विभाग

विभाग - मध्यवर्ती भांडार

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्री.निलेश भदाणे

हुद्दा : उप आय़ुक्त

ई-मेल : n.bhadane@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 7738394621

विभागाची माहिती

पत्ता : तळमजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, पुणे-मुंबई रस्ता, पिंपरी ४११०१८

संपर्क क्रमांक : 67331509

Extension : 1509

ई-मेल : store@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 39

तपशील : अ) विविध विभागांना आवश्यक मागणीप्रमाणे साहित्य पुरविणे त्याची माहिती खालीलप्रमाणे १) स्टेशनरी २) छपाई साहित्य ३) आरोग्य ( किटकनाशके / जंतुनाशके, साफसफाई साहित्य, लिनन इ खरेदी,). ४) संगणक ( हार्डवेअर्स व सॉफ्टवेअर्स) ५) आयटीआय (आवश्यकेप्रमाणे) ६) विद्युत ( पोल व इतर खरेदी) ७) फर्निचर ( टेबल, कपाटे, खुर्च्या इ.) ८) माध्यमिक शिक्षण विभाग (शालेय साहित्य , प्रयोगशाळेसाठी आवश्यक साहित्य पुस्तके इ.) ९) क्रीडा साहित्य १०)मनपा कर्मचा-यांसाठी गणवेश तसेच हिवाळी व पावसाळी साधने इ. ११)नागरवस्ती विकास योजना विभागासाठी सायकल खरेदी ब) ई-टेंडरिंगसाठी ठेकेदार नोंदणी. क) निरउपयोगी साहित्याचा लिलाव.