विभाग

विभाग - सुरक्षा

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.उदय गणपत जरांडे

हुद्दा : मुख्य सुरक्षा अधिकारी

ई-मेल : u.jarande@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9552790101

विभागाची माहिती

पत्ता : तळमजला, मुख्य इमारत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 27425566

Extension : 1500

ई-मेल : security@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 342

तपशील : मनपाचे सर्व कार्यालयामध्ये सुरक्षा व्यवस्था पुरविणे. पोलिस पत्रव्यवहार उदा. मोर्चे, आंदोलने, निवेदने या विषयी माहिती आगाऊ स्वरुपात संबंधित पोलिस ठाण्यशी संपर्क साधून दिली जाते.