विभाग

विभाग - अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय - २

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.जितेंद्र वाघ

हुद्दा : अतिरिक्त आयुक्त (२)

ई-मेल : j.wagh@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 7378731111

विभागाची माहिती

पत्ता : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका भवन, मुख्य इमारत ४ था मजला पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 02067331115

Extension : 1112

ई-मेल : addcom-2@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 5

तपशील : अतिरिक्त आयुक्त-२ यांना संपूर्ण अधिकार दिलेले विभाग/ कामकाज

१ नगररचना
२ मध्यवर्ती भांडार विभाग
३ विद्युत मुख्य कार्यालय (अणुविद्युत व दूरसंचार सह)
४ नागरवस्ती विकास योजना विभाग
५ BSUP, EWS प्रकल्प
६ BRTS प्रकल्प
७ निवडणूक, जनगणना (आधारसह)
८ करआकारणी व करसंकलन विभाग
९ आकाशचिन्ह व परवाना विभाग
१० स्थानिक संस्था कर
११ अतिक्रमण मुख्य कार्यालय (अनधिकृत बांधकाम/ अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मुलन विभाग)
१२ भूमी आणि जिंदगी विभाग (विशेष नियोजन प्राधिकरण)
१३ कायदा
१४ पाणीपुरवठा व जलानि:सारण आणि पाणीपुरवठा सेक्टर २३
१५ पर्यावरण अभियांत्रिकी
१६ सुरक्षा विभाग