विभाग

विभाग - भुमी आणि जिंदगी

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.प्रशांत जोशी

हुद्दा : सहाय्यक आय़ुक्त

ई-मेल : pg.joshi@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 8928323916

विभागाची माहिती

पत्ता : २ रा मजला, मुख्य कार्यालय, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, मुंबई-पुणे रोड, पिंपरी 411018

संपर्क क्रमांक : 02067331540

Extension : 1540

ई-मेल : landestate@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 18

तपशील : १) मनपाच्या विविध मिळकती/गाळे/जागा इत्यादी नियमानुसार भाडे/लिजने वितरीत करणे
२) नगररचना विभागाकडून भाडे/लिजदर प्राप्त करुन घेणे.
३) मिळकतींच्या नोंदी ठेवणे .
४) हॉकर्स धोरणाची अंमलबजावणी
५) प्रभागस्तरावर भाडेवसुली करणे.

१) मनपा हद्दीतील नागरीकांना/संस्थांना/मंडळांना विविघ प्रयोजनासाठी मनपा मिळकती भाडे/लिजने देणे
अ) ११ महिने प्रभाग स्तरावर
ब) ३० वर्षे पर्यंत भूमि आणि जिंदगी विभाग स्तरावर

२) हॉकर्स धोरणाची अंमलबजावणी करणे.

१) हॉकर्स सॉफ्टवेअर विकसित करुन घेतले व त्याचा वापर सुरु केला
२) लॅण्ड अँण्ड इस्टेट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर विकसित करुन घेतले व त्याचा वापर सुरु केला