विभाग

विभाग - झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्रीम.सुषमा गणेश शिंदे

हुद्दा : सहाय्यक आयुक्त

ई-मेल : sg.shinde@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 02067333333

विभागाची माहिती

पत्ता : २०५, व्यापारी संकुल, चिंचवड भाजी मंडई जवळ, चिंचवडगाव ४११०३३

संपर्क क्रमांक : 27350013

Extension : 1531

ई-मेल : slum@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 68

तपशील : फोटोपास देणे
1) मनपा क्षेत्रातील झोपडा घोषित करणे
2) झोपडांचे सर्व्हेक्षण करणे.
3) गणनापत्रक भरून घेणे.
4) पात्र झोपडीधारकांकडून सेवा आकार वसुल करणे.
5) पात्र झोपडीधारकांना ओळखपत्र देणे, आवश्यक तेथे हस्तांतर करून देणे.

नाहरकत दाखला देणे
1) झोपडीधारकांस विज कनेक्शनसाठी व नळ कनेक्शनसाठी नाहरकत दाखला देणे. 2) अत्यंत आवश्यक ठिकाणी व्यवसाय परवाना कामी नाहरकत दाखला देणे.

इतर सुविधा
1) विविध सरकारी योजनांची अमंलबजावणी करणे.
2) झोपडपट्टीसाठी पुनर्वसन योजना राबविणे, व झोपडीधारकांचे जीवनमान उंचावणे.