विभाग

विभाग - यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय पदव्युत्तर संस्था

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : डॉ. राजेंद्र नामदेव वाबळे

हुद्दा : अधिष्ठाता

ई-मेल : deanpgiycmh@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9323618311

विभागाची माहिती

पत्ता : संत तुकाराम नगर, पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 02067332200

Extension : 2200

ई-मेल : ycmh@pcmcindia.gov.in

तपशील : १) पिंपरी चिंचवड कार्यक्षेत्रातील व क्षेत्राबाहेरील नागरिकांना मोफत व सवलतीच्या दरांमध्ये वैद्यकीय सर्वोपचार सेवा पुरविण्यात येत आहे. सध्या रूग्णालयामध्ये बाह्यरूग्ण व आंतरुग्ण विभाग असुन आंतरूग्ण भागामध्ये ७५० बेडची सुविधा उपलब्ध आहे. २)जन्म-मृत्यू नोंदणी ३) राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम ४) रक्तपेढी सेवा ५) रूग्णवाहिका सेवा ६) जैव-वैद्यकिय घनकचरा विल्हेवाट ७) पी.पी.पी.प्रकल्प :- अ) एम.आर.आय ब) सी.टी.स्कॅन क) कॅथ लॅब ड) ए.आर.टी.केंद्र तसेच रूग्णालयामध्ये पदव्युत्तर संस्था कार्यरत आहे.