विभाग

विभाग - उद्यान

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.सुभाष इंगळे

हुद्दा : उप आयुक्त

ई-मेल : s.ingle@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 02067333333

विभागाची माहिती

पत्ता : यशवंतराव चव्हाण गुलाब पुष्प उद्यान, नेहरुनगर, भोसरी 411026

संपर्क क्रमांक : 27121791

Extension : 0

ई-मेल : garden@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 253

तपशील : शहरातील नागरिकांकरीता उद्याने विकसीत करणे,देखरेख करणे तसेच वृक्षारोपण करने व वृक्ष जतन करणे.