विभाग

विभाग - अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय - २

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.जितेंद्र वाघ

हुद्दा : अतिरिक्त आयुक्त (२)

ई-मेल : j.wagh@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 7378731111

विभागाची माहिती

पत्ता : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भवन, मुख्य इमारत ४ था मजला पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 02067331115

Extension : 1112

ई-मेल : addcom-2@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 5

तपशील : श्री.जितेंद्र वाघ अतिरिक्त आयुक्त,यांना संपूर्ण अधिकार दिलेले विभाग/कामकाज
1.प्रशासन
2.माहिती तंत्रज्ञान
3.पशु वैद्यकीय (बहिणाबाई चौधरी प्राणिसंग्रहालय)
4.क्रीडा विभाग
5.स्थापत्य प्रकल्प
6.वैद्यकीय मुख्य कार्या
7.यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय
8.आरोग्य
9.आकाशचिन्ह व परवाना
10.निवडणूक व जनगणना विभाग
11.भूमी आणि जिंदगी
12.पर्यावर अभियांत्रिकी
13.कायदा
14.BRTS प्रकल्प