विभाग

विभाग - ड क्षेत्रीय कार्यालय

विभाग आधिकारी माहिती

...

नाव : श्रीमती. स्मिता गंगाराम झगडे

हुद्दा : सहाय्यक आयुक्त

ई-मेल : s.zagade@pcmcindia.gov.in

भ्रमणध्वनी : 7887893077

विभागाची माहिती

पत्ता : ड प्रभाग कार्यालय, औंध रावेत रोड, राहटणी 411017

संपर्क क्रमांक : 27277898

Extension : 218

ई-मेल : dzone@pcmcindia.gov.in

कर्मचारी : 725

तपशील : प्रभाग अंतर्गत वॉर्डमधील नागरीकांची स्थापत्य, पाणीपुरवठा, विद्युत तसेच आरोग्य विषयक कामकाज करण्यात येते. विवाह नोंदणी ची सुविधा प्रभाग कार्यालया मार्फ़त दिली जाते.