विभाग

विभाग - नागरवस्ती विकास

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्रीमती. स्मिता गंगाराम झगडे

हुद्दा : सहाय्यक आयुक्त

ई-मेल : s.zagade@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 7887893077

विभागाची माहिती

पत्ता : तळमजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मुंबई पुणे रस्ता पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 02067331540

Extension : 1540

ई-मेल : nagarvasti@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 24

तपशील : महापालिका हद्दीतील महिला व बालकांचे कल्याण, दारिद्र रेषेखालील व्यक्ती, गरीब, अपंग व मागासवर्गीय व्यक्तींच्या विकासाकरिता कल्याणकारी योजना शासकीय नियमांनुसार राबविणे.