विभाग

विभाग - उद्यान

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री. सुरेश पुंडलिक साळुंके

हुद्दा : मुख्य उद्यान अधिक्षक

ई-मेल : s.salunke@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501518

विभागाची माहिती

पत्ता : यशवंतराव चव्हाण गुलाब पुष्प उद्यान, नेहरुनगर, भोसरी 411026

संपर्क क्रमांक : 27121791

Extension : 0

ई-मेल : garden@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 253

तपशील : शहरातील नागरिकांकरीता उद्याने विकसीत करणे व देखरेख करणे. वृक्षा रोपण करने व वृक्ष जातां करने.