विभाग

विभाग - अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय -1

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री संतोष पाटील

हुद्दा : अतिरिक्त आयुक्त

ई-मेल : sc.patil@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 8390799999

वर्णन : अतिरिक्त आयुक्त -१ यांना संपुर्ण अधिकार दिलेले विभाग/कामकाज १ स्थापत्य मुख्यालय २ स्थापत्य (उघान) ३ शिक्षण मंडळ ( प्राथमिक) ४ माध्यमिक शिक्षण विभाग ५ आय.टीआय मोरवाडी ६ वैघकीय विभाग ७ यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय ८ विघुत मुख्य कार्यालय ( दुरसंचार सह) ९ कार्यशाळा विभाग १० झोनिपु (स्थापत्य) विभाग ११ अग्रिशमन विभाग १२ आपत्ती व्यवस्थापन विभाग १३ नागरवस्ती विकास योजना विभाग १४ उद्दान व वृक्षसंवर्धन विभाग १५ स्थापत्य प्रकल्प १६ BSUP , EWS प्रकल्प १७ BRTS प्रकल्प

विभागाची माहिती

पत्ता : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भवन, मुख्य इमारत ४ था मजला पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1103

ई-मेल : adcom@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 7

तपशील : मा. अतिरिक्त आयुक्त यांचे नियंत्रण असणा-या विभागांची यादी १. अग्निशामक विभाग २. आपत्ती व्यवस्थापन ३. सुरक्षा विभाग ४. प्रेक्षागृह ५. सार्वजनिक वाचनालय ६.कामगार कल्याण विभाग ७. कायदा विभाग ८. दूरसंचार ९. औधोगिक प्रशिक्षण केंद्र १०.प्राथमिक शिक्षण (खरेदी वगळून) ११. माध्यमिक शिक्षण महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार 2002 अन्वये प्रथम अपिलिय अधिकारी