यान व वृक्ष संवर्धन
स्थापत्य प्रकल्प
आरोग्य विभाग (स्वच्छभारत /महाराष्ट्र अभियाना सह)
मध्यवर्ती भांडार विभाग
क्रीडा विभाग
बांधकाम परवानगी