विभाग

विभाग - अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय -३

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : उल्हास बबनराव जगताप

हुद्दा : अतिरिक्त आयुक्त ३

ई-मेल : u.jagtap@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501255

विभागाची माहिती

पत्ता : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भवन, मुख्य इमारत, ३ रा मजला पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 020-67333333

Extension : 1313

ई-मेल : addcom-3@pcmcindia.gov.in

तपशील : श्री.उल्हास जगताप अतिरिक्त आयुक्त, यांना संपूर्ण अधिकार दिलेले विभाग / कामकाज

1.सुरक्षा
2.कार्यशाळा
3.नगरसचिव
4.माहिती व जनसंपर्क
5.झो.नि.पु.
6.आय टी आय (मोरवाडी,कासारवाडी )
7.नागरी सुविधा केंद्र
8.अभिलेख कक्ष
9.BSUP,EWS प्रकल्प
10.झोनिपु स्थापत्य
11.स्थानिक संस्था कर
12.कामगार कल्याण विभाग