विभाग

विभाग - ह क्षेत्रीय कार्यालय

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.विजयकुमार सुधाकर थोरात

हुद्दा : सहाय्यक आय़ुक्त

ई-मेल : vs.thorat@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9766597009

विभागाची माहिती

पत्ता : Kasarwadi Mahila ITI building, Kasarwadi

संपर्क क्रमांक : 02027142503

Extension : 2503

Fax : 02027142504

ई-मेल : hzone@pcmcindia.gov.in

तपशील : प्रभाग अंतर्गत वॉर्डमधील नागरीकांची स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत तसेच आरोग्य विषयक कामकाज करण्यात येते.
विवाह नोंदणी ची सुविधा प्रभाग कार्यालया मार्फ़त दिली जाते.