विभाग

विभाग - क्रीडा

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री. संदीप खोत

हुद्दा : प्रशासन अधिकारी

ई-मेल : sd.khot@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 7722060926

विभागाची माहिती

पत्ता : ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक इमारत, महात्मा फुले पुतळ्याशेजारी, पिंपरी चौक,पिंपरी,पुणे ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 27439115

Extension : 0

ई-मेल : sports@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 167

तपशील : म.न.पा. अ.ब.क.ड.इ.फ.ग,ह प्रभांगांतर्गत येणा-या म.न.पा. शाळांतील शालेय विद्यार्थ्यांना क्रीडा प्रशिक्षण देणे, व्यायामशाळा चालविणे, जलतरण तलाव चालविणे,सार्व.संस्था/मंडळे यांना सेवा शुल्क देऊन व्यायामशाळा चालविण्यास देणे, सार्व.संस्था/मंडळे यांना भाडे कराराने जलतरण तलाव, चालविण्यास देणे, मागणीनुसार क्रीडा मैदाने, स्केटींग ग्राउंड, कृत्रिम गिर्यारोहण भिंत सार्व.संस्था/ मंडळे/शाळा/कंपन्या यांना भाड्याने देणे. रायफल शुटींग प्रशिक्षण केंद्र चालविणे.