विभाग

विभाग - आकाशचिन्ह व परवाना

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.सचिन भानुदास ढोले

हुद्दा : उप आयुक्त

ई-मेल : s.dhole@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 02067333333

विभागाची माहिती

पत्ता : 4 था मजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मुंबई पुणे रस्ता पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1122

ई-मेल : skysign@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 24

तपशील : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियोजन नियंत्रण कक्षेतील साठा परवाना,आकाशचिन्ह परवाना,उद्योग धंदा परवाना देणे व् त्यांचे नियोजन करने.