विभाग

विभाग - भुमी आणि जिंदगी

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री. मंगेश चितळे

हुद्दा : सहाय्यक आयुक्त

ई-मेल : m.chitale@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9552572135

विभागाची माहिती

पत्ता : तळमजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मुंबई पुणे रस्ता पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 02067331540

Extension : 1540

ई-मेल : landestate@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 18

तपशील : १) मनपाच्या विविध मिळकती/गाळे/जागा इत्यादी नियमानुसार भाडे/लिजने वितरीत करणे २) नगररचना विभागाकडून भाडे/लिजदर प्राप्त करुन घेणे. ३) मिळकतींच्या नोंदी ठेवणे . ४) हॉकर्स धोरणाची अंमलबजावणी ५) प्रभागस्तरावर भाडेवसुली करणे. १) मनपा हद्दीतील नागरीकांना/संस्थांना/मंडळांना विविघ प्रयोजनासाठी मनपा मिळकती भाडे/लिजने देणे अ) ११ महिने प्रभाग स्तरावर ब) ३० वर्षे पर्यंत भूमि आणि जिंदगी विभाग स्तरावर २) हॉकर्स धोरणाची अंमलबजावणी करणे. १) हॉकर्स सॉफ्टवेअर विकसित करुन घेतले व त्याचा वापर सुरु केला २) लॅण्ड अँण्ड इस्टेट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर विकसित करुन घेतले व त्याचा वापर सुरु केला