विभाग

विभाग - ह क्षेत्रीय कार्यालय

नाव : -

हुद्दा : -

ई-मेल : -

भ्रमणध्वनी : -

विभागाची माहिती

पत्ता : Kasarwadi Mahila ITI building, Kasarwadi

संपर्क क्रमांक : 02027142503

Extension : 2503

Fax : 02027142504

ई-मेल : hzone@pcmcindia.gov.in

तपशील : प्रभाग अंतर्गत वॉर्डमधील नागरीकांची स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत तसेच आरोग्य विषयक कामकाज करण्यात येते. विवाह नोंदणी ची सुविधा प्रभाग कार्यालया मार्फ़त दिली जाते.