विभाग

विभाग - नागरी सुविधा केंद्र

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : निळकंठ धोंडीराम पोमण

हुद्दा : मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी

ई-मेल : n.poman@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 9922501908

विभागाची माहिती

पत्ता : तळमजला, मुख्य प्रशासकिय इमारत, मुंबई- पुणे रस्ता, पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67333333

Extension : 1530

ई-मेल : cfc@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 9

तपशील : नागरीकांना देय असलेले दाखले/परवाने (नगररचना, झोनिपू, उद्यान, करसंकलन, वैद्यकीय बांधकाम परवानगी, अग्निशामक, आकाशचिन्ह परवाना, पाणी पुरवठा व जलनि:सारण, जकात) या विभागातून नागरीकांना विहीत मुदतीत दिले जातात.