विभाग

विभाग - अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय - १

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.प्रदीप जांभळे-पाटील

हुद्दा : अतिरिक्त आयुक्त

ई-मेल : pb.jambhalepatil@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9604480555

विभागाची माहिती

पत्ता : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भवन, मुख्य इमारत ४ था मजला पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1103

ई-मेल : adcom@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 7

तपशील : श्री.प्रदीप जांभळे अतिरिक्त आयुक्त, यांना संपूर्ण अधिकार दिलेले विभाग / कामकाज
1.उद्यान व वृक्षसंवर्धन
2.अग्निशामक
3.शिक्षण विभाग
4.स्थापत्य (उद्यान)
5.माध्य.शिक्षण मुख्य कार्या.
6.अतिक्रमण
7.विघुत मुख्य कार्या.
8.करसंकलन मुख्य कार्या.
9.पाणी पुरवठा व जलनिःसारण मुख्य कार्या.
10.जलशुद्धीकरण केंद्र से.२३
11.मध्य. भांडार
12.बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण
13.स्थापत्य मुख्य कार्या.
14.समाज विकास
15.सर्व क्षेत्रीय कार्यालये व क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणारे सर्व विभाग (सार्वजनिक वाचनालय,प्रेक्षगृहांसह)
16.आपत्ती व्यवस्थापन