विभाग

विभाग - नागरवस्ती विकास

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : उल्हास बबनराव जगताप

हुद्दा : नगरसचिव

ई-मेल : u.jagtap@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501255

विभागाची माहिती

पत्ता : तळमजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मुंबई पुणे रस्ता पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 02067331540

Extension : 1540

ई-मेल : nagarvasti@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 24

तपशील : महापालिका हद्दीतील महिला व बालकांचे कल्याण, दारिद्र रेषेखालील व्यक्ती, गरीब, अपंग व मागासवर्गीय व्यक्तींच्या विकासाकरिता कल्याणकारी योजना शासकीय नियमांनुसार राबविणे.